Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ibn Kesir Tefsir

Ibn Kesir Tefsir

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 11 |Likes:
Published by Mirza Hrustanovic

More info:

Published by: Mirza Hrustanovic on Jan 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2014

pdf

text

original

 
1 El-Fatiha / Prolog 
27
"U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!" "Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Svemi - losnom, Milostivom. Vladaru Dana sudnjeg.Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomo} molimo. Uputi nas na Pravi put. Na put onih kojima si blagodati podario. A ne onih na koje se srd`ba izlila i koji su zalutali." 
Nazivi sure Fatiha 
 
Po~etak Knjige",
kojom po~inje kur'anski tekst ikojom se otvara i po~inje u~enje u namazima.
Majka Knjige"
i
"Majka Kur'ana"
, tj. sr`, budu}i dase sva zna~enja Kur'ana odnose na ono {to ona sadr`i;"
Sedam sli~nih ajeta"
(ili onih koji se ponavljaju) te
"Kur'an ~asni"
. U Sahihu Tirmizije potvr|uje se kaovjerodostojno predanje kako je Ebu-Hurejre rekao:"Bo`ji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /5/
'Hvala Allahu, Gospodaru ssvjetova'
jeste MajkaKur'ana, Majka Knjige, Sedam sli~nih ajeta, Kur'an~asni." Naziva se i
Zahvala"
i
"Molitva"
, u skladu srije~ima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od Allaha, d`.{.: /6/ "Namaz sam podijelio izme|u Sebe iSvog roba na dva dijela. Kada Moj rob ka`e:
'HvalaAllahu, Gospodaru svjetova',
Allah ka`e: 'Moj rob Mise zahvaljuje.' Fatiha je dobila i naziv
"Namaz"
 ,
 budu}i da je ona uvjet namaza.
Objavljena nakon sure "El-Muddessir".
Pored toga, naziva se i
"
Lijek"
 ,
na osnovu predanjaDarimija od Ebu-Seida el-Hudrija izravno od Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem: /7/ "Po~etak Knjige je lijekod svakog otrova", kao i
"Du{evni lijek"
 ,
na osnovihadisa Ebu-Seida el-Hudrija, prema kome se jedanbolestan ~ovjek njom izlije~io, nakon ~ega mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /8/"Otkuda zna{ da je ona lijek?" Naziva se i
"OsnovaKur'ana"
 ,
na temelju predanja [a'bija od Ibn-Abbasa,koji ju je nazvao "Osnova Kur'ana" rekav{i: "Njenaosnova su rije~i:
'U ime Allaha, Svemilosnog,Milostivog.'"
 
 
EL-FATIHA / PROLOG 
OBJAVLJENA U MEKI, IMA 7 AJETA 
Sufjan ibn Ujejne nazvao je ovu suru
"
[tit -nik"
,
aJahja ibn ebi-Kesir 
"
Dovoljna"
, na osnovi sadr`ajanekih mursel hadisa: /9/ "Majka Knjige zamjenjujedrugo, a drugo ne zamjenjuje nju." Usto, naziva se i
"Molitva"
i
"Riznica"
, {to navodi Zamah{eri uKe{{afu.
Objava 
Prema predanju Ibn-Abbasa, Katade i Ebul-Alije,sura "El-Fatiha" objavljena je u Meki. Dakle, to je me -kanska sura, iako ima mi{ljenja da je medinska,odnosno, da je objavljena dva puta, prvo u Meki, azatim i u Medini.
4
 
