Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Test 1

Test 1

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Emir Mišić

More info:

Published by: Emir Mišić on Jan 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2014

pdf

text

original

 
 
1. Cijena praga rentabilnosti (Cijena u prelomnoj ta
č
ki) korespondira sa ta
č
kom ukojoj su pokriveni fiksni troškovi i direktni varijabilni troškovi, pri pretpostavljenomobimu prodaje. Ona osigurava pokrivanje zamjenske vrijednosti proizvoda kao ifiksnih troškova.
Ta
č
no
Neta
č
no2. Mediji oglašavanja pod terminom naknadni testovi obuhvataju testiranje nakonzavršenog oglašavanja.
Ta
č
no
Neta
č
no3. Kompanija svoj promotivni program temelji na
č
etiri „stupa“:
a. prodajnoj promocijib. oglašavanju
c. upoznavanju sa distributerima
d. li
č
noj prodajie. odnosima sa javnoš
ć
u
f. dobrim kontaktima sa TV i slim pravnim licima4. USLUŽNE STRATEGIJE su strategije primjenjive u uslužnim organizacijama ucilju ostvarenja misije i postavljenih ciljeva strategija diferenciranja i strategijaupravljanja kvalitetom
Ta
č
no
Neta
č
no5. Marketing menadžer pri odre
đ
ivanju prodajne cijene proizvoda mora u obzir uzetidva važna faktora. Prvi je tzv. ekonomija obima , a drugi faktor je:
a. efekat krive u
č
enja
b. efekat promocije6. Unakrsna elasti
č
nost tražnje je promjene tražnje za jednim proizvodom uslovljenepromjenom cijene drugog proizvoda (supstitutivnog ili komplementarnog)
Ta
č
no
Neta
č
no
 
7. Analiza cijena i upravljanje cijenama u kompaniji ima dva aspekta:
.a. cijene kao instrument stimuliranja tražnje
b. cijene kao osnova za pozicioniranje
c. cijene kao determiniraju
ć
i faktor dugoro
č
ne profitabilnosti kompanije
8. Lojalnost marki, poznatost imena marke, percipirani kvlaitet, uspostavljene vezasa drugim markama i neke druge vrijednosti marke su:
a. elementi vrijednosti marke
b. elementi personalnosti markec. elementi kulture marke9 . Ciljana cijena, ili dovoljna cijena uklju
č
uje osim direktnih i fiksnih troškova ideterminisanje profita, koji je uobi
č
ajeno odre
đ
en „normalnom“ stopom povrata (r) nainvestirani kapital (K).
Ta
č
no
 
 
Neta
č
no10. Usluge su podijeljen je na:
a. vidljivi i nevidljivi dio
b. direktni i indirektni11.Tržišni test novog proizvoda se provodi u skladu sa onim što je navedeno uukupnom planu marketinškog testa i prema predvi
đ
anjima termina za lansiranjenovog proizvoda.
Ta
č
no
 
 
Neta
č
no12.Uloga promocije u fazi zrelosti životnog ciklusa proizvoda je da:a.
podstakne potroša
č
e da nastave kupovati proizvod
 b. potakne potencijalne kupce na probuc. podstakne zakašnjele «kupce po prvi put» na prihvatanje proizvoda
 
13. Uslužne strategije su strategije primjenjive u proizvodnim organizacijama u ciljuostvarenja što bolje distribucijeTa
č
no
Neta
č
no
 14. MARKETING MIX USLUGA je prošireni marketing mix. On obuhvata i:
a. pojavne oblike
b. distribucijuc. prodajud
. ljude
 e.
procese
15. Vrijednost marke ima dvije osnovne prednosti:a.
marke je izražena u obliku premijske cijene koju su kupci spremni
 b. sigurna distribucijac.
konkurentska prednost
 16. Eksterni marketing podrazumijeva aktivnosti usmjerene na animiranje i privla
č
enjekupaca uz pove
ć
an naglasak na zadržavanju kupaca ali i ostale u
č
esnike u lancuvrijednosti firme i iziskuje aktivnosti usmjerene na pove
ć
anje vrijednosti za sve u
č
esnike.
Ta
č
no
Neta
č
no17 . METODI ZA IZRA
Č
UNAVANJE CIJENA je:
a. troškovno – orIjentisani metodi
b. metod pra
ć
enja dobavlja
č
a
c. metod pra
ć
enja konkurencije
18. Ako je cilj maksimizirati rast obima prodaje i tržišnog u
č
ć
a bio bi postaviti cijenešto niže iz dva razloga: da bi se privukao, u što kra
ć
em vremenu što ve
ć
i broj novihkupaca i da bi se zadržao što ve
ć
i udio na ukupnom tržištu prije „ulaska“ novihkonkurenata.
Ta
č
no
Neta
č
no

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->