Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
τα λαγωνικά του καπιταλισμού

τα λαγωνικά του καπιταλισμού

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Spyros Zakynthinos
Είναι μια καλή εποχή να είναι κανείς εταιρικός ερευνητής.

Ο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς κάποτε παρατήρησε: «Είναι δουλειά μου να γνωρίζω αυτά που δεν γνωρίζουν οι άλλοι.»
Είναι μια καλή εποχή να είναι κανείς εταιρικός ερευνητής.

Ο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς κάποτε παρατήρησε: «Είναι δουλειά μου να γνωρίζω αυτά που δεν γνωρίζουν οι άλλοι.»

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Spyros Zakynthinos on Jan 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2014

pdf

text

original

 
Νηεηέηβ:
 
Τα ιαγωλά ηοσ απηαιζκού
 
Είλα κα αιή εποτή λα είλα αλείς εηαρός ερεσληής.
 
Ο
 
 ληεηέηβ
 
Σέξιν Φνικο
 
άνηε αξαηήξζε: «Δίλα δνπιεά κνπ λα γλσξίσ απηάνπ δελ γλσξίνπλ ν άιιν.» Σηο κέξεο καο  δνπιεά ηνπ ληεηέηβ είλα καηεξάζηα ερείξζ. Φάξ ζηλ αγνζκννίζ, νιιέο είλα ν εηαξίεο νπ αήειαλ, αιιά δε γλσξίνπλ ην εμήο: κήσο ν κειινληόο καο ζπλεξγάηο ζηλΤαάξηα είλα ααηεώλαο;Ο εηαξνί εξεπληέο νζθξαίλνληα ηα γεγνλόηα, ηα αλαιύνπλ, ηα κνξάνληα κεηνπο ειάηεο α εσθεινύληα κεγάια έξδ. Παξόια απηά, γα κα βνκραλίανιιώλ δζεαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ νπ είλα αθεξσκέλ ζην λα αλααιύηε ηλαιήεα, νιύ ιίγα είλα γλσζηά γα ηνπο δσηνύο εξεπληέο. Έηζ ν αληανξηήοζαο ήξε αλά ρείξαο ην κεγεπληό ηνπ θαό α βγήε ξνο αλαήηζ ησλιαγσλώλ ηνπ αηαιζκνύ.
 
Τν ν γλσζηό είλα 
Kroll,
νπ δξύε αό ηνλ
Jules Kroll,
έλαλ ξώλ βνόεζαγγειέα, ην 1972.
 
Μαί κε ακά ληνπίλα αληάινπο, κνξεί λα αλαιάβε πνέζεο ννπδήνηε ζηνλ όζκν, ζε ζύληνκν ρξνλό δάζηκα, αλαηύζζνληαονκάδεο αό ξώλ αζηπλνκνύο α αηήγνξνπο, νκνπηεξάδεο,
 
ινγζηέο,εξεπληέο δκνζνγξάθνπο α άιινπο.
 
Απηέο ν εηαξίεο είλα ηα κεγάια ζπιά ησλδσηώλ εξεπλώλ. Η ερείξζ ζπκεξιακβάλε ριάδεο κξόηεξεο. Ο αξβήοαξκόο δελ είλα γλσζηόο, αώο ζε άνεο ρώξεο είλα αξάλνκεο.Υάξρε νιιή δνπιεά ηξγύξσ. Δρσξήζεο νπ ζπλδένληα κε ζπγρσλεύζεο αανηήζεο, έρνπλ ιγνζηεύζε καί κε ην ιήνο ησλ ζπκθσλώλ, αιιά άιιν ηνκείοεεηείλνληα.
 
