Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Foro Primera Plan@. Foment del Treball Nacional.

Foro Primera Plan@. Foment del Treball Nacional.

Ratings:
(0)
|Views: 3|Likes:
Intervenció del President de Foment del Treball, Sr. Gay de Montellà, a la jornada organitzada per El Periodico de Catalunya i Banc de Sabadell sobre
Intervenció del President de Foment del Treball, Sr. Gay de Montellà, a la jornada organitzada per El Periodico de Catalunya i Banc de Sabadell sobre

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Uier Patronal del Ripollès on Jan 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
Via Laietana, 32
·
08003 BarcelonaT. 934 841 200
·
F. 934 841 230foment@foment.com
·
INTERVENCI
Ó
FORO PRIMERA PLAN@
Barcelona, 17 de gener de 2012
 
EL COMPROMÍS DE LES EMPRESES
 Amigues i amics, gr 
à
cies per ser aqu
í
. Vull agrair als organitzadors de Primera Plan@: El Peri
ó
dico deCatalunya i Banc de Sabadell, per convidar-me a dir unes paraules.L
any ha comen
ç
at amb certa distensi
ó
amb el relaxament de la prima de risc, la tornadaesglaonada de la inversi
ó
estrangera i la conseq
ü
ent pujada de la borsa: s
ó
n elements molt positius que totsesperem que amb els previsibles alts i baixos es consolidin aquest any com a tend
è
ncia.De fet, les m
à
ximes autoritats monet
à
ries d
Europa ja han manifestat fa pocs dies que lareestructuraci
ó
i regeneraci
ó
de l
economia financera va pel bon cam
í
i, de seguir aix
í
, tot indica que cap afinals d
aquest 2013 podem comen
ç
ar a veure
n efectes positius traslladats a l
economia productiva.
É
s elque realment tots esperem i hem de ser conscients que cal insistir en una agenda reformista racional per fer possible una recuperaci
ó
.El factor emocional
é
s important en la percepci
ó
de la situaci
ó
i l
aparici
ó
de not
í
cies positives al
opini
ó
p
ú
blica ajuda sens dubte a encarar col
lectivament, d
una millor manera, la situaci
ó
tan dif 
í
cil quevivim.Les autoritats europees han anunciat en els darrers dies la possibilitat de prorrogar lleugeramentl'objectiu de d
è
ficit per a Espanya, la qual cosa ajudaria a suavitzar les tensions pressupost
à
ries. Aquestasuavitzaci
ó
, en cas de produir-se, hauria tamb
é
de traslladar-se a les comunitats aut
ò
nomes en general i aCatalunya en particular, que aquest any es veu abocada a retallar per valor de 4.000 milions d'euros, elmateix que l'FMI demana a Portugal.
É
s tant important poder permetre a Catalunya relaxar l
objectiu ded
è
ficit.
 
