Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
piata de capital

piata de capital

Ratings: (0)|Views: 101 |Likes:
Published by cico_ct
referat
referat

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: cico_ct on Jan 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

 
1
CUPRINS
Introducere.....................................................................................................pag. 2
 Noţiuni Generale
...........................................................................................pag. 4
Piaţa
de capital.......................................................................................pag. 4
Piaţa de capital în România
.................................................................pag. 5Valorile mobiliare.............................................................................pag. 7
Tranzacţionarea acţiunilor 
..............................................................pag. 8Indicii bursieri.............................................................................pag. 9
Etape şi
o
 biective în
gestionarea portofoliului pe p
iaţa de
capital................pag. 9
Ce cumpărăm...............................
.........................................................pag.11C
ând
 
cumpărăm.........
........................................................................pag.12
Când vindem.....................................
..............................................pag.24Concluzii.......................................................................................................pag.26Bibliografie...................................................................................................pag.27Partea Pract
ică..............................................................................................pag.28
 
Prezentarea societăţilor 
...............................................................................pag.29
Rentabilitatea acţiunilor şi a portofoliul
ui................................................pag.39
Studiul evoluţiei pieţei bursiere
..............................................................pag.45
Riscul şi volatilitatea titlurilor gestionate
.............................................pag.46
Analiza Grafică
...................................................................................pag.53
Reprezentarea Grafică a Corelaţiei
...................................................pag.56Anexe............................................................................................................pag.57
 
2
 INTRODUCERE
Î
ntr-o economie na
ţ
ional
ă
exist
ă
 
ş
i func
ţ
ioneaz
ă
pie
ţe specializate în cadrul că
rora cererea
ş
i
oferta de active financiare se întâlnesc ş
i se regleaz
ă
, liber sau dirijat. Existen
ţ
a cererii
ş
i ofertei deactive financiare caracterizeaz
ă
orice economie indiferent de gradul ei de dezvoltare, pentru c
ă
nu-mai acestea pot duce la crearea resurselor necesare pentru dezvoltarea produc
ţ
iei de bunuri
ş
i a ser-
viciilor în cadrul firmelor. În acest sistem complex de pieţ
e specializate, un rol deosebit de impor-
tant îl ocupă
pia
ţ
a financiar
ă
. Pia
ţ
a financiar
ă
este pia
ţ
a capitalurilor pe termen lung, pia
ţ
a pe care seemit
ş
i se tranzac
ţ
ioneaz
ă
valori mobiliare ce servesc drept suport al schimbului de capitaluri; estecea pe care se cump
ă
r
ă
 
şi se vând active financiare, fă
r
ă
a fi schimbat
ă
natura lor.
Circuitul activelor financiare are loc între mulţ
imea ofertan
ţ
ilor de fonduri, investitorii
ş
i mul-
ţ
imea utilizatorilor acestora, iar finalitatea este satisfacerea nevoii economice, obtinerea unui profit.Investitorii plaseaz
ă
 
fondurile în scopul valorifică
rii lor
ş
i utilizatorii mobilizeaz
ă
fondurilepentru a-
ş
i finan
ţ
a propria activitate economic
ă
. Asist
ă
m astfel, la un transfer al unei p
ă
r
ţ
i din resur-
sele financiare existente într 
-
o economie, între cei care le deţ
in prin disponibilizare, c
ă
tre agen
ţ
ii e-conomici, care le folosesc. De asemenea, concomitent, se na
ş
te o rela
ţ
ie feed-back de la utilizatoriide fonduri c
ă
tre investitorii ini
ţ
iali, prin distribuirea profitului, ob
ţinut în urma valorificarii resurse
-lor financiare.
Distribuirea profitului poate fi înlocuită, într 
-o economie de pia
ţă, de distribuirea riscului în
situa
ţia în care fondurile care au fă
cut obiectul tranzac
ţ
iei au fost utilizate neprofitabil, iar cei doi
 parteneri devin “noduri ale unui circuit financiar al cărei finalizare poate fi profitul sau esecul.”
 
La rândul ei, piaţ
a financiar
ă
este format
ă
din trei mari sectoare, trei pie
ţ
e distincte: pia
ţ
a ban-car
ă
, pia
ţ
a monetar
ă
 
ş
i pia
ţ
a de capital.Pia
ţ
a de capital reprezint
ă
ansamblul rela
ţ
iilor
ş
i mecanismelor prin intermediul c
ă
rora capita-lurile disponibile
ş
i dispersate din economie sunt dirijate c
ă
tre agen
ţ
ii economici sau c
ă
tre orice en-tit
ăţ
i publice
ş
i private care solicit
ă
fonduri.
Practica din România pune în evidenţă
op
ţ
iunea pentru concep
ţ
ia anglo-saxon
ă
, potrivit c
ă
reiapia
ţ
a de capital este o component
ă
a pie
ţ
ei financiare. Pia
ţ
a de capital se prezint
ă
ca un mecanismde leg
ătura între investitori ş
i emiten
ţ
i a c
ă
ror decizie de investire privesc dou
ă
obiective comple-
mentare: rentabilitatea, respectiv un grad înalt de fructificare a capitalurilor ş
i lichiditatea, adic
ă
re-
cuperarea cât mai operativă
a capitalului investit. Surplusul monetar ob
ţ
inut prin rentabilitate d
ă
po-sibilitatea unor noi investi
ţii în active cu grad ridicat de lichiditate. Îmbună
t
ăţ
irea structurii activelordin economie
ş
i accelerarea rota
ţiei capitalului investit în acestea reprezintă
factor de sporire a ren-tabilitatii.
 
