Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diari Més 2.213

Diari Més 2.213

Ratings: (0)|Views: 1,166 |Likes:
Published by DiariMes
Diari gratuït del Camp de Tarragona
Diari gratuït del Camp de Tarragona

More info:

Published by: DiariMes on Jan 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

 
Dilluns, 21 de gener de 2013núm. 2.213www.diarimes.com
La Unitat Muntada de Barcelona,convidada d’honor al Cós de Sant Antoni
VILA-SECA
 
Més de 8.000 persones van fer cap ahir al circuit hípic del Parc de laTorre d’en Dolça on van celebrar-se les tradicionals curses de cavalls.
 
P10
Els agents de la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona va realitzar una exhibició davant del públic.
OLIVIA MOLET
CASTELLS
La Colla Jovecontinua sensenova junta,després de tresassemblees
No s’ha presentat capcandidatura per substituira Jordi Sentís.
 
P6
La recerca química pateixuna fuga de cervells permanca de feina a Tarragona
LABORAL
 
Malgrat el potencial del sector al territori, les oportunitats perals investigadors s’han reduït dràsticament i es veuen obligats a marxar.
 
P2
REUS
El Vila-real Bs’imposa al CFReus (4-1) queva jugar ambdeu jugadors
És la desena derrotadels roig-i-negres de latemporada.
 
P16
TARRAGONA
L’ICS cedirà els serveisde radiologia a l’empresapública IDI.
 
P3
Els veïns arrenquen elcompromís a l’alcalde deposar f a la degradacióde Cobasa.
 
P4REUS
Incertesa entre elpersonal de l’HospitalSant Joan a l’espera delnou conveni.
 
P7
Incendi sense eritsals baixos d’una casaocupada al carrerVictòria.
 
P8CAMP DETARRAGONA
Cinc regidors d’Altaullacridats a declarar peltancament d’un accésde la platja.
P12
Calaell comptaràamb una nova zona depic-nic.
 
P12ESPORTS
La Pobla empata contraLa Rapitenca (2-2).
 
P17
AVUI
ESPORTS
El Nàsticempata contral’Oriola (0-0) enun partit senseoensives
L’àrbitre no va assenyalardos possibles penals alslocals.
 
P14-15
CRISTINA AGUILAR
Un moment del partit d’ahir.
 
