Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 4

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 4

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by hale_209031335
Tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần thứ 2, bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, diễn văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2-9-1945 đến hết năm 1946.
Tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần thứ 2, bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, diễn văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2-9-1945 đến hết năm 1946.

More info:

Published by: hale_209031335 on Jan 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2014

pdf

text

original

 
Héi ®ång xuÊt b¶n
®µo duy tïng Chñ tÞch Héi ®ångnguyÔn ®øc b×nhPhãChñ cÞchHéi®ångHµ ®¨ngUû viªn Héi ®ång®Æng xu©n kú"trÇn träng t©n"NguyÔn duy quý "®ç nguyªn ph¬ng"Hoµng minh tho" TrÇn nh©m"
Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o
®Æng xu©n kúsong thµnh
nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 4
Lª v¨n tÝch (Chñ biªn)Ng« v¨n tuyÓnLª trung kiªn
hå chÝ minh
toµn tËp4
1945 - 1946
(XuÊt b¶n lÇn thø hai)Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc giaHµ Néi - 2000
 
1516
Hå chÝ minh toµn tËp
lêi giíi thiÖu tËp 4
 TËp 4 cña bé s¸ch
Hå ChÝ Minh Toµn tËp,
xuÊt b¶n lÇn thø hai,bao gåm nh÷ng t¸c phÈm, bµi viÕt, bµi nãi, ®iÖn v¨n, th tõ, tuyªn bè,tr¶ lêi c¸c nhµ b¸o... cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ ngµy 2-9-1945 ®ÕnhÕt n¨m 1946. Më ®Çu tËp s¸ch lµ b¶n
Tuyªn ng«n ®éc lËp
- ¸ng v¨nlËp quèc vÜ ®¹i, kiÖt t¸c vÒ t tëng, lý luËn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh,b¶n tæng kÕt nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn cña cuéc ®Êu tranh giµnh ®éclËp cña nh©n d©n ta; ®ång thêi còng lµ lêi Tuyªn ng«n më ®Çu kûnguyªn ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi cña ViÖt Nam. Nh÷ngbµi ë cuèi tËp s¸ch ®· tá râ ý chÝ cña nh©n d©n ta quyÕt t©m chiÕn®Êu ®Ó gi÷ v÷ng nÒn tù do ®éc lËp Êy.C¸c t¸c phÈm, bµi viÕt ®îc giíi thiÖu trong tËp s¸ch nµy ph¶n ¸nhnh÷ng ho¹t ®éng s«i næi, phong phó, ®Çy s¸ng t¹o cña Chñ tÞch HåChÝ Minh, vÞ Chñ tÞch ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam míi võa giµnh ®îc®éc lËp, ®ang chÊt chång khã kh¨n, t×nh thÕ cã lóc tëng nh "ngµnc©n treo sîi tãc". ChÝnh ë thêi ®iÓm cùc kú quan träng vµ ®Çy thöth¸ch nµy, nghÞ lùc c¸ch m¹ng phi thêng cña d©n téc vµ thiªn tµi cñaChñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ®îc béc lé vµ ph¸t huy rùc rì. Ngêi ®· nh¹ybÐn vµ s¸ng suèt chän lùa nh÷ng ®èi s¸ch ®óng ®¾n nh»m gi¶iquyÕt kÞp thêi, cã hiÖu qu¶ nh÷ng nhiÖm vô v« cïng phøc t¹p, khãkh¨n; b×nh tÜnh chÌo l¸i con thuyÒn c¸ch m¹ng ViÖt Nam vît qua th¸cghÒnh hiÓm nguy, tõng bíc tiÕn lªn.Nh÷ng bµi viÕt ®îc in trong TËp 4 nµy ®· ph¶n ¸nh s©u s¾c t t-ëng, ®êng lèi, chiÕn lîc, s¸ch lîc còng nh n¨ng lùc tæ chøc thùc tiÔnvµ sù chØ ®¹o s¸ng suèt, tµi t×nh cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ §¶ngta vÒ ®èi néi, ®èi ngo¹i trong nh÷ng n¨m th¸ng lÞch sö cùc kú s«i®éng vµ khã kh¨n ®ã. T tëng bao trïm c¸c bµi nãi, bµi viÕt cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minhtrong tËp s¸ch nµy lµ ý chÝ ®Êu tranh ngoan cêng cho ®éc lËp,thèng nhÊt cña Tæ quèc vµ tù do, h¹nh phóc cña nh©n d©n. Ngêinãi:
"T«i chØ cã mét sù ham muèn, ham muèn tét bËc, lµ lµm sao choníc ta ®îc hoµn toµn ®éc lËp, d©n ta ®îc hoµn toµn tù do, ®ång bµoai còng cã c¬m ¨n ¸o mÆc, ai còng ®îc häc hµnh" (tr.161).
§èi víi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, ®éc lËp d©n téc kh«ng thÓ t¸ch rêivíi thèng nhÊt Tæ quèc. Thùc d©n Ph¸p trë l¹i x©m chiÕm Nam Bé,hßng t¸ch Nam Bé ra khái níc ViÖt Nam. Ngêi kh¼ng ®Þnh:
"§ångbµo Nam Bé lµ d©n níc ViÖt Nam.
 
