Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sykepleielederen 2-2007 MTE4NDE0NDE4MzQ1OTg2MTgyMQ

Sykepleielederen 2-2007 MTE4NDE0NDE4MzQ1OTg2MTgyMQ

Ratings: (0)|Views: 394 |Likes:
Published by karnyg
Tidsskrift for ledere med sykepleierbakgrunn.
Utgitt av landsgruppen av sykepleieledere i Norsk Sykepleierforbund.
Redaktør Karl-Henrik Nygaard
Fra og med nr. 1 2005 til og med nr. 4 2007 foreligger som pdf dokumenter. Tidsskriftet ble lagt ned med siste nummer nr. 4 2007.
Tidsskrift for ledere med sykepleierbakgrunn.
Utgitt av landsgruppen av sykepleieledere i Norsk Sykepleierforbund.
Redaktør Karl-Henrik Nygaard
Fra og med nr. 1 2005 til og med nr. 4 2007 foreligger som pdf dokumenter. Tidsskriftet ble lagt ned med siste nummer nr. 4 2007.

More info:

Published by: karnyg on Feb 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere
NR. 2-2007 • ISSN 0807-7002
 
Lederen
Ansvarlig utgiver:
Styret i NSF´s Landsgruppeav SykepleieledereForsidebilde er tatt avKarl Henrik Nygaard
Redaktør
Karl Henrik NygaardTlf.: 55 90 39 27E-post: karl.henrik.nygaard@sykepleierforbundet.no
Layout og produksjon:
Designtrykkeriet ASPostboks 3171 Årstad, 5829 BergenTlf.: 55 20 77 88 Faks: 55 20 77 89E-post: firma@designtrykkeriet.noISDN: 55 29 61 00
 Kjære medlemmer
Styret i LSL har hatt en arbeidskrevende vår ogvi er nå i gang med planleggingen av General-forsamlingen i september 2007. De fleste med-lemmene har fått med seg at LSL er 40 år i2007, og at det i forbindelse med jubileet arran-geres en konferanse med jubileumsmiddag iTrondheim.Hittil har 110 personer meldt seg på konferan-sen
 og vi tar fortsatt i mot påmeldinger.
Ingen i styret tar gjenvalg og flere av styremed-lemmene har sittet 2 perioder. Vi har alle kre-vende jobber og finner det riktig at nye krefterovertar.Valgkomiteen arbeider aktivt for å finne nyekandidater til leder og styreverv.Vi håper det finnes noen som er interessert i sty-reverv i LSL. Det har vært noen spennende ogutfordrende år for oss i styret.Samarbeidsklimaet internt har vært godt og dethar vært høyt arbeidstempo på styremøtene (ogi mellom møtene). Frikjøp av sekretær først i40 % og deretter i 20 % stilling har vært heltnødvendig for å løse de ulike oppgavene denneperioden.Samarbeidet med NSF sentralt i forbindelsemed ledersatsningen, ”god på fag og ledelse” harrt positivt og spennende. Vi opplever at NSFer opptatt av ledernes behov og ser de ulike pro-blemstillingene en leder møter i hverdagen. Herhar NSF og NSF-LSL felles utfordringer og måi fellesskap finne løsninger.
LSL ønsker å invitere alle tidligere ledere avlandsgruppen for sykepleieledere til jubi-leumsmiddagen 11 september.
Vi har forsøkt å finne fram til alle lederegjennom de 40 årene LSL har bestått og vi trorvi har funnet fram navnene på de fleste. Vimangler fortsatt både adresse og telefonnummertil flere. Er det noen av dere medlemmer somhar opplysninger om tidligere ledere, så ta kon-takt med sekretær Astrid Enberget.Styret ser fram til å møte mange av dere påGF’en, konferansen og jubileumsmiddagen iseptember.
Vi ønsker alle en riktig god sommer 
L
INDA
W
ARELIUS
leder
LINDA WARELIUS
 
