Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OutOfMyMind on Value Investment Part 1 to 200

OutOfMyMind on Value Investment Part 1 to 200

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,945|Likes:
Published by Talapao Paopao
แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของผม
แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของผม

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Talapao Paopao on Jan 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2014

pdf

text

original

 
OutOfMyMind on Value Investment
ทักทายกันสักเล็กน้อย
 
หนังสื
OutOfMyMind on Value Investment
นีรวบรวมบทความเกี ยวกับการลงทุนที เผยแพร่บนแฟน เพจชื อเดียวกั
 
ระหว่างปีเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม ปี
 
2055
เนือหาอธิบายแนวคิดเกี ยวกับการลงทุนที  ผู  ้เขียนใช้ออกมาเป็นตอนสัน ๆ เพื อให้ผู  ้อ่านสามารถติดตามอ่านได้ง่าย จบเร็ว อ่านได้ทุกที  แม้บน
SmartPhone
หรือ
Tablet
 
วัตถุประสงค์เพื อแบ่งปันแนวคิดที ผู  ้เขียนได้เรียนรู  ้และรวบรวมมาจากนักลงทุนและผู  ้มี ประสบการณ์ต่างๆ ที ได้โอบอ้อมอารีแบ่งปันให้ผู  ้เขียนมาก่อนหน้านี
 
เชิญชวนเพื อนนักลงทุนที อ่านได้นําไป ขบคิด ต่อยอด หรือจะโต้เถียง ก็ตามแต่จะพิจารณา แนวคิดการลงทุนในหนังสือเล่มนีไม่สามารถรับประกั ว่าจะนําความสําเร็จและกําไรมหาศาลมาสู ่ผู  ้อ่านได้โดยง่ายและแน่นอน
 
แต่สิ งหนึ งที ผ  ้เขียนรับประกันได้ก็ คือ ผู  ้เขียนใช้แนวคิดในการลงทุนนีอย่างเคร่งครัด และทรัพย์สินมากกว่
80%
ของผู  ้เขียนก็ยังคงอยู ่ใน พอร์ตการลงทุนในรูปแบบหุ  ้นสามัญเหล่านี
 
ผลตอบแทนทางด้านการลงทุนสําหรับผู  ้อ่านที ตัดสินใจใช้ แนวทางนีร่วมกันอย่างถูกต้องเคร่งครัดไม่แพ้ผู  ้เขียน
 
จึงน่าจะมีโอกาสสอดคล้องกับชะตากรรมทางด้าน การเงินในระยะยาวของผู  ้เขียนอย่างไม่ห่างไกลกันนั
 
หนังสือในรูปแบบ
E-BOOK
 
เล่มนีแจกฟรี แต่ขอสงวนลิขสิทธิ  ไว้เป็นงานของผู  ้เขียน
 
สําหรับท่านที ต้องการ สนับสนุนงานเขียนนีสามารถบริจาคค่าหนังสือมายังผู  ้เขียนในราคาใดก็ไดตามแต่วิธี
Valuation
ของท่านบัญชีออมทรัพย์ ชื อนายปราการ สมใจเพ็ง ธนาคารกรุงเทพ สาขาแคราย เลขที 
188-0-39967-8
ข้อมูลเพิ มเติม ติดต่
https://www.facebook.com/OutOfMyMindOnValueInvestment
 
1.
 
ผู  ้เขียนสร้าง
Fan Page
นีขึนมาเพื อรวบรวมแนวความคิดเกี ยวกับการลงทุนในหุ  ้นสามัซึ  ครอบคลุมกรอบความคิดแบบการเป็นเจ้าของกิจการ ตามสัดส่วนการถือหุ  ้นสามัญ มุ ่งเน้นความ ปลอดภัยของเงินทุนควบคู ่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที สามารถเติบโตได้อย่างยั งยืน เหมาะ สําหรับผู  ้ที คิดอยากมีกิจการเป็นของตัวเอง หรือ ผู  ้ที มองหาทางเลือกใหม่ในการเพิ มมูลค่าให้กั เงินออมของตน แนวคิดการลงทุนที ใชจัดอยู ่ในกลุ ่มวิเคราะห์พืนฐานจึงไม่เหมาะกับผู  ้อ่านที  เชื อมั นในการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมทังผู  ้เขียนอยู ่ในกลุ ่มซือและถือยาวจึงอยู ่ตรงกันข้ามกั แนวคิดเกี ยวกับการเล่นรอบ การลงทุนยังดูที มูลค่าของกิจการเป็นหลักจึงมองความผันผวนของ ราคาเป็นโอกาสที ดีในการลงทุน ข้อมูลที ใช้วิเคราะห์จะเป็นข้อมูลสาธารณะทังหมด แนวคิดการ
 
