Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Disney Debuts The Princess And The Frog Plus Hot Holiday Toys

Disney Debuts The Princess And The Frog Plus Hot Holiday Toys

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Antonio
All little girls have dreams getting fairies or princesses. Aimed at launching a new generation of Disney characters previously form of Disney Fairies, The Tinker Bell movie will introduce young viewers to all new Disney original characters.
All little girls have dreams getting fairies or princesses. Aimed at launching a new generation of Disney characters previously form of Disney Fairies, The Tinker Bell movie will introduce young viewers to all new Disney original characters.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Antonio on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
  INSTRUCTION BOOKLET 
175%78(86$
 
 
PLEASE CAREFULLY READ THE SEPARATE HEALTH AND SAFETY PRECAUTIONS BOOKLET INCLUDED WITH THIS PRODUCT BEFORE USING YOUR NINTENDO 
®
HARDWARE SYSTEM, GAME CARD OR ACCESSORY. THIS BOOKLET CONTAINS IMPORTANT HEALTH AND SAFETY INFORMATION.IMPORTANT SAFETY INFORMATION: READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE YOU OR YOUR CHILD PLAY VIDEO GAMES.
The Nintendo DS can emit radio waves that can affect the operation of nearby electronics, includingcardiac pacemakers.
ÊÌÊ«iÀ>ÌiÊÌiÊÌi`Ê-ÊÜÌÊÊViÃÊvÊ>Ê«>Vi>iÀÊÜiÊÕÃ}ÊÌiÊÜÀiiÃÃÊvi>ÌÕÀi°vÊÞÕÊ>ÛiÊ>Ê«>Vi>iÀÊÀÊÌiÀÊ«>Ìi`Êi`V>Ê`iÛVi]Ê`ÊÌÊÕÃiÊÌiÊÜÀiiÃÃÊvi>ÌÕÀiÊvÊÌiÊÊ
Nintendo DS without first consulting your doctor or the manufacturer of your medical device.
"LÃiÀÛiÊ>`ÊvÜÊ>ÊÀi}Õ>ÌÃÊ>`ÊÀÕiÃÊÀi}>À`}ÊÕÃiÊvÊÜÀiiÃÃÊ`iÛViÃÊÊV>ÌÃÊÃÕVÊ>ÃÊÊÊëÌ>Ã]Ê>À«ÀÌÃ]Ê>`ÊÊL>À`Ê>ÀVÀ>vÌ°Ê"«iÀ>ÌÊÊÌÃiÊV>ÌÃÊ>ÞÊÌiÀviÀiÊÜÌÊÀÊV>ÕÃiÊÊ
malfunctions of equipment, with resulting injuries to persons or damage to property.
:$51,1*5DGLR)UHTXHQF\,QWHUIHUHQFH
WARNING - Seizures
-iÊ«i«iÊ>LÕÌÊ£ÊÊ{äää®Ê>ÞÊ>ÛiÊÃiâÕÀiÃÊÀÊL>VÕÌÃÊÌÀ}}iÀi`ÊLÞÊ}ÌÊv>ÃiÃÊÀÊ«>ÌÌiÀÃ]
and this may occur while they are watching TV or playing video games, even if they have never had a
ÊÃiâÕÀiÊLivÀi°ÊÞiÊÜÊ>ÃÊ>`Ê>ÊÃiâÕÀi]ÊÃÃÊvÊ>Ü>ÀiiÃÃ]ÊÀÊÌiÀÊÃÞ«ÌÊi`ÊÌÊ>Êi«i«ÌVÊV`ÌÊÊ
should consult a doctor before playing a video game.
*>ÀiÌÃÊÃÕ`ÊÜ>ÌVÊÌiÀÊV`ÀiÊ«>ÞÊÛ`iÊ}>iðÊ-Ì«Ê«>Þ}Ê>`ÊVÃÕÌÊ>Ê`VÌÀÊvÊÞÕÊÀÊ
your child has any of the following symptoms: 
Convulsions Eye or muscle twitching Loss of awareness Altered vision Involuntary movements Disorientation
UÊ/ÊÀi`ÕViÊÌiÊi`ÊvÊ>ÊÃiâÕÀiÊÜiÊ«>Þ}ÊÛ`iÊ}>iÃ\ÊÊ£°Ê-ÌÊÀÊÃÌ>`Ê>ÃÊv>ÀÊvÀÊÌiÊÃVÀiiÊ>ÃÊ«ÃÃLi°Ê
2. Play video games on the smallest available television screen.3. Do not play if you are tired or need sleep.
ÊÊ*>ÞÊÊ>ÊÜiÌÊÀ°ÊÊx°Ê/>iÊ>Ê£äÊÌÊ£xÊÕÌiÊLÀi>ÊiÛiÀÞÊÕÀ°
 
