Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OpenERP

OpenERP

Ratings: (0)|Views: 282 |Likes:
Published by Vũ Thị Thảo
Document
Document

More info:

Published by: Vũ Thị Thảo on Jan 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

 
 B
 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠ
O
TRƯỜNG ĐẠ
I H
ỌC THĂNG LONG
 
 
CHUYÊN ĐỀ
T
T NGHI
P
PHÁT TRIỂ
N PH
 Ầ
N M
 Ề
M
ĐỀ
 
TÀI:
 
XÂY DỰNG VÀ TRIỂ
N KHAI GI
 ẢI PHÁP OPENERPVÀO CÔNG TY XÂY DỰNG ĐOÀN KẾ 
T
 
Sinh viên:
 
Đỗ
Ti
ến Thành
 
Mã sinh viên:
 
A10547
Gi
ảng viên hướ
ng d
n:
Mai Thúy Nga
 
Hà Nộ
i
 – 
 
Năm 2012
 
 
[OpenERPDoanKet]-
Báo Cáo Chuyên Đề
 
Phát Triể
n Ph
 ầ
n M
 ề
m
Phiên bả
n:1.0
Xây Dựng Và Triể
n Khai Gi
ải Pháp OpenERP Vào Công Ty Xây Dựng Đoàn Kế 
t
2 
NHẬT KÝ THAY ĐỔI
 
*A - Added M
 – 
Modified D
 – 
Deleted
Ngày
M
ục thay đổ
i*AM, D
Mô tả
 
Phiên bả
n
09/05/2012 1,2,3 A
Hoàn thiệ
n ph
n gi
ớ 
i thi
u
tài liệ
u, t
ngqu
n d
 
án, kế
ho
ch d
 
án
 0.120/05/20122.2.2,2.3,2.4M
Thay đổ
i b
c
ục tài liệ
u
Thay đổ
i n
ội dung quy trình nghiệ
p v
 hi
n t
i
Thay đổi yêu cầ
u nghi
p v
 0.214/06/2012 MChuy
n m
c 3 - k 
ế
ho
ch d
 
án sang 2.5
 
Thêm mụ
c 3
 – 
 
tái
thi
ế
t k 
ế
, chu
ẩn hóaquy trình.
 
Thêm mục 4.1 quy trình phát triể
n m
tmodule0.303/12/2012 MCh
nh s
a m
ục 3.2.1 sơ đồ
t
ng quan
các chức năng hệ
th
ng
Thêm mục 3.2.2 sơ đồ
 
 phân rã các chứ
c
năng
 Ch
nh s
a m
ục 4.1 quy trình phát
tri
nm
t module m
ớ 
i0.421/09/2012 MCh
nh s
a m
ục 4 Phát triể
n ch
ức năng
m
ớ 
i
Thêm mục 3.3.1 Đặ
c t
H
 
sơ nhân viên
 0.530/11/2012 M
Hoàn thiện toàn bộ
n
ội dung báo cáo
1.0
 
[OpenERPDoanKet]-
Báo Cáo Chuyên Đề
 
Phát Triể
n Ph
 ầ
n M
 ề
m
Phiên bả
n:1.0
Xây Dựng Và Triể
n Khai Gi
ải Pháp OpenERP Vào Công Ty Xây Dựng Đoàn Kế 
t
3 
MỤC LỤC
 
1
T
d
T
K
h
t
L
2
h
t
H

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->