Μα κεγάι γή εξγαζώλ είλα  απμαλόκελ εξινόηηα ησλεηαξώλ ξπκίζεσλ. Ο νιπελέο όηε δελ κνξνύλ λα είλα ζίγνπξεο όηάννο πάιιιόο ηνπο δελ έρε αξαβάζε ηνλ λόκν
Foreign Corrupt Practices Act
ηο Ακεξήο ή άννλ άιιν λόκν αηά ηο δσξνδνίαο. Τα ηκήκαηα ηο εηαξήοζπκκόξθσζο ζπρλά άλνπλ ηα άληα γα λα βνήζνπλ ηο δέο ηνπο έξεπλεο.Μα αύμζ ζηο αηαγγειίεο δπζιεηνπξγώλ έρε δκνπξγήζε εξζζόηεξδνπιεά. Τν ίδν έρε άλε α  ίεζ ησλ πηώλ εηαξώλ ξνο ηο αλεξρόκελεοαγνξέο (βι 
Schumpeter)
. «Δίλα κα ερείξζ νπ εξδίνπκε ζηλ Ακεξή, αιιάεμπξεηεί ζηλ Αζία, νδγνύκελ αό ηλ εμαγσγή ηο πηήο δενληνινγίαο», ιέεν
Tom Hartley
, εεθαιήο ηο
Kroll Advisory Solutions.
«Έρνπκε δε δςήθααύμζ ζε αέλα αό ηα ηειεπηαία ηέζζεξα έη».
 
Αόκα κία απμαλόκελ ερείξζ είλα  δνπιεά «δένπζαο εκέιεαο», όσο νηξέρνληεο αξαζλανί έιεγρν
 
ζηο ελ δπλάκε ξνζιήςεο ή εηαξνύοζπλεξγάηεο ελόο ειάη. Τνλ εξαζκέλν ρξόλν 
Mintz Group
, κα κεζαίνπ κεγένποεηαξία κε έδξα η Νέα Υόξ, δεμήγαγε εξζζόηεξνπο αό 20.000 ειέγρνπο, εξίην 40% ην 2010.
 
«Λέκε ζηνπο ειάηεο λα εελδύνπλ δελώο, αιιά λα εξεπλνύληνά» ιέε ν
Jim Mintz,
δεππληήο ηο εηαξίαο. Μεξνί ειάηεο ηνύλ λα γίλεέξεπλα γα ηνλ αέλα κε ηνλ ννίν ζπλεξγάνληα, αόκ α γα ηνπο ζσθέξ. Ο ληεηέηβ είζο ξνζιακβάλνληα γα λα ειέγμνπλ ηλ ξνέιεπζ ρξκάησλ. Μαίκε η δελή αηαζηνιή ηο θνξνδαθπγήο,
 
ν εηαξίεο δείρλνπλ ιγόηεξεκζηνζύλ ζην λα άλνπλ δνπιεέο κε
dodgers.
 
Αόκ α  ύθεζ δελ έρε βιάςε αόινπ ηνπο εηαξνύο εξεπληέο. Ο δύζνιναξνί ζπρλά εέηνπλ ηο αδνξαγίεο ξναιώληαο ηλ αηάξξεπζ ησλ ααηώλ.Ο βνκραλίεο αλαθέξνπλ αύμζ ζηο δίεο γα αάηεο, αλίρλεπζ εξνπζαώλζηνρείσλ α δνπιεέο αθεξεγγπόηηαο. Μεγαιναάηεο νπ αμίνπλ δκνζίεπζ,
 