 
WARNING - Battery Leakage
The Nintendo DS contains a rechargeable lithium ion battery pack. Leakage of ingredients contained within thebattery pack, or the combustion products of the ingredients, can cause personal injury as well as damage to yourNintendo DS.
vÊL>ÌÌiÀÞÊi>>}iÊVVÕÀÃ]Ê>Û`ÊVÌ>VÌÊÜÌÊÃ°ÊvÊVÌ>VÌÊVVÕÀÃ]Êi`>ÌiÞÊÜ>ÃÊÌÀÕ}ÞÊÜÌÊÃ>«Ê>`ÊÜ>ÌiÀ°ÊvÊµÕ`Êi>}ÊvÀÊ>ÊL>ÌÌiÀÞÊ«>VÊViÃÊÌÊVÌ>VÌÊÜÌÊÞÕÀÊiÞiÃ]Êi`>ÌiÞÊvÕÃÊÌÀÕ}ÞÊÜÌÊ
water and see a doctor.
To avoid battery leakage:
ÊÌÊiÝ«ÃiÊL>ÌÌiÀÞÊÌÊiÝViÃÃÛiÊ«ÞÃV>ÊÃV]ÊÛLÀ>Ì]ÊÀÊµÕ`ðÊÌÊ`Ã>ÃÃiLi]Ê>ÌÌi«ÌÊÌÊÀi«>ÀÊÀÊ`ivÀÊÌiÊL>ÌÌiÀÞ°ÊÌÊ`ëÃiÊvÊL>ÌÌiÀÞÊ«>VÊÊ>ÊvÀi°ÊÌÊÌÕVÊÌiÊÌiÀ>ÃÊvÊÌiÊL>ÌÌiÀÞ]ÊÀÊV>ÕÃiÊ>ÊÃÀÌÊLiÌÜiiÊÌiÊÌiÀ>ÃÊÜÌÊ>ÊiÌ>ÊLiVÌ°ÊÌÊ«iiÊÀÊ`>>}iÊÌiÊL>ÌÌiÀÞÊ>Li°
WARNING - Repetitive Motion Injuries and Eyestrain
Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoidproblems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain:
Û`ÊiÝViÃÃÛiÊ«>Þ°Ê*>ÀiÌÃÊÃÕ`ÊÌÀÊÌiÀÊV`ÀiÊvÀÊ>««À«À>ÌiÊ«>Þ°/>iÊ>Ê£äÊÌÊ£xÊÕÌiÊLÀi>ÊiÛiÀÞÊÕÀ]ÊiÛiÊvÊÞÕÊ`½ÌÊÌÊÞÕÊii`ÊÌ°7iÊÕÃ}ÊÌiÊÃÌÞÕÃ]ÊÞÕÊ`ÊÌÊii`ÊÌÊ}À«ÊÌÊÌ}ÌÞÊÀÊ«ÀiÃÃÊÌÊ>À`Ê>}>ÃÌÊÌiÊÃVÀii°Ê}ÊÃÊÊ
may cause fatigue or discomfort.
vÊÞÕÀÊ>`Ã]ÊÜÀÃÌÃ]Ê>ÀÃÊÀÊiÞiÃÊLiViÊÌÀi`ÊÀÊÃÀiÊÜiÊ«>Þ}]ÊÀÊvÊÞÕÊviiÊÃÞ«ÌÃÊÃÕVÊ
as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again.
vÊÞÕÊVÌÕiÊÌÊ>ÛiÊ>ÞÊvÊÌiÊ>LÛiÊÃÞ«ÌÃÊÀÊÌiÀÊ`ÃVvÀÌÊ`ÕÀ}ÊÀÊ>vÌiÀÊ«>Þ]ÊÃÌ«
playing and see a doctor. 
,PSRUWDQW/HJDO,QIRUPDWLRQ
/ÃÊÌi`Ê}>iÊÃÊÌÊ`iÃ}i`ÊvÀÊÕÃiÊÜÌÊ>ÞÊÕ>ÕÌÀâi`Ê`iÛVi°ÊÊ1ÃiÊvÊ>ÞÊÃÕVÊ`iÛViÊ
will invalidate your Nintendo product warranty. Copying of any Nintendo game is illegal and is strictlyprohibited by domestic
>`ÊÌiÀ>Ì>ÊÌiiVÌÕ>Ê«À«iÀÌÞÊ>Üðʺ>VÕ«»ÊÀʺ>ÀVÛ>»ÊV«iÃÊ>ÀiÊÌÊ>ÕÌÀâi`Ê>`Ê>ÀiÊÌÊiViÃÃ>ÀÞÊÌÊ«ÀÌiVÌÊÞÕÀÊÃvÌÜ>Ài°ÊÊ6>ÌÀÃÊÜÊLiÊ«ÀÃiVÕÌi`°
REV–E

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->