S«ng cã thÓ c¹n, nói cã thÓ mßn, song ch©n lý ®ã kh«ng baogiê thay ®æi".
(tr.246). Tuyªn bè víi quèc d©n sau khi ®i Ph¸p vÒ,Ngêi nãi mét c¸ch thèng thiÕt:
"Mét ngµy mµ Tæ quèc cha thèngnhÊt, ®ång bµo cßn chÞu khæ, lµ mét ngµy t«i ¨n kh«ng ngon, ngñkh«ng yªn. T«i tr©n träng høa víi ®ång bµo r»ng: Víi quyÕt t©m cña®ång bµo, víi quyÕt t©m cña toµn thÓ nh©n d©n, Nam Bé nhÊt ®Þnh trë l¹i cïng th©n ¸i chung trong lßng Tæ Quèc" (tr.419).
§éc lËp, thèng nhÊt cña Tæ quèc còng kh«ng thÓ t¸ch rêi víi tùdo, h¹nh phóc cña nh©n d©n. Ngêi nãi:
"nÕu níc ®éc lËp mµ d©nkh«ng hëng h¹nh phóc tù do, th× ®éc lËp còng ch¼ng cã nghÜa lý g×" (tr.56).
V× vËy, ngay trong phiªn häp ®Çu tiªn cña ChÝnh phñ l©m thêiníc ViÖt Nam míi, Ngêi ®· ®Ò ra 6 nhiÖm vô cÊp b¸ch cÇn gi¶i quyÕtnh»m ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái tríc m¾t cña nh©n d©n lµ chèng n¹n®ãi; chèng n¹n dèt vµ c¸c tÖ n¹n x· héi kh¸c; xo¸ bá thuÕ th©n, thuÕchî, thuÕ ®ß; thùc hiÖn tÝn ngìng tù do; l¬ng gi¸o ®oµn kÕt...§Ó thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô trªn, Ngêi viÕt
Th göi ®ång bµotoµn quèc ra søc cøu ®ãi, H« hµo nh©n d©n chèng n¹n ®ãi, "coi
 
