Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pest Megyei 2012. december

Pest Megyei 2012. december

Ratings:
(0)
|Views: 8|Likes:
Published by Gellér Erzsébet

More info:

Published by: Gellér Erzsébet on Jan 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2014

pdf

text

original

 
www.pmkult.huA Pest Megyei Közmûvelôdési Intézet kiadványa
XXI. évfolyam
2012. 6. szám
 
2012 / 6.
3
2012 / 6.
2
Sok munkával járt a most záruló év a PestMegyei Kormányhivatal életében. Nagyjábólkét esztendô telt el azóta, hogy a kormányhozzálátott a magyar állam újjászervezésé-hez, így az elmúlt idôszakban is a közigaz-gatás átalakítása állt tevékenységünk közép-pontjában. A közigazgatás megújításának kétfontos szempontja: az adott területen élôkéletének egyszerûbbé tétele,illetve a hatékonyság. Az em-bereket az érdekli, hogy milyengyorsan oldódnak meg a prob-lémáik, így a rendelkezésre állópénzeszközökbôl plusz forrásokbevonása nélkül próbálunk megmagasabb szintû szolgáltatá-sokat nyújtani számukra.Az átalakítás három lép-csôben valósul meg. Az elsôlépcsô a 2011. január elsejénmegalakult kormányhivatalokvoltak, a második az idén januárelsejétôl, a korábban megyei ön-kormányzatok által ellátott fel-adatok átvétele volt, a harmadiklépcsô, aminek elôkészítéséveltelt gyakorlatilag az idei év, a2013. január 1-jén elinduló járások kialakítása.A járások, a járási hivatalok kialakításakapcsán nagyon fontos volt, hogy a terepengyûjtsük a tapasztalatokat, hiszen ez a visz-szacsatolás legfontosabb alapja. Jómagamis igyekeztem minden leendô járásba elláto-gatni, ahol igény volt rá, lakossági fórumokattartani. A járási hivatalok kialakításáról szólómegállapodások aláírására pedig személye-sen látogattam el az érintett települések-re. A megállapodások megkötése nem voltegyszerû feladat, de örömmel mondhatom, apolgármesterek mindenhol felismerték, hogyezzel leginkább az ott élôk járnak jól. Ennekkövetkezményeként, talán úgy is fogalmaz-hatnék, hogy a járási rendszer kialakításávalaz állam eljut az egyes emberek kerítéséig.Ez a közelség a közigazgatási szolgáltatásokmellett a kultúra egyszerûbb közvetítését islehetôvé teszi. Nem kell nagy dolgokra gon-dolni, elég csupán arra, hogy a járási hivata-lokban, kirendeltségeken számos ember fogmegfordulni, ami a kulturális programok hir-detésében nagy segítség lehet.Pest megye kormányhivatalának vezetô jekénta kultúra támogatása elengedhetetlen felada-tom. Ennek kapcsán a legfontosabb kifejezés,ami eszembe jut, az a rugalmas-ság. Pest megye olyan sokszínû,változatos, hogy nyugodtan ne-vezhetnénk egy kicsi országnakis. Gödöllôn királyi kastélyunkvan, Szentendre az ország egyikképzômûvészeti fellegvára, Vácaz egyházi események egyikközpontja, a Tápióság élen jár alovas kultúra népszerûsítésében,a sokszínû nemzetiségi hagyo-mányok ápolásában jeleskedôtelepülésekrôl pedig már nem isszólok.A Pest megyében élôk önálló,szuverén egyéniségek, akiknek akultúra mást és mást jelent, ígynem fordulhatunk minden te-lepülés, ha úgy tetszik, minden járás felé ugyanazzal a kultúratámogatással.Fontos, hogy a meglévô lehetôségeinket és a jelentkezô igényeket egymáshoz alakítsuk. En-nek megfelelôen van, hogy egy-egy eseményenfôvédnökként veszek részt, mint nyáron a száz-halombattai népmûvészeti tárlaton, van, aholköszöntô beszédet mondok, mint például a Vármegyeháza kápolnájában bemutatott Poli-tika és emlékezet Pest megyében címû kiállítá-son. Gyakran adunk helyet is kulturális rendez-vényeknek a kormányhivatalban, az általam éscsaládom által gyakran látogatott Lyukasórairodalmi estek, vagy a nyári szabadtéri kon-certsorozat, a Holdfény estek már összeforrtaka Vármegyeháza épületének nevével. Van, hogyennél még sokkal kézzelfoghatóbb segítségrevan szüksége egy-egy Pest megyei kulturálisrendezvénynek. A nyáron lezajlott, nagy sikerûceglédi gyermekrajz-pályázat díjazottjainak
IMPRESSZUM
Kiadja a Pest Megyei Közmûvelôdési Intézet. • 1052 Budapest, Városház utca 7. • tel./fax:233-6910, 233-6913 • e-mail: pmki@pmkult.hu • felelôs kiadó: Makra Borbála igazgató • a lap szerkesztôi:a PMKI munkatársai • ISSN 1585-7867 • www.pmkult.hu • nyomdai munkálatok: Pepitart Kft. • Kéziratokatnem ôrzünk meg. • Címlapunkon Fiók László rajza látható • A kiadvány megjelenését az NKA támogatja.
Tisztelt Olvasó! Kedves Kollégák!A tartalomból
4712
Szakmai napok (Fotó: Dénes-Varga Zsuzsanna) Évforduló Tökölön(Fotó: Malaczkó István) Nemzetiségek megyénkben(Fotó: Alexov Lyubomir) Makra Borbála igazgató Gaál Anna fôtanácsos Dénes-Varga Zsuzsanna tanácsos Erdélyi Erzsébet munkatárs 
A kulcsszó a rugalmasság
D
r
. T
arnai
r
ichárD
 
