Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slechtziendenkrant, 24 januari 2013

Slechtziendenkrant, 24 januari 2013

Ratings: (0)|Views: 465|Likes:
Published by goudamediagroep
Slechtziendenkrant, 24 januari 2013
Slechtziendenkrant, 24 januari 2013

More info:

Published by: goudamediagroep on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/24/2013

pdf

text

original

 
de
Sl chtziendenkrant
NUMMER 1 - 23 JANUARI 2013 - WWW.SLECHTZIENDENKRANT.NL
Doe Mee! nieuw bij Regiobeurzen dit jaar
Het is nog niet de definitieve versiemaar de audiomaquette is wel al ineen vergevorderd stadium. Donder-dag 24 januari zal Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg de eerstepilotmaquette van de Tweede Kameronthullen.
Dat gebeurt vanaf 09.30 uur in deStatenpassage van het Kamergebouw(ingang Lange Poten 4). Aanmelden isgewenst via: geluidinzicht@upcmail.com. Belangstellenden zijn vanaf 09.00uur welkom. Cabaretier Vincent Bijlozal het programma, dat tot ongeveer11.00 uur duurt, presenteren. Beginapril 2013 moet duidelijk zijn hoe dede
nitieve maquette wordt en hoeveelhij gaat kosten. Door aan het schaal-model te voelen en naar audiofragmen-ten te luisteren, kunnen mensen meteen visuele beperking zich een beeldvormen van hoe het Kamergebouw ervan binnen uitziet.
Wie dit jaar naar een Regionale Beursvoor Slechtzienden en Blinden gaat,loopt de kans daar ook Radio509tegen te komen.
Radio509 is een radiostation datdagelijks nieuws brengt uit en over dewereld van mensen met een visuelebeperking. Dit radiostation doet dit jaar ook verslag (vanaf locatie) van debeurs.
Presentatie vanKamermaquetteRadio509 op beurs
Emiel Cornelisse
Ook in 2013 organiseert Bas Baren-dregt in samenwerking met branche-vereniging Ziezo, de Regionale Beursvoor Slechtzienden en Blinden. Nieuwdit jaar is dat bij elke beurs ook eenDoe Mee! item wordt georganiseerd.
“Het gaat er om dat iedereen die tot dedoelgroep behoort of ervoor werkt, degelegenheid krijgt om mee te liften opde populariteit van deze landelijk ver-spreide beurzen. Dat kan door zich daarvoor een redelijke prijs te presenteren.Denk bijvoorbeeld aan hen die boekenschrijven, muziek maken, beeldhouwen,pitrieten, houtbewerken, fotograferenof sportief bezig zijn”, vertelt eenenthousiaste Bas Barendregt.
 Activiteiten
Hierna volgt een opsomming van delocaties van de beurzen met daar achtertussen haakjes de datum en de DoeMee! activiteiten. Purmerend (31 januari,watersport), Leiden (14 februari, schrij-ven), Nijmegen (7 maart, MuZIEumplus buitensporten) en Leeuwarden(21 maart, lezingen over oogaandoenin-gen). Na de zomerstop gaat het verderin Weesp (12 september, binnenspor-ten en spellen), Enschede (26 septem-ber, lezingen over oogaandoeningen), Arnhem (17 oktober, muziekworkshopsen Gelders Blaaskwintet plus bijdrageDedicon), Rotterdam (31 oktober, musi-ceren en radiomaken), Urk (21 novem-ber, driedaags arrangement met binnen-en buitensport en spel) en tenslotte DenHaag (12 december, politiek).
Contact
Wie iets aan de man/vrouw te brengenheeft wat voor de doelgroep geschikt is,zoals hierboven beschreven, wordt vanharte uitgenodigd contact op te nemenmet Bas Barendregt via basmbaren-dregt@hotmail.com of (06) 242 329 72.Lees ook het artikel op:www.slechtziendenkrant.nl.
“Ongeveer vijftien jaar geleden wasik een keer aan het hardlopen, trans-pireerde, wreef in mijn ogen en be-dekte daarbij mijn linkeroog en ont-dekte dat ik met mijn rechteroog bijnaniets meer kon zien. Kort daarop werdvastgesteld dat ik glaucoom heb.”
Schrijver Jan Siebelink, vooral bekendgeworden door zijn roman ‘Knielen opeen bed violen’, denkt achteraf dat heteen acute vorm van glaucoom moet zijngeweest. Glaucoom, ook wel groenestaar genoemd, wordt veroorzaakt dooreen hoge oogdruk en kan onbehandelduiteindelijk tot blindheid leiden. Siebe-link: “In mijn rechteroog zit bijna geenlicht meer. Ik ben ook bang voor mijnlinkeroog en daar zie ik alles mee.”Op 13 februari wordt de auteur 75 jaar.Ter gelegenheid daarvan wijdt hetLetterkundig Museum in Den Haag eententoonstelling aan de schrijver. Siebe-link zegt nog veel plannen te hebben.Het geloof blijft een belangrijk themain zijn leven en in zijn werk. “Ik denknatuurlijk ook na over de dood, ik heber de leeftijd voor. Ik ben vooral bangvoor de overgang naar het andere levenen voor een toornige God. Mensendenken dat ik het geloof heb losgelatenmaar dat is niet zo; ik ben heel erg doormijn vader beïnvloed. Literatuur gaatover het raadselachtige van de mens.We zijn toch als zeer bewuste wezensop deze aarde gezet. Pascal zei hij hetal: ‘We zijn een riet.’ Dat wil zeggen: wezijn heel broos maar we zijn wel eendenkend riet; we weten alles wat wedoen. Dat maakt het leven heel mooi enbijzonder maar tegelijkertijd ook heeltragisch, vind ik. Daar kun je mooiegedichten en een boek over schrijven,maar het verandert niets aan het feitzelf. Bij ‘Knielen op een bed violen’ gaathet ook over geloof en over sterven.Een zeer onbarmhartig geloof, bijnameedogenloos en waarbij de liefde, al-thans niet zichtbaar, geen rol speelt.” Van het boek verschenen al 53 drukkenen werden ruim 670.000 exemplarenverkocht.
Door Chrit Wilshaus (Tekstinzicht)
‘Ook bang voor linkeroog’
 Jan Siebelink 
Het leven is heel mooi,maar tegelijkertijd ookheel tragisch
 