Vrijednosti Fatihe 
Imam Ahmed ibn Hanbel prenosi od Ebu-Hurejrea da je rekao: /10/ "Allahov Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, do{ao je jednom prilikom kod Ubejjaibn Ka'ba dok je ovaj klanjao namaz i rekao mu: 'OUbejje!' Ubejj se okrenuo ne odazvav{i se, a on mu jeponovio: 'O Ubejje!' Ubejj je tada br`e zavr{io namaz ipohitao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekav{i:
'Mir s tobom, Allahov Poslani~e!'
Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, rekao je:
'I s tobom mir! [ta te jenavelo da se ne odazove{ kada sam te pozvao?'
Onje odgovorio: 'Allahov Poslani~e, bio sam u namazu.'Na to mu je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem,rekao: 'Zar ti u onome {to je Allah meni objavio nijepoznato:
'
Odazovite 
se Allahu i Poslaniku kada vas  pozovu onome {to }e vam `ivot osigurati.
'
(8:24) 
 On je rekao: 'Dakako, Allahov Poslani~e! Odazivamse.' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zapitao ga je:'Ho}e{ li da te upoznam sa surom kojoj sli~na nije ob-javljena, ni u Tevratu, ni u Ind`ilu, ni u Zeburu, niti uFurkanu?!' Rekao je: 'Da, Allahov Poslani~e.' Poslanik,
4
Ta
č
nije je, me
đ
utim, da je objavljena u Meki. Allah, dž.š., kaže:
 Mi smo ti dali sedam ajeta koji se ponavljaju." (15:87)
Tj., ajeta koji se ponavljaju u namazu i u
č
e na svakom rekatu. Prema tome, budu
ć
i da je Allah naredio namaz u Meki, evidentno je da je i ova suraobjavljena u Meki, budu
ć
i da se ona u
č
i na svakom rekatu namazaotkada je namaz nare
đ
en kao obavezna dužnost. Na to upu
ć
uje ihadis:
"...Namaz sam podijelio... itd."
Fatiha se sastoji od sedamajeta, a ulema se razilazi oko toga da li je bismilla ajet Fatihe ili ne!
 
1 El-Fatiha / Prolog 
1
 
28
 
sallallahu alejhi ve sellem, tada je rekao: 'Ne bih htioizi}i na ova vrata prije nego {to je sazna{.'Zatim pri~a: 'Allahov.Poslanik me je uzeo za rukugovore}i, dok sam ja usporavao boje}i se da nedo|emo do vrata prije nego zavr{i. Kada smo sepribli`ili vratima, upitao sam: 'Allahov Pposlani~e! Kojaje to sura koju si mi obe}ao?' Rekao je: 'Ona {to jeu~i{ u namazu...!' Prou~io sam mu
'Majku Kur'ana'
, aon je rekao: 'Tako mi Onog u ^ijoj ruci je moj `ivot, Allah nije objavio niti u Tevratu, niti u Ind`ilu, niti uZeburu, niti u Furkanu suru kao {to je ova! To jesedam ajeta koji se ponavljaju!' "Prenosi ga Tirmizi i navodi: /11/ "To je sedam po-sebnih ajeta i Kur'an ~asni koji ti objavljujemo." Zatimka`e: "Hadis je hasen-sahih."Imam Ahmed ibn Hanbel, r.a., u svom Musnedunavodi da je Ebu-Seid ibnul-Mu'alla rekao: /12/ "Doksam klanjao, pozvao me je Allahov Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, ali mu se nisam odazvao dok nisamzavr{io namaz." Zatim ka`e: "Oti{ao sam kod njega,pa mi je rekao: '[ta te je sprije~ilo da mi do|e{?' Rekaosam: 'Allahov Poslani~e, klanjao sam.' On je na torekao: 'Zar Allah Uzvi{eni nije kazao:
'O vjernici! Odazovite se Allahu i Poslaniku kada vas pozovu Onome {to vas o`ivljava!' 
 
