Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pest Megyei Kiadvány

Pest Megyei Kiadvány

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Gellér Erzsébet

More info:

Published by: Gellér Erzsébet on Jan 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2014

pdf

text

original

 
www.pmkult.huA Pest Megyei Közmûvelôdési Intézet kiadványa
XX. évfolyam
2011. 6. szám
Kaácony ünnpéh cnd figylmt,ép pillanatokat, valódi öömöt,a új tndô ményink bváltááho ikkt kívánnk!
a Pt Mgyi Kömûvlôdéi Intét mnkatáai
 
2011 / 6.32011 / 6.2
IMPresszuM
Kiadja a Pest Megyei Közmûvelôdési Intézet.
1052 Budapest, Városház utca 7.
tel./fax: 233-6910, 233-6913
e-mail: pmki@pmkult.hu
felelôs kiadó: Makra Borbála igazgató
a lap szerkesztôi: a PMKI munkatársai
ISSN 1585-7867
www.pmkult.hu
nyomdai munkálatok: Pepitart Kft.
Kéziratokat nem ôrzünk meg.
A címlapon Kiss Béla Szent éj címû tusrajzalátható. Az alkotó az Amator Artium „Mûvészetek szerelmese” Pest megyei tárlatának egyik kiállítója volt.
A kiadvány megjele-nését az NKA támogatja.
Ünnepélyes megnyitó a pesti Megyeházán
Oágo pogam – A magya kömûvlôdéét
Ö
sszeállította
: M
akra
B
orBála
,
a
P
est
M
egyei
k
ÖzMûvelôdési
i
ntézet
 
