Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas_Srpske

Glas_Srpske

Ratings:
(0)
|Views: 227|Likes:
Published by u_stevic
Glas_Srpske
Glas_Srpske

More info:

Published by: u_stevic on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2014

pdf

text

original

 
 Haos
u najve}im srpskim klubovima
www.glassrpske.com
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA 
Cijena0.80 KM
na{e je
BOQE
^etvrtak, 24. januar 2013.Broj13.035Godina
LXX
Proizvedeno
U SRPSKOJ
 HRONIK
странaстранa
2
 
VIJESTI SVIJET
Francuska:I NikolaSarkozibje`i zbogporeza
странa
21
PANORAMA 
Centarza kulturuu Vlaseniciduguje13 plata
странa
9
странa
5
 Advokat^izmovi}tu`ioGeodetskuupravu
     D     A     N     A     S
 Tu~a uZvezdipolicija u Partizanu 
U prisustvu nekolicine qudi iz naju`eg klupskog rukovodstva Yaji} uz salve uvreda sa obje strane udario ^ovi}a. Policija "~e{qa" finansije Partizana, a pod posebnom lupom nekoliko transfera
странe
 46
i
 47
Sindikat  odustaood {trajka
Miroslav Drobaciz Prijedorana smrt izbo majku 
Ubio po"nare|ewu"Isusa iEgip}ana
странa
15
[trajk stavqamo u stawemirovawa iidemo u pravnu bitku zaostvarivawena{ih prava,rekao Jandri}.Ovdje se i{lona pritisak i u sasvim drugiplan su do{lapitawa plata,kazaoKasipovi}
странa
3
F O O : G   .[ L 
POSLIJE NEPUNA TRI DANA STAVQEN MORATORIJUM NA [TRAJK 
Na~elnik op{tine Gradi{ka izabrao dva savjetnika
- Damira Miqevi}a i Mladena Krsmanovi}a
"N zavi sni"  ek  sper savj tnik SDS-ovog na~elnika
странa
 4 
 