kormánymegbízoTT
,
a
P
esT
m
egyei
k
ormányhivaTal
 
 vezeTôje
9
Újhartyán bemutatkozik (Fotó: Dr. Szikszay Péter) Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott (Fotó: Nagy Balázs) 
Újságunk ez évi utolsó szá-mát tartja kezében.Az év vége mindig a szám-adás és egyben a tervezésidôszaka is. Visszatekintveaz idei esztendôre elmond-hatjuk, hogy a felmerültnehézségek – a fenntartóiváltozás, létszámcsökken-tés – ellenére eredményesévet zárunk. Megvalósítot-tuk tervezett feladatainkat,elkötelezett szakmaiságunkmost is kiállta a próbát.A fentiek ellenére nehézhelyzetben vagyok, amikor a jövôbe kell tekintenem. Ez éváprilisától köztudott, hogyátszervezik a közmûvelôdésmegyei rendszerét. Novem-ber végén az országos szak-mai konferencián a kultu-rális államtitkár mindeztmegerôsítette, és kimondta,hogy a megyei módszertanifeladatellátásra szükség van.Ezért 2013 januárjától aNemzeti Közmûvelôdési ésKözgyûjteményi Intézethezintegrálva végezzük továbbtevékenységünket.A 21 éve jól ismert intéz-ményi formában a Pest Me-gyei Közmûvelôdési Intézetmost utoljára szólítja megÖnöket. Hisszük, hogy azátalakulás ellenére töretle-nül folytathatjuk munkán-kat. Megôrizve eredménye-inket, várjuk az új szakmaikihívásokat.Makra Borbála
Karácsony ünnepéhez csendes figyelmet,szép pillanatokat, valódi örömöt,az új esztendô reményeinek beváltásához sikere-ket kívánunk minden kedves olvasónknak!a Pest Megyei Közmûvelôdési Intézet munkatársai
 