3
Procesul de investire are multiple fa
ţ
ete: el poate s
ă
presupun
ă
 
a investi bani în obligaţiuni, în
ac
ţiuni comune, în proprietăţ
i sau orice alte active; el poate implica ac
ţ
iuni speculative pe o pia
ţă
 
în
cre
ştere sau vânză
ri short pe o pia
ţă
 
în scă
dere; el poate s
ă
presupun
ă
alegerea de ac
ţiuni „de creş
te-
re” sau „de valoare”, alegerea de obligaţ
iuni, op
ţ
iuni
ş
i alte titluri financiare; el poate conduce la a-cumulare de fonduri sau disipare de resurse. Diversitatea
ş
i concuren
ţ
a sunt principalele atribute aleacestui domeniu efervescent.
În tot acest labirint, un loc important îl ocupă
 
managementul de portofoliu, atât sub aspect teo
-
retic, cât ş
i sub aspect practic. Investitorii individuali, managerii de fonduri
ş
i investitorii institutio-nali trebuie s
ă
se decid
ă
asupra obiectivelor ce vor fi urm
ă
rite
şi în funcţ
ie de acestea s
ă
selectezedintre posibilele alternative de investi
ţ
ii.Dezideratul actului de investi
ţ
ie presupune anumite op
ţ
iuni fundamentale. Ca parte a mecanis-mului de control al riscurilor, decizia trebuie s
ă
fie luat
ă
 
î
n baza select
ă
rii a multiple active pentru aputea construi un portofoliu care s
ă
echilibreze cele doua elemente fundamentale, riscul
şi câş
tigul.Un alt element care va determina succesul investi
ţ
iei este orizontul de timp; alegerea unei in-vesti
ţ
ii pe termen scurt, mediu sau lung poate s
ă
conduc
ă
 
la un câstig avantajos sau, dacă
alegereanu are la baz
ă
teorii
ş
i tehnici de management de portofoliu, la o situa
ţ
ie de pierderi.Deci, teoria
ş
i practica managementului de portofoliu reprezint
ă
o recunoa
ş
tere a nevoilor per-sonale
ş
i a stilului de via
ţă
a investitorului individual
ş
i o recunoa
ş
tere a imperativelor institu
ţ
ionaleale investitorilor profesioni
ş
ti (fondurile de pensii, b
ă
ncile de investi
ţ
ii, fondurile de investi
ţ
ii, etc.).Ambele categorii de investitori trebuie s
ă
cunoasc
ă
faptul c
ă
aceast
ă
pia
ţă
 
atât de complexă
cere cu-noa
ş
terea tehnicilor de control a riscurilor
şi de apreciere în termeni reali a capitalurilor.
 
La temelia teoriei financiare în domeniul analizei portofoliului de titluri se află
H. Markowitz
ş
i W. Sharpe. Operele stiin
ţ
ifice ale celor doi cercet
ă
tori formeaz
ă
teoria modern
ă
a portofoliului,nucleul dur al teoriei financiare.
În decursul unui deceniu, Markowitz ş
i Sharpe au definit dou
ă
elemente importante ce au for-mat teoria modern
ă
a portofoliului (Markowitz, cu ideea sa c
ă
 
echilibrul între câş
tig
ş
i risc depindede diversificare, iar Sharpe, cu defini
ţ
ia sa despre risc). Un al treilea element - teoria pie
ţ
ei eficiente
 – 
 
a venit din partea unui tână
r asistent pe probleme de finan
ţ
e de la Universitatea din Chicago,Eugene Fama.
În ultimul timp, se conturează
 
noi curente de opinie în domeniul analizei ş
i selec
ţ
iei portofo-liului de titluri financiare, curente ce se bazeaz
ă
pe o abordare total diferit
ă
, precum modelul Buffet
ş
i finan
ţ
ele comportamentale.
Modelul Buffet pune accentul pe termenul de „investiţ
ie focalizat
ă” ş
i se concretizeaz
ă
 
într 
-ostrategie menit
ă
s
ă
dea rezultate peste medie. Elementele de baz
ă
ale acestei strategii sunt conside-rate: identificarea unor companii remar
cabile utilizând o serie de principii de afaceri, de manage
-ment, de finan
ţ
e
ş
i de marketing; focalizarea investi
ţ
iei prin construirea unui protofoliu format

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->