Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas_Srpske_2013_01_16.pdf

Glas_Srpske_2013_01_16.pdf

Ratings: (0)|Views: 272|Likes:
Published by u_stevic

More info:

Published by: u_stevic on Jan 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2014

pdf

text

original

 
www.glassrpske.com
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA 
Cijena0.80 KM
na{e je
BOQE
Srijeda, 16. januar 2013.Broj13.028Godina
LXX
Proizvedeno
U SRPSKOJ
 HRONIKVIJESTI
странaстранa
2
 
VIJESTI SPORT
Komatina:Ne prijetimo,ali Crvenazvezda padau Lakta{ima
странa
52
DRU[TVO
Qekariiz Srpskeodlaze uWema~ku iSloveni ju
странa
7
странa
2
Bosi}:SDS ostajedosqednasporazumu sa SNSD-om
странa
5
Veliki brojfirmi namjerno gurnut u ste~aj
странa
13
Filmski i mu zi~ki festival u Drvengradu 
"Kustendorf"danas otvaravrata
странa
25
Institut za nestala lica BiH platio 10.700 KMU ste~aj pro{le godine oti{lo 296 predu ze }a u RS
Ma{ovi} junior lupa automobile,dr`ava pla}a
Cijene stanova pale za oko 20odsto, ali to je jo{ nedovoqno da bi se prodaja pove }ala  uzimaju  }i u obzir na{ standard, naglasio Vu ~i} Broj ugovorenih stambenih  kredita kod IRB-a u 2012.godini dvostruko mawi od broja  ugovorenih kredita u 2008. godini
Vuk Jeremi} organizovao proslavu Srpske nove godine u Wujorku
Doma}in koncerta bio generalni sekretar Ujediwenih nacija Ban Ki Mun, koji je izrazio nadu da }e nastup beogradskog hora "Viva voks" inspirisati svijet da "podigne glas i uputi apel za pravdu i mir u svijetu"
"Mar{ na Drinu" usred UN
странa
17
Vlada isindikati uprave,pravosu|a i obrazovawanisu postigli sporazum
Ne ma dogovora o pove  }awu ci je ne ra da
странa
3
странa
6
 
Uprkos ni`im cijenama prodajanekretnina u RS i daqe u padu 
Pre po lovqenapro da ja stano va
 N A  J L O [ I J A  p rod a j a  u pos qed we  t r i  god i ne
 
