Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
chuyenranquyty-2013

chuyenranquyty-2013

Ratings: (0)|Views: 451|Likes:

More info:

Published by: Quang Duc (Ven Thich Nguyen Tang) on Jan 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 
Chuy 
n R 
n n
ă
m T
 
Ch
trong ch
p m
t gi
ố 
ng m
t thoáng chiêm bao,n
ă
m l
i h
ế 
t, t
ế 
t
đ
ã t
i. Trong tâm t
ư 
ng
ướ
i Vi
ttha h
ươ
ng t
n
n, dù ng
ườ
i b
n
ướ
c
đ
i tr
ướ
c, v
ượ
tbiên sang sau hay gia
đ
ình
đ
oàn t
, ch
c khôngsao tránh kh
i n
i bùi ngùi xúc
độ
ng m
i khiqu
nh qu
 
đ
ón xuân n
ơ
i
đấ 
t khách quê ng
ườ
i. Ð
ể 
 ph
 ầ
n nào quên
đ
i n
i s
 ầ
u vi
n x
ứ 
, chúng tôi hânh
nh
đ
óng góp vài m
ẩ 
u chuy
n phi
ế 
m v
 ề
n
ă
mcon R 
n, tr
ướ
c
để 
có d
p vi
ế 
t l
i nh
ữ 
ng giòng ch
ữ 
  Vi
t tuy
đơ
n s
ơ
m
c m
c nh
ư 
ng
đầ
y tr
ừ 
u m
ế 
nth
ươ
ng yêu, sau
để 
ôn l
i vài s
ự 
tích xa x
ư 
a doông bà k 
ể 
l
i
để 
c
ố 
ng hi
ế 
n
độ
c gi
nh
ữ 
ng giây
 
phút gi
i trí tho
i mái vào lúc xuân sang. Tr
ướ
ch
ế 
t, nhân d
p
đầ
u n
ă
m, thành th
ự 
c c
 ầ
u chúc qúi v
 cùng b
ử 
u quy
ế 
n
đượ
c an khang th
nh v
ượ
ng, v
ns
ự 
nh
ư 
ý, phúc l
c
đầ
y nhà.
 
Theo ng
ũ
hành can chi, n
ă
m v
ừ 
a qua là n
ă
m Thìn,c
 ầ
m tinh con R 
 ồ
ng. N
ế 
u c
ă
n c
ứ 
vào "tin t
ứ 
c khí t
ượ
ng cho tàu ch
y ven bi
ể 
n" do các v
chuyên "r
 mu rùa" bàn tán theo sách L
ố 
c C
ố 
c T
ử 
, n
ă
m R 
 ồ
ngbao gi
c
ũ
ng r
ấ 
t hên "
đạ
i cát
đạ
i l
i", vì ch
ngnh
ữ 
ng R 
 ồ
ng là m
t linh v
t
đứ 
ng
đầ
u trong t
ứ 
 linh "Long, Ly, Qui, Ph
ng" mà còn là bi
ể 
u hi
uc
a chân m
ng thiên t
ử 
. Tuy nhiên trong n
ă
m v
ừ 
aqua, n
ế 
u có v
nào ch
ư 
a
đượ
c may m
n khi duhành Las Vegas ho
c không
đượ
c thu
n l
i lúcvi
ế 
ng th
ă
m Wall Street, hãy khoan th
ấ 
t v
ng.
 
Ch
c ch
n qua n
ă
m con R 
n, m
c dù
đượ
c coi là"D
 ầ
n Thân T
H
t
ứ 
hành xung", nh
ư 
ng "Phúc L
cTh
" s
ào ào bò, tr
ườ
n, lê, l
ế 
t t
i. S
d
 ĩ 
chúng tôigiám
đ
oán ch
c nh
ư 
v
y vì tuy R 
 ồ
ng trông"ngon"th
t, bay l
n r
ấ 
t "ngo
n m
c", nh
ư 
ng chi
ế 
u theolu
t v
n hành c
a t
o hóa, ch
ng qua c
ũ
ng ch
 
ă
nhi
ế 
p
đượ
c chú Mèo,
đế 
n khi Xà Tinh bò t
i c
ũ
ngph
i b
ch
y có c
, nh
ườ
ng ngôi vua phàm tr
 ầ
ncho h
hàng loài r
n.
 
Ð
ể 
bài phi
ế 
m lu
n có
đầ
u có
đ
uôi,
đề
ngh
chúngta hãy tìm hi
ể 
u h
hàng hang h
ố 
c c
a loài r
ntr
ướ
c, r
 ồ
i sau
đ
ó s
"phi
ế 
m"
đế 
n nh
ữ 
ng chuy
nliên quan t
i xà tinh.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->