Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Materi Basa Sunda mikaweruh istilah pawayangan

Materi Basa Sunda mikaweruh istilah pawayangan

Ratings: (0)|Views: 556 |Likes:
Published by Ahmad Apandi
Materi Basa Sunda
Materi Basa Sunda

More info:

Published by: Ahmad Apandi on Jan 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2014

pdf

text

original

 
 
K-KUR-010/L1
 
A.
 
MIKAWERUH ISTILAH PAWAYANGAN
Wayang golèk : wayang bonèka nu dijieun tina kai (golèk=bonèka)Alok : kawih pangeuyeub dina kakawihan atawa carita wayangDalang : jalma purah ngalalakonkeun carita wayangGamelan : saparangkat tatabeuhan nu lengkep dina wayang nu diwengkuku, rebab, gambang, saron, boning, kendang, goong , jstènayaga : tukang nabeuh gamelansinden : tukang ngawih/ngahaleuangGugunungan : 1) parabot dalang nu sok ditancebkeun dina gebog cau, sok dipakè isarah leba nunda atawa nyampeur carita/lalakon kudalangJantur, ngajantur : mèrèskeun nanceb-nancebkeun wayang dina gebog mèmèhmanggungKotak wayang : kotak paranti wadah/pikeun nyimpen wayang
B.
 
MIKAWERUH CARITA WAYANG JEUNG PAGELARAN WAYANG1.
 
BABON CARITA WAYANG
Carita wayang tèh nya èta rupa-rupa lalakon anu biasa atawa bisa dipidangkeun dinapegelaran wayang, mangrupa gambaran ngeunaan sipat jeung watek manusa di dunya.Lalakon-lalakon pikeun pagelaran wayang nyumber kana carita babon atawa pakem(sumber). Satuluyna ditepikeun sempalanana, galur atawa carangan. Lalakon dina caritawayang anu dijadikeun sumber ku para dalang Sunda, nya èta: 1)Babad Loka Pala/ ArjunaSastra Bahu, 2) Ramayana, 3) Mahabarata, jeung 4) Wayang Madya1.
 
Babad Loka Pala/ Arjuna SasrabahuCaritana nyambungkeun lalampahan Rahwana kana carita Ramayana, sok sanajanbèda alur caturna.2.
 
RamayanaEusina nyaritakeun Rama jeung Sinta. Tuluy aya paperangan lantaran Sintadiculik ku Rahwana. Aya lima jilid tina carita Ramayana, nya èta 1) Rama medal,2)Rama Gandrung, 3) Rama Tambak, 4) Rama Yuda, jeung 5) Rama Kondur3.
 
Mahabarata
2
TUJUAN
Siswa dapat menyimak untuk memahami, dan menanggapi wacana tulis berupa ceritawayang, bagian-bagiannya, unsur-unsur seninya, menyimpulkannya dan menceritakanperwatakan tokoh wayang dengan penampilanya
 
 
K-KUR-010/L1
 
Carita Mahabarata disusun dina wangun puisi, anu rèana 24000 pada. Aslina mahdisusun dina basa India kira-kira 500 taun samèmèh masèhi. Silsilah Mahabaratadimimitian. Dina Mahabarata anu nyekel kaadilan tèh Pandawa, ari anu murkanya èta Kurawa4.
 
Carita Wayang MadyaMangrupa carita turunan Pandawa jeung KurawaDi handap ieu aya bagan pancakaki Pandawa jeung Kurawa, pèk tengetan!2.
 
PAGELARAN WAYANGPagelaran wayang mangrupa adumanis (kolaborasi) antara sastra nu mangrupacarita wayang jeung tèater rayat (pagelaran), anu biasana dipirig ku gamelan
salèndro
, anu diwangun ku dua saron, peking, selentem, boning, boning rincik,kenong, kempul jeung goong, kendang indung jeung tilu kulanter, sarta gambang jeung rebab. Dina ngalalakon carita wayang, struktur pagelaran diwangun kusababaraha bagian. Upamana waè: kakawèn, murwa, nyandra, jeung anta wacana.Geura urang pedar hiji-hiji
.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->