Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Alhasanath-Jan-2013

Alhasanath-Jan-2013

Ratings:
(0)
|Views: 46|Likes:
Published by rosgaz

Alhasanath-Tamil Islamic Magazines

Alhasanath-Tamil Islamic Magazines

More info:

Published by: rosgaz on Jan 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
11111
v√Ï´.∂Àk_

¤™kˆ

∂_«v™V›
ÿkπX|:÷È∫ÁÔ ¤\V∂›º> ÷¸ÈVtÿ>V¶ÏAÔ”¬z:
∂_«v™V›77, ÿ>\¶ÿÔV¶ T], ÿÔVøDA09, ÷È∫ÁÔ
ÿ>VÁȺ√E :(011) 2689324, ÿ>VÁÈÂÔ_ :(011) 2686030t[™fiƒ_

÷ÁB>D

     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .
c^ÂV|
 >M© ∏´]: ‘√V 50.00kÚ¶ ƒÕ>V: ‘√V 800.00gÆ \V>D: ‘√V 400.00
ÿkπÂV|
÷Õ]BV, √V˛¸>V[, \VÁÈy°,E∫Ô©ØÏ: 2250.00\ºÈEBV: 2300.00\›]B ˛w¬z ÂV|Ô^: 2350.00∂°¸]º´oBV, ¤©√V[,ÿ>[ ÿÔVˆBV: 3000.00÷∫˛ÈVÕm, WREÈVÕm: 3700.00n¬˛B ∂ÿ\ˆ¬ÔV, Ô™¶V: 4300.00
sÁÈ s√´D:
∂_«v™V› ÷>ø¬z ƒÕ>V¬Ô^ ∂–©√ ÂV|ºkVÏ z§©∏‚¶ ÿ>VÁÔ¬z

 
®[≈ ÿ√BÚ¬z
 
®|›m >√VÈÔD

®™¬ z§©∏‚| ∂–©√°D.
     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

1013
 >kV ÔD∂_«y¸ s¬ÔD
79
∂_zÏg[ s¬ÔD
45

\ÈÏ: 39 ÷>: 01
c^¶¬ÔD
c¸>V› ´U› «Îh_ ∂¬√Ï
∂iÿ≠F¬ ®fl.®D. t[«VÎ (÷¸ÈVN)
 
1417
        (         3       7            3        8        ) 
¤D÷FBV
        (         4       0            4        1        )         (         4        4            4        6        ) 

3234
˛πM¬ x>_ºÈ√Ï ‘D kÁ´
2225
∂ÕWvV
®™>ÚÁ\› >VF¬zD >ÕÁ>¬zD...
2627
Â∏ \Ú›mkD>‡kV Ô›]_÷¸ÈVNFBV
        (         5        1        ) 
÷ÁƒÕ]©A¬ÔVÔ!
2013 ¤™kˆ v√Ï´. ∂Àk_ 1434

Â∏\VÏÔπ[ kVˆ∑Ô^
÷k”D ∂k”D
ÿƒV_kÿ>[™?
®˛©m ∂´EB_
1821
ÔVvV
ÿk^π swV ÔVbD÷¸ÈVNFBV ∂´A¬ Ô_Ÿˆ 
t[ Ô‚¶D
        (         5        4            5       7        ) 
 
 
""º\KD ÷Á≈ ÂD∏¬ÁÔ ÿÔVı¶kÏÔ^∂Á™kÚº\ A≈©√¶ ºkı|D ®[√mº>Ákl_ÁÈ. ®M–D, ∂kÏÔ^ kVøDŒÀÿkVÚ √z]loÚÕmD ŒÚ EÈÏ \‚|DA≈©√¶ÈVº\! ®>uÔVÔÿkM_, \VϬÔ∂§Ák ∂kÏÔ^ ÿ√uƬ ÿÔVı| >Dƒx>VB›>Vˆ¶D ]ÚD∏ kÕm ∂kÏÔÁ®flƒˆ¬ÁÔ ÿƒFB ºkı|D ®[√>uÔVÔ.÷>[ kVlÈVÔ (÷¸ÈV›]uz \Vu≈\V™º√V¬ÁÔ) ∂kÏÔ^ >sÏÕmÿÔV^¬Ì|D.''(`´m› >À√V: 122)
 
