Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
brosura alaptare

brosura alaptare

Ratings: (0)|Views: 41 |Likes:
Published by Adela Ionescu
brosura cu informatii despre alaptare
brosura cu informatii despre alaptare

More info:

Published by: Adela Ionescu on Jan 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

 
 
PROMOVAREA AL
Ă
PT
Ă
RIIÎN MEDICINA PRIMAR
Ă
 
Ministerul S
ă
n
ă
t
ăţ
iiDirec
ţ
ia de S
ă
n
ă
tate Public
ă
a Jude
ţ
uluiClujCentrul Regional pentru Promovarea Al
ă
pt
ă
rii Cluj
 
 2
Cuprins
CUPRINS....................................................................................................................................................................2
 
INTRODUCERE........................................................................................................................................................5
 
TIPURI DE ALIMENTA
Ţ
IE A SUGARULUI.......................................................................................................6
 
STRATEGIA OMS
Ş
I MS ÎN PROMOVAREA, PROTEC
Ţ
IA
Ş
I SPRIJINIREA ALIMENTA
Ţ
IEINATURALE................................................................................................................................................................7
 
I.
 
S
TRATEGIA
O
RGANIZA
Ţ
IEI
M
ONDIALE A
S
Ă
 N
Ă
T
ĂŢ
II
.............................................................................................7
 
1. Comitetul Na
 ţ 
ional pentru Al 
ă
 ptare.................................................................................................................8
 
2.Ini
 ţ 
iativa " Spital Prieten al Copilului".............................................................................................................9
 
3. Codul International de Marketing al Substituien
 ţ 
ilor de Lapte Matern.........................................................11
 
4. Legisla
 ţ 
ia privind maternitatea.......................................................................................................................13
 
II.
 
S
TRATEGIA
M
INISTERULUI
S
Ă
 N
Ă
T
ĂŢ
II DIN
OMÂNIA
(MS)...............................................................................14
 
1. Comitetul Na
 ţ 
ional de Promovare a Al 
ă
 pt 
ă
rii (CNPA)..................................................................................14
 
2. Promovarea ini
 ţ 
iativei "Prieten al copilului"................................................................................................15
 
3. Codul interna
 ţ 
ional de marketing al substitutelor de lapte matern................................................................17 
 
4. Legisla
 ţ 
ia privind maternitatea în România...................................................................................................17 
 
CONCEPTUL DE AL
Ă
PTARE..............................................................................................................................18
 
AL
Ă
PTAREA
 
CULTURAL
Ă
................................................................................................................................18
 
AL
Ă
PTAREA
 
BIOLOGIC
Ă
..................................................................................................................................19
 
AVANTAJELE ALIMENTA
Ţ
IEI NATURALE...................................................................................................20
 
CALITATEA
 
Ş
I
 
COMPOZI
Ţ
IA
 
LAPTELUI
 
DE
 
MAM
Ă
.....................................................................................20
 
BENEFICIILE
 
AL
Ă
PT
Ă
RII..................................................................................................................................23
 
DEZAVANTAJELE ALIMENTA
Ţ
IEI ARTIFICIALE.....................................................................................25
 
ANATOMIA SÂNULUI...........................................................................................................................................26
 
FIZIOLOGIA LACTA
Ţ
IEI
Ş
I A SUPTULUI.......................................................................................................27
 
I.
 
PRODUCEREA
 
LAPTELUI..........................................................................................................................27
 
II.
 
TRANSFERUL
 
LAPTELUI.......................................................................................................................30
 
III.
 
PROCESUL
 
DE
 
SUPT
 
DIN
 
SÂN...............................................................................................................30
 
1.
 
 Procesul de supt din sân.............................................................................................................................30
 
2.
 
 Mecanismul suptului tetinei........................................................................................................................32
 
3.
 
"Confuzia mamelonului".............................................................................................................................32
 
4.
 
Suptul din „mamelon artificial”.................................................................................................................33
 
5.
 
 Necoordonarea suptului cu degluti
 ţ 
ia.........................................................................................................33
 
E
XPLORAREA FUNC
Ţ
IONAL
Ă
A SUPTULUI PRIN TEHNICA EXAMIN
Ă
RII DIGITALE
......................................................33
 
TEHNICA AL
Ă
PT
Ă
RII..........................................................................................................................................36
 
1.
 
POZI
Ţ
IONAREA
 
LA
 
SÂN................................................................................................................................36
 
2.
 
ATA
Ş
AREA
 
COPILULUI
 
LA
 
SÂN...................................................................................................................39
 
ATA
Ş
AREA
 
LA
 
SÂN
 
ÎN
 
SITUA
Ţ
II
 
PARTICULARE.........................................................................................42
 
POZI
Ţ
II
 
DE
 
AL
Ă
PTARE.......................................................................................................................................43
 
EVALUAREA UNUI SUPT....................................................................................................................................46
 
1.
 
O
BSERVAREA SÂNULUI
Ş
I A MAMELONULUI
........................................................................................................46
 
2.
 
