Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nambikkai-Dec-2012

Nambikkai-Dec-2012

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by rosgaz
Nambikkai-Tamil Islamic Magazines
Nambikkai-Tamil Islamic Magazines

More info:

Published by: rosgaz on Jan 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
MAJALAH BULANAN ISLAM - ISLAMIC MONTHLY MAGAZINEMAJALAH BULANAN ISLAM - ISLAMIC MONTHLY MAGAZINERM 3.00 December 2012RM 3.00 December 2012Safar 1434 PP9434/06/2013(032656)Safar 1434 PP9434/06/2013(032656)
k
ny
á
ah
É
c
y
f
ï
°
y
h
Ä
a
¤
jÄ
œ
khj
ïjœ
 
ïja§fŪj thœ¤JfŸ!
Reprinted with the permission of:AL -QUR’AN Tamil Translation:Islamic Foundation TrustAL - HADIS:SAHIHUL BUKHARI (Tamil):Rahmath PathippagamWith the Compliments of 
 Yayasan Ubaidi
mšyhà TW»‹wh‹:
“... nkY«, mtnd j« moikfË‹ghtk‹Å¥ò¡ nfhÇ¡ifia V‰W¡bfhŸ»‹wh‹. nkY«, mt®fË‹F‰w§fis¥ bghW¤jUS»‹wh‹.ï‹D« c§fŸ brašfŸ mid¤ijí«e‹F m¿»‹wh‹”(âU¡F®M‹ 42 : 25)
m©zš eã ([š) mt®fŸ eÉ‹wh®fŸ:
“k¡fns! ïiwtÅl«ghtk‹Å¥ò¡ nfhU§fŸ; mt‹ ghnyâU«ã thU§fŸ. v‹id¥ ghU§fŸ.eh‹ xU ehËš 100 Kiwtšy ïiwtÅl«ght k‹Å¥ò¡nfhÇa t©z« ïU¡»‹nw‹.
 
5
jiya§f«
Ayhš v‹whš R¤j«!
6
áw¥ò¡ f£Liu
Ï{u¤ v‹gJ rhjhuz Ãfœt‹W!
9
brΉ
ãujkÇ‹ ò¤jh©L¢ brŒâ
10
mÊî
v‹ igaid V‹ bfh‹wh®fŸ?
12
ïdbt¿
ïdbt¿¡ bfhŸif¡F ïÞnuÈak¡fŸ Mjuî!
13
ciuå¢R
 jtwhd v©!
17
trªj«
trªjK« m¡Å e£r¤âuK«!
22
í¤j«
ï‹bdhU KÞÈ« eh£Ll‹nghuh? jÉ®¡f nt©L« xghkh!
25
thœÉaš 15
 ey« mË¥gt‹ ah®?
37
x¥ÕL
kidÉí« fhjÈí«!
38
FHªij ts®¥ò
mŠR taR ãŠRbrh‹d fij!
42
áªjid
nt©L« bgUŠbršt«!
47
Mnuh¡»a«
u¤j¤ij¢ R¤âfÇ¡F«mUf«òš!
48
brŒâfŸ
 #dh[h gƉá!
51
áWfij
nrh‰W¡ fz¡F!
56
cu¤j áªjid 23
å£o‰F thÇR!Éahghu¤â‰F ah®?
34
F‰w¢rh£L
KÞÈ«fŸ ga§futhâfsh?
28
Kf¥ò¡ f£Liu
ït®jh‹ òâa m¤jhJ®¡
or«g® 2012
mikâa‰w cy»š...
ïªj khj« t‹Kiw v⮥ãjHhf totik¤JŸnsh«. mikâ ïHªJ jÉ¡F« cy»š í¤jÄšyhj, r©il, r¢ruÉšyhj ó§fhthf ekJóÄ mika nt©Lbk‹gnj e« x›bthUtÇ‹ v©z«. JU¡»ia M©LtU« jp¥ v®nlhfid¥ g‰¿¤jh‹ Kf¥ò¡ f£Liu ngR»‹wJ.flªj ïU khj§fshf ïjœ jhkjkhf¡ »il¤âU¡F«. mŠrš JiwÆdÇ‹ bjhÊšE£g nk«gh£L¥ gÂÆdhš mŠrš ÉÃnahf« jhkjkh» tU»‹wJ. ïªj khjK« m¥go¤jh‹ ïU¡F« v‹W mŠryf cauâfhÇ bjÇɤJŸsh®. thrf®fŸ bghW¤jUSkhW nfhU»‹nwh«.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->