Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contemporary Approach to Urban Design for Sustainable Tourism of Lower Danube Region

Contemporary Approach to Urban Design for Sustainable Tourism of Lower Danube Region

Ratings:
(0)
|Views: 12|Likes:
Published by Aleksandar Bobic
Contemporary Approach to Urban Design for Sustainable Tourism of Lower Danube Region : exibition of the results of professors, associates and students on five studios from the Department of Urbanism University of Belgrade Faculty of Architecture in 2010/11 school year as a side session of "Serbia tourism and Business Forum" , urednici Ksenija Lalović, Uroš Radosavljević, Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, 2011
Contemporary Approach to Urban Design for Sustainable Tourism of Lower Danube Region : exibition of the results of professors, associates and students on five studios from the Department of Urbanism University of Belgrade Faculty of Architecture in 2010/11 school year as a side session of "Serbia tourism and Business Forum" , urednici Ksenija Lalović, Uroš Radosavljević, Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, 2011

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Aleksandar Bobic on Jan 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2015

pdf

text

original

 
SAVREMENI PRISTUPIURBANOM DIZAJNU
ZA ODRŽIVI TURIZAM SRBIJE
CONTEMPORARY APPROACHTO URBAN DESIGNFOR SUSTAINABLE TOURISMOF SERBIA
mr Ksenija Lalović /
 
