Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Εμβολιασμος Δεντρων

Εμβολιασμος Δεντρων

Ratings: (0)|Views: 5,281|Likes:
Published by fugazigr
Μπολιασμα καρποφόρων δέντρων
Μπολιασμα καρποφόρων δέντρων

More info:

Published by: fugazigr on Jan 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2015

pdf

text

original

 
OÂÌÔÏÈ·ÛÌfi˜ÙˆÓ ηÚÔÊfiÚˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ
 Y¶OYP°EIO °EøP°IA™, ºY™IKøN¶OPøN KAI ¶EPIBA§§ONTO™TMHMA °EøP°IA™
ŒÎ‰ÔÛË 15/2009 §Â˘ÎˆÛ›·-KY¶PO™
 
¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹......................................................1∂›‰Ë Î·È ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡……….….2 ÀÔΛÌÂÓ·…………………………………...…….3¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡………........……4ª¤ıÔ‰ÔÈ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡…………………….…….6
∂ÓÔÊı·ÏÌÈÛÌfi˜.........................................6
∂ÓÔÊı·ÏÌÈÛÌfi˜ «∆» 
..…………...........6
∂ÓÔÊı·ÏÌÈÛÌfi˜ ϷΛÙ˘ 
..........8
∂Èηı‹ÌÂÓÔ ·Û›‰ÈÔ 
..........9Ù¿ÏÏËϘ ÂÔ¯¤˜ ÂÓÔÊı·ÏÌÈÛÌÔ‡…....….9
∂ÁÎÂÓÙÚÈÛÌfi˜.............................................10
∞ÁÁÏÈÎfi˜ ‹ ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ˜ 
……………...........10
∂ÁÎÂÓÙÚÈÛÌfi˜ Ì ·Ï‹ Û¯ÈÛÌ‹ 
……….........12
ÀfiÊÏÔÈÔ˜ ÂÁÎÂÓÙÚÈÛÌfi˜ 
…………...…........12
™ÎÂÏÂÙÔÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ›…….....……………......13∂ÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡˜………………....14¶ÚÔÌ‹ıÂÈ·, ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛËÂÌ‚ÔÏÈÔÊfiÚˆÓ ‚Ï·ÛÙÒÓ………………........15∂Ô¯‹ Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡………….….16
EYPI¶I¢H™ EYPI¶I¢OY 
°ÂˆÚÁÈÎfi˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ A’ ÛÙÔ E·Ú¯È·Îfi °ÂˆÚÁÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ¶¿ÊÔ˘ 
∂È̤ÏÂÈ· ŒÎ‰ÔÛ˘
∆Ô̤·˜ ¢ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜,ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜, º˘ÛÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜,ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫Ï¿‰Ô °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ 
ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi
∞Ú¯Â›Ô ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÚÁ›·˜ ηȠE˘ÚÈ›‰Ë˜ E˘ÚÈ›‰Ô˘ 
°ÏˆÛÛÈ΋ ηÈK·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ EÈ̤ÏÂÈ·
°Ú·ÊÂ›Ô T‡Ô˘ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ 
ºˆÙÔÁÚ·Ê›· Â͈ʇÏÏÔ˘(‰ÂÍÈ¿):
º˘Ù¿ ÎÂÚ·ÛÈ¿˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·Ṳ̂ӷ Ì·ÁÁÏÈÎfi ÂÁÎÂÓÙÚÈÛÌfi
∞Ó·Ó¤ˆÛË ÒÚÈÌÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿˜ Ì ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ¢ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈÔ ÌÂÛÈÏÈ¿˜ Ô˘ ÂÌ‚ÔÏÈ¿ÛÙËΠ̠ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ ÔÊı·ÏÌfi 
 
O E M B O § I A ™ M O T ø N K A P ¶ O º O P ø N ¢ E N T P ø N
1
ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ (ÌfiÏÈ·ÛÌ·) ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ·ÏÈ¿ Ù¤¯ÓË Ô˘·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ·fi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÌfiÓË Ù˘ ÛÙË Ê‡ÛË.™Â ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙË ‰ÂÓÙÚÔηÏÏȤÚÁÂÈ·, ÁÓÒÚÈ˙·Ó Î·È ÂÊ¿ÚÌÔ˙·Ó‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÔÏÈ¿ÛÌ·ÙÔ˜ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, fï˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜Û˘Ó¤‰Â·Ó Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÏ‹„ÂȘ.ªfiÏȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ¶fiÏÂÌÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ‹-ıËηÓ, ¤ÁÈÓ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂÈÚ¿Ì·Ù· ηÈ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰fiıËÎ·Ó ÛˆÛÙ¤˜Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌfiÏÈ·ÛÌ·.™‹ÌÂÚ·
ÌfiÏÈ·ÛÌ·
ϤÌ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ó· ÂÓÒÓÔÓÙ·È Ì¤ÚË ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔÔ˘ Ó· «ÎÔÏÏÔ‡Ó» ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Û·Ó ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ.∆Ô
ÂÌ‚fiÏÈÔ (ÌfiÏÈ)
Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ ·fi ÊÏÔÈfi, Ì ̿ÙÈ ‹ ‚Ï·ÛÙfiÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘, Ô˘ fiÙ·Ó Û˘ÁÎÔÏÏËı› ¿Óˆ Û ¿ÏÏÔ ‰¤ÓÙÚÔ (˘ÔΛÌÂÓÔ) «‚Ï·ÛÙ¿»,ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È ·ÔÙÂÏ›, Û˘Ó‹ıˆ˜, ÙÔ Ó¤Ô ‰¤ÓÙÚÔ.∆Ô
˘ÔΛÌÂÓÔ
·ÔÙÂÏ› ÙË Ú›˙· Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÛÔÚfiÊ˘ÙÔ(«¿ÁÚÈÔ»)‹ ÙÔ ÎψÓÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓÔ (·fi ÌfiÛ¯Â˘Ì· ‹ ÈÛÙÔηÏÏȤÚÁÂÈ·)‹ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÏÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÔÈÎÈÏ›·.ªÂٷ͇ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ˙ÒÓË ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡,Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÌÈ·ÏËÁ‹ Ô˘ ÂÔ˘ÏÒıËÎÂ. ∏ ÂԇψÛË Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ο̂ÈÔ˘.
∫¿Ì‚ÈÔ
Â›Ó·È ¤Ó· ÏÂÙfi ÛÙÚÒÌ· ΢ÙÙ¿ÚˆÓ, Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÊÏÔÈÔ‡ Î·È ÙԢ͇ÏÔ˘, Ô˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ·Ú¿ÁÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈο ͇ÏÔ Î·È Â͈ÙÂÚÈο ÊÏÔÈfi.∆Ô Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÚÁ›·˜, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÈÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓÛ¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓηÚÔÊfiÚˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ.
EÈÛ·ÁˆÁ‹

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
George Nikola liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
sinnaig13 liked this
xliko liked this
tsousi liked this
George Lampis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->