www.glassrpske.com
2
~etvrtak,24. januar 2013.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Ako Vlada RS odlu~i da me smijeni, naravno da }u se povinovati toj odluci, a vaqda }e u okviru centra biti neko radno mjesto za mene.
Janko Velimirovi}, direktor Repu bli~kog centra za istra `ivawe ratnih zlo~ina RS
Ukinimo taj {ovinisti~ki sud! Milorade Dodik poka`i se sad, narod je uz tebe.
Neboj{a Are `ina
TOLIKA PLATA, KURSAXIJI, A AVIONI PARAJU PISTU, NIKAKO DA UZLETE.
^edomir Berak 
BAWALU KA - Predsjednik RS Milorad Dodik i general- ni konzul Srbi je u Bawaluci Jadranka Dera ji}
konstatova- li su ju~e da je Generalni konzulat Srbi je zna~ajno olak{ao rje{avawe statusnih pitawa gra|ana i instituci ja Srpske. Dodik i Dera ji}eva, ko joj je ovo bila opro{tajna posjeta, is- takli su zna~aj Sporazuma o speci jalnim paralelnim vezama RS i Srbi je i podr`ali daqe ja~awe i pro{irewe saradwe u svim oblastima, u skladu sa ovim sporazumom, javile su agenci je. Premi jer RS Aleksandar Yombi} i Dera ji}eva su oci jeni- li da su odnosi Srpske i Srbi je na visokom nivou, a razgo- varali su o za jedni~kim pro jektima. Gradona~elnik Bawaluke Slobodan Gavranovi} rekao je posli je sastanka sa Dera ji}evom da su odnosi sa Generalnim konzulatom Srbi je oduvi jek bili srda~ni i pri jateqski, a saradwa korektna.
SA R JEVO -
Predsjedni{- tvo BiH razri je{ilo je ju~e general-pukovnika Miladi- na Miloj~i}a sa du`nosti na~elnika Za jedni~kog {ta- ba Oru`anih snaga BiH i za vr{ioca du`nosti na~elni- ka Za jedni~kog {taba imeno- valo general-ma jora Antu Jele~a.U Ministarstvu odbrane BiH kazali su "Glasu Srpske" da je ri je~ o redo- vnoj izmjeni na ~elu Za je- dni~kog {taba. Miloj~i} i Jele~ primopreda ju du`nos- ti treba da izvr{e do 28.februara, posli je ~ega }e Miloj~i} najvjerovatni je oti}i u penzi ju. Predsjedni{tvo BiH je do- ni jelo odluku i o u~e{}u de- legaci je BiH sa predsjedava ju}im Predsje- dni{tva BiH na ~elu na 18.samitu predsjednika dr`ava sredwe Evrope, ko ji }e biti odr`an od 12. do 13. juna2013. godine u Bratislavi, a pri hva}en je i poziv predsje- dnika Rumuni je o uzvratnoj posjeti Predsjedni{tva BiH toj zemqi, te poziv general- nog sekretara Organizaci je islamske konferenci je za  u~e{}e na 12. samitu ko ji }e biti odr`an 6. i 7. febru-ara 2013. godine u Kairu. @. D.
Predsjedni{tvo BiH 
Razri je{en general Miladin Miloj~i}
Zvani~nici RS i srpski konzul
Po dr{ka ja~awuveza Srbi je i Srpske
SA R JEVO - Popis stanovni{tva, doma }instava i stano- va u BiH bi }e sproveden u periodu
od 1. do 15. oktobra ovegodine, navedeno je u Pri jedlogu zakona o izmjenama Zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH, ko ji je na ju~era{woj sjednici usvo jio Savjet ministara BiH. Popis stanovni{tva trebalo je da bude obavqen u aprilu, ali je zbog nedovoqne spremnosti odgo|en za oktobar. Ministri su, izme|u ostalog, usvo jili i informaci ju o re- alizaci ji aktivnosti iz akcionog plana za prevazila`ewe negativnih posqedica ulaska Hrvatske u EU u vezi s rje{a- vawem statusa radnika iz BiH ko ji su bili zaposleni u Hr- vatskoj, a ko ji su od 1991. do 1995. godine otpu{teni s posla. V. K.
Savjet ministara BiH
Po pis u prvojpolovini oktobra
PI[E: @EQKA JAVORAC
zeljkaj@glassrpske.com
BAWALU KA - Srpske op-{tine u FBiH godi{we gube milione maraka, jer je kan- tonalnim propisima onemo- gu }ena bilo kakva kontrola nad eksploataci jom {uma, a ko je su velikoj ve }ini srp- skih povratnika jedini izvor zarade.