2
diarimés
21/01/2013
TARRAGONA
Laia Díaz
A Tarragona hi ha ubicat el clús-ter químic més important delsud d’Europa i un dels centresde recerca química de referència.Ara bé, bona part dels investiga-dors químics que s’hi formen estroben que han de fer les maletesi buscar-se la vida en algun altreindret del món ja que les oportu-nitats que els ofereix el territori,el país o l’Estat són mínimes.Les empreses privades oferei-xen contractes amb comptagotesi les administracions públiquescada cop retallen més les sevesaportacions en matèria d’Inves-tigació i Desenvolupament (I+D).De fet, l’Estat espanyol ha dis-minuït aquest 2013 un 23,4% lapartida pressupostària destinadaa la investigació i el 2012 la va re-tallar un 25,6%, és a dir, gairebéun 50% en els últims dos anys.A banda, alguns dels programesestrella d’investigació del país,com el Ramón y Cajal o el Juande la Cierva, han reduït al voltantd’un 40% les seves places en elsúltims temps.Un futur poc esperançadorper un sector del que depenenmolts dels avenços que perme-trien millorar la innovació i ge-nerar una possible sortida a lacrisi econòmica.
Mobilitat gairebé obligatòria
Arkaitz Correa i Josep Cornellàtreballen a l’Institut Català d’In-vestigació Química (ICIQ). Cor-rea és de Bilbao, té 33 anys i desque es va llicenciar l’any 2002no ha deixat de formar-se. Pri-mer un doctorat a la Universitatdel País Basc i després dos post-doctorats, un d’ells a Alemanya.Ara ja va pel tercer. Cornellà, de27 anys i de La Bisbal del Pene-dès, va fer un doctorat de gairebéquatre anys a Londres i ara ja enporta un fent un postdoctorat al’ICIQ. La seva millor opció quanacabin? Marxar del país.Tot i això, i encara que sap queles possibilitats són minses, Cor-rea està disposat a intentar que-dar-se a prop de casa. Li quedaun any de contracte amb l’ICIQ ija ha sol·licitat una beca Ramóny Cajal. Com que aquestes notenen un centre de recerca assig-nat, la seva voluntat és poder tor-nar a Euskadi. Ara bé, té clar quela convocatòria benecia a pocsafortunats i amb to de broma as-segura que si no se’n surt hauràde prendre una decisió: «deixarla investigació o dedicar-me a la
investigación y desalojo
».Durant tots aquests anys Cor-rea ha vist com evolucionavael sector. «Abans tenies l’opciód’anar seguint les beques quet’oferien els governs i en algunmoment determinat et podia ab-sorbir alguna empresa, però arano et contracten». Correa asse-gura que ha enviat currículumsa totes les empreses farmacèuti-ques del país, sense importar-lila seva ubicació geogràca, però«no m’ha trucat ningú».
Formar-se fora i tornar a casa
El cas de Cornellà és comple-tament a la inversar, tot i que elseu destí probablement serà mésque similar. En acabar la carrerael 2007 va decidir fer un màsteri demanar quatre beques per po-der fer un doctorat. No n’hi vandonar cap. L’alternativa va sermarxar a Londres on, pagat perla universitat, va poder treballardurant gairebé quatre anys.Després va trobar una ofertaen un grup de recerca de l’ICIQi va poder tornar casa. Això sí,per assegurar-se el lloc de treballdurant dos anys ha sol·licitat una beca europea que, per sort, li hanconcedit. «Quan se m’acabi la beca és molt probable que hagide tornar a marxar. Vull dedicar-me a la investigació acadèmica itenint en compte que s’ofertenmolt poques places i que el meucurrículum encara no és proucompetitiu, tampoc tinc gaireopcions», assegurava Cornellà.Aquesta és l’altra, la reducciód’ofertes i beques està generantun nivell de competitivitat moltelevat entre milers d’investiga-dors amb currículums exem-plars. En quin moment formar-se durant 15 anys va deixar de sersucient per trobar feina?
cristina aguilar
Arkaitz Correa i Josep Cornellà en un dels laboratoris de l’ICIQ on treballen actualment.
LABORAL
Marxar a l’estranger és gairebé l’únicasortida dels investigadors químics
Tot i estar en un territori on el sector químic té un gran potencial, les oportunitats en aquest àmbit s’han vist reduïdes dràsticament en els darrers temps
Miquel Pericàs: «Un ha d’estar disposar a moure’s»
Fer les maletes i agafar un avió és possiblementla millor opció que té avui en dia un investiga-dor per poder seguir dedicant-se al que li agra-da sense haver de passar gana. Una alternativamés que positiva segons el director de l’InstitutCatalà d’Investigació Química (ICIQ), MiquelPericàs, que considera que «s’ha de deixar depensar en què un naixerà a Tarragona, estudi-arà a Tarragona, farà la carrera i el doctorat aTarragona i després trobarà feina a Tarragona.Això s’ha acabat».Des de l’ICIQ aposten per la mobilitat i re-marquen que la formació que estan fent és per-què els investigadors puguin competir a nivell global. «Un químic que hagi fet recerca en elmón de la catalisi o l’energia té un futur bri-llant, però no necessàriament al costat de casa.Un ha d’estar disposat a moure’s», asseguravaPericàs.D’altra banda, el director de l’ICIQ tampocconsidera negatiu que sigui l’Estat o la Genera-litat qui se n’encarregui del nançament de laformació de tots aquests investigadors encaraque després no sigui el mateix país qui es pugui beneciar dels seus coneixements. «L’expor-tació de persones formades és positiu perquèestem contribuint a un intercanvi de coneixe-ments i també a que puguin tenir una millorvida, i si un dia acaben tornant les condicionsque es trobaran seran molt millors que les quehaurien aconseguit en un primer moment», re-marcava Pericàs.
Laia Díaz
 
