Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PRIMENA MULTIMEDIJE U SAVREMENOM OBRAZOVANJU

PRIMENA MULTIMEDIJE U SAVREMENOM OBRAZOVANJU

Ratings:
(0)
|Views: 62|Likes:
Published by Lalic Milos
kako primeniti multimediju u obrazovanju
kako primeniti multimediju u obrazovanju

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Lalic Milos on Jan 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2013

pdf

text

original

 
 
PRIMENA MULTIMEDIJE U SAVREMENOM OBRAZOVANJUMULTIMEDIA IN EDUCATION
Saša Ivanov
,
Dragiša Stanujkić, Branimir ĐorĎević
 
Fakultet za menadžment Zaječar 
, Megatrend univerzitet, Beograd
Sadržaj
-
Razvoj informacionih i komunikacionihtehnologija, a pre s
vega multimedije, omogućio jeizvesne promene u tradicionalnom izvoĎenjunastave. Pored često korišćenog eLearning u
savremenim trendovima obrazovanja pominje se i
termin hibridno učenje koji multimediju integriše u
nastavne i vannastavne aktivnosti sa ciljemefikasnijeg transfera znanja.
 
Abstract -
 
Certain changes in the traditional way of teaching have been made possible through thedevelopment of information and communicationtechnologies, primarily multimedia. Besides the oftenused eLearning, modern educational trends alsomention hybrid learning which is integrated, bymultimedia, into teaching and extra-teachingactivities with the aim of a more efficient transfer of knowledge.
1.
 
UVOD
Tradicionalni
oblik izvoĎenja nastave zasniva se na
modelu jed
nog nastavnika i većeg broja učesnika,odnosno primeni klasičnih predavanja i klasične
literature u cilju sticanja znanja. Iako se ovaj modelpokazao veoma jednostavnim i efikasnim sa
stanovišta realizacije nastave, navedeni model se
ujedno smatra i najneefikasnijim modelom transferaznanja.
Kao veoma važan zadatak savremenog obrazovnog procesa može se identifikovati podizanje učinka
postoj
ećih i pronalaženje efikasnijih
metoda i oblikarada. Primena multimedije i savremenihinformacionih tehnologija u pro
cesu izvoĎenjanastave omogućava postizanje značajnih poboljšanjau procesu izvoĎenja nastavnih i vannastavnih
aktivnosti.
2.
 
MULTIMEDIJA
Pojam multimedije može se definisati na više načina.Pojam multimedije potiče od latinskih reči multus(mnoštvo) i medi
um (medijum) i predstavlja
kombinaciju različitih medijuma koji su u osnovisamostalni sadržaji.
 Jedna od celovitih definicija multimedije kojom se
iskazuje njena struktura, sadržaj, odnosno njeni
elementi, i prednosti koje se njenom primenom moguostvariti mogla bi da glasi: Multimedija predstavlja
integraciju više monomedij
alnih elemenata (audio,video, grafike, teksta, animacija i sl.) u sinergijsku i
simbiotičku celinu čija primena rezultira većim
benefitima za krajnjeg korisnika u odnosnu na efekte
koji se mogu postići pojedinačnom primenom njenih
elemenata.Navedena definicija multimdije precizno ukazuje na
njenu strukturu, odnosno sadržaj, koji se formiraintegracijom dva ili više monomedij
alnih elementa ,koji mogu biti u formi :tekstagrafikeanimacijazvuka - audio zapisavideo zapisa i sl.
Zahvaljujući svom sadržaju, integraciji višemonomedijalnih sadržaja, primena multimedijalnihsadržaja omogućava istovremeno aktiviranje,
percepciju, vizue
lnih i slušnih sposobnosti, iz čega i
proizilaze benefiti koji se primenom multimedijeostvaruju.
Dosadašn
 j
a istraživanja
ukazuju da vid percepcije
značajno utiče na nivo
usvojenog znanja
i veština
,odnosono
da se korišenjem raznih čula, odnosno
kombin
acijom čula
 
i načina usvajan
 j
a znanja postižurazliči
ti efekti.
Slika 1.
Dejlova
Piramida učenja
1
 
1
http:// www.euvet.org/documets/TTRBooklet.pdf 
(%)
Slušanje
m
itanje
m01001020305070Govorenjem i radomGovorenjemGledanjem
i slušanje
mGledanjem
 