ζαλ απηέο νπ δεξάρζαλ αό ηνπο
Bernie Madoff 
α
Allen Stanford,
 πελπκίνπλ ζηνπο ελ δπλάκε ειάηεο ηλ αλάγ ηνπο γα αζθάιεα.Ο κεγάιεο δνπιεέο κνξνύλ λα γίλνπλ αληνύ. Ο
Kroll
ξόζθαηα δεμήγαγε έιεγρνζηλ ανηπρκέλ ηξάεα ηο
Kabul,
αό ηλ ννία πεμαξέαλ ζρεδόλ 1 δοδνιάξα, γα ηλ εληξή ηξάεα ηνπ Αθγαλζηάλ. Η ειαηαή βάζ απμάλεηαείζο. Τα κεγάια εθάιαα α ν θίξκεο δσηνύ δαίνπ αλαηνύλ ηλ λνκνζύλ
.
Σηλ Κίλα, όνπ ν ινγαξαζκνί είλα αλαμόζην, εμεηάνπλ ηνποζηόρνπο ανηήζεσλ κε η κίζσζ ιαγσλώλ γα λα άξνπλ ζπλέληεπμ αό ηνποξώλ παιιήινπο. Σηλ
Post-Madoff 
, ζπληαμνδνηά εθάιαα, άλνπλεξζζόηεξ εξγαζία ζηο εελδύζεο ηνπο, ζπρλά ρσξίο εμσηεξή βνήεα, ιέε ν
Ken Springer
ηο
Corporate Resolutions
, καο εξεπληήο α ζπκβνπιεπηήοεηαξίαο.
Γλωρίεηε ης κεόδοσς κοσ. Εθαρκόζηε ης.
Μα εξίεξγ αλάηπμ είλα  αύμζ απηνύ νπ αναινύκε «απηό
-
νθειόκελεκέιεα». Δρεξκαηίεο αό κέξ ηνπ όζκνπ όνπ  δαθνξά είλαδαδεδνκέλ, όσο ζηλ Αλαηνιή Δπξώ α ηλ Αθξή, ξνζιακβάλνπλ όινα εξζζόηεξεο εππόιηεο εηαξίεο εηαξήο λνκνζύλο γα λα ηο εξεπλήζνπλ – 
 
κεξέο θνξέο κε ιήξ ξόζβαζ ζηα ερεξζαά ηνπο αξρεία. Δάλ νεξεπληήο ηνπο δώζε ααξό α πγή ινγαξαζκό, κνξνύλ λα ηνλ δείρλνπλ ζηοηξάεεο, ηνπο ξπκζηέο α ηνπο αλνύο ερεξζανύο ζπλεξγάηεο νπ κνξεί λα ηνπο ακθζβηνύλ. Ο εεθαιήο καο εηαξίαο εξεπλώλ ιέε
 
σο άη ηέηνναληζηνρεί ζην έλα ηξίην ησλ εμόδσλ ηνπ γξαθείνπ ηνπ ζην Λνλδίλν.Ο εξεπληέο έρνπλ εθαιαννήζε ζην ξόζθαην ύκα ησλ πβεξλνεέζεσλ.Κάνν αλαθέξνπλ εηήζν διαζαζκό ησλ εξδώλ ζηο ςθαέο έξεπλεο. Ηιγόηεξν ζπλαξαζηή ςθαή εξγαζία είλα αλόλ  ν εεξδήο:
 
ιεηξνλή αλαάιπς, ή  αλάηζ α εεμεξγαζία ιεηξνλώλ εγγξάθσλξνο πνζηήξμ ξνζθπγώλ ζην δαζηήξν. Τα κέξ ησλ κεγάισλ πνέζεσλξέε λα εξάζνπλ ηεξάζηεο νζόηηεο δεδνκέλσλ ν έλαο ζηνλ άιιν, εδά ζηλΑκεξή. Γα λα κεώζνπλ ηα έμνδα, ν ερεξήζεο κνξνύλ λα ξνζιάβνπλεηαξίεο κε έμπλ ηερλνινγία γα λα ζπγξαηήζνπλ ην ιεηξνλό πιό
 
ξνηνύ νδγόξν αξρίζνπλ λα ην εξεξγάνληα. Απηό γίλεηα κε η ρξήζ ξνγξακκάησλνπ θιηξάξνπλ ηλ ιεηξνλή αιιινγξαθία α άιια έγγξαθα νπ είλα άζρεηα – 
 
αξόιν νπ απηή  «ξνκνηή» εξγαζία ξέε λα πνζηξρεί αό ηλαλξώλ ξίζ, ιέε ν Vincent D’Eramo
 
ηνπ
Capstone Advisory.
Δεδοκέλα! Δεδοκέλα! Δεδοκέλα!
 
