Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alat za analizu regresije u Excelu

Alat za analizu regresije u Excelu

Ratings: (0)|Views: 382|Likes:
Published by Rocio Gill

Opis alata za analizu regresije u proračunskoj tablici Excel

Opis alata za analizu regresije u proračunskoj tablici Excel

More info:

Published by: Rocio Gill on Jan 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2015

pdf

text

original

 
 351
Alat za analizu Regression (Regresija)
Ovaj alat za analizu izvodi linearnu regresijsku analizu korištenjem postupka najmanjihkvadrata da prilagodi pravac krozskup podataka. Ovim alatommožemo analizirati kako najednu zavisnu promjenljivu uti
č
uvrijednosti jedne ili višenezavisnih promjenljivih.Dijaloški okvira Regression(Regresija) opisat
ć
emo krozprimjer uo
č
enih cijena i potražnje jedne robe u toku 9 godina. Pretpostavimo da suodgovaraju
ć
i podaci smješteni u polje
ć
elija kao na slici 1.Slika 1.
Input Y Range
(Upis Y opsega)Ovdje unosimo referencu za opseg zavisnih podataka. Opseg se mora sastojati od jednekolone podataka. U našem primjeru unesena je referenca $C$1:$C$10, podaci o cijenamarobe u toku devet godina.
Input X Range
(Upis X opsega)Ovdje unosimo referencu za opseg nezavisnih podataka. Microsoft Excel posmatra kao rednezavisne promjenljive iz ovog opsega u uzlaznom redoslijedu s lijeva na desno.Maksimalan broj nezavisnih promjenljivih (varijabli ) je 16. U našem primjeru imamonajjednostavniji slu
č
aj sa samo jednom nezavisnom promjenljivom; odgovaraju
ć
areferenca koju unosimo za opseg nezavisnih podataka je $B$1:$B$10.
Labels
(Nazivi)Ovaj kvadrati
ć
potrebno je ozna
č
iti ukoliko prvi red ili kolona upisanog opsega sadržinazive. Ukoliko upisani podaci nemaju nazive onda ovaj kvadrati
ć
ne treba ozna
č
avati;Microsoft Excel generiše odgovaraju
ć
e nazive nad podacima za izlaznu tablicu. U našemprimjeru uklju
č
ena je opcija za nazive : Potražnja x
i
i Cijene y
i
.
 
 352
Confidence Level
(Nivo pouzdanosti)Na ovom mjestu možemo uklju
č
iti dodatni nivo u zbirnoj ili sumarnoj izlaznoj tablici. Uokvir treba unijeti nivo pouzdanosti koji želimo primijeniti kao dodatak zadatom 95procentnom nivou. U našem primjeru uklju
č
en je dodatni nivo od 99 procenata.
Constant is Zero
(Konstanta je nula)Ovim postižemo da natjeramo regresijski pravac da prolazi kroz koordinatni po
č
etak.U našem primjeru nije uklju
č
ena ova opcija zato
ć
emo u izlaznim rezultatima dobitiodgovaraju
ć
u vrijednost odsje
č
ka na y - osi ( intercept).
Output Range
(Izlazni opseg)Ovdje unosimo referencu za gornju lijevu
ć
eliju izlazne tablice. Potrebno je omogu
ć
itibarem sedam kolona za izlaznu sumarnu tablicu, koja uklju
č
uje tablicu analize varijance,koeficijente, standardnu grešku procjene y, r
2
vrijednosti, broj parova (x
i
;y
i
) i standardnugrešku koeficijenata. U našem primjeru, za gornju lijevu
ć
eliju ozna
č
ena je
ć
elija $D$1.
New Worksheet Ply
(Novi radni list)Ukoliko želimo da umetnemo novi radni list u teku
ć
u radnu knjigu i postavimo rezultatepo
č
evši od
ć
elije A1 novog radnog lista, trebamo uklju
č
iti ovu opciju ozna
č
avanjempripadaju
ć
eg kvadrati
ć
a.
New Workbook
(Nova radna knjiga)Ovu opciju treba uklju
č
iti ako želimo da napravimo novu radnu knjigu i postavimorezultate na novi radni list u novoj radnoj knjizi.
Residuals
(Ostaci)Potrebno je ovu opciju ozna
č
iti ako želimo da uklju
č
imo reziduume u izlaznu tablicureziduuma. U ovom primjeru nije uklju
č
ena ova opcija kao ni opcije koje dolaze poslijeove što se vidi iz prikazanog dijaloškog okvira Regression.
Standardized Residuals
(Standardizovani ostaci)Ozna
č
avanjem ove opcije uklju
č
ujemo standardizovane reziduume u izlaznu tablicurezidualnih odstupanja.
Residual Plots
(Grafi
č
ki prikazi ostataka)Ovu opciju ozna
č
avamo kako bismo genesirali graf za svaku nezavisnu promjenljivunaspram rezidualnog odstupanja.
Line Fit Plots
(Grafi
č
ki prikazi prilago
đ
ivanja pravca) Ako želimo genesirati graf za predvi
đ
ene vrijednosti naspram vrijednosti opažanjapotrebno je ozna
č
iti pripadaju
ć
i kvadrati
ć
.
Normal Probability
Plots (Grafi
č
ki prikazi normalne vjerovatno
ć
e)Ovim Excelu ozna
č
avamo
 
da želimo generisati graf normalne vjerovatno
ć
e.
 
 353Popunom dijaloškog okvira i prtiskom na dugme OK, dobijamo izlaz kao na slici 2.Slika 2.Tako
đ
e je kao dodatak uklju
č
en i nivo pouzdanosti 99%.
Č
emu odgovaraju dobijeni rezultati ?U tablici Regression Statistics:
Vrijednost Multiple R odgovara apsolutnoj vrijednosti Pearsonovog koeficijentakorelacije i može se izra
č
unati posredstvom ugra
đ
enih funkcija CORREL I PEARSON
Vrijednost R Square odgovara koeficijentu determinacije i može se izra
č
unatiposredstvom ugra
đ
ene ili gotove Excelove funkcije RSQ:
 Adjusted R Square jednak je:

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
squarewheel7 liked this
djeldej5714 liked this
gorana99 liked this
Rocio Gill liked this
Rocio Gill liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->