t
m
Nummer 123 januari 2013
 
KNGF Geleidehonden leidt sinds1935 blindengeleidehonden op voormensen met een visuele beperking.Een geleidehond leidt zijn baas veiligdoor het drukke verkeer en vermijdtdaarbij obstakels en situaties dievoor zijn baas gevaar kunnen op-leveren. Voor de blinde baas betekenteen geleidehond meer bewegings-vrijheid, onafhankelijkheid en ook eennieuwe trouwe vriend. Larissa Klaas-sen (achttien) kan er over meepraten.Sinds kort gaat zij de deur niet meeruit zonder Nyla, haar geleidehond.
“Veel mensen zien hun beperking alseen handicap. Ik zie het als een ver-rijking. Bijvoorbeeld: als ik had kunnenzien, had ik deze lieve hond niet ge-had!”, zegt Larissa Klaassen opgewekt.Een uitspraak die de vrolijke achttien- jarige studente helemaal tekent. Ze ispositief ingesteld en straalt uit dat zesamen met haar geleidehond Nyla allesaan kan. Larissa studeert Informaticaaan de Hogeschool van Amsterdam.“Er zijn niet veel meisjes die een ICT-opleiding doen, ik ben de enige blindeop school en de enige die een hondmeeneemt. Ik val wel op”, lacht Larissa.Op schooldagen logeert Larissa bij eenkennis in Amsterdam of bij haar groot-ouders in Hoorn. Maar elke vrije dag zitze op Texel bij haar moeder en zusjes. Vanwege al dat heen en weer gereis,is Larissa dolbij met haar geleidehond:“Nyla en ik vliegen samen overal naartoe. In razend tempo, niemand kanons bijhouden. Om naar Texel te gaanmoeten we met de trein, de bus, de booten nog een bus. Omdat ik samen metNyla ben, vind ik die reis helemaal nieterg.” Larissa heeft ook minder leuketijden gekend. “Op Texel zag de schoolhet na de derde klas van het VWO nietmeer zitten om mij te begeleiden - te las-tig - en moest ik van school af. Daar sta je dan als vijftienjarig meisje. Ik moest bijmijn opa en oma in Hoorn gaan wonenom de middelbare school te kunnen af-maken. Ook het eerste studiejaar waszwaar. Vooral door het reizen. Maar opmijn achttiende verjaardag belde KNGFGeleidehonden dat ze een geleidehondvoor me hadden. Door de komst vanNyla is alles op zijn plaats gevallen. Albij het kennismakingsbezoek liep ikvlot met haar weg, het ging zo soepel.Het gaf een geweldig gevoel. Ik hebhaar pas een paar maanden, maar hetis alsof we al jaren samen zijn”, zegtLarissa. Ga voor meer informatie naarwww.geleidehond.nl of bel (020)49 693 33.
Door Pauline de Bruin(KNGF Geleidehonden)
Lees ook het artikel op:www.slechtziendenkrant.nl
‘Door komst van Nyla is alles op zijn plaats gevallen’
Larissa en Nyla.
“Ik heb altijd tegen de stroom opmoeten zwemmen. Op mijn 24stebegon ik mijn eerste bedrijf. Dan moet je naar de gemeente voor een vergun-ning en naar de bank voor geld. Toenik met mijn blindenstok binnenkwam,wist ik wat ze dachten. Maar ik hebdoorgezet en daar heb ik nooit spijtvan gehad.”
Rinus Snoeren raakte als gevolg van eenauto-ongeluk zijn gezichtsvermogenkwijt. Ruim zestien jaar geleden starttehij met Worldwide Vision. “Als je eenvisuele beperking hebt, moet je altijddrie keer zo hard presteren om jezelfte bewijzen.” Echt thuis voelen in wathij noemt ‘het blindenwereldje’ deedhij zich niet. Dat wereldje was voorhem teveel in zichzelf gekeerd. MaarRinus Snoeren wilde gewoon blijvenmeedraaien en besloot zijn eigen bedrijfte beginnen dat aangepaste productenverkoopt.“Ik praat liever niet over hulpmiddelen.Het doel van de producten die ikverkoop is om mensen te latenblijven meedoen in de samenleving;te laten ervaren dat het leven nietophoudt als je visueel beperkt wordt.”Het assortiment ADL-artikelen,producten voor algemene dagelijkselevensverrichtingen, is het grootst bijWorldwide Vision. “Het varieert vansprekende horloges en aangepastemobieltjes tot voorleesapparaten enalles wat daartussen zit. Daarnaasthebben we ons eigen huismerk:SenseWorks. Dat betekent dat weonder eigen vlag producten latenmaken of ontwikkelen die elders nietverkrijgbaar zijn.” Op dit momentheeft Worldwide Vision circa twintighuismerkproducten in het assortiment.“Steeds zijn we op zoek naar nieuweproducten.” Deze worden trouwenspas in de catalogus opgenomen nadatze zijn uitgeprobeerd en goedgekeurd.Zijn grote internationale netwerk helpthem deze op het spoor te komen. Demeeste producten van Worldwide Vision komen uit Azië en Amerika. MaarRinus Snoeren hoeft niet altijd naardeze werelddelen toe. “Veel Aziatischeleveranciers komen tegenwoordignaar de grote internationale beurzenin Europa. Bijvoorbeeld in Duitsland. Ikvind het altijd een sport om te speurennaar nieuwe producten, naar iets wateen ander nog niet heeft. Dat is echtmijn ding.”
Ondernemersprijs
Rinus Snoeren is ook heel erg actief in hetverenigingsleven van zijn woonplaatsOisterwijk. Vooral in de muziek. Zozit hij in de muziekcommissie van het jaarlijkse Oisterwijk Swingt festival. “Ikheb altijd in allerlei besturen en in depolitiek gezeten; ik heb nooit het gevoelgehad er buiten te staan. Dat wij in 2009de Ondernemersprijs van Oisterwijkhebben gewonnen, heeft zeker ook metonze maatschappelijke betrokkenheidbij Oisterwijk te maken gehad.”
Door Chrit Wilshaus (Tekstinzicht)
Helpen mee te blijven doen
Rinus SnoerenDeze tekst is tot stand gekomen in samenwerking met het betreffende bedrijf of organisatie.
Het doel van deproducten die ikverkoop is mensen telaten ervaren dat het leven niet ophoudt alszij visueel beperkt worden
 