V
ERIFICAREA POZI
Ţ
IEI
Ş
I ATA
ŞĂ
RII CORECTE LA SÂN
..........................................................................................47
 
MODELE DE EVALUARE ALE SUPTULUI (SCORURI DE ATA
Ş
ASRE LA SÂN)...................................50
 
INI
Ţ
IEREA
Ş
I STIMULAREA SECRE
Ţ
IEI LACTATE ÎN MATERNITATE...............................................54
 
1)
 
INFORMA
Ţ
II
 
GENERALE...............................................................................................................................54
 
2)
 
INI
Ţ
IEREA
 
AL
Ă
PT
Ă
RII...................................................................................................................................54
 
ROLUL SISTEMELOR ROOMING - IN
Ş
I BEDING IN................................................................................59
 
 
 3
OOMING
-
IN
..........................................................................................................................................................59
 
B
EDING
 – 
IN
.............................................................................................................................................................59
 
DEZAVANTAJELE ALIMENTA
Ţ
IEI „PRELACTEALE”...............................................................................61
 
ALTE METODE DE ALIMENTA
Ţ
IE..................................................................................................................62
 
CE S
Ă
NU FAC
Ă
MAMA CÂND AL
Ă
PTEAZ
Ă
..................................................................................................66
 
DIFICULT
ĂŢ
I ÎN AL
Ă
PTARE.............................................................................................................................67
 
1.
 
PATOLOGIA
 
MAMELONULUI.......................................................................................................................67
 
D
ISFUNC
Ţ
II MAMELONARE
......................................................................................................................................67
 
 Mamelonul ombilicat..........................................................................................................................................67 
 
 Ragadele.............................................................................................................................................................68
 
 Micoza mamelonului...........................................................................................................................................69
 
Vasospasm..........................................................................................................................................................70
 
 Edemul mamelonar.............................................................................................................................................71
 
2.
 
ANGORJAREA
 
S
Ă
 NILOR................................................................................................................................72
 
3.
 
CANALE
 
GALACTOFORE
 
OBSTRUATE......................................................................................................73
 
4.
 
MASTITA...........................................................................................................................................................74
 
MULSUL SÂNULUI................................................................................................................................................76
 
CONSERVAREA LAPTELUI................................................................................................................................80
 
MEN
Ţ
INEREA LACTA
Ţ
IEI..................................................................................................................................81
 
AL
Ă
PTAREA DISCRET
Ă
(AL
Ă
PTAREA ÎN LOCURI PUBLICE).................................................................84
 
MONITORIZAREA ST
Ă
RII DE BINE A COPILULUI AL
Ă
PTAT LA SÂN
Ş
I A LACTA
Ţ
IEI..................85
 
INCIDENTELE AL
Ă
PT
Ă
RII.................................................................................................................................98
 
1.
 
C
OPILUL PLÂNG
Ă
CIOS
..........................................................................................................................................98
 
2.
 
EFUZUL SÂNULUI
...............................................................................................................................................99
 
3.
 
EFLEXUL EXAGERAT DE ELIBERARE A LAPTELUI
.............................................................................................100
 
4.
 
EFLUXUL GASTRO
-
ESOFAGIAN
........................................................................................................................100
 
5.
 
D
IAREEA POSTPRANDIAL
Ă
.................................................................................................................................100
 
AL
Ă
PTAREA ÎN SITUA
Ţ
II PARTICULARE..................................................................................................102
 
I.
 
A
L
Ă
PTAREA
P
REMATURULUI
..............................................................................................................................102
 
II
 
A
L
Ă
PTAREA COPILULUI BOLNAV
........................................................................................................................107
 
III.
 
A
L
Ă
PTAREA ÎN CAZUL MAMEI BOLNAVE
..........................................................................................................108
 
 Medica
 ţ 
ia mamei...............................................................................................................................................108
 
IV.
 
A
L
Ă
PTAREA GEMENILOR 
.................................................................................................................................109
 
ÎN
ŢĂ
RCAREA.......................................................................................................................................................111
 
DIVERSIFICAREA ALIMENTA
Ţ
IEI................................................................................................................112
 
1. Al 
ă
 ptare exclusiv
ă
6 luni a sugarilor s
ă
n
ă
to
 ş
i n
ă
 scu
 ţ 
i la termen.................................................................112
 
2. Diversificarea alimenta
 ţ 
iei dup
ă
6 luni cu men
 ţ 
inerea al 
ă
 pt 
ă
rii pân
ă
la 2 ani............................................113
 
3. Metoda corespunz
ă
toare de administrare a alimentelor complementare....................................................114
 
4. Prepararea
 ş
i p
ă
 strarea corespunz
ă
toare ale alimentelor complementare.................................................115
 
5. Cantitatea de aliment complementar necesar...............................................................................................115
 
6.Consisten
 ţ 
a alimentelor complementare........................................................................................................116 
 
7. Frecven
 ţ 
a meselor 
 ş
i con
 ţ 
inutul energetic....................................................................................................116 
 
8. Valoarea nutritiv
ă
al alimentelor complementare........................................................................................116 
 
9. Administrarea de supliment de vitamine
 ş
i minerale (sub form
ă
de medicamente) sau produse fortifiate...117 
 
10. Alimenta
 ţ 
ia în cursul 
 ş
i dup
ă
îmboln
ă
vire.................................................................................................117 
 
 DIVERSIFICAREA ALIMENTA
Ţ 
 IEI LA COPILUL ALERGIC........................................................................118
 
PRINCIPII DE CONSILIERE..............................................................................................................................120
 
I.
 
METODE...........................................................................................................................................................120
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->