igazgatója
A Nemzeti Erôforrás Minisztérium Kulturális Államtitkár-sága a magyar közmûvelôdés helyzetét áttekintô, társa-dalmi szerepét erôsítô programsorozatot indított útjára. A15 alkalomból álló sorozat alapvetô célja a közmûvelôdésközhasznúságának alátámasztása, a mûvelôdési házak-ban és más közmûvelôdési intézményekben, társadalmiszervezetekben folyó tevékenységek bemutatása, különöstekintettel az önkormányzati költségvetés tervezésére.További fontos cél a programsorozat résztvevôinek be-vonása a megújuló közmûvelôdési stratégia tartalmainakösszeállításába.A 2011. november 14. és 2012. január 22. között meg-valósuló program ünnepélyes megnyitójának a reformkoriközérzületet híven ôrzô, ezért a mostani megújulási szán-dékot szerencsésen kifejezô pesti Megyeháza (Pest MegyeÖnkormányzatának épülete) adott otthont, a rendezvényházigazdája a Pest Megyei Közmûvelôdési Intézet volt.Szôcs Géza kulturális államtitkár nyitotta meg a prog-ramsorozatot. Elôadásában a magyar közmûvelôdés hely-zetével és a megújulás stratégiai prioritásaival foglalkozott.Kiemelte:
„A most szervezôdô közmûvelôdési programnak minden olyan intézményt, szervezetet, személyes akaratot integrálni kell, amelyek a kreativitás képességét, a kohézió élményét és a kvalitás védjegyét tevékenységükkel érvényre  juttatják. A közmûvelôdés alapintézményei, a felnôttképzés formagazdag szervezetei, a közösségfejlesztés, a kulturális vidékfejlesztés, illetve kulturális turizmus, a határon túli magyar kultúra, a kulturális örökség digitalizálása, a közok-tatással való szoros együttmûködés és a magyar nyelv ügye azok a területek, amelyekre külön figyelmet kell fordítani.” 
Az államtitkár elôadása a www.pmkult.hu/Hírek menü-pontban olvasható.A programsorozat helyszínei (ünnepélyes megnyi-tó: Pest Megyei Közmûvelôdési Intézet – Budapest, Bé-késcsaba, Debrecen, Pápa, Sárospatak, Keszthely, Baja, Vasvár-Nagytilaj, Székesfehérvár, Gyôr, Vác, Kecskemét,Dabas, Ózd, Budapest – MOM Kulturális Központ) azok amûvelôdési központok, mûvelôdési házak, amelyek az el-múlt húsz évben a szakmai megújulás és talpon maradászászlóshajói voltak Magyarországon, és a jövôben is élhar-cosai lesznek a közmûvelôdés szakmai szolgáltatásának és
KönyvajánlóA MAGYAr KÖzMÛVeLÔDÉsrÔL
Ez a mind célkitûzésében, mindkülsô megjelenésében rendhagyóés régi hiányt pótló új kiadványminden bizonnyal népszerû lesz aközmûvelôdési szakemberek kö-rében, s helyet kap az otthoni ésmunkahelyi könyvespolcokon.A könyv fô célja a közmû-velôdésrôl kialakuló társadalmimegítélés kedvezô befolyásolá-sa. Ennek érdekében keresztmetszetet ad a mûvelôdési házakmunkájáról, példaként több igényesen megépített, valóban szép,vonzó belsô terekkel mûködô mûvelôdési otthon, és mûvelôdôközösség bemutatásával, Ózd, Gyôr, Békéscsaba, Debrecen,Erdôkertes, Budapest, Dabas, Lenti, Gyula és még több tucattelepülés gazdag kínálatából válogatva. E példák segítségévelérzékelhetô az a sokszínûség, amit a magyar kulturális életbena közmûvelôdés képvisel. Mit ad a közmûvelôdési szakemberekés intézmények sokasága és sajátos tudása a magyar nemzet-nek, a társadalom egészének, Európának – fogalmazódik megaz örökzöld kérdés. Ezúttal hét pontba tömörítve kapunk vá-laszt, miért fontos ez a szakma: mert a magyar közmûvelôdéstörténelmileg európai, sajátosan magyar, progresszív, elköte-lezetten demokrata, emberléptékû, közhasznú hivatást teljesít,és példamutató az Európai Unióban is.A könyv mind szemléleti, mind fogalmi értelemben tisz-tázza a magyar közmûvelôdés több évszázados programjá-nak és tevékenységeinek viszonyát az egész életen át tartótanulás (LLL) Európai Uniós programjához. Ennek a prog-ramnak az a lényege, hogy minden oktatási, kulturális ésmûvészeti intézmény, valamint civil szervezet részt vállal azegyén tanulásában, mûvelôdésében.A mûvelôdési házak jelentôs részében sikerült a megújulásaz elmúlt évtizedekben, mind tevékenységeiket, mind szerve-zeti rugalmasságukat illetôen. Ennek jegyében a mûvelôdésházai az értékelvû közmûvelôdés alapintézményeiként azideológia- és programközpontúság helyett a közösségalkotó,együttmûködésre képes személyiségfejlesztést állítják tevé-kenységük középpontjába.Ez az igényes kivitelû könyv a népmûvelôk, mûvelôdés-szervezôk, kultúraközvetítôk szakmai azonosság- és öntudatá-nak megerôsödéséhez, biztonságához kínál hasznos muníciót.Lektorálta Maróti Andor, szerkesztette, az elsô feje-zetet írta és a képanyagot válogatta Németh János István,a második fejezet dr. Szurmainé Silkó Mária szerkesztôiközremûködésével készült.Megrendelhetô az ARCUS KIADÓ címén (Arcus Galéria2600 Vác, Köztársaság út 7. arcus@arcuskiado.hu), a kötetkereskedelmi ára 3.900,- Ft.
Az alapításának 20. évfordulóját ünneplô Pest MegyeiKözmûvelôdési Intézet 2011. januárban e lap hasábjaina következô sorokkal indította útjára a jubileumi évet:„Milyen mottó jegyében ünnepelhetjük ezt az évfor-dulót? Ez nem lehet más, mint értékeinket, hagyomá-nyainkat megôrizve és újakat teremtve szolgálni Pestmegye kultúráját.”Ha nehéz körülmények között is, úgy érzem, sikerültteljesíteni vállalásainkat. Intézetünkben személyi változá-sokra is sor került, és egyre romló anyagi lehetôségek mel-lett mindig a közösségek érdekében próbáltuk terveinketmegvalósítani. Jól példázza ezt a mögöttünk hagyott évrendezvényeibôl válogatott képes összeállításunk.Az elôttünk álló változások ellenére – melyek alighafogják megkönnyíteni a dolgunkat –, reményeink szerint,2012-ben is tovább tudunk haladni ezen az úton, és mun-kánkkal, szakmai elkötelezettségünkkel ezután is segíthet- jük Pest megye települési önkormányzatait, közmûvelôdésiintézményeit, közösségeit és civil szervezeteit.Írásaikat jövôre is várjuk az alábbi e-mail címekre:makra.borbala@pmkult.hu, erdelyi.erzsebet@pmkult.hu.
Makra Borbála 
   F
   o   t    ó   k
  :   P   M   k   i   a
   r   c   h    í   v   u   M
Titlt Olvaó! Kdv Kollégák!
 