Tabela 1. Uticaj oblika percepcije na usvajanjeznanja
2
 Oblik percepcije Nivo usvojenogznanja
Čitanjem
10 %
Slušanjem
20 %Gledanjem 30 %Gledanjem
i slušanjem
50 %"Govorenjem" 70 %Govorenjem i radom 90 %
Pirmida učenja i podaci navedeni u tabeli 1 ukazuju
da se
korišćenjem jednog vida percepcije postižeznatno niži nivo prihvatanja zn
anja, u odnosu na
slučajeve transfera znanja
, koji zahtevaju aktiviranjeraznih vidova percepcije, odnosno njihovuistovrenenu primenu, kombinovanje. Osim toga,
navedena istraživanja ukazuju i na činjenicu da seisključivo čitanjem,
ili
slušanjem,
odnosno oblicimatransfera znanja koji su ujedno i najzastupljeniji u
izvoĎenju klasične nastave, ostvaruju i najnižirežultati.
2.1.
 
PREDNOSTI I
MOGUĆNOSTI
PRIMENEMULTIMEDIJE
Istraživanja poput navedenog podstakla su
primenu
multimedije u izvoĎenju nastave obzirom da
senjenom primenom
obezbeĎuju preduslov
i za
angažovanje svih čula u procesu sticanja novih
znanja. Multimedija, odnosno multimedijalni
nastavni sadržaji, mogu se koristiti na razne načine:
 
kao pomoć u izvoĎenju
 
klasične nastave i
 kao dopunski materijal koji studentima
olakšavaju samostalno učenje.
 Savremena
informatička tehnologija, uključujući i
savremene komunikacione tehnologije, obezbedila jepotrebne preduslove za: izradu, primenu idistribuciju multimedijlnih i drugih nastavnih
sadržaja potrebnih za efikasno usvajanje znanja.
 
U sveri obrazovanja če
sto se koristi termin
eLearning
, koji se
različito tumači.
 
Pojam eLeraning se često prevodi (tumači) kaoelektronsko učenje, pri čemu se pod navedenimterminom podrazumeva izvoĎenje obrazovnih
procesa, ili drugih procesa transfera znanja,primenom savremenih informacionih tehnologija.Kao poznati modeli eLearninga navode se:
Podučavanje pomoću računa
ra(eng.
Computer Aided Instruction
- CAI)
Učenje pomoću računa
ra(eng.
Computer Aided Learning
- CAL)
2
Materijal sa seminara: Primena multimedije i IT usavremenom obrazovanju, LINK GroupInteligentni tutorski sistemi(eng.
 Intelligent Tutoring Systems
- ITS)
 Navedene modele karakteriše različit uticaj računara,
odnosno softvera koji on koristi u obrazovne svrhe i
kreće se od jednostavnih sistema za distribucijunastavnih sadržaja do sistemima koji interaktivnosaraĎuju sa korisnicima tokom p
rocesa sticanja
znanja i omogućavaju im da to efikasno obave.
 
Osim navedenih pojmova često se koriste i drugi
termini kao
učenje na daljinu
(eng.
 Distance Learning
) i sl.
Jedan od reĎe korišćenjih termina u oblasti
obrazovanja, koji se zasniva na primeni multimenije isavremenih informacionih i komunikacionihtehnologija u obrazovnim procesima predstavlja
hibridno učenje
. Iako se pojam hibridno učenje reĎe
koristi u odnosu na eLearning, navedeni terminznatno preciznije ukazuje na osnovnu ulogumultimedij
alnih sadržaja u procesu sticanja znanja jer hibridno učenje ne predstalja zamenu klasičnomizvoĎenju nastave, a takoĎe ne pretenduje da seklasičan predavač zameni, delimično ili u potpunosti,računarskim softverom.Hibridno učenje i dalje podrazumeva izvoĎenje
nastave uz primenu multimedijalnih materijala, ali i
mogućnosti da se proces učenja nastavi i izvanklasične učionice. Distribucija nastavnog materijalakorišćenog u nastavi, dodatnih materijala koji su
prilag
oĎeni studentima koji nisu mogli da prisustvujunastavi i odgovarajućih materijala, testova, pomoćukojih studenti mogu da sami provere nivo stečenog
znanja, stvara bolje preduslove za odvijanje
nastavnog procesa i pruža znatno veću fleksibilnost uizvoĎen
 ju nastave.
2.2.
 