33333
v√Ï´.∂Àk_

¤™kˆ

∂_«v™V›
gEˆBÏ ÔÚ›m
∂Æ√›m J[Æ T>›m¬zD ∂]Ô\V™ kV¬z©√È›>V_ ®˛©m \¬Ô^ ≠Zgs[ g‚EÁB WÁÈWÆ›>∂∫ˇÔV´D kw∫˛ s‚¶VÏÔ^. gD! cÈÔ k´ÈVu§_ ŒÚ ]Ú©AxÁ™BVÔ ÷m ∂Á\Õm s‚¶m. x¸oDÂV|Ô^ *ı|D >ÁÈWtÏÕm kVw ÷m kakz¬zD,÷[≠V ∂_ÈV„.®˛©]B ÂT™ ∏Ï∂À[Ôπ[ ∏l_ Ô|Á\BV™,WÁ™›mD √VÏ¬Ô xBV> ºƒV>Á™ÔÁ ∂–√s›>÷¸ÈVtB ÷B¬ÔD ÷[Æ g‚EBÁ\›m s‚¶m.∂_ÈV› >gÈV s∑kVEÔ”¬z ∂π›> kV¬zÆ]∂m. ∂ÿ\ˆ¬Ô, nº´V©∏B, LºBVMv ƒ]kÁÈ©∏[™_Ôπ_ \V‚¬ ÿÔV^V\_ ®˛©]B ƒºÔV>´,ƒºÔV>ˆÔ^ ÷[Æ cÈz¬ÿÔVÚ x[\V]ˆ g‚EBÁ\¬zD Ô‚¶›Á> ∂Á¶Õm^VÏÔ^.ÿkÆD >›mk∫ÔÁ¬ ÁÔl_ Ák›m¬ ÿÔVı|,√_˛© ÿ√ÚzD yÁ\ÔÁ Œa¬Ô kaÿ>ˆBV\_ >|\VÆD Â\m ÂV‚| \¬Ô”D ∂´EB_kV]Ô”D ˝.®_.¨ˆ¸ º√V[≈ ƒ‚¶ k_K™ÏÔ”D ≠Zgs[ >ı¶Á™ xÁ≈ÁB© √˛´∫Ô\VÔ g>ˆ›m¬ ÔÚ›m› ÿ>ˆs›m^ ™Ï. ÷Õ]BVsKD ÿ>V¶ÏÕm ŒÚ kV´ ÔVÈ\VÔ ÷¶Dÿ√uÆ kÚD √VoB_ k_K≈°¬z ®]´V™ º√V´V‚¶›][ ºkı|ºÔV”D zu≈kVπÔ”¬z \´ >ı¶Á™ s]¬Ô ºkı|ÿ\[√º>.\m ∂ÚÕ>V> Tº¶ ÷_ÁÈ ®[Æ ÿƒV_KD∂°¬z Â\m ÂV‚_ \m g≈VÔ {¬ ÿÔVıÚ¬˛≈m. ÷>[ sÁkVÔ ÂÁ¶ÿ√ÆD √Vkfl ÿƒB_Ô^, √|ÿÔVÁÈÔ^ ∂]Ôˆ›>kıD ÷Ú¬˛[≈™. ÂV‚|¬z©√D º>Ák ®[√>uÔVÔ ∂]Ô ∂s_ c_ÈVƒ© √BË ÔÁ¬ ÔkÏÕ]ø¬zD ºÂV¬z¶[ s√ƒV´›m¬z ƒ‚¶ ∂∫ˇÔV´D ÿÔV|¬Ô ∂´∑ xB[Æ kÚ˛≈m. \mÁk ÷_ ÈVÿ>Va©√>uz© √]ÈVÔ kˆÁB ∂]Ôˆ›m kÚ\V™Dº>¶ xÁ™˛≈m.\¬Ôm √ıÁ¶B √ı√V|Ô^, ÔÈVƒV´D, z|D√ ∂Á\©A¬Ô^ º\ÁÈ›º>B ÂVÔˆÔ›]uz kas‚|ƒ´Á¶Õm ÿƒ_˛[≈™. º>V_sÁB ƒ˛¬Ô xBV>kÏ 