MSc Ksenija Lalović
 
mr Uroš Radosavljević /
 
MSs Uroš RadosavljevićArhitektonski fakultet Univerzieta u BeograduFaculty of Architecture University of Belgrade
   m   r   K   s   e   n   i   j   a   L   a    l   o   v   i    ć    /   M   S   c   K   s   e   n   i   j   a   L   a    l   o   v   i    ć   m   r   U   r   o    š   R   a    d   o   s   a   v    l   j   e   v   i    ć    /   M   S   s   U   r   o    š   R   a    d   o   s   a   v    l   j   e   v   i    ć
   S   A   V   R   E   M   E   N   I   P   R   I   S   T   U   P   I   U   R   B   A   N   O   M    D   I   Z   A   J   N   U
   Z   A   O   D   R    Ž   I   V   I   T   U   R   I   Z   A   M    S   R   B   I   J   E
   C   O   N   T   E   M   P   O   R   A   R   Y   A   P   P   R   O   A   C   H   T   O   U   R   B   A   N   D   E   S   I   G   N   F   O   R   S   U   S   T   A   I   N   A   B   L   E   T   O   U   R   I   S   M    O   F   S   E   R   B   I   A
Doc.drAleksandraĐukić,diaArhitektonskifakultetUniverzitetauBeogradu
Prikazanjepreseknajboljihstudentskihradovakojisuproistekliizkooperacije
ArhitektonskogfakultetaUniverzitetaizBeogradaiodgovarajućihrepubličkihiopšnskihinstucija,tokomškolske2010/2011.godine.Raznolikostizloženihprojekataproisčeizrazličihmetodološkihpristupaaliizadataka,uokvirupetstudijaDepartmanazaurbanizamkojasusebavilaismpredmetnimpodručjemsafokusomnadveteme.Naizložbisuizloženiradovisaosnovnihstudija,rađeniuokvirupredmetaStudioprojekat4(6.semestar),čijisurukovodioci:Prof.mrPetarArsić,sasaradnicima,asis.IvicomNikolićidoc.dr.MirjanomDevetaković;Doc.mrKsenijaLalovićiDoc.drMarijaMarunasasaradnicimaasis.drVladimiromMiha- jlovist.sar.DanijelomMilojkić,kaoiradovisadiplomskihstudijarađeniuokvirustudijaM5nausmerenjuUrbanizam(8.semestar)čijisurukovodiociProf.mrRajkoKorica,sasaradnicimaasis.DanilomFurundzićistr.sar.SlavoljubomLjubićem.Temesu:urbanaobnovaribarskogselaTekije(osnovnestudije)inaučkicentarPorčkizalivuDonjemMilanovcu(diplomskestudije),lociraneuregijidonjegpodu-navlja.Pristupirešavanjuovogkompleksnogproblemasurazliči:odfokusanaurbanidizajnkaoalatkeodrživos,prekokompilacijerazličihmetodakorišćenihustranojakademskojpraksiinjihovogpreklapasanekimnovimpristupimauurbanomdizajnu,padoinsisranjanaodrživimrešenjimaiočuvanjukulturneraznolikos,formalnomineformalnomplaniranjuisl.Sadrugestrane,rešavanjuprepoznahproblemajepristupljenonavišenivoa-odstrateškog,prekourbanisčkogplana,projektaiponudekonkretnihrešenjazapojedineobjekte.Kompleksnostzadatkaukombinacijisaslojevimpristupimairazličimfokusimainteresovanjarezultovaojeponudomrazličihodgovorastudenatanapostavljenezahteve,usmisluobuhvata,ciljeva,težišta,programairešenja.Postupakdasedosgneželjenicilj,unutarpedagoškogpostupka,setakođerazlikovaopostudi- jama,alisegeneralnomožeprepozna struktura:1.istraživačkideo-analiza–kojanajčešćesadrživišekoraka-odprikupljanjapo-dataka(planskadokumentacija, irekognosciranjaterena,prekoizučavanjamod-elaizliteratureiprakse,doutvrđivanjapotencijalaiprednos,doizradekonceptaiprograma,kaoi2.predlogrešenja:kojenijeuvekuviduponudekonkretnihprojekata,većčestoobuhvataistrategije,nekevidoveakcionogplanaiimplementaciju.Pluralisčkitržišniuslovi,kaoiinsiranjenavećojuključenos lokalnezajednicesajednestrane,aliiprihvatanjeevropskihvrednos iokretanjekatržišnimus-lovimasadruge,bitnoopredeljujuciljeveiinteresevezanekakozalokalnuza- jednicu,takoiregionirepubliku.Uključivanjerazličihstručnjaka,osluškivanje javnogmnenjaiprepoznavanjerazličihinteresaikonflikta,suključnifaktorizauspešnurealizacijuurbanisčkihplanovaiprojekata.Jačanjeulogeturizmajejed-noodstrateškihopredeljenjanašezemlje,itrebalobidaserealizujepromocijomprirodnihbogatstavaikulturno-istorijskebašne,uciljuekonomskogjačanjare-gionainedovoljnorazvijenihpodručja,kojempripadaipredmetnalokacija.Utomsmislu,studentskiradoviprikazujuuprvojfazi:rezultateistraživanjaekonomskog,ekološkogisociološkogaspekta,kojirezulrakonceptomiprogramomurbanogdizajnaribarskognaseljainaučkogcentra,kaoelemenataakviranjarazvojaširezone.Udrugojfaziprikazanasuurbanisčkaiarhitektonskarešenja,kaorezultatpredhodnefaze,kojasuzasnovanana konceptuodrživeturisčkeponudeidiza- jnuuskladusaprirodnimokruženjem.Odabranistudentskiradovipokazujuveo-madobarrezultatrada,arazliči pedagoškiimetodološkipristupiomogućavajurazmenuiskustavaisaznanjakakonanastavničkomnivoutakoimeđustuden-ma.Uverenasamdaćeovistudentskiradoviposluži kaoosnovapromišljanjanatemuurbaneobnovepriobaljaDunavaisaradnjenaregionalnomnivou,idaćepokrenuizradunizaprojekataiplanova,iposluži kaosmernicazabudućeakcijelokalneirepubličkeuprave.Istovremeno,današnjistuden,abudućiakvniurbanis iarhitektećesenaovajnačinsutralakšeuključi upraksu.
ProfesorDrEvaVaništaLazarević
Monografiјa“SavremenipristupurbanomdizajnuzaodrživiturizamSrbije”ured-nikaKsenijeLalovićiUrošaRadosavljevića,obojemagistriidocen zaposleninaArhitektonskomfakultetuUniverzitetauBeogradupredstavljarezultatvišestrukodragocenogistraživanjausaradnjiakademskih,nacionalnihilokalnihinstuciјa.Ovaјprocesјerezulraomnogovišimkvalitetom,stvaraјućinatajnačinsinergiјuizmeđuteoriјeistvarnogživota,odintegraciјe,sajednestraneširokogidubok-ogekspertskogznanjaiprakčnihiskustavasvihrelevantnihaktera.Uokvirutakokoncipiranogprocesa,uključenisusemuniverzitetskihprofesoraistude-nataieksper idonosiociodlukaiznacionalnogilokalnognivoavlas uoblas-urbanisčkogplaniranja,upravljanjaiposebnoodrživogpristupaurbanomdizaјnu.Takođe,vrednos lokalnezajednice,dokojihsedošlokrozuključivanjesvihaktera,predstavljajudelomiznačajneprovereupojedinačnimautorskimtek-stovimapopoglavljimaovemonografije.Utomsmislu,važnirezulta prethodnopomenutogistraživanjaprikazanasuuovojmonografijikrozkontekstanalizenacionalnogsrpskogkontekstaposmatra-nogiupoređivanogpermanentnokrozobјekvprimenljivos međunarodnihnaјboljihkoncepataiiskustavavezanihzaodrživirazvojuopšteaposebnoodrživirazvojturizma.NatajnačinsekrozuvodnurečurednikaidevetautorskihpoglavljakojasledeuprakčnomsmisluzastručnujavnostSrbije:a)definišusmerniceipreporukekvalitavnihstrategiјaurbanogdizaјnazarazvoјodrživogturizmauSrbiјiuopšte,aposebnoturisčkihdesnaciјa;b)krozsveobuhvatnosttemauoblas-urbanisčkogplaniranja,upravljanjaiposebnoodrživogpristupaurbanomdizaјnu,poboljšavaipomažeradstudenataiprofesionalacaupomenumoblas-ma.Obabitnaaspekta,semštodajuodređenedisciplinarnepreporuke,otvarajuinoveprovokavneteme,značajnenesamozastručnjakeuoblas urbanizmapoputurbanista,arhitektataiplanera,većiuokvirusrodnihdisciplina,kaoštosuekonomskiisociјalnilokalnirazvoј.Takođe,ovamonografijaisčeidruštveneiekonomskeglobalneisrpsketrendovekojiimajuznačajneucajeinovepoјaveprostornihtransformaciјa.Nakrajubismododali,ovumonografijumožetesh-va ikaovodičzaviziјebudućnos ukontekstuSrbiјe,prihvatljiveiverifikovaneodstranerelevantnihdržavnihilokalnihaktera,igrađanasalokalitetanakojima jeistraživanjerađeno,kaoiprofesoraistudenataArhitektonskogfakutletauBeo-gradu.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->