Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Heart Drop Advice - Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche

Heart Drop Advice - Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche

Ratings: (0)|Views: 1,050|Likes:
Published by Fairy Landtranslated by Lama Dechen Yeshe Wangmo, October 2012, following teachings and

explanations received from Tulku Orgyen Zangpo Rinpoche.www.jnanasukha.orgtranslated by Lama Dechen Yeshe Wangmo, October 2012, following teachings and

explanations received from Tulku Orgyen Zangpo Rinpoche.www.jnanasukha.org

More info:

Published by: Fairy Land on Jan 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

 
1
 
 Ì ÊXÜ$-#)0-XÜ$-#Ü-*Ü#-:è-5è<-e-/-/º¥#<-<ëÊ
HEART
 
DROP
 
ADVICE
 
Khenchen
 
 Jigme
 
Phuntsok
 
Ê9/-7e0<-r<-/%<-{:-/7Ü-#<$-#<ß0-´¥,Ê Ê
Bearing
 
enlightenment’s
 
fully
 
perfected
 
marks
 
and
 
signs,
 
may
 
the
 
wisdom
 
form
 
#%Ü#-/Z¨<-02,-+ýè7Ü-#6ß#<-<ß-^Ü,-ý7Ü-U¨Ê Ê
Which
 
gathers
 
into
 
one
 
the
 
three
 
mysteries
 
of
 
the
 
infinite
 
conquerors
 
and
 
their
 
heirs—
 
#5ë,-¹¥-‰-/7Ü-(Ü-0-#$-+è-8Ü<Ê Ê
The
 
Youthful
 
Sun
 
of
 
Speech
 
[Manjushri]—
 
aë+-vë-e$-&±/-:0-¸¥-/€ç9-/9-03ì+Ê Ê
Direct
 
your
 
minds
 
to
 
the
 
path
 
of
 
enlightenment!
 
0*7-t<-7ië-/7Ü-0ë<-vë-+$-720-ý7ÜÊ Ê
According
 
to
 
the
 
aspirations
 
and
 
intellects
 
of
 
limitless
 
 beings,
 
6/-8$<-&ë<-2±:-+ý#-#Ü<-0Ü-:$-8$-Ê Ê
The
 
profound
 
and
 
extensive
 
modes
 
of
 
Dharma
 
are
 
uncountable.
 
#,+-¸¥-lÜ:-,<-(0<-<ß-:è,-ý7Ü-2±:Ê Ê
Nevertheless,
 
having
 
essentialized
 
them
 
into
 
key
 
points
 
which
 
can
 
 be
 
practiced,
 
XÜ$-#)0-XÜ$-ýë-XÜ$-7l7Ü-ië#<-:-#+0<Ê Ê
I
 
will
 
explain
 
them
 
to
 
you
 
as
 
the
 
essence
 
of
 
my
 
heart
 
advice
 
for
 
my
 
heart
 
friends.
 
2é-7+Ü9-5è,-:-&ë<-`Ü-U:-/-o:-Ê Ê
Attached
 
to
 
this
 
life,
 
the
 
potential
 
for
 
Dharma
 
is
 
lost.
 
7+ë+-:-
 
+-%Ü$-
 
+-%Ü$-rè+-ý-7.è:Ê Ê
Relentlessly
 
pursuing
 
desire
 
after
 
desire
 
increases
 
craving.
 
 
2
 
6Ü,-ý7Ü-¸¥<-0è+-Cè+-/+è-i#<-/Yë+-F0<Ê Ê
One
 
finds
 
that
 
the
 
moment
 
of
 
success
 
never
 
arrives.
 
HÜ-:0-(ë-2ì$-7l-/<-þç9-:-*ë$<Ê Ê
Looking
 
for
 
happiness,
 
fame,
 
and
 
glory
 
in
 
this
 
way
 
is
 
like
 
 buying
 
and
 
selling
 
in
 
a
 
dream.
 
You
 
should
 
give
 
this
 
up!
 #$-:-/Dè,-,-8ë,-),-2ì#<-7.è:-5Ü$-Ê Ê
By
 
relying
 
on
 
excellent
 
authentic
 
spiritual
 
guides,
 
(è<-þë,-0*7-+#-{$-¸¥-„ë+-eè+-ý7ÜÊ Ê
Qualities
 
expand
 
and
 
02,-(Ü+-Q,-ý7Ü-/;è<-#(è,-+0-ý-+èÊ Ê
All
 
errors
 
and
 
faults
 
are
 
cast
 
aside.
 