MULTIMEDIJALNI SADRŽAJI
KAO
PODRŠKA KLASIČNOM IZLAGANJU
 
U slučaju primene multimedijalnih sadržaja kao podrške klasičnom izlaganju primena programa tipaPowerPoint može se identifikovati kao dominanta,čemu svakako doprinose njegova dost
upnost i
 jednostavnost korišćenja.PowerPoint takoĎe omogućava i jednostavnu izradumultimedijalnih sadržaja, odnosno prezentacija.Jednostavnost korišćenja "alata" i mogućnost
samostalnog kreiranja prezentacija ipak ne garantuje injihov kvalitet, odnosno postizanje ciljeva koje
njihovom primenom žele postići.Izrada prezentacionog materijala značajno serazlikuje od izrade klasičnih nastavnih materijala
pri
čemu se primena Copy
-Paste "metodologije" kojom
se delovi klasičnih udžbenika prenose u prezenta
ciju
ne obezbeĎuje kvalitet prezentacionog materijala.
 
 
Za razlik 
u od klasičnog izlaganja, gde postojiznačajna fleksibilnost u toku izvoĎenja nastave
,primena prezentacije zahteva unapred definisanu
strukturnu šemu izlaganja i toka nastave, odnosno
programirano izlaganje. Neadekvatna prezentacija,
npr. nesaglasnost izlaganja i sadržaja slajdova, preskakanje delova prezentacije ili vrećenje na većkorišćenje delove, nepotrebni vizuelni i zvučniefekti, mogu se u pojedinim slučajevima ispoljiti kao
kontraproduktivni.Izrada kvalitetnog multimedijalnog nastavnogmaterijala zahteva i jasno identifikovanje ciljeva koji
se žele postići, kao i precizno definisanje strukture
samog predavanja a time i prezentacije. Za razliku
od klasičnog izlaganja, gde postoji znatno veća
fleksibilnost u smislu izlaganja gradiva, primena
 prezentacija zahteva znatvo veću pripremu samenastave i njeno usklaĎivanje sa sadržajem
prezentacije.
Primena prezentacija u izvoĎenju nastave svakakoolakšava njeno izvoĎenje, ali zahteva i
 
znatno više
vremena za njenu pripremu, odnosno zahtevaplaniranje, pripremu i izradu same prezentacije.U cilju sagledavanja:zastupljenosti prezentacija, kao i ostalih vidova
multimedijalnih sadržaja, u nastavi,
 efkata koji se njihovom primenom ostvaruju,
kvaliteta multimedijalnih sadržaja
u ciljupreduzimanja mera
 poboljšanja
na Fakultetu
i Višoj školi za menadžment u Zaječaru,na kraju prošle školske
godine, sprovedeno je
istraživanje
na uzorku od 100 studenata.
3.
 
REZULTATI ISTRAŽIVAN
JA
Neke od rezu
ltata sprovedne ankete izložićemo u
radu.Na pitanje:
„Da li profesori/predavači primenjuju
neke vidove multimedije u nastavi?
dobijeni su
sledeći rezultati:
 
Tabela 2Odgovor Rezultati
 Retko ko 4 Malo 9Skoro svi 87 
Slika 2.
Dobijeni rezultati svakako ohrabruju jer ukazuju da je
nastavno osoblje shvatilo značaj primene multimedije
u nastavnom procesu.
Sličani rezultati su dobijeni i na pitanje: „
Da li Vam
 profesori/predavači omogućava korišćenje dodatnih
materijala: kor
išćenje
prezentacije, izvodi sa nastave isl. za van
nastavne aktivnosti?“
 Odgovori na pitanje: "U kojoj meri Vam izvodi sa
nastave omogućavaju lakše sticanje znanja?
",prikazani u tabeli 3 i slici 3,
takoĎe ukazaju na značaj
primene multimedijalnog materijala i u vannastavnim
aktivnostima, ali takoĎe ukazuje i na sam kvalitetmaterijala korišćenog u izvoĎenju nastave.
 
Tabela 3Ocena Rezultati
1 8 2 2 3 4 4 12 5 74
Slika 3.
ZAKLJUČAK 
 
Prikazani rezultati sprovedenog istraži
vanja ukazaju
na znač
aj koji multimedija ima u nastavnom procesu,odnosno procesu transfera znanja.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Zdenka Dunđerski liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->