(8:24) 
Zatim je kazao: 'Prije nego izi|e{ iz d`amije,re}i }u ti koja je najvrednija sura u Kur'anu!' Zatim meje uzeo za ruku, a kada je htio izi}i iz d`amije, jarekoh: 'Allahov Poslani~e, kazao si da }e{ mi re}i kojaje naj vrednija sura u Kur'anu?' Odgovorio je:
'Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!'
To je sedamposebnih ajeta i Kur'an ~asni, koji sam ti donio."Ovako prenose Buhari, Ebu-Davud, Nesa'i i Ibn-Mad`e.
Drugi hadis 
Muslim prenosi u svom Sahihu, te Nesa'i u svomSunenu sa lancem prenosilaca od Ibn-Abbasa da jerekao: /13/ "Dok je jednom prilikom kod AllahovogPoslanika bio D`ebrail, za~ula se neka {kripa. D`ebrailje pogledao prema nebu rekav{i: 'To se otvaraju vratanebeska {to nikada nisu otvarana!' Zatim je dodao:'Otuda je si{ao melek, do{ao Poslaniku i rekao mu:'Obraduj sa dva svjetla koja su ti, mimo drugihvjerovjesnika, dana, a to su:
'Po~etak Knjige'
i
'Posljednji ajeti sure El-Bekare'
."Navedeno prema Nesa'iju, a Muslim hadis prenosiu sli~noj verziji.
Slijede}i hadis 
Muslim prenosi od Ebu-Hurejre, r.a., kojinavodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi vesellem, rekao: /14/ "Ko klanja namaz u kome nijeprou~io 'Majku Kur'ana', namaz mu nije potpun!"Neko je pri~ao Ebu-Hurejri: "Kada smo zaimamom, kako da postupimo?", pa je rekao:"U~ite Fatihu u sebi!", a ja sam ~uo Allaho-vog.Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kakogovori: "Uzvi{eni Allah ka`e: "Namaz sam podijelioizme|u Sebe i Svog roba, na dva dijela: Momrobu pripada ono {to moli! Kada on ka`e:
"Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!",
 Allah ka`e:
"Moj rob Mi zahvaljuje!" 
; kada ka`e:
Svemilosnom,Millos -tivom",
Allah ka`e:
"Moj rob Me hvali" 
;kada ka`e
:
"Vladaru Dana sudnjega",
Allahka`e:
"Moj rob Me veli~a!" 
, odnosno nekada ka`e:
"Moj rob se Meni predaje" 
; kada ka`e:
Samo Tebi robujemo i od Tebe pomo} molimo!",
Allah ka`e:
"Ovo je izme|u Mene i Mog roba. Njemu pripada ono {to moli!" 
; kada ka`e:
"Uputi nas na Pravi put! Na put onih koje si blagodario! A nena put onih na koje se srd`ba izlila i koji su zalutali",
Allah ka`e:
"Ovo pripada Mom robu, jer Njegovo je ono {to on moli!" 
(Ovako hadis prenosiNesa'i...)
Stav o u~enju Fatihe u namazu 
Postoje tri mi{ljenja u~enjaka:1. Obavezno je da Fatihu u~i imam i muktedija(koji klanja za imamom) kao i onaj koji klanjapojedina~no, i to potvr|uje glavnina hadisa koji seodnose na ovo pitanje:./15/ "Nema namaza ko neprou~i Fatihu!" /16/ "Ko klanja namaz u kojem neprou~i Fatihu, namaz mu nije potpun." /17/ "Ne}ebiti nagrade za namaz u kojem se ne prou~i
MajkaKur'ana
." Ovo je mi{ljenje [afije, r.a.2. Nije obavezno za muktediju da u~i Fatihu ili bilo{ta drugo u namazu, bez obzira da li se radi o namazuu kome se u~i naglas ili u sebi. Ahmed ibn Hanbel usvom Musnedu prenosi od D`abira ibn Abdullaha,koji navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi vesellem, rekao: /18/ "Ko bude klanjao za imamom,u~enje imama bit }e i njegovo u~enje." Me|utim, usenedu (lancu ovog hadisa) postoji slabost, a prenosiga Malik od Vehba ibn Kejsana, koji to prenosi odD`abira kao njegove rije~i. Ovaj hadis tako|er seprenosi direktno od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi vesellem, u vi{e verzija ali ni jedna nije vjerodostojna. Allah to najbolje zna!3. Obavezno je da muktedija u~i za imamom unamazu u kojem se u~i u sebi, za razliku od namaza ukome se u~i naglas, kada nije obavezno u~iti Fatihu.To je utvr|eno na osnovi predanja Ebu-Musaa el-E{'arije u Sahihu Muslimovu, gdje se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:/20/ "Imam je tu da ga slijedite, pa kada izgovori"tekbir", i vi izgovorite,.kada u~i, vi slu{ajte... ispomenuo je hadis do kraja. Ovako ga prenose Ebu-Davud, Tirmizi, Nesai i Ibni-Mad`e/ Ehlus-sunen usvojim "Sunenima" od Ebu-Hurejre, da je AllahovPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "...a kadau~i, vi {utite!" Muslim ibn Had`ad` ovaj hadis smatravjerodostojnim.Gornja dva hadisa ukazuju na vjerodostojnostovog mi{ljenja koje je, ustvari, i mi{ljenje [afije, Allah
 
