Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ProFirstAid Test

ProFirstAid Test

Ratings: (0)|Views: 732|Likes:
Published by Nguyen Anh Tung
ProFirstAid Test
ProFirstAid Test

More info:

Published by: Nguyen Anh Tung on Jan 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2014

pdf

text

original

 
ProFirstAid Test
Name
(H 
tên)
: Job Title 
(Ch
ứ 
 c danh)
: Date
(Ngày tháng)
:
Please cicle the correct answer. Select the best answer for each question.Question 1
What is one of the five fears that prevent people from performing CPR?
ột trong năm
i s 
ợ 
 
ngăn cản ngườ 
i ta th 
ự 
c hi 
n CPR là gi? 
a.
 
The fear of doing CPR incorrectly and hurting the patient
ợ 
th 
ự 
c hi 
n CPR không chính xác và gây
ổn thương bệ
nh nhân 
b.
 
The fear that a reward will not be given
ợ 
không nh 
ận đượ 
c s 
ự 
 
đền ơn
 
c.
 
The fear of the unknown
i lo s 
ợ 
không rõ 
, mơ hồ
 d.
 
The fear that people in cardiac arrest are better off left alone
 Lo s 
ợ 
ng nh 
ững ngườ 
i b 
 ị 
 
ngưng tim
thì s 
ốt hơn nếu để
t mình 
Question 2
You are walking in the park when you hear somebody scream. As you look in the direction of thesound, you see a person lying on the ground about 30 feet away. What is the first thing you shoulddo?
Đang 
n b 
trong công viên thì b 
nghe ai đó thét lên. Khi nhìn theo hướ 
ng phát ra âm thanh, b 
th 
y m 
ột người đang nằm trên đất cách đó chừng 10m. Điều đấ
u tiên b 
n nên làm là gì? 
a.
 
Stop and check the scene for safety
ừ 
ng l 
i và ki 
m tra hi 
ện trườ 
ng cho an toàn 
b.
 
Stay away because you might get sued if you try to help
Tránh xa vì b 
n có th 
 ị 
ki 
n cáo n 
ế
u b 
n c 
ắng giúp đỡ 
 
c.
 
Quickly go to the injured person to see what is wrong
Nhanh chóng ti 
ế
p c 
ận ngườ 
i b 
 ị 
ạn để
xem chuy 
ện gì đang xả
y ra 
d.
 
Tap and shout to see if the person is responsive
nh 
và g 
ọi to để
 
 xem người đó có đáp ứ 
ng không 
Question 3
There is a man lying on the ground and the scene is safe. You have approached, put on yourpersonal protective equipment, and are kneeling beside him. What should you do now?
Có m 
ột người đàn ông đang nằ
m sóng soài trên m 
ặt đấ
t và hi 
ện trườ 
ng thì an toàn. B 
ạn đã
ti 
ế
p c 
n,mang thi 
ế
t b 
 ị 
o v 
 
cá nhân, và đang ngồ
i qu 
ỳ 
bên c 
nh ông ta. Gi 
ờ 
thì b 
n nên làm gì? 
a.
 
Be careful not to touch the person because of contagious diseases
n th 
n không ch 
ạm vào ngườ 
i n 
n nhân vì nh 
ữ 
ng b 
nh truy 
n nhi 
b.
 
Call EMS
i c 
p c 
ứ 
c.
 
Tap and shout to check for responsiveness
nh 
và g 
ọi to để
ki 
m tra tình tr 
ạng đáp ứ 
ng 
d.
 
Open the airway
Khai thông 
đườ 
ng th 
ở 
 
Question 4
You have checked the man for responsiveness by tapping and shouting, he is unresponsive, anddoes not appear to be breathing normally. What should you do next?
 
ạn đã kiểm tra đáp ứ 
ng c 
a b 
nh nhân b 
ng cách v 
nh 
và g 
ọi to, ông ta không đáp ứ 
ng, và hô 
ấp không bình thườ 
ng. B 
n nên làm gì ti 
ế
p theo? 
a.
 