 Architectuur is niet alleen om metde ogen van te genieten maar kanook worden beleefd door aanraken,voelen, luisteren en ruiken. Datis waar het bij ‘Architectuur doorandere ogen’ om gaat. Het boekwerd eind vorig jaar onder grotepublieke belangstelling in Utrechtgepresenteerd en is een pleidooivoor meer zintuiglijke architectuur.
 Aan het woord komen acht blindenen slechtzienden, onder wie colum-nist Vincent Bijlo en ex-fotograaf entegenwoordig geluidskunstenaarHannes Wallrafen. Hoe beleven zijrespectievelijk de Beurs van Berlageen De Visafslag in Scheveningen? Datis te horen op drie audio-cd’s die deeluitmaken van het boek. ‘Architectuurdoor andere ogen’ is een initiatief vanStichting Zilvergrijs en kwam samenmet Bartiméus en Uitgeverij de Kunsttot stand. Lees ook het artikel opwww.slechtziendenkrant.nl.
Wie een visuele beperking heeften naar een museum wil, weet nietaltijd van tevoren of dat museumook voor hem of haar aantrekkelijkis. De website Museum4all dieafgelopen Slechtziendendag (19 januari, Utrecht) werd gepresen-teerd, wil daar verandering inbrengen.
“De site wordt een online museumgidsmet speciale aandacht voor mensenmet een visuele beperking of oog-aandoening”, vertelt initiatiefnemerKarlijn de Winter. Museum4all wil datook mensen met een visuele handicapin goed toegankelijke musea indruk-ken en ervaringen kunnen opdoen.Om Museum4all
nancieel te kunnenrealiseren is een crowdfundingactieopgezet via de website Voordekunst.nl. “Crowdfunding houdt in dat het pro- ject wordt gedragen door donateurs”,legt De Winter uit. Wie mee wil doen,neemt contact op met Karlijn de Wintervia info@museum4.all.eu. Lees ook hetartikel op www.slechtziendenkrant.nl.
Anders omgaanmet architectuurSite op zoeknaar donateurs
Kunstenaar Hannes Wallrafen
Nummer 123 januari 2013
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->