Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IssuePY01 Hu

IssuePY01 Hu

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by Blind Man

More info:

Published by: Blind Man on Jan 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2013

pdf

text

original

 
fullcircle   
AZUBUNTULINUXKÖZÖSSÉGFÜGGETLENMAGAZINJA   
Programozóisorozat-Különkiadás  
AFullCircleMagazinnemazonosítandóaCanonicalLtd-vel
PROGRAMOZZUNK   
PYTHONBAN   
1.Kötet  
P     r   o     g    r   a    m     o    z    ó     i   s    o    r   o    z    a    t    K     ü    l    ö     n    k     i   a    d    á    s    
 
ProgramozzunkPythonban   1.rész3.olda
Mindenszöveg-ésképanyag,amelyetamagazintartalmaz,aCreativeCommonsNevezdmeg!‒Ígyaddtovább!2.5MagyarországLicencalatt  kerülkiadásra.Ezannyitjelent,hogyátdolgozhatod,másolhatod,terjeszthetedéstovábbadhatodabennetalálhatócikkeketakövetkezőfeltéte  
-  
lekkel:jeleznedkellemeszándékodataszerzőnek(legalábbegynév,e-mailcímvagyurleléréssel)valamintfelkelltüntetniamagazinnevét  (fullcirclemagazin)ésazurl-t,amiawww.fullcirclemagazine.org(úgyterjeszdacikkeket,hogynesugalmazzákazt,hogytekéstettedőketvagyatemunkádvan  benne).Hamódotasz,vagyvalamitátdolgozolbenne,akkoramunkáderedményétugyanilyen,hasonlóvagyezzelkompatibilislicencalattleszelkötelesterjeszteni
AFullCirclemagazinteljesenfüggetlenaCanonical-tól,azUbuntuprojektektámogatójától.Amagazinbanmegjelenővéleményekés   állásfoglalásokaCanonicaljóváhagyásanélküljelennekmeg.  
ProgramozzunkPythonban   2.rész7.olda
FullCircle   
AZUBUNTULINUXKÖZÖSSÉGFÜGGETLENMAGAZINJA   
ProgramozzunkPythonban   3.rész12.oldaProgramozzunkPythonban   4.rész17.oldaProgramozzunkPythonban   5.rész20.oldaProgramozzunkPythonban   6.rész24.oldaProgramozzunkPythonban   7.rész29.oldaProgramozzunkPythonban   8.rész34.olda
AFullCirclemagazinkülönkiadása   
Üdvözöllekegyújabb,egyetlentémáról  szólólönkiadásban”  
Válaszulazolvasókinyeire,néhánysorozatkéntmegírtcikk   tartalmátösszegyűjtjükdedikáltkiadásokba. Mosteza   
ProgramozzunkPythonban”elsőnyolc   részének   
azújabbkiadása(amagazin27.-34.számaiból)semmiextra,csakatények. Kérlek,nefeledkezzmegazeredetikiadásidátumról.A    hardverésszoftverjelenlegiverzióieltérhetnekazakkor  zöltektőlgyellenőrizdahardveredésszoftveredverzióitmielőttmegpróbálodemulálni/utánozniakülönkiadásokban   lévőismertetőket.Előfordulhat,hogyaszoftverkésőbbi verzióivannakmegneked,vagyérhetőkelakiasod   tárolóiban
szórakozást!  
 
HOGYANOK   
Írta:GregWalters   
ProgramozzunkPythonban1.rész  
A   
legtöbbhasználatbanlé  
-  
programozásinyelvkö  
-  
zültalánaPythonaz,a-  melyikalegkönnyebben  elsajátítható.Anyelvetaz1980-as  évekvégénkészítették,ésazóta  igensokatfejlődött.AlegtöbbLinux  rendszerenmárelőtelepítvemeg  
-  
található,ennekellenérealeg  
-  
többszörfigyelmenvülhagyjuk, amikoregyújnyelvmegtanulása  mellettdöntünk.Acikkbenmosta  parancssorosprogramozássalfog  
-  
lalkozunk,ajövőbenpedigeljátsza  
-  
dozgatunkaGUI(GraphicalUser  Interface,azazgrafikuskezelőfelü  
-  
let)programozásával.Csobbanjunk   isrögtönadolgokközepébeegy  egyszerűalkalmazáskészítésével
Elprogramunk  
Néhánysornyikódotfogunkírni egygedit-féleszövegszerkesztővelmajdpedigmegtárgyaljuk,hogy  melyiksormitvégez. Gépeljükbeakövetkezőnégy  sort
#!/usr/bin/env pythonprint 'Hello. I am a pythonprogram.'name = raw_input("What is yourname? ")print "Hello there, " + name +"!"
Ennyiazegész.Mentsükelhel 
-  
lo.pynévenvalahova.Éntalánegy  homemappabelipython_peldak   nevűmapbatenm.Ezazegy  
-  
szerűpéldamármutatja,hogy  mennyirekönnyűadolásPy  
-  
thonban.Mielőtthasználnánka  programot,előbbfuttathatóvákeltennünk.Ezta  
chmod +x hello.py
parancsbegépelésévelérhetjükel abbanamappában,aholapython  fájlunkvan.Mostmárelindíthatjuk   aprogramot
greg@earth:~/python_examples$
./hello.pyHello. I am a python program. What is your name? Ferd BurphelHello there, Ferd Burphel!greg@earth:~/python_examples$
Eddigmindeznemisvolttúlbo  
-  
nyolult.Eljöttazidő,hogymegnéz  
-  
zükasorokjelentését
#!/usr/bin/env python
Ezarészmondjamegarend  
-  
szernek,hogyegypythonprog-  rammalvandolga,ésannakalap   
-  
értelmezettpythonfordítójátkelhaszlniaakódfuttatásához. 
print 'Hello. I am a pythonprogram.'
Egyszerűenmegfogalmazva, ezasoríratjakiaHello,Iama   pythonprogram.szövegeta   terminálra
name = raw_input("What is yourname? ")
Ittmáregykissébonyolódnaka  dolgok.Ennekasornakkétrészeis  van.Azelsőaname=,amásodik   araw_input("Whatisyourname?  ").Előszörautóbbitnézzünkmeg. Araw_inputparancskiíratjaa  promptotaterminálra("Whatis  yourname?",amimagyarulHogyvnak?),majdvárafel 
-  
használóra(rád),hogybepeljen  valamit(egy<Enter>-rellezárva)Mostnézzükazelsőt:name=.A   parancsezenrészébenaname”  nevűváltozóhozrendelünkvala  
-  
mit.Miegyváltozó?Képzeljükúgy  el,mintegycipősdobozt.Egycí  
-  
sdobozttárgyaktárolásáralehet  használni--cik,számítógépal 
-  
katrészek,papírok,stb.Acisdo-  bozszámáranemlényeges,hogy  miisvanbennecsakdolgoktá  
-  
rolásárahasználjuk.Ebbenazeset  
-  
benazttartalmazza,amitbegé-  pelünk.Esetemben,aFredBurphel nevetadtamneki.APythonitt  
ELŐZŐSZÁMOK:  
N/A   
ITTHASZNÁLHATÓ:  KATEGÓRIÁK:  ESZKÖZÖK:  
Grafika   
Fejlesztés  
Internet  M/média   
Rendszer  
Merevlemez  
CD/DVD    
USBeszköz  
Laptop   Vezeték   nélküli 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->