3
21/01/2013
diarimés
TARRAGONA
Esther Valcárcel
Institut Català de la Salut (ICS)cedirà la gestió de tots els ser-veis de radiodiagnòstic, radiolo-gia intervencionista i medicinanuclear –que actualment sóncompetència seva– a l’Institutde Diagnòstic per la Imatge (IDI),una empresa pública de la Gene-ralitat de Catalunya creada l’any1991 que gestiona l’alta tecnolo-gia de Diagnòstic per la Imatge atots els hospitals de l’ICS de Ca-talunya.Tot i que la intenció és cedirla gestió d’aquests serveis a unaempresa pública, diversos dele-gats sindicals de la junta de per-sonal de l’ICS al Camp de Tarra-gona han coincidit en manifestarque es tracta d’una actuació mésemmarcada en el «desmante-llament encobert de l’ICS». Enaquest sentit, diferents sindicatsalerten que tot i que la gestió escedeixi a una empresa pública, elresultat d’aquesta cessió «serannegatius» ja que afectarà, entred’altres qüestions, a la plantillade professionals de l’ICS que ac-tualment treballen en els serveisde radiologia.«La cessió provocarà el des-plaçament o acomiadament delsactuals responsables d’aquestsservei», alertava un dels delegatssindicals, Josep Tutusaus, queafegia que amb la cessió, l’ICS«aconseguirà descarregar-se» defeina –com ara la que comportael manteniment de les màqui-nes– i de personal. «D’aquestamanera, els futurs treballadorsdels serveis de radiologia se-ran contractats des de l’IDI ambcontractes temporals», avançavaTutusaus.Per la seva banda, fonts del’ICS informaven al D Mque l’objectiu de la cessió del ser-vei a l’IDI «és millorar la gestió ifacilitar les inversions necessà-ries». «La nalitat és avançar enel procés de renovació tecnolò-gica», afegien les mateixes fonts.De fet, l’IDI ja està gestionant unapart de l’activitat del Servei deDiagnòstic per la Imatge al Campde Tarragona. «Aquesta empre-sa anirà assumint, progressi-vament, la totalitat de la gestiód’aquests serveis», explicavendes de l’ICS, des d’on també s’as-senyalava que aquest procés ésfarà de forma conscensuada ambels professionals.El diagnòstic per la imatge ésuna branca de la medicina moltpresent en el dia a dia del sistemasanitari. Es tracta d’una varietatd’aparells i tècniques que podencrear imatges de les estructuresi l’activitat a l’interior del cos delpacient.
SALUT
L’ICS cedirà la gestió de tots els serveisde radiologia a l’empresa pública IDI
Denuncien que l’actuació forma part del «desmantellament encobert» de l’Institut Català de la Salut
L’Institut Català de laSalut diu que l’objectiu és«avançar en el procés dela renovació tecnològica»
La URV acull una mostra depoètica visual en honor a Fuster
UNIVERSITAT
La Universitat Rovira i Virgili(URV), per mitjà del Departa-ment de Filologia Catalana, iamb la col·laboració del CRAI,la Xarxa Vives d’Universitatsi el vicerectorat de Societat iRelacions Institucionals, inau-gura avui l’exposició de poèticavisual
Nosaltres els fusterians 
,en homenatge al 50è aniversaride la publicació de
Nosaltres els valencians 
de l’escriptor i assa-gista Joan Fuster.La mostra, organitzada pelVicerectorat de Cultura i Ex-tensió de la Universitat MiguelHernández d’Elx, únic lloc onns ara ha estat exposada, re-cull l’obra de 46 artistes. Lamostra s’inaugura a la una delmigdia al Crai del campus Ca-talunya, on restarà ns el prò-xim dia 4 de febrer. L’acte aniràa càrrec d’Encarnació Ricart,vicerectora de Societat i Relaci-ons Institucionals i Jordi Gine- bra, director del Departamentde Filologia Catalana.
RedaccióRedacció
El lm
Fill de Caín 
del director iguardonat curtmetratgista tar-ragoní Jesús Monllaó, s’estrena-rà en pocs mesos de la mà de laproductora barcelonina Life &Pictures. La pel·lícula, rodadamajoritàriament a Tarragona,ha comptat amb la col·laboracióde l’Ajuntament de Tarragonaper a la seva producció.Amb un pressupost de mésde 2 milions d’euros,
Fill de Caín 
s’endinsa en el dol entreNico Albert (David Solans), uninquietant adolescent obses-sionat amb els escacs, i el seupare Carlos (José Coronado), unexecutiu d’èxit a qui sembla no-més importar-li el benestar dela seva família.
Tarragona, plató de cinema
En poc més d’un any, la ciutatde Tarragona s’ha convertit enplató cinematogràc per excel-lència per a anuncis i pel·lícules.Només al 2012 la ciutat va aco-llir al voltant de 20 produccionsaudiovisuals i l’Ajuntament vaapadrinar i col·labora en moltesd’elles, com és el cas de
Fill de Caín 
. «Des d’un inici hem donatsuport a aquest projecte i hemtingut sempre clara l’apostapels creadors de casa nostra»,manifestava la regidora de Cul-tura, Carme Crespo.
‘Fill de Caín’ del tarragoní Jesús Monllaó, a lapantalla en pocs mesos
CULTURA
El film s’ha rodat, majoritàriament, a Tarragona

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->