www.glassrpske.com
2
srijeda, 16. januar 2013.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
U Evropi svi znaju koliko ima koza, krava, pa i divqih `ivotiwa, a mi ne znamo koliko imamo stanovnika.
Neboj{a Radmanovi}, predsjedavaju  }i Predsjedni{tva BiH 
Samo bi trebali svi do posqedweg Srbina i qudi dobre voqe da napravimo peticiju protiv Haga i wenih sudija i poslati je pojedina~no svim predsjed- nicima svake zemqe na ovom svijetu pa nek bar ra- zmisle za{to se to srpski narod bori i `ali, samo bi trebalo da {to vi{e javnost na svijetu zna {ta sudije u Hagu rade i kakav re`im sprovode nad Srbi- ma. Molim sve do posqedweg Srbina na ovom svijetu i sve qude dobre voqe da se ukqu~e u ovu podr{ku,ovo je vi{e nepodno{qivo {ta rade SRPSKOM NA- RODU, ovo je sramota cijeloga svijeta.
\oko Kara}
I niko ne spomiwe status EU do 2035. g. ?!?!?!?!
Branko Bera
PI[E: GORAN ANDRI]
krozrs@glassrpske.com
ISTO^NA ILIYA -Predsjednik Srpske demo- kratske stranke (SDS) Mla-den Bosi} rekao je da ovastranka osta je dosqedna sporazumu sa SNSD-om o za-  jedni~kom djelovawu na ni- vou BiH, dok u Republici Srpskoj osta je opozici ja.
Predsjedni{tvo SDS-a razmatralo je na ju~era{woj sjednici aktuelnu politi~ku situaci ju i za jedni~ko djelo- vawe sa SNSD-om na nivouBiH.Bosi} je na konferenci ji za novinare u Isto~noj Iliyi posli je sjednice Pred- sjedni{tva pozvao SNSD da se izjasni da li napu{ta pla- tformu sa SDS-om ili ne.- SDS i SNSD ne nastu-pa ju za jedno u Sara jevu zato {to se vole i ima ju za jedni- ~ke interese, ve} radi dobro- biti Republike Srpske i wenog naroda. SNSD ima mo- gu}nost da napusti platfor- mu i da sa SDP-om za jednoide u vlast bez SDS-a. Nadamse da }e se u skori je vri jeme izjasniti da li napu{ta ju platformu - rekao je Bosi}. On je naglasio da unutar- strana~ki interesi ne mogu biti ispred interesa Srpske, posebno jer je sporazum do sa- da ve} oja~ao status Republike Srpske u za jedni~kim organi- ma.Istakao je da, ako su istu- pi zvani~nika SNSD-a Ne- boj{e Radmanovi}a i Igora Rado ji~i}a posqedwih dana "ta~ni", platforma }e nasta- viti da `ivi, uprkos nesugla- sicama.Govore}i o soci jalnoj i ekonomskoj situaci ji, Bosi}  je kazao da je ona u RS pose- bno te{ka.- Konstatovali smo da najve}u odgovornost za to sno- si vlast ko ja nema odgovora na sada{wa aktuelna pitawa i probleme. Sve dok se ne po-vrati povjerewe u qude iz vlasti ima}emo nestabilnu situaci ju - oci jenio je Bosi}. Govore}i o osnivawu ka- nala na hrvatskom jeziku, Bo- si} je naglasio da nema ni- {ta protiv toga.- Ali se mora prona}i adekvatno rje{ewe za na~in finansirawa tog kanala, s obzirom na to da ovaj sa- da{wi na~in ni je dobar. Na{ kona~an stav o tom pri- jedlogu zakona zavisi}e od to- ga kako }e pro}i na{i amandmani o na~inu finan- sirawa javnih servisa u BiH - naglasio je Bosi}. Ponovo upitan o imovini politi~ara u Republici Srpskoj i BiH, Bosi} je rekaoda se sva "imovina ko ja nema pokri}e treba oduzeti ili da za wu budu pla}ene da`bine,  jer je nastala za hvaquju}i ne- kom obliku korupci je".
ISTO^NO SA R JEVO
-Na lokalitetu sara jevskog na- seqa Alipa{ino poqe ponovo }e biti obavqena ekshumaci ja ~im to dozvole vremenski  uslovi, rekao je ju~e predsjed- nik Udru`ewa porodica nes- talih sara jevsko-romanijske regi je Milan Mandi}. Po jasnio je da to ne}e bi- ti nastavak rani je prekinute ekshumaci je, ve} nova ko jom }e biti obu hva}ena ve}a povr{i- na, preni jele su agenci je. - Ekshumaci ja }e biti po- novqena, jer je utvr|eno da naovom lokalitetu posto je ko- {tani uzorci qudskog pori je- kla. Sada }emo kopati u du`ini od stotinu i vi{e metara uz korito ri jeke Miqacke i 30 i vi{e metara po {irini - rekao je Mandi} i dodao