Via Laietana, 32
·
08003 BarcelonaT. 934 841 200
·
F. 934 841 230foment@foment.com
·
El finan
ç
ament de les empreses
La recuperaci
ó
econ
ò
mica del pa
í
s no comen
ç
ar 
à
a ser una realitat fins que el finan
ç
ament no arribi alsector privat: a les fam
í
lies i a les empreses no financeres. Aquesta
é
s una certesa de la qual encarasembla que som lluny.
É
s cert que aquest any 2013 l
hem comen
ç
at a Catalunya, a Espanya i arreu d
Europa amb unacerta distensi
ó
dels mercats financers i, en conseq
üè
ncia, tamb
é
de l
opini
ó
p
ú
blica. Aquest
é
s un fet moltimportant, no ho dubtem, perqu
è
per una banda, amb la baixada de la prima de risc el finan
ç
ament p
ú
blic acurt termini
é
s m
é
s viable i raonable.Les dificultats per accedir al finan
ç
ament dels mercats afecta la capacitat dels bancs per donar pr 
é
stecs a empreses no financeres. Mes rere mes constatem que el cr 
è
dit bancari a fam
í
lies i empresescontinua en caiguda en una tend
è
ncia que no hav
í
em viscut mai abans. I els grans perjudicats d
aquestarealitat s
ó
n sobretot les petites i mitjanes empreses del nostre pa
í
s.En aquests anys de crisi, com ja sabeu, l
acc
é
s al cr 
è
dit procedent d
entitats financeres a lesempreses ha caigut al 7,2% al novembre (ultima dada publicada), mentre que l
acc
é
s al finan
ç
ament del
administraci
ó
publica s
incrementa fins al 15,5%.Nom
é
s el darrer any, l
acc
é
s privat al cr 
è
dit ha baixat un 3% mentre que el p
ú
blic ha pujat un 4%.Es a dir, el d
è
ficit p
ú
blic
es menja
l
acc
é
s al finan
ç
ament del sector privat. Aquesta
é
s una situaci
ó
moltnegativa que ens ajuda a entendre la gravetat de la situaci
ó
i que cal revertir per poder parlar efectivamentd
un inici de la recuperaci
ó
.
É
s absolutament necessari que el cr 
è
dit arribi al sector privat i per aix
ò
cal que les nostresadministracions p
ú
bliques continu
ï
n amb les seves pol
í
tiques de consolidaci
ó
pressupost
à
ria i que alhoraemprenguin la tan necess
à
ria reforma de la pr 
ò
pia estructura administrativa. Una reforma pendent des defa massa temps.Confiem que el proper mes de juny sigui possible un acord global per donar un gir de 180 graus ales administracions publiques.
 
Via Laietana, 32
·
08003 BarcelonaT. 934 841 200
·
F. 934 841 230foment@foment.com
·
 A m
é
s, a Espanya i Catalunya, el teixit empresarial est
à
caracteritzat per una gran fragmentaci
ó
,amb una majoria d
empreses petites i un nombre redu
ï
t de grans corporacions. Aquest fet reflecteiximpediments a les nostres economies per cr 
é
ixer perqu
è
les empreses m
é
s grans tendeixen a ser m
é
sproductives i tenen major habilitat i facilitat per exportar.Si volem ser m
é
s eficients i competitius
é
s imprescindible concentrar bona part dels nostresesfor 
ç
os en fer cr 
é
ixer les nostres empreses i aix
ò
requereix inversions i, per tant, finan
ç
ament.Durant els
ú
ltims mesos he parlat sovint del
miracle empresarial
: hem acumulat cinc anys de crisi,sense finan
ç
ament, i les empreses hem fet els ajustos necessaris. De la mateixa manera que ho han fet lesfam
í
lies, hem fet el proc
é
s de desendeutament, hem redu
ï
t despeses.Fixem-nos en la dada: l
endeutament d
empreses i fam
í
lies ha baixat quasi 200.000 milions d
eurosdes de l
inici de la crisi, en contraposici
ó
a all
ò
que succeeix en el sector p
ú
blic. I despr 
é
s de tot aquestesfor 
ç
, i malgrat que sigui cert que s
ó
n moltes les empreses destru
ï
des, moltes companyies han sobreviscuti avancen cap a una millor situaci
ó
competitiva en el pl
à
nol internacional, i alhora es mant
é
un ritme decreaci
ó
de noves societats mercantils. A Catalunya, el 2012, es van crear societats en una quantitat major que la mitjana estatal i se
n vandestruir en una quantitat per sota de la mitjana estatal.Tot i que el saldo entre societats creades i destru
ï
des
é
s encara negatiu en pr 
à
cticament tots elssectors d
activitat, a Catalunya continuem essent la comunitat d
Espanya amb un major nombre d
empresesactives amb prop de 600.000, el que suposa un 18% del total de l
Estat.Les darreres dades oficials publicades ens indiquen que a Catalunya les societats mercantils quehan fet ampliacions de capital han m
é
s que doblat les que s
han dissolt, i en certa manera aquest
é
s unindicador que pot avan
ç
ar aspectes positius.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->