Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tema 8

Tema 8

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Vitalie Mdn

More info:

Published by: Vitalie Mdn on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2013

pdf

text

original

 
l.EsteONU un arbitrumpa4ial sauun forum alputeriicapitaliste?SistemulNaliunilorUnite reprezintd totalitatea structurilororganizdoricegifunclionaleinstituireconformCarteiNaliunilorUnite sau creolepebazaacesteirlEl se compunedin OrganizaliaNqiunitorUnite (ONQ,organeleSiorganismelesaleproprii,cucalactAr perndnent,;i.dininstituliile(agenliile)specializate,utonome-2.RolulONU nstructuraistemuluilobalcontemporaDInsistemulNatiunilorUnite rolulprimordialevine OrganizalieiNafiunilorUnite(ONU),care estecel maireprezentativorumcu vocafiede universalitate, apt demonstrattetde numlrulmembrilor(200de statemembre n2002), c6't9ide ariadepreocuplride intere5general.'ONUa fostcreati laConferinfade la SanFrancisco,iqiunie1945, 6nda fostsemnateartaorganizaliei. artaONUa intratn vigoarea 24 octombrie945, eea ea ftcut caziuade 24 octombriesi devindziuaONU". CartaONUprecizeazdn articoleleScopurileOrganizalieiNaliunilorUnit€ sunt urmatoarele:a menlini paceaqisecuritateantemationala;a dezvolterelagiileprieteneqtintre naliuni,intemeiateperespectarearincipiuluiegalitiilii indrepturi apopoarelor$idreptullorde a dispunedeele insele;sdrealizezs,oopemreanternalionaldn rezolvareaproblemelorntemalionalecucaracter economic,social, culturalqiumanitar;sd fie un cenlrude armonizarea eforturilornaliunilorpentruatingereacopuriloromune.Principiile pecaresebazeaziactivitilile ONU sunturmdtoarele:galitateauverand.statelormembre;ndeplinireacu buni credinlEaobligaliilorasumateprinCartE;rezolvareadiferendelorntemalionaleprinmijloacepagnice,astfel incdtpacea"securitateanternalionaldijustiliasi nufiepuseinprimejdie;ablinere4n relaliileintemationale,de a recurgeaamenintarea uforfa sau la folosireaei;ajutorulstatelor membrepentruacliunileintreprinsedeONU in conformitatecuprevederileCarteigiabginereae asprijini statul irnpotrivacireia ONUintreprindeo acliunepreventivi,saude constrdngere; eamesteculNUin chestiunicareapa4incompetenleintemeaunui stat.3. RolulONG-urilorn cooperarea conomicl ntemalionaliSpre deosebiree organizaliilenterguvernamentale,rganizafiilentemalionaleeguvemamentaleONG),,seprezintdcagrupuriprivaeformatedinpersoanefziceSimoraleapa4inAndunorldridiferiteSicare segrupeazdpentrua urmdrianumiteobiective".28ONG-urile suntconsideraterganizaliinon-profit.caracteristici:'se freonrtlconstiluitd; organizafia rebuie sifacidovadaunei anumitecapabilitiiliorganizlional-institulionale, precum gianumitor reguli de funclionare,rebuiesdorganizeze egulatnt6tniri,s! elaboreze9isirespectenumiteprocedurin activitateapecare o desftqoari;inscriereaorganizalieicapersoanluridicenu esteimperativdpentruespectareacestuicriteriu;'si fieprivad;organizalia rebuie sE ieinstitulionalseparatide administrafiapublicd;aceasta u excludeprimireade fonduride labugetulstatului;sunt consideraterivate9iorganizaliile nale cdror structuride conduceresuntprezenlieprezentanlii administrafieipublice;'sA espectecriten]Ulondistribulieiprofitului;organizaliapoategeneraprofituridinactivitifile sale, daracesteanupotfidistribuitemembrilor sau organelordeconducere,ci doarpotfi folositepentruatingereaobiectiveloreclarate;'sd ieaatanomd;organizaliaebuie si?9istabileasciobiective,procedurinternepropriide controlasupra'activitiiliidesf4urate;nacelagi imp, activitateaorganizafieinutrebuiestr sesubordoneze iciunei alte institufiipubliceauprivate;'sd ie voluntardorganizaliarebuie sipromovezeoluntariatulgisI se bazeze eacliuni voluntaren activitateapecareo desfbsoari
 