da }e se ovaj put mate- ri jal prosi javati da ne bi promakle sitni je kosti, na- kit i drugi dokazi. Naglasio je da je rukovo- dilac posebnog odjeqewa za ratne zlo~ine Tu`ila{tva BiH Vesna Budimir obe}ala da }e ona biti postupa ju}i tu- `ilac ka da bude vr{ena nova ekshumaci ja. Ekshumaci ja na  Alipa{inom poqu, gdje se vjeru je da su pokopani sara jev- ski Srbi ubi jeni 1992. godi- ne, prekinuta je 16. novembra, posli je tri dana rada. Mandi} je istakao da }e se u budu}em periodu raditi i ekshumaci je na Darivi i na Kazanima. - Kompletna lokaci ja na Kazanima se mora o~istiti od qudskih ostataka, a tek po- sli je toga mo`emo pri~ati o na javqenom postavqanu spo- men-plo~e - rekao je Mandi}. Naglasio je da }e uputiti zahtjev da u Parku pisaca kod Saborne crkve u Sara jevu bude napravqen memori jalni cen- tar za sve nevino stradale Srbe u Sara jevu.
EK SHU MA CIJE ]E
biti obavqene i naDarivi i Kazanima
Potpredsjednik Saveza neza- visnih socijaldemokrata Igor Radoji~i} izjavio je u ponedjeqak da bi bilo dobro nastaviti partnerstvo SNSD-a i SDS-a na nivouBiH.- Organi SNSD-a nisu raz- matrali prekid saradwe sa SDS-om. Ukoliko SDS to bu- de uradila, to je wihova stvar - rekao je Radoji~i}.
SNSD
Milan Mandi} o potrazi za tijelima ubijenih Srba u Sarajevu
Na Alipa{inom poqu bi}e  obavqena nova ekshumacija
OHR 
o karti "Nove Evrope"
Me |unarodno pravo {titi teritori ju BiH 
SA R JEVO -BiH je jedinstvena suverena dr`ava, wena  unutra{wa struktura definisana je Dejtonskim miro- vnim
sporazumom, a suverenitet i teritori jalni integritet zagarantovan po me|unarodnom pravu i o tome se ne mo`e pregovarati. Saop{tila je to ju~e Kancelari ja visokog predstavnika u BiH (
OHR
) komentari{u}i kartu "Nove Evrope" ko ju su sa~i- nili ruski eksperti, a ko ja prikazu je Evropu 2035. godine na ko joj nema BiH, preni jele su agenci je. Ruski eksperti sa~i- nili su na osnovu dokumenata ameri~ke
CIA 
, ruske slu`beGRU i jo{ nekoliko izvora kartu Evrope 2035. godine prema ko joj }e BiH podi jeliti Srbi ja i Hrvatska, a Velika Alba- ni ja bi}e stvorena ujediwewem Albani je sa Kosovom i di je- lom Makedoni je.
Istraga o uni{tavawu naoru  `awa
Majki}: Komisi ja ~eka rezultate Tu`i la{tva
SA R JEVO -
Od Tu`ila{- tva BiH o~eku jem rezultate istrage jer im je pri je tri mjeseca dostavqen izvje{taj Istra`ne komisi je Parla- menta BiH za provjeru zakoni- tosti procesa uni{tavawa munici je i minsko-eksploziv- nih sredstava, naoru`awa i vojne opreme.Izjavila je to "Glasu Srpske" predsjedava ju}i Is- tra`ne komisi je Du{anka Majki} doda ju}i da je u Tu`i- la{tvo li~no odni jela i do- punu tog izvje{ta ja ko ju su za hti jevali. "Glas Srpske" u julu je obja-vio da je u izvje{ta ju Istra- `ne komisi je, pored ostalog, navedeno da je oru`je uni{ta- vano nezakonito za {ta su od- govorni Ministarstvo odbrane i Oru`ane snage BiH.G. M.
Mahinacije sa dr`avqanstvima u Srebrenici
Bi }e saslu{an i ]amil Durakovi}
SREBRENICA -Po naredbi Okru `nog tu `ila{tva Bi je- qina, ko je vodi istragu o poni{tewu upisa u kwige
dr`avqana BiH u Srebrenici, na~elnik ove op{tine ]amil Durakovi} idu}ih dana trebalo bi da bude ispitan kao svjedok, sazna je "Glas Srpske".Portparol CJB Srebrenica Aleksandra Simojlovi} potvrdila  je ju~e da su slu`benici srebreni~ke polici je saslu{ali A. H. Prema nezvani~nim informaci jama, ri je~ je o na~elniku op- {tinskog Odjeqewa za op{tu upravu Azri Hasi}.
SDS i SNSD ne nastupaju zajedno u Sarajevu zato {to se vole i imaju zajedni~ke interese, ve} radi dobrobiti Republike Srpske i wenog naroda. Nadam se da }e se SNSD u skorije vrijeme izjasniti da li napu{ta platformu, rekao Bosi}
STRA NA ^KI
interesi ne mogu biti ispredinteresa RS
 