FBiH ve} tri i po godinefunkcioni{e bez zakona o {umama, a kantonalni propi- si su sro~eni tako da se od sje- ~e {uma puni iskqu~ivo wihov buyet. Rani ji zakon ko ji  je regulisao ovu oblast poni- {tio je Ustavni sud FBiH, jer je kr{io prava op{tina da  upravqaju svo jim bogatstvima. Federalne vlasti nisu imale voqe da za tri i po godine usvo je drugi. Op{tinama ko je ima ju {umska bogatstva pla}a se tek taksa od sje~e {uma, zbog ~ega Glamo~ godi{we iz- gubi vi{e novca nego {to je ~itav wegov buyet, a Bosansko Gra hovo ostane bez pribli`no tri miliona maraka. Na~elnik op{tine Bosan- sko Gra hovo Uro{ Maki} re- kao je da srpske op{tinenema ju skoro nikakve koristi od sje~e {uma, iako je to wiho- vo jedino bogatstvo. S druge strane, ima ju nezaposlene Srbe ko jima ni je data mogu- }nost da `ive od eksploataci-  je {ume.- Ne znamo koliki je go- di{wi plan sje~e i nikada nam se ne prika`e realno stawe, pa umjesto da dobi jemo tri miliona maraka godi{we, dobi jemo svega 100.000 maraka. Sve {to imamo koristi kan- ton za svo ju finansijsku do- bit - rekao je Maki}.Na~elnik op{tine Gla- mo~ Radovan Markovi} rekao  je da ova op{tina godi{we izgubi najmawe tri ili ~eti- ri miliona KM, a da se u kan-tonalni buyet, samo iz wihove op{tine, od sje~e {uma go- di{we sli je 12 miliona KM. - U Glamo~u se godi{we posi je~e izme|u 170 i 180 hi- qada kubika {ume od ~ega op- {tina dobi je pet odsto - re- kao je Markovi}, isti~u}i da  je eksploataci ja {ume bez fe- deralnog zakona ko ji to regu- li{e nelegalna. Na~elnik op{tine Drvar Stevica Luka~ istakao je da su {ume jedini resurs ko jim mogu kvalitetno da planira ju raz- voj op{tine, ali nema ju mogu- }nosti da kontroli{u wegovu eksploataci ju. Predsjednik Udru`ewa "Odr`ivi povratak" Mile Mar- ~eta rekao je da kantoni FBiH nema ju interes da se usvo ji za- kon o {umama jer bi ostali bez izvora finansirawa. - Monopolisti i tajkuni ko ji kontroli{u kantonalne skup{tine i di jelom fede- ralni Parlament, nema ju inte- resa da se zakonski uredi eksploatisawe {uma. Ovakvo pona{awe je najve}a garanci ja etni~kog ~i{}ewa, jer Srbipovratnici nema ju posla, niti od ~ega da `ive - rekao je Mar~eta.
U OP[TINA MA 
zapadne Krajinezatvara se svevi{e pilana
 FBiH uzimami li one KM od  srpskih op {tina
Umjesto da dobijemo tri miliona maraka godi{we, dobijemo svega 100.000 maraka. Sve {to imamo koristi kanton za svoju finansijsku dobit, rekao Maki}
Prema nezvani~nim infor- macijama, SDP je pripre- mila federalni zakon o {umama, ali on jo{ nije u proceduri. Nacrt zakona je za srpske op{tine povoqan jer predvi|a da {umska ta- ksa, umjesto pet, bude 15odsto {to bi na godi{wemnivou iznosilo oko 1,5 mi- liona maraka za op{tinski buyet. Prema tom zakonu, srpske op{tine imale bi pravo da osnuju preduze}a koja bi upravqala {umama na wihovom podru~ju.
ZA KON
Na~elnici Glamo~a, Gra hova i Drvara upozorili na {tetu  koju trpe zbog nemogu  }nosti da za{tite {umska bogatstva
SOKOLAC -
Pregovara- ~ki tim Sindikata {umar- stva, prerade drveta i papira RS ni je ju~e pri hvatio pri je- dlog generalnog direktora "[uma RS" Jakova Gali}a za smawewe najni`e ci jene ra- da u ovom preduze}u za 25 od- sto.Posli je vi{e~asovnih pregovora u Direkci ji "[u- ma RS" u Sokocu sindikalci su istakli da radnici ne tre- ba da snose posqedice lo{eg stawa u ovom preduze}u. - Smawewe plata izazva- lo bi {trajkove. Radnici o~eku ju od nas da ne povu~emo potez ko ji bi bio na wihovu {tetu. Zato tra`imo da naj- ni`a ci jena rada u preduze}u ostane 130 maraka - rekao je predsjednik Sindikata {u- marstva, prerade drveta i pa- pira RS Vlado Pavlovi}. Gali} je poku{ao da uvje- ri sindikalce da se radi o poslovnom potezu ko jim se `eli doprini jeti konsolida- ci ji stawa u preduze}u. - Radi se o uskla|ivawu plata sa rezultatima rada. Plata bi bila smawena u{umskim gazdinstvima ko ja lo{e poslu ju i iskazu ju gubi- tak, dok bi gazdinstva ko ja dobro poslu ju ispla}ivala plate u skladu sa svo jim re- zultatima. To zna~i da bi kod wih najni`a ci jena rada mo- gla da ostane 130 maraka - re- kao je Gali}.B. G.
Pregovori uprave "[uma RS" i sindikata bez rezultata
Smawewe plata bez podr{ke 
SMAWEWE
plata izazvalo bi {trajkove
MiladinMiloj~i}
 