NAVN OG ADRESSER NSF LSL STYRE 2006-2007
LEDER
Linda Warelius
Dalsrudåsen 29, 3070 Sandetlf :priv 33776956 mobil 91140795e-mail: lin-war@online.noArbeidsted: Habeliteringstjenesten / Sykehuset i Vestfold, lederarb.33308221e.mail linda.warelius@siv.noKontaktperson for fylkene: Vestfold, Oslo, Finmark og TromsNESTLEDER/SEMINARANSVARLIG
Anne Helene Frostestad
Syftesokkbakken 30B, 4046 Hafsfjordtlf: priv 51591583, mobil 99516723e.mail anne.helene.frostestad@stavanger.kommune.noArbeidsted: Stavanger kommune, Helse -og Sosialsjefarb. 51508039Kontaktperson for fylkene: Rogaland, Vest Agder og Aust AgderKASSERER
Eli Linnerud
Hans Sørumsvei 6, 2827 Hunndalentlf: priv 61170984 mobil 91117299e-mail priv: elilinne@online.noArbeidsted: Gjøvik kommune, seksjonlederarb. 61146939e-mail: eli.linnerud@gjovik.kommune.noKontaktperson for fylkene: Oppland og HedemarkSEKRETÆR/ WEBANSVARLIG
Astrid Enberget
Kapt. Hannevigsvei 9, 3619 Skollenborgtlf: priv 32766009 mobil 47259212e.mail: priv aenbe@broadpark.noKontaktperson for fylkene: Buskerud, Telemark og ØstfoldMEDLEMSANSVARLIG OG ANSVARLIG FOR RESSURSGRUPPEN
Marianne Dalen
Bønesskogen 37, 5152 Bønestlf priv. 55123043, mobil 90645131Arbeidsted: Helse – Bergen, fagansvarligarb. 55973510e.mail: marianne.dalen@helse-bergen.noKontaktperson for: Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og FjordaneLNN KONTAKT PERSON
Målfrid Bogen
Geitastrandveien 14, 7300 Orkangertlf: priv. 72486339 mobil 41306313e- mail: malfrid.bogen@sykepleierforbundet.nopriv: maalfrb@online.noArbeidsted: NSF sentralt - Leder Sentralt FagforumKontaktperson for fylkene: Sør Trøndelag og Nord TrøndelagRESSURSGRUPPE
Embjørg Lie Holen
(leder lokalgruppen Oppland)Reichweinsgt 26, 2609 Lillehammertlf 61253929 mobil 48052818avdelingssykepleier, Sykehuset Innlandet HF Lillehammertlf 61272328e-post: embjorg.lie.holen@sykehuset-innlandet.no
Kirstin Bruland
Viken 2, 6843 Skei i Jølstertlf. 57727345 / 41615102avd.sjef Lærings- og meistringssenteret, LMStlf. 57 83 98 70 / 41 53 05 48e-post: kirstin.bruland@helse-forde.noRedaktør SykepleieLederen:
Karl-Henrik Nygaard
Nygårdsmyren 19, 5164 Laksevågkarl.henrik.nygaard@sykepleierforbundet.noKarlhenrik.nygaard@c2i.netTlf: 55940964
NSF LSLinviterer til40 års jubileums-feiring!
Tema for konferansen er:Utfordringer i helse- og omsorgstjenesten.
“FRA STYKKVIS OG DELT TILSØMLØST OG HELT”.
Temaene som tas opp har sine røtter i forti-den, men strekker seg langt inn i fremtidensspennende og utfordrende landskap.
NSFs landsgruppe av sykepleieledere inviterer til jubileumskonferanse og Generalforsamling påRadisson SAS Royal Garden Hotel, i Trondheim, 10.- 12. september 2007
Målgruppe
: ledere på alle nivå i både offentlig ogprivat sektor og andre intersserte.
Generalforsamling:
NSF LSL arrangeresGeneralforsamling for alle medlemmer, mandag 10.september kl. 17.00
Påmelding til konferansen:
www.sykepleierforbundet.no/konferanser
Konferansen er søkt godkjent meritterende med 12timer til klinisk spesialist i sykepleie og spesialsyke-pleierBruk anledningen til å møte ledere fra hele landet oghøre på noen av våre fremste forelesere innen helseog ledelse.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->