ลงทุนของผู  ้เขียนได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากความเอือเฟือของนักลงทุนระดับโลกหลายท่านที ได้ เผยแพร่แนวคิดไว้ให้ศึกษา เช่น เบนจามิน เกรแฮม
,
ฟิลลิป ฟิชเชอร์
,
วอร์เรน บัฟเฟต
,
จอร์จ โซรอส และอีกหลายท่านที ไม่ได้เอ่ยนาม เมื อได้รับความเอือเฟ้ อมาแล้ว จึงอยากส่งต่อ รวมทั เพิ มเติมในสิ งที ผู  ้เขียนรวบรวมขึนจากการทํางานในด้านการตลาด แต่ทังนีการลงทุนมีความเสี ยง ผู  ้ลงทนคือผู  ้รับผลของการลงทุนนันด้วยตนเองเสมอ ขอให้โชคดีครั
 2.
 
ซุนวูได้กล่าวไว้ในบทแรกของตําราพิชัยสงครามว่
 
อันการสงครามนั
 
เป็นเรื องสําคัญของชาติ
 
เป็นแหล่งแห่งความเป็นความตาย
 
เป็นเหตุแห่งการดํารงอยู ่หรือดับสู
 
จึงไม่พินิจพิเคราะห์ไม่ได
หากเราคิดให้ความสําคัญกับการลงทุนในหุ  ้นสามัญให้เหมือนการเป็นเจ้าของกิจการ
 
เราก็สามารถประยุกต์แนวคิดนีกับธุรกิจของเราได้
 
เพราะเราลงทุนด้วยเงินซึ งเปรียบเหมือนไพร่พล
 
มีไดมีเสี
 
ด้วยเงินของเรา
 
ธุรกิจมีพันธมิตร
 
มีคู ่แข่
 
ทําสงครามแย่งพืนที ในใจของลูกค้า
 
สะสมสมบัติเข้าท้องพระคลั
 
การตัดสินใจเข้าลงทุนในกิจการใด
 
จึงต้องวิเคราะห์ปัจจัยในทุกด้าน
 
มิใช่การซื
 
 
ขาย
 
 
หุ  ้นบนกระดานอย่างไม่มีเหตุผลทางธุรกิจรองรั
 
สําหรับซุนวูนันแนะว่
"
ฝ่ายชนะรู  ้ว่ชนะก่อนจึงออกรบ
 
จักทําให้ตนมิอาจพิชิตได้ก่อน
 
เพื อรอโอกาสข้าศกจะถูกพิชิต
"
สําหรับการลงทุนนั นคือการ
"
เพ่งเล็งไปที ความปลอดภัยของเงินต้นเป็นหลั
 
และ
 
ทํากําไรตังแต่ตอนซือหุ  ้
 
จึงจะเป็นการลงทุนที ถูกต้อง
"
 3.
 
งานการลงทุนสําหรับรายย่อยนั
 
แท้จริงก็คื
"
ทักษะการจัดวางเงินทุนและการใช้คน
"
ในฐานะผู  ้ถือหุ  ้นรายย่อย
 
แม้เหมือนว่าเรามีสิทธิแต่เราก็ไม่มีนําหนักพอที จะส่งผลอะไรต่อทิศทางของกิจการ
 
หรือการคัดง้างกับผู  ้ถือห  ้นรายใหญ่และทีมบริหาร
 
แม้ว่ารวมตัวกันทําได้
 
แต่ก็ไม่เกิดผลดีต่อการ ลงทุนในระยะยาวอยู ่ดี
 
สําหรับผมจึงมองการลงทุนคือการเลือกใช้งานคนที เราวางใจได้
 
มีความสามารถ
 
ให้ทํางานให้เรา
 
โดยเราจัดสรรทรัพยากรของเราไปให้ในระดับที เหมาะสมกับระดั ความมั นใจและความเสี ยงของเรา
 
เมื อเราได้เลือกลงทุนไปแล้ว
 
ที เหลือก็คือการนั งเฉย
 
 
เฝ้ าติดตามผลการดําเนินงาน
 
หากลูกจ้างเราทํางานได้ไม่ดี
 
เราก็เลิกจ้าง
 
หรือคือการถอนหุ  ้นออกไป
 
หาจ้างคนอื นบริษัทอื นต่อไป
 
ประเด็นสําคัญจึงอยู ่ที การใช้งานคนเก่
 
คนดี
 
ซึ งหาได้ค่อนข้างยาก
 
แถมจะต้องมาพร้อมกับธุรกิจที แข็งแกร่งอีกด้วย
 
 
4.
 