GLAS SRPSKE
~etvrtak, 24. januar 2013.
3
Dodik: RS stabilna i posve }ena Dejtonu i miru 
BAWALUKA - Predsjednik RS Milorad Dodik istakao je ju~e u Bawaluci da je Srpska politi~ki i institucionalno stabilna, posve- }ena po{tivawu Dejtonskog sporazuma, miru, stabilnosti i implemen- taciji me|unarodnih standarda. Dodik je tokom opro{tajne posjete vi{eg predstavnika {efa Misije OEBS-a u BiH Stefana Donatija izrazio zadovoqstvo saradwom Mis- ije OEBS-a i institucija RS, prenijele su agencije. Potpredsjednik RS Emil Vlajki razmijenio je sa Donatijem informa- cije o dosada{wim i teku}im aktivnostima ove organizacije u BiH i Srpskoj i aktuelnoj situaciji.
Klintonova pre uzela odgovornost za Bengazi
VA [INGTON
- Dr`avni sekretar SAD Hilari Klinton pre uzela je ju~e odgovornost pred ameri~kim Kongresom za pogibi ju ameri~kog ambasadora Krisa Stivensa u Bengazi ju u septembru 2012, javile su agenci je. Ona je istakla da niko ne `eli vi{e od we da se ci jela stvar do kra ja razjasni. Klintonova je u svjedo~ewu detaqno opisala pona{awe i akci je ko je je Stejt department pre uzeo tokom ve~eri i no}i kada su islamski ekstremisti upali u ameri~ki konzulat i ubili ambasadora Stivensa i jo{ tro ji- cu slu`benika ambasade. Klintonova bi u sqede}ih nekoliko dana trebalo da napusti mjesto {efa diplomati je SAD.
Bi }e pove }ana osnovica za obra~un invalidnina
BAWALU KA 
- Ministar rada i bora~ko-invalidske za- {tite RS Petar \oki} istakao je ju~e da }e osnovica za obra~un invalidnina za ovu godinu biti pove}ana sa 500 na 515 KM, te da }e osam miliona KM biti izdvo jeno za pod- sticaj zapo{qavawa, preni jele su agenci je. \oki} je na sjednici Skup{tine Saveza organizaci ja i  udru`ewa ratnih vojnih invalida RS rekao da mjere {tedwe ko je je usvo jila Vlada Srpske nisu pogodile oblast bora~ko- invalidske za{tite. Istakao je da je ukupan buyet za tu populaci ju za ovu godi- nu ve}i za 5,07 miliona.
Zgowanin novi predsjednik Uni je udru`ewa poslodavaca RS
BAWALU KA 
- Novi predsjednik Uni je udru`ewa posloda- vaca RS je Predrag Zgowanin, direktor preduze}a "SHP Ce- leks" iz Bawaluke, javile su agenci je. Zgowanin je izabran na sjednici Skup{tine Uni je udru- `ewa poslodavaca RS, jer je dosada{wem predsjedniku Ran- ku Mili}u istekao mandat. Zbog isteka mandata i potpredsjednicima Uni je na te du`nosti su imenovani di- rektor i vlasnik preduze}a "Kra jina klas" iz Bawaluke Sa- {a Trivi} i direktor i vlasnik firme "Petropro jekt" iz Bratunca Janko Petrovi}. Oni su zami jenili Neboj{u Ris- ti}a i Dragana Pra{tala.
PI[E: MARINA ^IGOJA
marinacigo ja@glassrpske.com
BAWALU KA - Sindika- ti unutra{wih poslova, up- rave i obrazovawa, na uke i kulture obustavili su ju~e {trajk i na javili da }e sindikalnu borbu nastavi- ti pravnim putem i na pro- testima, dok pri odluci o {traj ku osta je jedino Sin- dikat pravosu |a.
Odluka o moratori jumu na {trajk donesena je tre}eg dana od pokretawa {trajka ko jem se odazvao mawi brojradnika.
Sindikati
Predsjednik Sindikata radnika unutra{wih poslova Du{ko Jandri} rekao je da je Vlada dono{ewem odluke o minimumu procesa rada one- mogu}ila ostvarivawe prava na {trajk.- [trajk stavqamo ustawe mirovawa i idemo u pravnu bitku za ostvarivawe na{ih prava. [trajk je mo- gao biti masovni ji. Ne uma- wuju}i odgovornost nas dvadesetak, ko ji rukovodimo Sindikatom unutra{wih po- slova, mislim da su se Vlada RS i ministar unutra{wih poslova okomili na na{e ~lanstvo da odziv u {trajkbude {to slabi ji - rekao je Jandri}.Kazao je da }e Sindikat pokrenuti upravni spor kako bi oborio rje{ewe o mini- mumu procesa rada i na javio da }e biti podnesena tu`ba protiv star je{ina ko ji su izdavali nezakonita rje- {ewa o minimumu procesa rada.Predsjednik Sindikata  uprave Tomislav Vrhovac re- kao je da i ovaj sindikat nas-tavqa pravnu borbu zaostvarivawe svo jih prava. - Pokrenu}emo inici ja- tivu za ocjenu ustavnosti za- konskih i podzakonskih akata ko ja su donesena u posqedwe vri jeme, a odnose se na plate dr`avnih slu`benika, odlu- ku o minimumu procesa rada i druge. Drugi oblik sindi- kalne borbe odnosi se na proteste ko ji }e biti organi- zovani i ko ji ne}e biti pre- kinuti dok dogovor ne bude postignut - rekao je Vrhovac. Predsjednik Sindikata obrazovawa, na uke i kulture RS Stevan Mili} rekao je da }e ~asovi u osnovnim i sred- wim {kolama tra jati 45 mi- nuta.