2011 / 6.52011 / 6.4
2011. november 4-én Vácott, a Madách Imre MûvelôdésiKözpontban több száz érdeklôdô jelenlétével ünne-pélyes keretek között megnyílt az Amator Artium az-az a „Mûvészetek Szerelmese” XXI. Országos Képzô- ésIparmûvészeti Tárlat Pest megyei kiállítása.Az alkotókat és a vendégeket a megnyitón Szabó Ist-ván, Pest Megye Közgyûlésének alelnöke köszöntötte. Atárlatot Pilaszanovich Irén mûvészettörténész, a zsûri el-nöke nyitotta meg, és bemutatta a kiállítás teljes anyagátmegörökítô képzômûvészeti albumot.A Pest Megyei Közmûvelôdési Intézet a kezdetektôlcsatlakozik a Magyar Mûvelôdési Intézet és KépzômûvészetiLektorátus által háromévenként meghirdetett központi fel-hívásához, és megszervezi, megrendezi Pest megye nemhivatásos képzô- és iparmûvészeinek nagy seregszemléjét.Pályázati felhívásunkra 187 alkotó és 7 alkotóközösség573 pályamûvet nyújtott be. Ezeket augusztus 31-én és szept-ember 1-jén háromtagú szakértô testület értékelte. A zsûri– Pilaszanovich Irén és Pogány Gábor mûvészettörténészek,valamint Fiók László festômûvész – 151 amatôr mûvész 188munkáját válogatta be a Pest Megyei Tárlatra. Döntésükértelmében a megyei kiállítás anyagából 18 alkotás jutotttovább, és képviseli majd Pest megyét 2012 tavaszán a bu-dapesti Országos Esszencia Kiállításon.A PMKI a rendezvény lebonyolítójaként díjakat ala-pított, melyeket a kiállítás megnyitóján Makra Borbá-la, az intézmény igazgatója és Szabó István Pest MegyeKözgyûlésének alelnöke adott át az alkotóknak.
A Pt Mgyi Tálat díjaottjai:
a festészet-grafika mûfajában
M. Gaami Máia
(Nagymaros) a Kató néni ésa Nem megyek! címû pasztellképeiért,
Cáá G. zanna
(Göd) a Testvérek ésa Belváros címû akvarelljeiért,
Háfalvi Gabilla
(Vác) a Váci kapuk I. ésa Kis-váci ház címû olajfestményeiért.A plasztika mûfajában:
Bodán Antal
(Ráckeve)a Herceg és a Hercegnô címû szobraiért, és
Ilka Gábo
(Érd)az Idióta diador és az Égi tánc címû kisplasztikáiért.Különdíjban részesült:
Hankó Éva
(Törökbálint)a Kimonó részlet VIII. címû gobelinjéért.A Pest Megyei Közmûvelôdési Intézet a 2005-ös PestMegyei Tárlat anyagának megörökítésével képzômûvészetialbumsorozatot indított útjára, amelynek most a 2011-eskiállításon már a harmadik kötetét nyújtotta át a tárlatonrészt vevô mûvészeknek. Az album 1.200,- Ft-os, illetve a ko-rábbiak 1.000,- Ft-os áron megvásárolhatók a Pest MegyeiKözmûvelôdési Intézetben (1052 Budapest, Városház u. 7.,vagy megrendelhetôk e-mailben a pmki@pmkult.hu címen).A teljes kiállítási anyagot és az ünnepélyes megnyitótdokumentáló fotósorozat is elkészült, hozzáférhetô honla-punk (www.pmkult.hu) galériájában.
Pt Mgyi Tálat 2011
g
aál
a
nna
,
a
P
est
M
egyei
k
ÖzMûvelôdési
i
ntézet
 