Be very careful not to move any part of his body because you might hurt him
n th 
n không di chuy 
n b 
t c 
ứ 
ph 
ần cơ thể
nào c 
a b 
nh nhân vì b 
n có th 
làm t 
thương ông 
 
b.
 
Send someone to call EMS
Nh 
ờ 
 
ai đó đi gọ
i c 
p c 
ứ 
c.
 
Open the airway
Khai thông 
đườ 
ng th 
ở 
 
d.
 
Give two breaths
Cho 2 hơi thổ
i ng 
Question 5
You have checked the man for responsiveness by tapping and shouting, he is unresponsive and notbreathing normally. A bystander is calling EMS. What is your next action?
ạn đã kiể
m tra tình tr 
ạng đáp ứ 
ng c 
a b 
nh nhân b 
ng cách v 
nh 
và g 
ọi to, ông ta không đáp ứ 
ng và không th 
ở 
 
bình thườ 
ng. M 
ột người bên ngoài đi gọ
i c 
p c 
ứu. Hành độ
ng ti 
ế
p theo c 
a b 
n là gì? 
a.
 
Place him in the recovery position
Đặ
t ông ta 
sang tư thế
i ph 
b.
 
Wait for EMS to arrive
Ch 
ờ 
 ị 
ch v 
p c 
ứ 
u t 
ớ 
c.
 
Give Chest Compressions
Xoa bóp tim ngoài l 
ng ng 
ự 
d.
 
Give two breaths
Cho 2 hơi thổ
i ng 
Question 6
You gave 30 chest compressions. What is your next action?
ạn đã ép
ng 
ực 30 cái. Hành độ
ng ti 
ế
p theo c 
a b 
n là gì? 
a.
 
Give two breaths
Cho 2 
hơi thổ
i ng 
b.
 
Wait for EMS to arrive
Ch 
ờ 
 ị 
ch v 
p c 
ứ 
u t 
ớ 
c.
 
Do a finger sweep
Móc d 
 ị 
t trong mi 
ng ra 
d.
 
Look, listen, and feel for breathing
Ki 
m tra hô h 
p b 
ng Nhìn, Nghe và C 
m nh 
Question 7
You have just given 30 chest compressions followed by 2 breaths to an unresponsive man. What isyour next action?
n v 
ừ 
a ép ng 
ực 30 cái và 2 hơi thổ
i ng 
t cho m 
t b 
nh 
nhân không đáp ứng. Hành độ
ng ti 
ế
p theo 
a b 
n là gì? 
a.
 
Give two breaths
Cho hai hơi thổ
i ng 
b.
 
Wait for EMS to arriveCh
d
ch v
c
p c
u t
ic.
 
Reposition the airway
Ch 
ỉ 
nh l 
ại đườ 
ng th 
ở 
 
d.
 
Give 30 chest compressions
Ép ng 
ự 
c 30 cái 
Question 8
How will you perform CPR on an unresponsive man with no signs of life?
n s 
th 
ự 
c hi 
ện CPR như thế
nào trên b 
nh nhân không có d 
u hi 
u s 
ng? 
 
a.
 
Give 30 chest compressions at a rate of 80 per minute, followed by 1 breath
Ép ng 
ự 
c 30 cái t 
ốc độ
80 cái trên phút, ti 
ếp theo sau là 1 hơi thổ
i ng 
b.
 
Give 30 chest compressions at a rate of 80 per minute, followed by 2 breaths
Ép ng 
ự 
c 30 cái t 
ốc độ
80 cái trên phút, ti 
ế
p theo 
sau là 2 hơi thổ
i ng 
c.
 
Give 30 chest compressions at a rate of at least 100 per minute, followed by 1 breath
Ép ng 
ự 
c 30 cái t 
ốc độ
ít nh 
t 100 cái trên phút, ti 
ếp theo sau là 1 hơi thổ
i ng 
d.
 