≠Zg°D ÂVxD
Ô^ √∑ kÁ>¬z^ AzÕm ÿÔVı| ®DÁ\®]Ϭ˛≈VÏÔ^.÷kuƬz© √ˆÔV´D ÔV xBV\_ ]ÁÔ›m WuzD \¬Ô”¬z ŒÚ k´©∏´ƒV>\VÔ≠Zg ∂Á\•D ®[√Á> ÂV‚|¬zD \¬Ô”¬zDÂVD>V[ ®›]Ák¬Ô ºkı|D.®M–D, ÷Õ> ÂuÿƒF]ÁB ÂV‚| \¬Ô”¬z x[ÿ™|›mfl ÿƒ_KD Á>ˆB›Á> ÷wÕm kÚ˛≈VÏÔ^ x¸oDÔ^. ÷ÕÂV‚_ >\m ÷Ú©Á√© √u§B ÔkÁÈlKD √B›]KD J˛› >D >ÁÈBVB √ËÁB© A≈D>^π s‚¶ VÏÔ^. >V[º>V[§›>™\V™ kV¬ÁÔl_ ®Às> \Vu≈›Á>•D ∞u√|›]¬ ÿÔV^ sÚD√V\_, ÿ√VÚ^ ÿ>ˆBV\_ {mD EÈ `´V¬ÔπKD mg¬ÔπKD ∂Á¶¬ÔÈD º>¶ sÚDA˛≈VÏÔ^.÷[Æ ÷¸ÈV›Á>¬ ÿÔVflÁƒ©√|›mD®›>Á™ºBV ÷ÁB>∫Ô^ ÷È∫ÁÔlKDcÈV kÚ˛[≈™. ÷kuƬz gË›>´\V™ √]_ ∂π›m, ≠Zgs[ º\[Á\ÁB ÂV‚| \¬Ô”¬z ®|›mfl ÿƒV_KD √ËÁB ÷¸ÈVtB ÷B¬Ô∫Ô”D ¤D÷FBm_ cÈ\V°D Á>ˆB\VÔº\uÿÔV^ ºkı|D. ÂVD ®Àk° #´D∂Ï©√Ë©A¶[ ÿƒB_√|˛º≈VD ®[√Á>∂_ÈV„ ºƒV]›>§BV\_ ∑k™›Á> ∂π¬Ô©º√Vk]_ÁÈ. ®˛©]B ÷¸ÈVtB ƒºÔV>´,ƒºÔV>ˆÔπ[ ÿ√VÆÁ\•D ∂B´V> cÁw©AD®\¬z© √V¶D AÔ‚¶‚|D!÷Õ> ÂV‚_ ≠Zgs[ ÂÆ\›Á> OÔ´V\_ \´Ë¬zD ŒÀºkVÏ clÚ¬zD ÂVD>V[ \ÆÁ\l_ √]_ ÿƒV_oBVÔ ºkı|D®[≈ ÔkÁÈÁB x¸oDÔ^ >D \™]_ ÿÔVı|ÿƒB_√¶ ºkı|D. sÁ°ÔÁ© √u§B Ôu√Á™l_ ›Á>BVÔfl ∑Úı| EÆ√V[Á\lKD EÆ√V[Á\BVÔ ®DÁ\ ÂVº\ >V›]¬ÿÔV^¬ ̶Vm. ÿku§BVÏÔ^ ∂_ÈV„s[ Ô‚El™º´!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->