SDS dosqe dna spora zu mu   sa SNSD-om
Predsjedni{tvo Srpske demokratske stranke o zajedni~kom djelovawu  stranaka iz RS na nivou BiH 
 
GLAS SRPSKE
srijeda, 16. januar 2013.
3
Parafiran protokol o saradwi tu  `ila{tava BiH i Srbije
SARAJEVO - Protokol o saradwi tu`ila{tava Srbije i BiH u progo- nu po~inilaca ratnih zlo~ina je parafiran i u toku su aktivnosti u vezi s dogovorom o datumu i mjestu za wegovo potpisivawe, objavili su federalni mediji pozivaju}i se na izvore u Tu`ila{tvu BiH. Protokolom o saradwi Tu`ila{tva BiH i Tu`ila{tva za ratne zlo~i- ne Srbije predvi|eni su modaliteti razmjene dokaza i informacija u predmetima ratnih zlo~ina. Su|ewa za ratne zlo~ine u skladu sa po- menutim protokolom, vodi}e se u zemqi gdje osumwi~eni, odnosno op- tu`eni, ima prebivali{te, {to podrazumijeva rje{avawe problema nedostupnosti velikog broja optu`enih za ratne zlo~ine.
Iden tifikovani posmrtni ostaci Danice Mari janovi}
BAWALU KA 
- Na Gradskom grobqu u Bawaluci identi- fikovani su posmrtni ostaci Danice Mari janovi}, ro|ene 1937. godine, iz sela Zim~a kod Visokog, preni jele su agen- ci je.Portparol Instituta za nestala lica BiH Lejla ^engi}  je kazala da je porodica pri hvatila identifikaci ju Danice Mari janovi} ko ja }e danas biti sa hrawena u ^itluku. Pre- ma wenim ri je~ima, Mari janovi}eva je nestala 25. aprila 1993. godine u Drvaru, a ekshumirana je 14. ma ja 2012. godine na grobqu Spasovine u Drvaru. Identifikaci ju je obavio vje{tak sudske medicine Nermin Sarajli} po naredbi Kan- tonalnog tu`ila{tva Livno.
SDS predlo`ila zamjenika na~elnika Srebreni ce
SREBRENICA 
- Op{tinski odbor SDS-a Sre brenica pre- dlo`io je Biqanu Raki} za zamjenika na~elnika op{tine umjes- to rani je predlo`ene Zore Petrovi}, preni jele su agenci je. Predsjednik Op{tinskog odbora SDS-a Mom~ilo Cvjetinovi}  je kazao da }e, ukoliko koalicioni partneri ne podr`e Raki}evu, mjesto zamjenika na~elnika prepustiti nekoj drugoj stranci, a da SDS dobi je mjesto na~elnika za finansi je ko je je rani je dogovo- reno za SNSD i na~elnika jednog odjeqewa ko je je predvi|eno za kandidata iz SDA. Raki}eva je pro{le godine zavr{ila Ekonom- ski fakultet, a predsjednik srebreni~kog SNSD-a Radomir Pa- vlovi} je rekao da ova stranka ne}e dati podr{ku kandidatu bez ikakvog radnog iskustva za veoma va`no mjesto.
U eksplozi ji na univerzitetu  u Alepu poginulo 15 qudi
 ALEP
- U eksplozi ji na Univerzitetu u Alepu poginulo  je najmawe 15, a raweno na desetine qudi, objavila je Sir- ijska opservatori ja za qudska prava, a preni jele agenci je. Uzrok eksplozi je jo{ ni je poznat, a prema navodima sir- ijske organizaci je sa sjedi{tem u Londonu dogodila se na prostoru izme|u studentskog doma i Ar hitektonskog fa- kulteta u okviru univerziteta ko ji predstavqa najvi{u akademsku instituci ju u Alepu. Sirijska dr`avna televizi ja je javila da eksplozi ja predstavqa teroristi~ki ~in podsje}a ju}i da se univer- zitet nalazi u oblasti Alepa ko ju kontroli{u vladine snage.
PI[E: MARINA ^IGOJA
marinacigo ja@glassrpske.com
BAWALU KA - Zaposleni  u upravi, pravosu |u i obrazo- vawu Republike Srpske osta- li su pri odluci da 21. januara stupe u generalni {trajk, nakon {to ni ju~e sapredstavnicima Vlade ni je postignut dogovor o pove-  }awu ci jene rada sa 100 na 110 KM.
Pravosu|e i uprava
