Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

P. 1
Ustav Republike Bosne i Hercegovine

Ustav Republike Bosne i Hercegovine

Ratings:
(0)
|Views: 103|Likes:
Published by Ernad Deni Čomaga
Izvorni tekst Ustava Republike Bosne i Hercegovine, sa članovima i rasporedom polja koja su uređena Ustavom Republike Bosne i Hercegovine.
Izvorni tekst Ustava Republike Bosne i Hercegovine, sa članovima i rasporedom polja koja su uređena Ustavom Republike Bosne i Hercegovine.

More info:

Published by: Ernad Deni Čomaga on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/02/2013

 
 
USTAV
REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
 
 
PRVI DIOREPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Član 1.
 
Republika Bosna i Hercegovina je suverena i nezavisna drţava ravnopravnih graĎana, naroda Bosne i
Hercegovine - Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj
ţive.
 
Član 2.
 
GraĎani, narodi Bosne i Hercegovine
-
Srbi, Hrvati, Muslimani i pripadnici drugih naroda koji u njoj ţive
ostvaruju svoja suverena prava u Republici Bosni i Hercegovini.
Član 3.
 
U Republici Bosni i Hercegovini zajamčena je ravnopravnost narod
a Bosne i Hercegovine i pripadnika
drugih naroda koji u njoj ţive.
 Narodima Bosne i Hercegovine - Hrvatima, Muslimanima, Srbima i pripadnicima drugih naroda koji u
njoj ţive obezbjeĎuju se uslovi za afirmaciju nacionalnih vrijednosti i za slobodno ispoljav
anje
nacionalnih osobenosti u skladu sa potrebama zajedničkog ţivota.
 
U skupštinama društveno
-
političkih zajednica, organima koje one biraju, Predsjedništvu RepublikeBosne i Hercegovine i drugim drţavnim organima obezbjeĎuje se srazmjerna zastupljenost na
roda
Bosne i Hercegovine i pripadnika drugih naroda koji u njoj ţive.
 
Član 4.
 
U Republici Bosni i Hercegovini u sluţbenoj upotrebi je srpskohrvatski odnosno, hrvatskosrpski jezik
ijekavskog izgovora.
Oba pisma, latinica i ćirilica su ravnopravna.
 
Član 5.
 Teritorija Republike Bosne i Hercegovine je jedinstvena i nedjeljiva.
Granice Republike mogu se mijenjati odlukom Skupštine Republike Bosne i Hercegovine samo uskladu sa voljom graĎana cijele Republike, izraţenom njihovim prethodnim izjašnjavanjem putem
re
ferenduma, ako se za mijenjanje izjasne najmanje dvije trećine ukupnog broja birača.
 
Član 6.
 
Za graĎane Republike Bosne i Hercegovine postoji drţavljanstvo Republike Bosne i Hercegovine.
 
Član 7.
 
Grb Republike Bosne i Hercegovine je štitastog oblika, plave
boje, podijeljen na dva polja
dijagonalnom gredom bijele boje sa po tri ljiljana zlatnoţute boje u svakom polju.
 
Član 8.
 Zastava Republike Bosne i Hercegovine je pravougaonog oblika sa grbom Republike Bosne iHercegovine u sredini na bijeloj podlozi. Odnos
Širine i duţine zastave je jedan prema dva.
 
Član 9.
 Glavni grad Republike Bosne i Hercegovine je Sarajevo.
 
Dio drugi
DRUŠTVENO UREĐENjE
 
Glava I
DRUŠTVENO
-
EKONOMSKO UREĐENjE
 
Član 10.
 
1. Zajamčuju se svi oblici svojine.
 Svi oblici svojine su ravnopravni i
uţivaju zaštitu.
 
Nosioci prava svojine su fizička i pravna lica.
 Slobodno je, u skladu sa Ustavom, obavljanje privredne i druge djelatnosti sredstvima u svim oblicimasvojine.
2. Svojinska prava i obaveze prema sredstvima u društvenoj svojini i uslovi pod
kojima se na ta
sredstva mogu sticati drugi oblici svojine ureĎuju se zakonom.
 
Ovlaštenja i obaveze prema sredstvima u drţavnoj svojini ureĎuju se zakonom.
 
Prirodna bogatstva i dobra u opštoj upotrebi su u društvenoj ili drţavnoj svojini.
 Na prirodna
bogatstva i dobra u opštoj upotrebi moţe se, pod uslovima utvrĎenim zakonom, stećipravo korišćenja.
 
Sredstva privredne infrastrukture mogu biti u svim oblicima svojine pod uslovima utvrĎenim zakonom.
 
3. Strano lice moţe sticati pravo svojine na nepokretnosti pod uslovima utvrĎenim zakonom.
 
Član 11.
 
Društveno utvrĎenim opštim uslovima privreĎivanja, planovima društveno
-
političkih zajednica imjerama ekonomske politike ne moţe se narušavati Ustavom utvrĎena samostalnost i ravnopravnost
u sticanju dohotka
preduzeća koja obavljaju privredne djelatnosti.
 
 Ako se aktom organa društveno
-
političke zajednice narušava Ustavom utvrĎena ravnopravnostpreduzeća, drugih organizacija i zajednica u sticanju dohotka na trţištu, istovremeno se aktom tedruštveno
-
političke zajednice utvrĎuje i obezbjeĎuje odgovarajuća kompenzacija, pod uslovima i nanačin koji su utvrĎeni zakonom.
 
Član 12.
 
Izuzetno, prava društveno
-
političke zajednice u pogledu nekretnina i pokretnih stvari i drugih prava udruštvenoj, odnosno drţavnoj svojini mogu se, istovremeno sa prenosom prava i duţnosti, beznaknade zakonom prenijeli na drugu društveno
-
političku zajednicu u Republici, uz preuzimanje
obaveza koje postoje na tim nekretninama.
 Ako društveno
-
politička zajednica na koju su prenesena prava i
z prethodnog stava prestane koristitinekretnine i pokretne stvari u svrhu za koje su prenesene, prava na te nekretnine i pokretne stvari
preuzima društveno
-
politička zajednica koja je prethodno bila nosilac tih prava.
 
Član 13.
 Svojina i rad su osnove upra
vljanja i učešću u odlučivanju. Radnici imaju pravo na samoupravljanje na
osnovu zakona, kolektivnog ugovora i statuta.
Član 14.
 
1. Strano lice moţe ulagati sredstva u preduzeće, banku ili drugu finansijsku organizaciju, zadrugu i
druge oblike saradnje i z
ajedničkog poslovanja.
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Saffija liked this
Belma liked this
Envera Envera liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->