P. 1
pdf

pdf

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
công nghệ phần mềm
công nghệ phần mềm

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Lê Thị Thu Hương on Jan 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

 
1
NH
P MÔNNH
P MÔNCÔNG NGH
PH
N M
MCÔNG NGH
PH
N M
M
TS. Tr 
n Cao
 Đệ
N
ă
m 2010
TR
ƯỜ
NG
 ĐẠ
I H
C C
 Ầ
N TH
Ơ
KHOA CÔNG NGH
THÔNG TIN VÀ TRUY
N THÔNGB
MÔN CÔNG NGH
PH
 Ầ
N M
M
CÔNG NGH
PH
 Ầ
N M
MTS. TR
 Ầ
N CAO
 ĐỆ
2010Trang2
N
idungmôn h
c
Ch
ươ 
ng1: Gi
ớ 
ithi
uv
CNPMPh
n1: Qu
nlíph
nm
m
9
Ch
ươ 
ng2: Gi
ớ 
ithi
uv
qu
nlíph
nm
m-
Qu
nlíd
ánph
nm
m
9
Ch
ươ 
ng3: cmônhv
ti
ế
ntrìnhph
nm
m
9
Ch
ươ 
ng4: Qu
nlíc
unh(6)
9
Ch
ươ 
ng5: Qu
nlínhâns
t
ch
c(6)
9
Ch
ươ 
ng6: Qu
nlích
tl
ượ 
ng(5)
9
Ch
ươ 
ng7:
Ướ 
cl
ượ 
nggiáthành(1)
9
Ch
ươ 
ng8:Ph
n2: Ti
ế
ntrìnhph
nm
m
9
Ch
ươ 
ng9:
Đặ
ct
uc
u(2)
9
Ch
ươ 
ng10: Ki
ế
ntrúcph
nm
m(4)
9
Ch
ươ 
ng11: Thi
ế
t
ế
 ph
nm
m(4)
9
Ch
ươ 
ng12: Phânchthi
ế
t
ế
H
Đ
T
9
Ch
ươ 
ng13: Ki
mth
 ph
nm
m(3)T
Thamkh
o:
9
Ch
ươ 
ng14: B
otrìph
nm
m
9
Ch
ươ 
ng19: Software Tools
 
2
CÔNG NGH
PH
 Ầ
N M
MTS. TR
 Ầ
N CAO
 ĐỆ
2010Trang3
Tàili
uthamkh
o
Sáchthamkh
ochính:
1.Hans Van Vliet, Software Engineering principles and practice,John Wiley, 2000.
2.Pressman, Roger S., Software Engineering: A Practitioner’s Approach,McGraw-Hill, 5
th
edition, 2003.
Sách
đọ
cthêm
1.Ian Sommerville, Software Engineering, 6th edition 2000.2.Nh
 pmônCNPM, NgôTrungVi
td
ch.3.Jacobson I., Object-Oriented Software Engineering: A use case drivenapproach, Addison-wesley, 1995.4.Pascal Roques, UML par la pratique, Eyrolles, Paris, 2000.5.Michel Lai,
UML –La notation unifiée de modélisation objet, de Java aux EJB
, Dunod, Paris, 2000
Webhttp://www.sei.cmu.edu/
 
CÔNG NGH
PH
 Ầ
N M
MTS. TR
 Ầ
N CAO
 ĐỆ
2010Trang4
Cách
đ
ánhgiá(SV CNPM)
Project: 40%
 –Nhóm9 SV –Pháttri
nm
tph
n m
mtheocácyêuc
u c
aKTPM
T
l
pnhóm, t
 
đặ
t ra
đề
tài
Æ
vi
ế
t
đặ
c t
(b
ngl
i). L
ư
u ý
đặ
t
đề
inh
thôi!T
thamkh
o UML, vi
ế
t
đặ
c t
UML, thi
ế
t k
ế
, test cases
Ướ
c l
ượ
ngeffort, timePháttri
nph
n m
m, help, tàili
u, test
Đ
óngi, bàngiao, báoo
 –Yêuc
u NN: dùngmôi tr 
ườ
ngpháttri
nchuyênnghi
p
C++: VisualC++ ho
c t
ươ
ng
đươ
ng.NET: VB.NET, C#Java: Jbuilder, Eclipse
Thicu
ik
: 60%
 –Tr 
c nghi
m40-50 câu(40-60 phút) –Sauk
ế
t thúcmôn 1 tu
n
 
3
CÔNG NGH
PH
 Ầ
N M
MTS. TR
 Ầ
N CAO
 ĐỆ
2010Trang5
 Đ
ánhgiá(CH K15)
Th
olu
n: 10%
Đồ
án: 30%Thit
cnghi
m: 60%
CÔNG NGH
PH
 Ầ
N M
MTS. TR
 Ầ
N CAO
 ĐỆ
2010Trang6
Liênh
TS. Tr 
nCao
Đệ
B
môn CôngNgh
Ph
n M
mKhoaCNTT & TTtcde@cit.ctu.edu.vn
**Cácemail s
ẽ đượ
ctr 
l
itrongth
igian3 ny

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->