การลงทุนในหุ  ้นสามัญ เปดโอกาสใหเราเปนเจาของกิจการด้วยวิธีลัด เพราะหากเราต้องการ เริ มต้นธุรกิจของเราเอง เราต้องใช้เงินทนมหาศาล ต้องคิดรูปแบบธุรกิจ จัดหาทีมงาน ติดต่ พันธมิตร พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า ลองผิดลองถูก ล้มลุกคลุกคลาน แกัญหาวุ ่นวายรายวั
 
ทุกขันตอนที กล่าวมาล้วนไม่ง่าย
SME
มีจดทะเบียนเริ มและเลิกมากมายในแต่ละปีก็เพราะเหตุนี  แต่หากเราเลือกลงทุนในหุ  ้นสามัญ เราสามารถเปนเจาของกิจการที พิสูจน์แล้วว่าแข็งแกร่ง มา พร้อมผู  ้บริหารและทีมงานที มีคุณภาพระดับประเทศ
 
เราได้มอบหมายงานทุกอย่างของเราออกไป
 
และเฝ้ าดูผลงานการลงทุนของเราออกดอกผล กุญแจแห่งความสําเร็จในการลงทุนนันก็คือ เรา ต้องหากิจการแข็งแกร่งพร้อมทีมงานคุณภาพดังกล่าวให้พบ
 
และเข้าถือหุ  ้นในระดับราคาที  เหมาะสม ในตลาดหลักหลักทรัพย์ของไทยมีหุ  ้นใหเลือกราว
500
ตัว มันคงไม่ยากเกินไปนัก หาก จะเริ มศึกษาไล่ไปทีละตัวตังแต่วันนี
 5.
 
เราทํากําไรตังแต่ตอนซือไดเพราะเราจ่ายในราคาที เรามั นใจว่าตํ ากว่ามูลค่าที เราได้รับ แนวคิ เกี ยวกับการประเมินมูลค่าของบริษัท ผู  ้เขียนใช้สิ งที เรียกว่
Company Life Time Value
หรือมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของบริษัท ประยุกต์มาจากการทํางานด้านการตลาดที ผ่านมา โดยย่อ ให้ลอง เปรียบเทียบลูกค้าที ซือเราครังเดียวหมื นบาท กับลูกค้าที ซือเราครังละพันต่อกันไป
20
 
ครัง หากมองแค่ระยะสันเราย่อมเลือกลูกค้าคนแรก แตหากคิดจะคบยาวอย่างยั งยืน เราย่อมเลือกลูกค้าคน ที 
2
เพราะจะได้มูลค่าตลอดชีพ เท่ากับ สองหมื นบาท ในทางเดียวกัน การมองมูลค่าของบริษัท หากมองมูลค่าแค่ปัจจุบัน เราอาจมองแค่มูลค่าตามบัญชี
(
Book Value)
หรือ อย่างมากก็ต้นทุ ทดแทน
(
Reproduction Cost)
ซึ งจริง ๆ แล้วยังไม่ใช่มูลค่าทังหมดที เราได้จากกิจการ เราควรมอง ที  มูลค่าตลอดชีพของบริษัท ซึ งเป็นการมองแบบองค์รวม ไปจนถึงศักยภาพในการทําธุรกิจ โอกาส เติบโต กลุ ่มลูกค้า และ กระแสเงินสดที บริษัทจะทําใหเราในอนาคตด้วย
 
แต่การประเมินนันทํา ไม่ได้ง่าย และมีวิธีการที ไม่ตายตัว ซึ งเป็นธรรมชาติของโลกนั นคือ ต้องมีการยืดหยุ ่น และ ปรับเปลี ยนให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ โดยสรุป ตลาดหุ  ้นมีหน้าที เสนอราคา ส่วนเราต้อง ตัดสินใจว่าราคาที เสนอมานัน มันถูกว่ามูลค่าที เราประเมินได้หรือไม่
 6.
 
ว่าด้วยเรื องธุรกิจที ดีเราย่อมต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจที แข็งแกร่งที สามารถเจริญเติบโตทํากําไรให้ เราปีแล้วปีเล่
 
การลงทุนในหุ  ้นสามัญก็ไม่ต่างกัน นักลงทุนผู  ้ประสบความสําเร็จจะค้นหาบริษัทที  แข็งแกร่งและเข้าซือหุ  ้นในราคาที เหมาะสมกับมูลค่าที ควรได้รับ ธุรกิจที แข็งแกร่งคือธุรกิจที มีความ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->