Τν 2012 ν
Kroll
αλανίλσζε ηα ζρέδά ηνπ λα διαζάζε ην κέγενο ηο νκάδαο
R&D
ζηλ ιεηξνλή αλαάιπς α αλάηζ δεδνκέλσλ κέζα ζηα εόκελαέληε ρξόλα. Ο νο
Hartley
ιέε όη ν αξκόο ησλ ααζρνινύκελσλ ζηνλ ηνκέαηνπ, ν εξεπληόο πξήλαο ηο εηαξίαο, απμήε αηά 15% ην 2011.
 
Ο αξκόοησλ Πζηννκέλσλ Δξεπληώλ Ααηώλ
(CFEs)
απμήε αγνζκίσο αηά 72%αό ην 2007 ζε 37.400.Η
Kathy Lavinder
, κα αξρεξεπλήηξα, πνινγίε όη ν όιεκνο ησλ ηαιέλησλ έρεαλεβάζε ηο ηκέο γα ηα ιαγσλά α ηνπο ζπκβνύινπο αζθαιείαο αηά 20
-25%
αό ην 2010. Μέι ησλ νκάδσλ «αληκεηώζο εξζηαηώλ»,
 
νπ αλακέλεηα λα
 
κνπλ ζε έλα αεξνιάλν ζη ζηγκή α γ’ απηό είλα έηνκν λα εμνπελσνύλ,άξρζαλ λα ηνύλ α λα ιακβάλνπλ εγγπήζεο
 
γα εξζηαζαέο ζηγκέο καξάαό ηλ ακεξλή ηξβή γα εαίδεπζ, ιέε 
Ms Lavinder.
Η εινγή ηνπ εξγνδόη έρε εεηαεί αώο αλνύξεο ερεξήζεο έρνπλεκθαλζεί, δαόηνληαο ηλ αεξσκέλ ηάμ. Δηαξίεο
 
θπζήο
 
αζθάιεαο
,
όσο
 
ν
Securitas, Allied Barton
α
Andrews International,
ξνζανύλ λα ξνρσξήζνπλζε έξεπλεο ζαλ έλαλ ηξόν γα λα απμήζνπλ ηα εξώξα, νπ είλα ζηελά ζηνληνκέα ηο θύιαμο. Ο κεγάιεο ινγζηέο εηαξίεο, νπ ανδγνύληα αό ηλ
Deloitte,
ξνζιακβάλνπλ εξζζόηεξα πβεξλν
-
ιαγσλά, αξόιν νπ εξζζόηεξ δνπιεά ηνπο είλα εζσηεξή, .ρ. ν έιεγρνο ειαηώλ άιισλ κειώλ ηονκάδαο. Μεξέο εξεπληέο εηαξίεο, κέζα ζ’ απηέο α 
Kroll
, έρνπλ δερείινγζηέο εέζεο.Ο λνκέο εηαξίεο είλα εδώ α ρξόλα ειάηεο ησλ εξεπληώλ, αιιά έινπλ
 