Fôtanácsosa
 
A Magyar Kézmûvességért Alapítvány 2011. december 6.és 2012. január 15. között a fôváros egyik legszebb, leg-hangulatosabb helyszínén, a Vajdahunyad várban, a Ma-gyar Mezôgazdasági Múzeumban rendezi meg a Betlehemi jászol címû kiállítást.A kiállítás a betlehemi jelenet szereplôit ábrázoló, a bet-lehemezés népszokásait megformáló, illetve az adventi-ka-rácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó alkotásokat mutatja be.Az elôzmények 1940-ig nyúlnak vissza, amikor dr.Schwartz Elemér ciszterci szerzetes professzor betlehem-építô mozgalmat kezdeményezett hazánkban.1993-ban Magyarország is meghívást kapott Rómába, a100 jászol nemzetközi kiállításra. Az ott nagy sikerrel szereplômagyar résztvevôk élményei alapján 1994 óta rendezi meg azAlapítvány a hazai Betlehemi jászol kiállításokat.Az anyag összegyûjtése érdekében a Magyar Kéz-mûvességért Alapítvány nyílt pályázatot írt ki, ame-lyen kézmûvesek, tárgyalkotó népmûvészek, képzô- ésiparmûvészek, hivatásos és mûkedvelô alkotók, egyéni jelentkezôk és alkotói közösségek egyaránt részt vehettek,a kiírásnak megfelelô tematikájú, természetes anyagokfelhasználásával készített munkáik-kal. Szakmai összetétel szerint: fafa-ragók, fazekasok, keramikusok, szövôk,hímzôk, foltvarrók, csipkeverôk, mézes-kalácsosok, vesszô-, szalma-, csuhé-fonók, textiljáték-készítôk, nemezelôk,bôrmûvesek, bútor-, üveg-, ikonfestôk,tûzzománcozók stb.A pályamunkákat a Hagyomá-nyok Háza népi iparmûvészeti osz-tálya és a Magyar Mûvelôdési Inté-zet és Képzômûvészeti Lektorátusszakértôibôl, valamint a Ciszterci Egy-házközség képviselôjébôl álló bírálóbizottság válogatta és minôsítette.Az Alapítvány, az elôzô évekhez hasonlóan, idén isreprezentatív kivitelû, háromnyelvû, színes fotóalbumbanörökítette meg a bemutatott anyagot. A különleges aján-déknak számító Betlehemi képeskönyv a kiállítás idejealatt a helyszínen megvásárolható. További információ:www.amka.hu
A XVIII. Btlhmi jáol kiállítá
   F
   o   t    ó
  :   g
   a    á   l
   a
   n   n   a
   F
   o   t    ó
  :   v
   a   r   g   a
   z
   s   u   z   s   a
   F
   o   t    ó   k
  :   c
   s   e   r   v   e   n    á   k
   P
    é   t   e   r
 ,   g
   a    á   l
   a
   n   n   a
 ,   v
   a   r   g   a
   z
   s   u   z   s   a
hálózatosodásának. A programsorozat sajátossága, hogya kistérség közmûvelôdésére összpontosít, s igyekszik aztmind szélesebb vertikumban bemutatni.A fogadó intézmények és szervezetek viselik – az ügyfontosságára való tekintettel – a rendezvényekkel járóköltségek jó részét. A helyi programok gazdagsága bizo-nyítja a programban részt vevô önkormányzatok, intéz-mények és szakemberek aktivitását, elkötelezettségét amagyar közmûvelôdés ügye mellett. A program résztvevôiközött szerepelnek a magyar közmûvelôdés irányításá-nak, tudományos életének, felsôoktatásának és intéz-ményi mûködésének közismert szakemberei. A Magyarközmûvelôdés programsorozat fontos kovásza a megúju-ló országos közmûvelôdési programnak, amely a szakmaifejlôdés alapértékeit hivatott meghatározni, és összefog-lalja a 2014–2020 közötti idôszak fejlesztési tartalmait.Az ünnepélyes megnyitóról képek található a www.pmkult.hu honlapon.
Elôkészületek, zsûrizés és konzultáció 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->