Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tieu chuan be tong ung luc truoc

Tieu chuan be tong ung luc truoc

Ratings: (0)|Views: 14 |Likes:
Published by Hai Nam Nguyen
Tieu chuan coc be tong viet nam
Tieu chuan coc be tong viet nam

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Hai Nam Nguyen on Jan 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
TCVN
 
T i ª u c h u È n q u è c g i a
TCVN 7888 : 2008
 
XuÊt b¶n lÇn 1
Cäc bª t«ng ly t©m øng lùc tr
− 
íc
Pretensioned Spun Concrete Piles
H
μ
néi
– 2008
 
 
 
4
TCVN 7888 : 2008
Lêi nãi ®ÇuTCVN 7888 : 2008
® 
− 
îc x©y dùng trªn c¬ së JIS A 5335 : 1979 “PretensionedSpun Concrete Piles”; JIS A 5337 : 1995 “Pretensioned Spun High StrengthConcrete Piles”; vµ JIS A 5373 : 2000 “Precast Prestressed Concrete Products”.
TCVN 7888 : 2008
do Héi C«ng nghiÖp Bª t«ng ViÖt Nam (VCA) biªn so¹n, Tængcôc Tiªu chuÈn §o l
− 
êng ChÊt l
− 
îng thÈm ®Þnh, Bé X©y dùng ®Ò nghÞ, Bé Khoahäc vµ C«ng nghÖ c«ng bè.
 
TCVN 7888 : 2008
3
 
TCVN 7888 : 2008
T i ª u c h u È n q u è c g i a TCVN 7888 : 2008
XuÊt b¶n lÇn 1
Cäc bª t«ng ly t©m øng lùc tr 
− 
íc
Pretensioned Spun Concrete Piles
 
1
 
Ph¹m vi ¸p dông
Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho cäc bª t«ng øng lùc tr 
− 
íc, ® 
− 
îc s¶n xuÊt theo ph
− 
¬ng ph¸p quay li t©m.
2 Tµi
liÖu
viÖn dÉn
TCVN 1651-1 : 2008 ThÐp cèt bª t«ng. PhÇn 1: ThÐp thanh trßn tr¬nTCVN 1651-2 : 2008 ThÐp cèt bª t«ng. PhÇn 2: ThÐp thanh v»nTCVN 2682 : 1999 Xi m¨ng poãc l¨ng - Yªu cÇu thuËtTCVN 3105 : 1993 Hçn hîp bª t«ng nÆng vµ bª t«ng nÆng - LÊy mÉu, chÕ t¹o vµ b¶o d
− 
ìng mÉu thö TCVN 3118 : 1993 t«ng nÆng - Ph
− 
¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c
− 
êng ®é nÐn.TCVN 4316 : 2006 Xi m¨ng poãc l¨ng cao - Yªu cÇu kü thuËtTCVN 4033 : 1995 Xi m¨ng poãc l¨ng puz¬lan - Yªu cÇu thuËtTCVN 5709 : 1993 ThÐp c¸cbon c¸n nãng dïng cho x©y dùng - Yªu cÇu thuËtTCVN 6067 : 2004 Xi m¨ng poãc l¨ng bÒn sunf¸t - Yªu cÇu thuËtTCVN 6260 : 1997 Xi m¨ng poãc l¨ng hçn hîp - Yªu cÇu thuËtTCVN 6284-1 : 1997 ThÐp cèt bª t«ng dù øng lùc. PhÇn 1: Yªu cÇu chungTCVN 6284-2 : 1997 ThÐp cèt bª t«ng dù øng lùc. PhÇn 2: D©y kÐo nguéiTCVN 6284-3 : 1997 ThÐp cèt bª t«ng dù øng lùc. PhÇn 3: D©y t«i vµ ramTCVN 7570 : 2006 Cèt liÖu dïng cho t«ng vµ v÷a - Yªu cÇu kü thuËtTCXDVN 356 : 2005
KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCXDVN 239 : 2006
Bª t«ng nÆng - ChØ dÉn ®¸nh gi¸ c
− 
êng ®é bª t«ng trªn kÕt cÊu c«ng tr×nh.TCXDVN 302 : 2004
N
− 
íc trén bª t«ng vµ v÷a - Yªu cÇu kü thuËtTCXDVN 325 : 2004
Phô gia ho¸ häc cho bª t«ng - Yªu cÇu kü thuËt vµ ph
− 
¬ng ph¸p thö 22 TCN 272 : 2005
Tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu
 
C¸c tiªu chuÈn TCXDVN vµ TCN sÏ ® 
− 
îc chuyÓn ®æi thµnh TCVN hoÆc QCVN
 
5

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->