Give 30 chest compressions at a rate of at least 100 per minute, followed by 2 breaths
Ép ng 
ự 
c 30 cái t 
ốc độ
ít nh 
t 100 cái trên phút, ti 
ếp theo sau là 2 hơi thổ
i ng 
Question 9
You are kneeling at the side of an unresponsive man who does not appear to be breathing normally.You have called 911. You do not have personal protective equipment available and do not feelcomfortable giving breaths.How will you perform effective CPR?
ạn đang quỳ 
bên c 
nh m 
t b 
nh nhân kh 
ống đáp ứ 
ng và không th 
ở 
 
được bính thườ 
ng. B 
ạn đã gọ
p c 
ứ 
u. B 
n không có thi 
ế
t b 
 ị 
o v 
cá nhân và c 
m th 
y không tho 
i mái n 
ế
u th 
ự 
c hi 
ện hà hơi thổ
ng 
t. B 
n s 
th 
ự 
c hi 
n CPR hi 
u qu 
 
như thế
nào? 
a.
 
Give breaths anyway. Without breaths CPR is totally ineffective.
Dù th 
ế
 
nào cũng hà hơi thổ
i ng 
ạt. Không có hà hơi thổ
i ng 
t, CPR hoàn toàn không hi 
u qu 
 
b.
 
Use a piece of paper towel over the mouth to protect yourself
Dùng m 
t mi 
ếng khăn giấ
y trùm qua mi 
ệng để
o v 
c.
 
Give hands-only (compression-only) CPR
Ch 
ỉ 
ép tim ngoài l 
ng ng 
ự 
c thôi 
d.
 
Wait for EMS personnel to arrive
Ch 
ờ 
nhân viên d 
 ị 
ch v 
y t 
ế
ớ 
Question 10
What is the preferred method for performing 1-rescuer CPR on an infant?
Phương pháp ưa thích để
th 
ự 
c hi 
n CPR v 
ới 1 sơ cứ 
u viên trên tr 
 
sơ sinh là gì?
 
a.
 
Use the heel of one hand to give chest compressions 1/3 to 1/2 the depth of the chest
ử 
ng 1
cườ 
m tay ép ng 
ự 
độ
sâu 1/3 t 
ớ 
i 1/2 chi 
u sâu l 
ng ng 
ự 
b.
 
Use two hands to give chest compressions 1/3 to 1/2 the depth of the chest
ử 
ng 2 bàn tay ép ng 
ự 
độ
sâu 1/3 t 
ớ 
i 1/2 chi 
u sâu l 
ng ng 
ự 
c.
 
Use the "2 thumbs, hands encircling the chest" technique
ử 
ng th 
thu 
ật “2 ngón tay cái, bàn tay vòng qua ngực” 
d.
 
Use two fingers of one hand to give chest compressions at least 1/3 the depth of the chest
ử 
ng 2 ngón tay ép ng 
ực độ
sâu ít nh 
t 1/3 chi 
u sâu l 
ng ng 
ự 
 
Question 11
What is the preferred method for performing 1-rescuer CPR on a child?
Phương pháp ưa thích để
th 
ự 
c hi 
n CPR v 
ới 1 sơ cứ 
u viên trên tr 
em là gì? 
a.
 
Always use two hands to give chest compressions 1/3 to 1/2 the depth of the chest
Luôn luôn s 
ử 
ng 2 tay ép ng 
ực độ
sâu 1/3 t 
ớ 
i 1/2 chi 
u sâu l 
ng ng 
ự 
b.
 
Use the heel of one hand to give chest compressions at least 1/3 the depth of the chest
ử 
ụng 1 cườ 
m tay ép ng 
ực độ
sâu ít nh 
t 1/3 chi 
u sâu l 
ng ng 
ự 
c.
 
Use the heel of one hand to give chest compressions at least 2 1/2 inches deep
ử 
ụng 1 cườ 
m tay ép ng 
ực độ
sâu ít nh 
2,5” (6cm)
 
d.
 
Use the heel of one hand to give chest compressions as deep as you can
ử 
ụng 1 cườ 
m tay ép ng 
ự 
c càng sâu càng t 
Question 12
You are eating lunch in a restaurant and a young lady suddenly drops to the floor behind you. Thescene is safe, so you approach and check for responsiveness. She is unresponsive and not breathingnormally. You call 911. Next, you give 30 compressions, check the mouth for an object, and attempt abreath. The breath does not go in and the chest does not rise. What is your next action?

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->