 Tuyªn ng«n ®éc lËp
1112
Hå chÝ minh toµn tËp
cuéc chèng n¹n ®ãi còng nh cuéc chèng ngo¹i x©m".
Trong th
Göin«ng gia ViÖt Nam,
Ngêi khÈn thiÕt kªu gäi:
"T¨ng gia s¶n xuÊt! T¨nggia s¶n xuÊt ngay! T¨ng gia s¶n xuÊt n÷a! ... §ã lµ c¸ch thiÕt thùccña chóng ta ®Ó gi÷ v÷ng quyÒn tù do, ®éc lËp"
(tr.115). Tríc n¹n ®ãi ®ang trÇm träng, trªn tinh thÇn nhêng c¬m sÎ ¸o,Ngêi ®Ò nghÞ víi ®ång bµo c¶ níc vµ b¶n th©n Ngêi ®· g¬ng mÉuthùc hiÖn tríc:
"Cø 10 ngµy nhÞn ¨n mét b÷a, mçi th¸ng nhÞn 3 b÷a.§em g¹o ®ã (mçi b÷a mét b¬) ®Ó cøu d©n nghÌo"
(tr.31).Nhê nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc nãi trªn, chØ trong mét thêi gianng¾n, nh©n d©n c¶ níc ®· quyªn gãp ®îc hµng v¹n tÊn g¹o cøu ®ãi.Phong trµo t¨ng gia s¶n xuÊt ®îc ®Èy m¹nh, diÖn tÝch trång lóa vµhoa mµu t¨ng lªn, nhê ®ã, n¹n ®ãi ®· sím ®îc kh¾c phôc.Cïng víi chiÕn dÞch diÖt giÆc ®ãi, chiÕn dÞch diÖt giÆc dètcòng ®îc ph¸t ®éng. Thùc hiÖn lêi kªu gäi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh:
"Nh÷ng ngêi ®· biÕt ch÷ h·y d¹y cho nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷... Vî cha biÕt th× chång b¶o, cha mÑ kh«ng biÕt th× con b¶o ..."
(tr.36-37) , mét phong trµo thanh to¸n n¹n mï ch÷ ®· d©ng cao trong c¶ n-íc. ChØ trong mét thêi gian ng¾n, h¬n hai triÖu ngêi ®· biÕt ®äc,biÕt viÕt. C«ng t¸c v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, ... còng ®îc chÝnh quyÒnmíi quan t©m ®Èy m¹nh. TÝnh u viÖt cña chÕ ®é x· héi míi ®· ®îckh¼ng ®Þnh vµ ph¸t huy.§Ó thiÕt lËp c¬ së ph¸p lý cho nhµ níc kiÓu míi cña nh©n d©n,Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ký S¾c lÖnh vÒ Tæng tuyÓn cö bÇu raQuèc héi lËp hiÕn, th«ng qua HiÕn ph¸p, kh¼ng ®Þnh quyÒn lµmchñ ®Êt níc vµ c¸c quyÒn tù do, d©n chñ kh¸c cña nh©n d©n. §ångthêi, Ngêi còng b¾t tay ngay vµo viÖc chÊn chØnh bé m¸y chÝnhquyÒn c¸c cÊp, lµm cho nã thÓ hiÖn ®îc b¶n chÊt tèt ®Ñp cña chÕ®é x· héi míi. Ngêi viÕt
Th göi Uû ban nh©n d©n c¸c kú, tØnh,huyÖn vµ lµng,
nh¾c nhë r»ng:
"c¸c c¬ quan cña ChÝnh phñ tõ toµnquèc cho ®Õn c¸c lµng, ®Òu lµ c«ng béc cña d©n, nghÜa lµ ®Óg¸nh viÖc chung cho d©n , chø kh«ng ph¶i ®Ó ®Ì ®Çu d©n nhtrong thêi kú díi quyÒn thèng trÞ cña Ph¸p, NhËt.ViÖc g× lîi cho d©n, ta ph¶i hÕt søc lµm.ViÖc g× h¹i ®Õn d©n, ta ph¶i hÕt søc tr¸nh.Chóng ta ph¶i yªu d©n, kÝnh d©n (tr.56-57) th× d©n míi yªu ta,kÝnh ta".
Ngêi ®· th¼ng th¾n v¹ch ra
