Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
06. točka dn. reda

06. točka dn. reda

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2013

pdf

text

original

 
Prijedlog
 Na temelju
č
lanka 15. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokomobrazovanju (Narodne novine, br. 123/2003, 105/2004 i 174/2004) i
č
lanka 12. stavka 2.Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97 i 47/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ godine donijela
U R E D B Uo izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje
Č
lanak 1.
U Uredbi o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje (Narodnenovine, broj 101/2004), u
č
lanku 7. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:"(1) Agencijom upravlja Upravno vije
ć
e, kojeg
č
ine predsjednik i osam
č
lanova.(2) Predsjednika i
č
lanove Upravnog vije
ć
a imenuje Vlada Republike Hrvatske narazdoblje od
č
etiri godine, osim predstavnika studenata kojeg imenuje na godinu dana.".Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:"(3) Vlada Republike Hrvatske imenuje po dva
č
lana iz reda
č
lanova nacionalnihvije
ć
a, na prijedlog Nacionalnog vije
ć
a za znanost, odnosno Nacionalnog vije
ć
a za visokoobrazovanje, jednog predstavnika studenata, na prijedlog studentskih zborova u RepubliciHrvatskoj, a tri
č
lana, od kojih je jedan iz redova istaknutih znanstvenika iz inozemstva, te predsjednika Upravnog vije
ć
a, na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa.".Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.
Č
lanak 2.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje uskladiti
ć
e Statut Agencije s ovomUredbom u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.Vlada Republike Hrvatske imenovat
ć
e Upravno vije
ć
e sukladno
č
lanku 1. oveUredbe u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Č
lanak 3.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIK 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->