Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
normativ eip

normativ eip

Ratings: (0)|Views: 67|Likes:
Published by Gabi Pop
pentru s.s.m
pentru s.s.m

More info:

Published by: Gabi Pop on Jan 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

 
ORDIN nr.225 din 21 iulie 1995privind aprobarea Normativului-cadru de acordare şi utilizare aechipamentului individual de protectie
Textulactuluipublicat în M.Of. nr. 189/21 aug. 1995
Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, având în vedere:
Legea nr. 5/1965cu privire la protecţia muncii, modificată prinDecretul nr.48/1969;
Hotărârea Guvernului nr.448/1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Munciişi Protecţiei Sociale;
H.C.M. nr.304/1975 privind acordarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului deprotecţie şi a echipamentului de lucru,emite următorul ordin:
Art. 1.
- Se aprobă Normativul-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual deprotecţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.
- Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, se abrogăOrdinul secretarului de stat, şeful Departamentului protecţiei muncii din Ministerul Muncii şiProtecţiei Sociale, nr. 58 din 10 mai 1991.Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Bucureşti, 21 iulie 1995.Nr. 225.
ANEXĂNORMATIV-CADRUde acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţieI. Terminologie1. Protecţia individuală:
- Măsură de protecţie a muncii prin care se previne sau se diminuează acţiunea factorilor de riscasupra unei singure persoane.Protecţia individuală reprezintă o modalitate de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, la care se apelează în cazurile când au fost epuizate, atât cât esterezonabil posibil, orice alte mijloace tehnice şi organizatorice de protecţie a muncii sau când nupot fi avute în vedere asemenea mijloace. Protecţia individuală se realizează cu ajutorulmijloacelor individuale de protecţie (M.I.P.); prin intermediul ei se poate combate un număr limitatde factori de risc.
 
2. Mijloc individual de protecţie:
- Mijloc individual destinat protecţiei unui singur muncitor şi care este purtat de acesta.Mijloacele individuale de protecţie fac parte din categoria protectorilor a căror particularitate oreprezintă faptul că îşi îndeplinesc funcţia de protecţie prin interpunerea între factorul de risc şiorganismul uman. În unele situaţii mijloacele individuale de protecţie au o funcţie de protecţieindirectă, în sensul că utilizarea lor previne declanşarea unor fenomene care ar putea conduce laaccidente de muncă.(Exemplu: lenjeria de corp din fibre naturale, care se acordă ca mijloc individual de protecţie încazul lucrului cu substanţe explozive, nu protejează împotriva efectelor unei explozii, dar previneposibila iniţiere a unei explozii, ca urmare a încărcărilor electrostatice ce s-ar putea acumula pe olenjerie care ar conţine fibre sintetice.)
3. Funcţie de protecţie:
- Funcţia realizată de un mijloc de protecţie prin care se combateacţiunea unui factor de risc asupra organismului uman sau numai se semnalizează existenţa unuifactor de risc.
4. Protector:
- Obstacol destinat a fi interpus între un factor de risc şi organismul uman pentru a realiza ofuncţie de protecţie prin împiedicarea contactului între aceştia.
5. Echipament individual de protecţie (E.I.P.):
- Totalitatea mijloacelor individuale de protecţie cu care este dotat muncitorul în timpul lucrului.Echipamentul individual de protecţie trebuie să asigure protecţia muncitorului împotriva tuturor factorilor de risc care acţionează asupra sa în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă.
6. Echipament individual de lucru (E.I.L.):
- Totalitatea mijloacelor individuale utilizate în procesul de muncă pentru protejarea îmbrăcămintei personale a muncitorilor împotriva uzurii şi murdăririi excesive.Echipamentul individual de lucru nu îndeplineşte funcţii de protecţie împotriva accidentelor şibolilor profesionale.
7. Sortiment (de mijloace individuale de protecţie):
- Grup specific de mijloace individuale de protecţie care asigură protecţie aceleiaşi părţianatomice, caracterizată prin aceeaşi formă generală şi caracteristici funcţionale.Exemplu: încălţăminte de protecţie.
8. Tip (de mijloace individuale de protecţie):
- Grup specific de mijloace individuale de protecţie din cadrul unui sortiment, caracterizate prinfaptul că realizează protecţia împotriva aceluiaşi factor de risc.Exemplu: încălţăminte de protecţie cu bombeu metalic, rezistent la şocuri.
 
9. Factor de risc (de accidentare şi îmbolnăvire profesională):
- Factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor implicate înprocesul de muncă şi care pot provoca accidente de muncă sau boli profesionale.Factorii de risc constituie cauze potenţiale ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. Dupăproducerea acestor evenimente negative, factorii de risc se transformă în cauze ale accidentelor şi bolilor profesionale.
10. Factor periculos:
- Factor de risc a cărui acţiune asupra executantului duce, în anumite condiţii, la accidentareaacestuia.
11. Factor nociv:
- Factor de risc a cărui acţiune asupra executantului duce, în anumite condiţii, la îmbolnăvireaacestuia.
II. Instrucţiuni de aplicare1. Prevederi generale
1.1. Prezentul normativ stabileşte cadrul general de acordare şi utilizare a echipamentuluiindividual de protecţie. În baza lui, agenţii economici vor întocmi pentru fiecare loc de muncă listeinterne de dotare cu echipament individual de protecţie, adecvat executării sarcinilor de muncă încondiţii de securitate.1.2. Normativul-cadru se aplică în întreaga economie naţională, cu excepţia activităţilor reglementate prin normative specifice (M.Ap.N., C.S.E.N., P.S.I. etc.).1.3. Agenţii economici au obligaţia să acorde gratuit echipamentul individual de protecţie atâtpersonalului propriu, cât şi tuturor categoriilor de persoane care desfăşoară activităţi în incintaacestora (personal de control, personal detaşat la locul respectiv de muncă, elevi sau studenţicare efectuează stagii de practică, vizitatori etc.).1.4. Echipamentul individual de protecţie acordat unei persoane trebuie să asigure protecţiaacesteia împotriva tuturor factorilor de risc care acţionează cumulativ asupra sa în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă.1.5. Reglementarea acordării echipamentului individual de lucru se va face de către consiliul deadministraţie al fiecărui agent economic, conform dispoziţiilor legale.
2. Acordarea echipamentului individual de protecţie
2.1. Echipamentul individual de protecţie se acordă în conformitate cu criteriile stabilite la pct. IIIdin tabelul de mai jos, astfel încât să satisfacă cerinţele prevăzute la pct. 1.4. La apariţia unuifactor de risc nou, neinclus în tabel, agenţii economici vor solicita Inspecţiei de stat pentruprotecţia muncii verificarea şi completarea listei criteriilor de acordare a echipamentului individualde protecţie, respectiv stabilirea dotării necesare, corespunzătoare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->