"nh÷ng lÇm lçi rÊt nÆng nÒ"
trongmét sè c¸n bé, ®ã lµ c¸c c¨n bÖnh nh
tr¸i phÐp, cËy thÕ, hñ ho¸, t tóng, chia rÏ, kiªu ng¹o.
Cuèi cïng, Ngêi ®· tá th¸i ®é rÊt nghiªmkh¾c:
"Ai ®· ph¹m nh÷ng lÇm lçi trªn nµy, th× ph¶i hÕt søc söach÷a; nÕu kh«ng tù söa ch÷a th× ChÝnh phñ sÏ kh«ng khoan dung".(tr.58).
Díi bót danh ChiÕn th¾ng, Ngêi tiÕp tôc viÕt mét lo¹t bµi ®¨ngtrªn b¸o
Cøu quèc,
thêng xuyªn phª b×nh, nh¾c nhë c¸n bé ph¶i nhí r»ng m×nh lµ ®µy tí d©n chø kh«ng ph¶i nh÷ng «ng "quan c¸chm¹ng".§øng v÷ng trªn nguyªn t¾c ®éc lËp, thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nhthæ cña ViÖt Nam, Ngêi ®Ò ra s¸ch lîc ngo¹i giao mÒm dÎo, linh ho¹tphï hîp víi tõng thêi ®iÓm cña lÞch sö, nh»m ph©n ho¸ kÎ thï, lo¹i trõtõng bíc c¸c thÕ lùc thï ®Þch, tranh thñ thêi gian ®Ó cñng cè vµ ph¸ttriÓn lùc lîng cña ta. Ngêi ®· nh©n nhîng mét phÇn yªu cÇu cñaqu©n Tëng ®Ó tËp trung ®èi phã víi thùc d©n Ph¸p hiÕu chiÕn,b»ng c¸ch më réng thªm 70 ghÕ cho ViÖt Nam Quèc d©n ®¶ng vµViÖt Nam c¸ch mÖnh ®ång minh héi vµo Quèc héi kh«ng th«ng quabÇu cö; sau ®ã l¹i ký
HiÖp ®Þnh S¬ bé
víi Ph¸p (6-3-1946), t¹m thêinh©n nhîng víi chóng ®Ó ®uæi nhanh qu©n Tëng vÒ níc. ChÝnh ®èis¸ch linh ho¹t, mÒm dÎo, quyÕt ®o¸n cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®·gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®a c¸ch m¹ng ViÖt Nam vît qua ®îc nh÷ngsãng giã hiÓm nguy trong thêi ®iÓm then chèt Êy.§oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt lµ mét t tëng lín cña Chñ tÞch Hå ChÝMinh. Ngêi kh«ng ngõng ch¨m lo më réng khèi ®¹i ®oµn kÕt d©ntéc. Ngêi chñ tr¬ng lËp "Héi liªn hiÖp quèc d©n ViÖt Nam" (Liªn ViÖt)nh»m tËp hîp mäi ngêi ViÖt Nam yªu níc trong mét MÆt trËn d©n técthèng nhÊt réng r·i trªn c¬ së liªn minh c«ng n«ng, nÒn t¶ng cña khèi®oµn kÕt toµn d©n. Mét sè bµi viÕt in trong tËp s¸ch nµy nh
Th göic¸c vÞ phô l·o, Th göi c¸c giíi c«ng th¬ng, Lêi c¶m ¬n ®ång bµo C«nggi¸o, ...
tá râ niÒm tin cña Ngêi vµo lßng yªu níc cña c¸c giíi ®ångbµo, vµ kªu gäi mäi ngêi h·y h¨ng h¸i tham gia vµo sù nghiÖp b¶o vÖnÒn ®éc lËp, tù do cña Tæ quèc.Chñ tÞch Hå ChÝ Minh còng ®Æc biÖt coi träng viÖc t¨ng cêng®oµn kÕt quèc tÕ nh»m tranh thñ sù ®ång t×nh, ñng hé cña loµi ng-êi tiÕn bé, tríc hÕt lµ cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n tiÕn bé

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->