4.Critici aadresa.M.I.FondulMonetarInternalionala fost^conceput_n iulie,1944laConferinfaNaliunilorUnite dela Bretton-woods,SUA,lacareau participat44deFri.incrdin timpul celuide-aldoilearazboi"i""aiJ,;;I*tpr*""p[ripe planintemafionalprivindorganizareaelaliilorvalutar-financiarentemationali.F.M.I.urmiregtendeplinireaurmdtoarelorbiectiveprincipale:32.opromovareacooperlriimonetare.intemalionaleprinintdrmediulunei instituliipermanente,caresaconstituieunmecanismeconsultaregide colaborareulirillmembrenproblememonetaliiternalionale;..oacilitareaicrestereachilibratiicome4uluintemalional,ducindu-qistfelcontibulia'la promovareasimentinereaneinivelridicatde folosirea capacitifilordeproduclientoate1irilemembre,-asporireaesurselorproductiveiacregereaenituluinalional;. 9promovareatabilitiiliicursurilorvalutareqievitareadevalorizdrilormonetare,camijlgcdeconcurenJ6intemalionald;o creareaunuisistemmultilateraldeplaiinceeaceprivegehanzactiilecurentedintrelirilemembregieliminareaestricliiloralutare,arestdnjenesidezvoltareaomerguluintemalional;o oferirealrilormembrede fondurivalutaresub formndecredite petermenscurt9imijlociu,in vedereareduceriidezechilibreloremporaredin balanleledeplEfiexternealdFrilormembre.FMIesteonduseurmetoarelerei organisme:351)ConsiliulGwernatorilor,seaflLinfrunteaiistemuluide conducere,ste ormatdin reprezentanliilfuilormembreqise eunestesinguridat?iean,av6nd orulunei adunirigeneraleaclionaroi.2)Consiliutadminhtaloriloreste ormatdin 2l demembri:6 membrireprezinti1trrileale ctrrorcote-pa4isuntcelemaimari,saucare,suntcreditorifoarte importalfiaiFMI (ArabiaSaudite)gii5 membriaesemnaiiaLc€lelalteirimembre,grupate,nprincipiu,pezonegeografice.3) DirectorulGener4l,este,princonses,n european,areconduceFondulsubcontroluladministratorilor.PrincipaleleuncfiialeFMIsunt:- ..t ..syprovegheteapoliticilorJingngnr-valuare-presupuneconsultiriperiodiceintrelirilemembregispecialigtiionduluiuprivireasitualiaalanlei epleli,Iasistenlafinanciard-constiin acordareaneiiriadreptuluidea cumpdramonedapropriea altei1trri,cuobligaliadea-girdscumpiramonedanafionallintr-unanumitntervaldetimo.aasistenlaehnicd,realizatiiprin:-trimitereagratuitiide speciarigtindomeni especificedeexpertizeareFMI:-pregdtireaiformareaunctionarilor publici;5. DeosebireantemodalitateaeobfinereacreditelorBIRDqiacelorIDA,In 1944,a Brettonwoods (S.U.A.),s-a deciscreare4alituride FondulMonetarntemafional,a BinciiInterna(ionalepentruReconstructie qiDezvoltare(BIRD),caresifinanJeze""onrtu"tiutiritoreuropenepribugiteupicel de-aldoileaizboimondial.Misiuneaa nifialra fostsioferec"pit"r pei..enlungacelorriaclror infrastructurd-ftrseseistrusd,ntr-o vremen carecapitalul privatdisponiuirap.!a putinsauchiar deloc.Ulterior,atunciindeconomiilecestortate-au efecut,BIRDqi-aeorietut u.tiuitutlliiaf p.il"in",a"dezvoltare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->