2012 / 6.
5
2012 / 6.
4
sai beszéltek. Majda megye új létesít-ményeinek vezetôimutatkoztak bekollégáinknak.Másnap a PestMegyei MúzeumokIgazgatósága meg-változott felada-tai; tájházak, helyigyûjtemények fenn-tartásának aktuáliskérdéseirôl tartotttájékoztatót dr. habil.Kálnoki-GyöngyösiMárton igazgató. Atovábbiakban pályá-zati tapasztalatokkalismerkedhettek meg.A kétnapos ta-nácskozást a több-funkciós intézmé-nyek mûködésénektapasztalataivalzárták a résztvevôk.A szakmai elô-adások mellettmód volt baráti be-szélgetésekre, ta-pasztalatcserékre,és a házigazdák jó-voltából színvonalasprogramokon is résztvettek kollégáink.Zsúfolásig megtelt a Budai Vigadó színház-terme a Változások a közvelôdésben kon-ferencia alkalmából 2012. november 21-én.A 2013-as év szervezeti, tartalmi, finanszí- rozási és jogszabályi szempontból is a válto-zások éve lesz.„A közmûvelôdési területen lehetôségünk lesz látványos változásra, pénzügyileg is tu-dunk majd eredményeket felmutatni. Az elôzôkét évtizedben a politika magára hagyta azo-kat az intézményeket, azokat a közösségi,mûvelôdési tereket, amelyek a belépést jelen-tik a kultúra világába. Fontosnak tartottam,hogy ezen a területen ne csak szimbolikus,hanem kézzelfogható változásokat érjünk el.”– kezdte elôadását L. Simon László.Jövôre, a tervezet szerint akár 17,6 mil-liárd forint juthat az önkormányzatokajándékait a kormányhivatal biztosította, dea tavasz folyamán arra is volt példa, hogya háromévente bemutatott Budaörsi Passiónézôinek takarókat szállítottunk a hideg esték-re való tekintettel. A példákból is kitûnik, hogynálunk a rugalmasság valóban kulcsszerepet játszik a kultúra támogatásában. Ehhez min-den segítséget megkapunk a megyei kulturálisintézményektôl, különös tekintettel a Pest Me-gyei Közmûvelôdési Intézetre, ahol olyan fel-készült vezetô és munkatársi gárda dolgozik,akik partnerek ebben a hozzáállásban. Különöröm számomra, hogy a kulturális kormányzatis garancia arra, hogy az ilyen fajta rugalmaskezdeményezések és a kultúrának az igények-hez alkalmazkodó támogatása ne csak megyei,hanem országos szinten is megvalósuljon.Természetesen a kultúrához való viszonyomnem fejezhetô ki pusztán a Pest Megyei Kor-mányhivatal élén betöltött szerepemmel. Akönyvek olvasása, kiállítások, elôadások lá-togatása akkor is szerves részét alkotják éle-temnek, ha minderre mostanában kevesebbidôm jut. A megyei rendezvényeket igyekszemlehetôségeimhez mérten látogatni, legutóbbiélményem például a szentendrei BoromiszaTibor Emlékkiállítás volt, az irodalom terén pe-dig kedves barátom, Jókai Anna Éhes élet címûregénye okozott örömet. Ebbôl is látszik, hogy– az ô szóhasználatával élve – a kultúra irántiéhségemet szerencsére számos esemény tudjacsillapítani szûkebb környezetemben, valamintPest megye egészében egyaránt.
„A kultúra iránti éhségemet számos esemény tudja csillapítani” (Fotó: Bazsó Zoltán) 
Szakmai tanácskozást tartottak Pest megyében…
m
akra
b
orbála
,
a
P
esT
m
egyei
k
özmûvelôDési
i
nTézeT
 
igazgaTója
A Pest Megyei Népmûvelôk Egyesülete és aPest Megyei Közmûvelôdési Intézet november13–14-én 17. alkalommal szervezett szakmaitanácskozást a megye közmûvelôdési szakem-bereinek és önkormányzati tisztségviselôinekGödöllôn, a Mûvészetek Házában. A találkozórésztvevôit dr. Gémesi Görgy, Gödöllô várospolgármestere köszöntötte.A nagy érdeklôdés mellett megtartott szak-mai program elsô napján Földiák András, aKKDSZ elnöke tartott tájékoztatót a kulturálistörvény változásairól.Závogyán Magdolna, a Magyar MûvelôdésiIntézet és Képzômûvészeti Lektorátus fôigaz-gatója, az újjászervezés alatt álló országos in-tézmény célkitûzéseirôl, feladatairól, a megyeiintézmények átszervezésérôl tartott elôadást.A fôigazgató asszony elôadásában beszámoltaz Intézet átalakításának menetérôl, eddi-gi eredményeirôl, szakmai és tartalmi meg-újulásáról. Mint mondta, az Intézetet olyanszakmasegítô háttérintézményként kell el-képzelni, amely megfelelô válaszokat tud ad-ni a mindenkori társadalmi és közmûvelôdésikihívásokra. A dinamikus szervezet alapvetôfeladatai között a közvetítô, összekötô,szervezô, kezdeményezô és képviselô funkciókmegerôsítését hangsúlyozta.Ezt követôen Makra Borbála, a Pest MegyeiKözvelôdési Intézet igazgatója „Mi így csinál- tuk eddig… – Hogyan tovább Pest megyében?”– az elmúlt évek tapasztalatai a változó szakmaifeltételek között címmel számolt be a megye ésaz intézmény eddig elért eredményeirôl.A közmûvelôdésnek a vidékfejlesztésbenbetöltött helyérôl és szerepérôl Tar Gyula ésErdôs Balázs, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,Képzési és Vidékfejlesztési Intézet munkatár-
A tanácskozás résztvevôi 
(Gaál Anna és Dénes-Varga Zsuzsanna felvételei) 
Dr. Gémesi GyörgyZávogyán MagdolnMakra BorbálaErdôs BalázDr. habil. Kálnoki-Gyöngyösi MártonTar Gyula Földiák András 
… és a Magyar Mûvelôdési Intézetben is
F
orrás
:
mmikl
.
hu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->