0(è<-ý-#<ß0-bÜ<-Yè,-+$-#5,-+ë,-7iá/Ê Ê
Therefore,
 
you
 
should
 
attend
 
to
 
the
 
three
 
ways
 
of
 
serving
 
such
 
spiritual
 
guides
 
and
 
also
 
work
 
to
 
 benefit
 
others.
 
'Ü-P9-0"7-+/ß<-þè+-0ë7Ü-2:-7+ë+-/5Ü,Ê Ê
 Just
 
as
 
one
 
cannot
 
claim
 
that
 
gardens
 
are
 
to
 
 be
 
found
 
in
 
the
 
sky,
 
0$ë,-ý9-0*ë-+$-$è<-:è#<-.ß,-2ì#<-´¥,Ê Ê
Higher
 
rebirths,
 
transcendence,
 
and
 
all
 
forms
 
of
 
excellence,
 
2±:-hÜ0<-o:-:-7e³$-/7Ü-U/<-0è+-ý<Ê Ê
Are
 
not
 
to
 
found
 
without
 
the
 
practice
 
of
 
ethical
 
conduct.
 
l,-;è<-/#-8ë+-Q,-ý<-9$-{æ+-*ß:Ê Ê
Therefore,
 
subdue
 
your
 
own
 
mindstream
 
through
 
watchful
 
mindfulness.
 
*ë#-0è+-rÜ+-ý9-0-9Ü#-0ß,-të$-¸¥Ê Ê
Beginninglessly,
 
in
 
conditioned
 
existence,
 
in
 
the
 
dark
 
realms
 
of
 
ignorance,
 
 
3
 
/;è<-o:-ƒë,-ý-/5Ü,-¸¥-+-/9-7a0<Ê Ê
Without
 
a
 
spiritual
 
guide,
 
you
 
have
 
wandered
 
until
 
now
 
like
 
a
 
mad
 
person.
 
+-,Ü-5Ü-/+è7Ü-"$-/6$-72ì:-/7Ü-dÜ9Ê Ê
Now,
 
in
 
order
 
to
 
find
 
the
 
excellent
 
abode
 
of
 
peace
 
and
 
happiness,
 
#<ß$-9/-{-02ì-0(,-:-‡ë-/9-9Ü#<Ê Ê
You
 
should
 
delight
 
in
 
listening
 
to
 
the
 
ocean
 
of
 
Buddhist
 
teachings.
 
*ë<-ý-10-bÜ<-…ë-7+ë#<-0Ü-&ë+-%Ü$-Ê Ê
However,
 
since
 
merely
 
listening
 
does
 
not
 
resolve
 
misunderstandings
 
Yë,-+$-/Y,-:-8Ü+-&è<-Cè<-+!7-/<Ê Ê
And
 
 because
 
it
 
is
 
difficult
 
to
 
have
 
irreversible
 
trust
 
in
 
the
 
teachers
 
and
 
the
 
doctrine,
 
Ië+-7&+-Ië0-ý7Ü-e-/-/{-n#-#Ü<Ê Ê
 
Therefore,
 
 by
 
[engaging]
 
in
 
hundreds
 
of
 
debates,
 
explanations,
 
and
 
writings,
 
/<0-e³$-;è<-9/-*ß#<-`Ü-/%°+-¸¥-Yè,Ê Ê
You
 
should
 
rely
 
on
 
the
 
wisdom
 
which
 
arises
 
through
 
intellectual
 
thought,
 
the
 
core
 
essence
 
of
 
mind.
 
#º¥$-:ß#<-9/-7e0<-‰-/7Ü-Yë,-&è,-8$-Ê Ê
[Some]
 
great
 
teachers
 
can
 
recite
 
infinite
 
scriptures,
 
9$-{æ+-0-/·â:-,è-1ì7Ü-7+ë,-ý-7lÊ Ê
But
 
without
 
training
 
their
 
own
 
minds,
 
they
 
are
 
reciting
 
like
 
parrots.
 
7&Ü-/-/1,-*/<-7ë$<-,-7bë+-ý7Ü-{æÊ Ê
When
 
the
 
moment
 
of
 
death
 
suddenly
 
arrives,
 
they
 
will
 
 be
 
regretful.
 
#+0<-+ë,-XÜ$-:-Yè,-%Ü#-XÜ$-ië#<-F0<Ê Ê
Heart
 
friends,
 
you
 
must
 
practice
 
the
 
essential
 
meaning
 
of
 
the
 
teachings.
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Yuri Mathews liked this
Unelaborated liked this
BLhundrup liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->