Ministar pravde RS Go- rana Zlatkovi} rekla je po- sli je sastanka Mirovnog ti jela, ko je su formirali predstavnici sindikata i Ministarstva, da je dogovo- ren minimum procesa rada, ali da ni je postignut spora- zum o pove}awu minimalne ci jene rada na 110 KM. - Sindikat je iskqu~ivkada je u pitawu pove}awe ci-  jene rada. Predlo`ili smo da Sindikat pravosu|a pri hvati smawewe plata za prvih {estmjeseci, a da u tom periodu razgovaramo o za jedni~kim rje{ewima - naglasila je Zlatkovi}eva i dodala da }e u petak biti odr`an i sastanak pregovara~kog tima o ovom pi- tawu.Zlatkovi}eva je rekla da }e svim pravosudnim institu- ci jama i kazneno-popravnim zavodima biti poslata i in- strukci ja kako da sprovode rje{ewe o minimumu procesa rada.- Pritvorski predmeti su prioritet, a predsjednici su- dova i glavni tu`ioci odre- di}e ko ji su drugi predmeti  hitni - kazala je ona. Predsjednik Sindikata pravosu|a RS Sini{a Petro- vi} rekao je da dogovoreni minimum procesa rada zna~i da }e u pravosudnim institu- ci jama za vri jeme {trajka ra- diti 20 odsto radnika, odno- sno da }e se ispo{tovati  hitni slu~a jevi, vanredne si- tuaci je, kao i pritvorski predmeti.- Osta jemo pri zahtjevu da ci jena rada bude pove}ana na 110 KM i mo`emo razgovara- ti jedino o tome da se ona primjewuje u sqede}ih {estmjeseci, a da se u tom periodu pregovara - rekao je Petrovi} i dodao da zaposleni u pravo- su|u ne}e pri hvatiti pri jed- log Ministarstva da u idu}ih {est mjeseci budu smawene plate.Ministar uprave i lokal- ne samouprave RS Lejla Re- {i} rekla je posli je sastanka sa Sindikatom uprave da je ve}ina republi~kih uprava, ministarstava i republi~kih  upravnih organizaci ja doni-  jela akte o minimalnom pro- cesu rada.- Nismo postigli saglas- nost o pove}awu ci jene rada. Nismo sre}ni {to smo mora- li da idemo na smawewe pla-ta, ali ovo je jedan od na~ina da garantu jemo svim zaposle- nima da }e dobiti plate - re- kla je Re{i}eva. Predsjednik Sindikata  uprave Tomislav Vrhovac is- takao je da je obaveza posloda- vaca bila da pri je ~etiri godine donesu uredbu o mini- malnom procesu rada, ali da to nisu uradili dok ni je na-  javqen {trajk.- Pri je dono{ewa odluke o {trajku ra|ena je anketa i 95 do 98 odsto zaposlenih se izjasnilo da }e {trajkovati - kazao je on.
Obrazovawe
Sindikat obrazovawa, na-  uke i kulture RS je sa timom Vlade dogovorio da se instru- kci ja direktorima osnovnih i sredwih {kola o obezbje|i- vawu minimalnog procesa ra- da preformuli{e. Iz Ministarstva prosvje- te i kulture RS ju~e je saop- {teno da se korekci je unose s obzirom na to da Sindikat smatra da se tekst instrukci je mo`e shvatiti kao pritisak na ~lanove Sindikata da odustanu od {trajka, iako to ni je bila namjera Ministar- stva. Razgovor izme|u predsta- vnika sindikata i Ministarstva unutra{wih poslova po~eo je ju~e kasno po- sli je podne, a do zakqu~ewaovog bro ja "Glasa Srpske" ni je bio poznat wegov is hod.Predsjednik Sindikata MUP-a Du{ko Jandri} rekao  je "Glasu Srpske" pred po~etak sastanka da "ministri nema ju mandat da razgovara ju o wiho- vom osnovnom zahtjevu ko ji se odnosi na pove}awe ci jene ra- da na 110 KM".- Bez premi jera ne mo`e- mo posti}i saglasnost - rekao  je Jandri}.
Postignut dogovor o minimumu procesa rada, ali nemasporazuma o pove}awuminimalne cijene rada. Nismopostigli saglasnost o pove}awu cijene rada. Nismo sre}ni {to smo morali daidemo na smaweweplata, ali to jejedan od na~ina da garantujemo zaposlenima da }e dobiti plate, ka`e Re{i}eva
Predsjednik Sindikata up- rave Vrhovac tvrdi da "pos-toje odre|eni pritisci na zaposlene u organima upra- ve da ne smiju {trajkovati". On ka`e da je sindikalna organizacija Fonda zdrav- stva RS jednoglasno donije- la odluku o stupawu u{trajk, da bi nedugo poslije toga predsjednik Sindikata odustala od {trajka.
SINDIKAT
SINDIKAT
tra`i da cijena rada iznosi110 umjesto 100 KM
F O  O :  . I  I 
Vlada i sindikati uprave, pravosu|a i obrazovawa nisu postigli sporazum
Nije postignut dogovor  o pove  }awu ci je ne ra da
Predstavnici Sindikata uprave na sastanku u VladiPredstavnici Sindikatapravosu|a

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->