- U Vladi nisu `eqelida pregovara ju sa nama, ali }emo nastaviti borbu za na- {a prava, ko ja }e podrazumi-  jevati i proteste - rekao je Mili}.Predsjednik Sindi- kata pravosu|a RS Sini{a Petrovi} rekao je da je 25 pravosudnih instituci ja u Srpskoj i daqe u {trajku. Ontvrdi da se broj {trajka~apove}ava i da su pret hodna tri dana Ministarstvu prav- de RS poslati pogre{ni po- daci o bro ju radnika ko ji su  u {trajku.
Vlada
Ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} rekao je ju~e na konferenci-  ji za novinare u Bawaluci da sve osnovne i sredwe {kolei dva javna univerziteta nes- metano rade. - Izviwavam se rodite-qima ko ji su poslali djecu u {kolu u ponedjeqak i svim |acima ko ji su tog dana do- {li u {kolu, a ko je su po do-lasku sindikalni lideri vratili nazad - rekao je Ka- sipovi}.Istakao je da nisu ta~ne tvrdwe Sindikata da se sa wima ni je pregovaralo. - Ovdje se i{lo na priti-sak i u sasvim drugi plan sudo{la pitawa plata. Ako za nekog zna~i da ni je bilo pre- govora zato {to ni je postig- nuto rje{ewe ko je je Sindikat htio nametnuti, onda je to situaci ja u ko joj se potpuno izlazi iz okvira za- kona. Mi smo zakon ispo{to- vali - kazao je Kasipovi} i ponovio da niko u Vladi ni je sre}an {to su plate sma-wene.- Bez obzira na to {toSindikat ni je pri hvatio na{ sporazum, mi i daqe os-ta jemo otvoreni za sve ko ji su spremni za dogovor i stva- ra}emo mogu}nosti za korek- ci ju plata - naglasio je Kasipovi} i poru~io da se ne pla{i na javqenih tu`bi Sindikata, jer je Vlada radi- la po zakonu.Ministar unutra{wih poslova RS Stanislav ^a|o rekao je da se do stavqawamoratori juma u {trajku nala- zilo samo 30 radnika MUP-a i to svi u CJB Trebiwe. On je istakao da i pored {trajka bezbjednosna situaci ja u RS ni je dovedena u pitawe. Ko- mentari{u}i tvrdwe Sindi- kata da se "okomio" naradnike, ^a|o je rekao da ni- kada ne bi radio protiv zako- na i da ne vidi na~in na ko ji  je to mogao uraditi. - Drugo je pitawe za{to  je neko poveo qude na nepoz- nati put ili boqe re}i u po- tpuno besmislenu avanturu - rekao je ^a|o.Ministar pravde RS Go- rana Zlatkovi} rekla je da je  ju~e u {trajku bio 301 admi-nistrativni radnik iz oblasti pravosu|a. - To je 13 odsto od ukup-nog bro ja zaposlenih, odno- sno jedan odsto mawe nego {to ih je bilo u {trajku u utorak - kazala je Zlatkovi}e- va i dodala da instituci je ko je su u {trajku po{tu ju mi- nimum procesa rada. Sve instituci je u javnoj  upravi ju~e su radile. ^etiri granska sindika- ta u Srpskoj zapo~ela su {trajk 21. januara zbog odlu- ke Vlade da smawi plate za-poslenima za deset odsto.
DIO RA DNIKA 
u pravosu|u nastavqa {trajk
Predstavnik Sindikata Fonda zdravstvenog osigu- rawa RS Bo`o Mari} rekao je da su radnicima tog fon- da i fondova PIO, za dje~i- ju za{titu i rehabilitaciju ratnih vojnih invalida, te Zavoda za zapo{qavawe primawa umawena od 35 do50 odsto.- Sindikalni odbor Fonda zdravstva je 10. januara je- dnoglasno donio odluku o stupawu u {trajk, poslije ~e- ga je ta odluka samoinicija- tivno povu~ena od strane predsjednika Sindikata. Ra- dnici ne pristaju na umawewe plata i svi su zadaqi vid sindikalne borbe, {to }e u petak rezultovati opozivom predsjednika Sin- dikata Fonda zdravstva - rekao je Mari}.
FOND ZDRAVSTVA Ostavke
Du{ko Jandri} i Tomis- lav Vrhovac su istakli da su svojim republi~kim od- borima ponudili ostavke, ali da one nisu prihva- }ene.
Poslije nepuna tri dana stavqen moratorijum na {trajk
S
in dikat odus  tao o {trajka
[trajk stavqamo u stawe mirovawa iidemo u pravnu bitku za ostvarivawe na{ih prava, rekao Jandri}. Ovdje se i{lo na pritisak i u sasvim drugi plan su do{la pitawa plata, kazao Kasipovi}
   F   O   T   O  :   G .   [   U   R   L   A   N
Predstavnicisindikata

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->