ααπηνί λα άλνπλ ν δσηέο έξεπλεο. Α’ απηή η κεξά, άνεο άλνπλζπκθσλίεο κε εξεπληέο εηαξίεο: ηνλ Αύγνπζην, γα αξάδεγκα, 
PepperHamilton
, κα Ακεξάλ λνκή εηαξία, αέηζε κα κνπηί κε κεγάι πόις, κε εεθαιήο ηνλ
Louis Freeh
, ξώλ ξάηνξα ηνπ
FBI.
Ο εξζζόηεξν εηαξνί εξεπληέο είλα δώηεο α δκνζεύνπλ ιίγα ννλνκάζηνρεία. Η
Kroll
, αλώο  κεγαιύηεξ εηαξία, είρε ζακαλεβάζκαηα. Τν ελίηο ήηαλ  ώιζή ηο ην 2004 ζη
Marsh & McLennan,
κα αζθαιζηήρξκαηζηξαή, γα ην νζό ησλ 1,9 δο δνιαξίσλ. Μέρξ ην 2010, όηαλ 
Kroll
νπιήε ζηλ Α
lltegrity
, κα εηαξία ζενύξη,  αμία ηο έεζε αηά 40%. Έλααλέβαζκα αλάκεζα ζε απηέο ηο δύν ζπκθσλίεο ήηαλ λα αλαιάβνπλ σο ειάη ηνλ
Allen Stanford.
Τλ εηαξία η απκάνπλ αόκα ν αληίαινί ηο, αώο ν πςιόηεξεο έζεο ηνποείλα αηεικκέλεο αό ξώλ αλξώνπο ηο
Kroll.
Σηο κέξεο καο, όκσο, νιινίεσξνύλ ηλ αιύηεξ ζην ρώξν ηλ
FTI Consulting,
νπ είζο ηπραίλε λα είλα κνλαδή εηαξία νπ εκνξεύεηα δκνζίσο. Τν εξγαζηξαό α λνκό ηο ηκήκαείρε έζνδα 177 ε. δνιάξα α εξώξα έξδνπο 17% ηνπο ξώηνπο έμ κήλεο ηνπ
2012.
Μεηά αό δεάδεο κξέο ανηήζεο, 
FTI
ηώξα ααζρνιεί 3.800 άηνκα. Οξντζηάκελόο ηο,
Jack Dunn,
έρε αξάμε κεξέο αό ηο αιύηεξεο δνπιεέο ηο
Kroll.
Η
FTI
έξδζε νιιά αό ηλ δνπιεά νπ βξήε ηα ρξκαηά ίρλ ηνπ Mr Madoff. έα ρξόλα λσξίηεξα  εηαξία Madoff α είρε αλαέζε η κεξίδα ηνπιεόληνο ζηλ
Kroll.
Η
FTI
είζο αλαιακβάλε δνπιεέο ζαλ «εηαξό κόληνξ»
 
ειέγρνληαο αλ εηαξίεο νπ πνζρέαλ λα δνξσνύλ σο λνκό ζπκββαζκόξαηνύλ ην ιόγν ηνπο. Η ερείξζ ιαηξεύε απηέο ηο αλαέζεο:
 
ηπά ξαηνύλαλά δύν ρξόλα αξέρνληαο εαλαιακβαλόκελα έξδ.Αόκ κα αειή ξνο ηλ αιά ηάμ έξρεηα αό ηλ
K2 Intelligence
, νπ πνζηξίεηα αό ηνλ
Mr Kroll
α η δαρεξίεηα ν γνο ηνπ,
 
Jeremy
. Απηήδξύε ην 2009, όηαλ κία ξήηξα κε ηλ αιά εηαξία έιμε. Σηο κέξεο καο, ν
MrKroll
ν λεόηεξνο, ηώξα 71, εεληξώλεηα εξζζόηεξν ζηλ
Kroll Bond Ratings,
κα ξνζάεα λα δαόςε ην νιγνώιν.Η Κ2 μείλζε λα αθήλε ην ζκάδ ηο, δελεξγώληαο ηλ έξεπλα γα ηλ πνηέκελ δσξνδνία νπ ώζε ηλ
Alcoa
, κα ακεξάλ εηαξία αινπκλίνπ,ζε κία ζπκθσλία 447 ε. δνιαξίσλ κε ηλ
Alba,
κα εηαξία αό ην Μαρξέλ.Πεεζκέλνο όη ην κέιινλ αλήε ζε απηνύο κε ηλ ηερλνινγή αηαλόζ λα«νπλ ηλ ζηνξία» εξκλεύνληαο ηεξάζηεο νζόηηεο δεδνκέλσλ, ν
Jeremy Kroll

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->