1 El-Fatiha / Prolog 
29
mu se smilovao
.
5
 
Tuma~enje "isti'aze" i propisi u vezi s tim 
Uzvi{eni Allah ka`e:
 
A ako te pogodi smutnja {ejtanova, ti potra`i za{titu od Allaha! On, uistinu, sve ~uje i zna!" (7:200) 
Zatim ka`e:
"Kada ho
ć
eš da u
č
iš Kur'an, zatraži od Allahazaštitu od prokletog šejtana! On doista nemanikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se uGospodara svoga uzdaju! Njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zaštitnikauzimaju i koji druge Njemu ravnim smatraju"(16:98)
,
tj. njihovom Gospodaru, Allahuravne smatraju. Neki u~a~i Kur'ana tvrde dase za{tita tra`i nakon u~enja, temelje}i to nabukvalnom zna~enju ajeta, te naizbjegavanju samodopadljivosti nakon {tose zavr{i s ibadetom, {to Ebu-Bekr ibn El- Arebi smatra neobi~nim. Me|utim, postoji idrugo mi{ljenje, po kome je "isti'aza"potrebna i na po~etku i na zavr{etkuu~enja. Op}e je poznato, me|utim,mi{ljenje koje prihva}a ve}ina u~enjaka - daje "isti'aza" potrebna prije u~enja kako bi seonemogu}ilo djelovanje {ejtana i dekon-centracija. Prema tome mi{ljenju, ajet imaslijede}e zna~enje "Kada ho}e{ da u~i{Kur'an, zatra`i da te za{titi Allah odprokletog {ejtana", kao {to je i u rije~ima Allaha Uzvi{enog:
"Kada ho}ete klanjati namaz, operite svoja lica i svoje ruke 
...
itd.
(5:6)
Dakle, kada ho}etena namaz, to u~inite! Dokaz za to su i hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:
- Ahmed ibn Hanbel prenosi od Ebu-Seida el-Hudrija da je rekao: /21/ "Kada bi AllahovPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustao no
ć
uda klanja, po
č
eo bi namaz s tekbirom i u
č
enjem:
"Veli~ina i hvala pripada Tebi, moj Allahu! Blago-slovljeno je Tvoje ime, neizmjerna Tvoja veli~ina!Nema drugog boga osim Tebe!",zatim: "Nema boga osim Allaha", tri puta, a zatim:"Utje~em se Allahu, Koji sve ~uje i zna, od prokletog{ejtana!","od njegova davljenja, nje -gove oholosti i pjesama!"
6
 To prenose ~etverica prire|iva~a Sunena premapredanju D`afera ibn Sulejmana od Alija ibn Alije er-Rifai el-Je{kerija. Tirmizi ka`e: "To je najpoznatije uovoj oblasti!", a Ebu-Hanife, r.h., i Muhammed isti~uda se "isti'aza" odnosi isklju~ivo na u~enje, dok Ebu-Jusuf na vodi da se odnosi na namaz.
5
Uporedi str. 13, gdje se, tako
đ
er, razmatra ovo pitanje!
6
Rije
č
 
