Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Thuc Hanh Tin Hoc Can Ban

Huong Dan Thuc Hanh Tin Hoc Can Ban

Ratings: (0)|Views: 78|Likes:
Published by Thanh Phuong

More info:

Published by: Thanh Phuong on Jan 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

 
Bu
i th
c hành th
1Trang 1
BU
I TH
Ự 
C HÀNH TH
Ứ 
1
Lý thuy
ế
t c
n xem l
i tr
ướ 
c khi th
ự 
c hành
 
Toàn b
lý thuy
ế
t c
a ch
ươ 
ng 3 (H
 
đ
i
u hành), ch
ươ 
ng 4 (Qu
n lý d
li
u b
ngWindows Explorer) và ch
ươ 
ng 5 (S
d
ng ti
ế
ng Vi
t trong Windows).
Th
ự 
c hành
Bài th
ự 
c hành s
1
1.
 
Thi hành
ng d
ng và thao tác trên c
a s
(window)
 
M
ở 
các c
a s
 
 My Computer 
,
 Recycle
 
 Bin
.
Đ
óng các c
a s
này l
i.
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n
: D_Click lên các Shortcut t
ươ 
ng
ng trên màn hình n
n
để
m
ở 
, Click vàonút Close bên ph
i thanh tiêu
đề
 
để
 
đ
óng l
i.
 
M
ở 
các c
a s
 
 Microsoft 
 
Word 
,
 Microsoft 
 
 Excel 
,
 Notepad 
,
 Paint 
.
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n
: Ch
n nút
 Start 
/
 Programs
/...
 
 
Th
c hi
n các thao tác: phóng to, ph
c h
i, thu nh
, thay
đổ
i kích th
ướ 
c, di chuy
n
đ
óng c
a s
.2.
 
Thao tác trên màn hình n
n (Desktop)
 
Thay
đổ
i
nh n
n c
a màn hình, s
d
ng ch
c n
ă
ng b
o v
màn hình (Screen Saver).
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n
: -
Đư
a chu
t
đế
n vùng tr 
ng c
a màn hình n
n (Desktop).- R_Click/Properties/ch
n l
ớ 
 p Background (Desktop); l
ớ 
 p Screen Saver.- Thao tác d
a vào giáo trình lý thuy
ế
t
ở 
ch
ươ 
ng 3 - ph
n 3.43.
 
S
d
ng
đồ
ng h
h
th
ng (Clock) trên thanh Taskbar 
 
Xem và thay
đổ
i Date/Time c
a h
th
ng.
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n
: D_Click lên
đồ
ng h
h
th
ng.
 
n/hi
n
đồ
ng h
(Clock) trên thanh Taskbar.
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n
: Start/ Settings/ Taskbar and Start Menu/ Ch
n l
ớ 
 p Taskbar.4.
 
Xem/thay
đổ
i các qui
ướ 
c hi
n th
v
Date, Time, Number, Currency c
a h
th
ng
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n
: Ch
n nút Start/ Settings/ Control Panel/Regional and Language Options,sau
đ
ó ch
n các ch
c n
ă
ng t
ươ 
ng
ng.5.
 
Dùng Windows Explorer 
để
qu
n lý th
ư
m
c (Folder) và t
 p tin (File)
 
T
o cây th
ư
m
c nh
ư
hình bên:Giáo trình th
c hành Tin h
c c
ă
n b
n
 
Đổ
i tên th
ư
m
c:LINH TINH
Æ
HO SOBAI SOAN
Æ
LY THUYETBAI TAP
Æ
THUC HANH
 
Bu
i th
c hành th
1
 
T
o thêm 2 th
ư
m
c BT EXCEL và BT WORD trong th
ư
m
c THUC HANHGiáo trình th
c hành Tin h
c c
ă
n b
n Trang 2
 
Bu
i th
c hành th
1
 
G
i
ng d
ng Microsoft Word và th
c hi
n:+ Nh
 p
đ
o
n v
ă
n b
n b
t k 
, sau
đ
ó l
ư
u l
i (File/Save) v
ớ 
i tên t
 p tin (Filename) làBT1.DOC trong th
ư
m
c VAN BAN.+ Nh
 p
đ
o
n v
ă
n b
n b
t k 
, sau
đ
ó l
ư
u l
i v
ớ 
i tên khác (File/ Save As) là BT2.DOCtrong th
ư
m
c BT WORD.
Chú ý:
Đ
óng
ứ 
ng d
ng Microsoft Word sau khi t
o xong các t
p tin.
 
 
Sao chép t
 p tin BT1.DOC sang th
ư
m
c BT WORD.
 
Đổ
i tên các t
 p tin: BT1.DOC
Æ
BAITAP1.DOCBT2.DOC
Æ
BAITAP2.DOC
 
Di chuy
n các t
 p tin trong th
ư
m
c BT WORD sang th
ư
m
c BT THEM.
 
M
ở 
2 t
 p tin BAITAP1.DOC, BAITAP2.DOC
để
xem n
i dung, sau
đ
ó
đ
óng 2 t
 ptin này l
i (D_Click vào tên 2 t
 p tin
để
m
ở 
).
 
Xóa t
 p tin BT1.DOC trong th
ư
m
c VAN BAN.6.
 
S
d
ng ch
c n
ă
ng tìm ki
ế
m t
 p tin và th
ư
m
c (Start/ Search/ For Files or Folders)
 
Tìm các t
 p tin có ph
n m
ở 
ng là .DOC.
 
Xác
đị
nh th
ư
m
c ch
a các m
c v
a tìm
đượ 
c.
 
Xóa toàn b
cây th
ư
m
c v
a t
o.
Bài th
ự 
c hành s
2
 
Dùng Windows Explorer 
để
qu
n lý th
ư
m
c (Folder) và t
 p tin (File)
 
T
o cây th
ư
m
c nh
ư
hình bên d
ướ 
i (n
ế
u th
ư
m
c
đ
ã t
n t
i trong
 
đĩ 
a thì ph
i xóatr 
ướ 
c khi t
o)
 
Cho hi
n/
n c
u trúc th
ư
m
c:
Click 
vào d
u
+
/
-
tr 
ướ 
c bi
u t
ượ 
ng th
ư
m
c.Giáo trình th
c hành Tin h
c c
ă
n b
n Trang 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->