Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
73. - 25

73. - 25

Ratings: (0)|Views: 68|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2014

pdf

text

original

 
 PRIJEDLOG
Na temelju
č
lanka 84. stavka 1. to
č
ke 6. Zakona o lokalnoj i podru
č
noj (regionalnoj)samoupravi („Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________________ 2013. godinedonijela
RJEŠENJEo raspuštanju Gradskog vije
ć
a Grada Slavonskog BrodaI.
Raspušta se Gradsko vije
ć
e Grada Slavonskog Broda, a
č
lanovima Gradskog vije
ć
a prestajemandat.
II.
Vlada Republike Hrvatske imenovat
ć
e, posebnim rješenjem, povjerenika Vlade RepublikeHrvatske u Gradu Slavonskom Brodu.
III.
Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti Gradskog vije
ć
a.
IV.
Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u prora
č
unu Grada.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama”.
PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 
Klasa:Urbroj:Zagreb, ___________ 2013.
 
Obrazloženje
Ministarstvo uprave podnijelo je Vladi Republike Hrvatske prijedlog za raspuštanjeGradskog vije
ć
a Grada Slavonskog Broda temeljem odredbe
č
lanka 84. stavka 1. to
č
ke 6.Zakona o lokalnoj i podru
č
noj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Zakon).
Č
lankom 56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i podru
č
noj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 144/12) odgo
đ
ena je primjena pojedinihodredbi toga Zakona do stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljede
ć
ih op
ć
ih iredovitih lokalnih izbora, me
đ
u kojima i odredba
č
lanka 44. kojom se mijenja
č
lanak 84.osnovnog Zakona.Slijedom odgo
đ
ene primjene odredbi o raspuštanju predstavni
č
kog tijela, na institutraspuštanja predstavni
č
kog tijela primjenjuje se odredba osnovnog Zakona, odnosno ukonkretnom slu
č
aju neizmijenjenog
č
lanka 84. stavka 1. to
č
ke 6., kojom je propisano da
ć
eVlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnui podru
č
nu (regionalnu) samoupravu, raspustiti predstavni
č
ko tijelo ako u zakonomodre
đ
enom roku ne donese prora
č
un, odnosno ako ne donese odluku o privremenomfinanciranju.U prijedlogu Ministarstva uprave navedeno je da u Gradu Slavonskom Brodu uzakonom odre
đ
enom roku nije donijet prora
č
un za 2013. godinu, niti odluka o privremenomfinanciranju, pa su se stoga stekli zakonom propisani uvjeti za raspuštanje Gradskog vije
ć
aGrada Slavonskog Broda iz
č
lanka 84. stavka 1. to
č
ke 6. Zakona.U predmetu Grada Slavonskog Broda predstojnik Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji Odlukom Klasa: 023-01/2013-01/1, Urbroj: 2178-01/1-2013-1 od 07.sije
č
nja 2013. godine obustavio je od primjene Odluku o privremenom financiranju GradaSlavonskog Broda za 2013. godinu (Klasa: 400-08/12-01/16, Urbroj: 2178/01-07-12-7 od 18.prosinca 2012. godine), koju je Gradsko vije
ć
e Grada Slavonskog Broda donijelo na sjedniciodržanoj dana 18. prosinca 2012. godine.Iz Odluke o obustavi predstojnika Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županijiproizlazi da je Odluka o privremenom financiranju Grada Slavonskog Broda za 2013. godinuprotivna odredbama Zakona o prora
č
unu („Narodne novine“, broj 87/2008 i 136/12) i tadavaže
ć
im odredbama Zakona o lokalnoj i podru
č
noj (regionalnoj) samoupravi.Ministarstvo financija, sukladno
č
lanku 79. stavku 1. i
č
lanku 81. stavku 1. Zakona olokalnoj i podru
č
noj (regionalnoj) samoupravi, svojom Odlukom Klasa: 400-06/13-01/2,Urbroj: 513-05-01/13-8 od 14. sije
č
nja 2013. godine ocijenilo je osnovanom Odlukupredstojnika Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji kojom je obustavljena odprimjene Odluka o privremenom financiranju Grada Slavonskog Broda za 2013. godinu jerista nije donesena u skladu sa zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.Predmetnu Odluku nije predložio zakonom ovlašteni predlagatelj, a formalno ni sadržajnonije u skladu s odredbama Zakona o prora
č
unu niti u skladu s odredbama Pravilnika oprora
č
unskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10).S obzirom da je utvr
đ
eno da Gradsko vije
ć
e Grada Slavonskog Broda nije donijelo niprora
č
un ni odluku o privremenom financiranju Grada za 2013. godinu, ocijenjeno je da su seispunili uvjeti za raspuštanje Gradskog vije
ć
a Grada Slavonskog Broda iz
č
lanka 84. stavka 1.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->