(el-hemize)
zna
ć
i: smrt, padavica, davljenje,
(en-nefih)
zna
č
ioholost i puhanje, a
(en-nefes)
vra
č
arsko zapuhivanje,
č
aranje, pjesništvo (šejtansko).
Jedna od lijepih stvari u vezi s "isti'azom" jeste ~is -tota usta u pogledu nepotrebnog i bestidnog govora.Ona je za u~enje Allahovog govora, tra`enje uto~i{ta iza{tite kod Allaha, priznavanje Njegove svemo}inaspram slabosti roba, odnosno nemo}isuprotstavljanja unutarnjem neprijatelju kojeg mo`esprije~iti i onemogu}iti samo Allah, Koji ga je stvorio,jer Njega ne mo`e prevariti niti podmititi, za razlikuod neprijatelja iz ljudske vrste. Stoga, budu}i da {ejtantretira ~ovjeka kao onoga koji ga ne vidi, ~ovjek tra`iza{titu kod Onoga Koji njega vidi, a Kojeg {ejtan nevidi. Rije~i: "Utje~em se Allahu od prokletog {ejtana",dakle, zna~e: tra`im uto~i{te kod Allaha Uzvi{enog odprokletog {ejtana kako mi ne bi nanio {tetu u vjeri, nina ovome svijetu, odnosno, kako me ne bi odvratioda ~inim ono {to mi je nare|eno ili me naveo da~inim ono {to mi je zabranjeno. Budu}i da {ejtan vidi~ovjeka, a on ne vidi njega, ~ovjek tra`i za{titu kodOnoga Koji {ejtana vidi, a on Njega ne vidi. Ve}ina u~enjaka smatra da je "isti'aza" po`eljna, ane obavezna, u smislu da onaj koji je ne u~ini ipak nijegrje{nik. Ibn-Sirin isti~e: "Ako ~ovjek jednom u `ivotuzatra`i za{titu kod Allaha, s njega je spala obaveza!"U~enjaci navode da je Poslanik, sallallahu alejhi vesellem, bio ustrajan u u~enju isti'aze jer to odbija{ejtana, a [afija navodi da se to mo`e u~initi i naglas iu sebi. Stoga je ono ~ime se zadovoljava obaveza isamo obavezno.
7
 
Rije~
"{ejtan"
izvedena je od infinitiva glagola
"{etane"
, {to zna~i biti udaljen, i on je (po svojojprirodi i nedjelima) daleko od svakog dobra. Rije~
"er-red`im"
zna~i proklet, tj. udaljen od svakog dobra.
"U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!"/1/ 
Prema predanju Ebu-Davuda s vjerodostojnimlancem prenosilaca, od Ibn-Abbasa se navodi da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije poz -navao razdvajanje sura, jedne od druge, sve dok munije objavljena
bismilla.
U~enjaci se sla`u da onapredstavlja dio ajeta sure "En-Neml", iako se ne sla`uda li je to poseban ajet na po~etku svake sure, ili jeposeban samo u okviru Fatihe, odnosno ajet zarazdvajanje pojedinih sura. Najvjerovatnije je da je to
7
Kada kažem: "Utje
č
em se Allahu od prokletog šejtana!", to zna
č
i:utje
č
em se Allahu, kod Njega tražim zaštitu od zla šejtanaodstranjenog od Allahove milosti i svakog dobra, kako mi ne bi nanioštetu u mojoj vjeri ili životu, odnosno, kako me ne bi odvratio da
č
inim ono što mi je nare
đ
eno, a naveo da
č
inim što mi je zabranjeno.Jer, šejtana može sprije
č
iti samo Allah Uzvišeni!