Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IPSOS KMG Türkiye 2013 Beklentiler - Beğeniler

IPSOS KMG Türkiye 2013 Beklentiler - Beğeniler

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by Uğur Özkan

IPSOS KMG tarafından yapılan bu araştırmada Türkiye'nin 2013 yılındaki beklentileri ele alınmıştır.

IPSOS KMG tarafından yapılan bu araştırmada Türkiye'nin 2013 yılındaki beklentileri ele alınmıştır.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Uğur Özkan on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
 “ To p l u msa l  Be k le n t i le rde Ka yg ý A r t ý yo r ”
 Türk i yen in  Yýldýzlarýnda Ýlg inç Deð iþ imler
“Ekonomide Endiþe Rüzgarlarý”
“ þ   þ ý  A   ü ü ” 
TÜRKÝYE2013
BEKLENTÝLER - BEÐENÝLER
“2013’e Kaygýlý Baþlangýç”
 
1
Ýçindekiler
2 Sunuþ4 Türkiye 2013 Genel Yýl Beklentileri
6 Kiþisel Beklentiler8 Ekonomik Beklentiler11 Satýn Alma Harcama Eðilimleri24 Yatýrým Tercihleri
25 Toplumsal Beklentiler Siyasi Gündem47 Türkiye’nin Yýldýzlarý59 Araþtýrma Künyesi
 
2
SUNUÞ
Bir yýl önce yaptýðýmýz araþtýrmada ‘toplumsal beklentilerdebahar havasý devam ederken, ekonomide endiþe rüzgarlarýnýnesmeye baþladýðýný’ belirtmiþtik.Bu yýlki araþtýrmanýn sonuçlarý ise toplumsal beklentilerdeki‘bahar havasý’nýn yerini ‘sert bir hava’ya býrakmaya baþladýðý,ekonomideki endiþelerin ise sürdüðünü gösteriyor. Bu nedenle2013’e toplumsal kaygýnýn yükseldiði, gerginleþtiðimiz bir ruhhali ile giriyoruz.2013’e girerken Türkiye ile ilgili ‘iyimser’ hislere sahip olanlar,3 puanlýk azalma ile yüzde 49’a düþüyor. 2013’te ‘kiþisel olarakdaha iyi durumda olacaðým’ diyenler ise yüzde 41 olarak tespitediliyor. 2013’e girerken toplumun yüzde 46’sý, 2012’ye göre 9puanlýk düþüþle ‘‘Türkiye ekonomisi olumlu’’ diyor. ‘Kiþisel gelirimartar’ diyenler ise 2012’de olduðu gibi yüzde 34 olarak tespitediliyor. ‘2013’te enflasyon artar’ diyenler de 2012 ile ayný düzeyde(yüzde 52) olarak ortaya çýkýyor. Borsa ile Dolar ve Euro kuruartýþ beklentisi içinde olanlarda 2012’ye göre önemli bir deðiþimgözlemlenmiyor.Peki ya 2013’e girerken tüketicilerin satýn alma ve harcamaeðilimleri ne yönde hareket ediyor? En belirgin fark tatileðilimlerinin ciddi olarak artmakta oluþu; sadece yurtiçi tatileðiliminde 18 puan, yurtdýþý tatil yapma eðiliminde beklentisinde7 puanlýk artýþ var. Turizm talebi yükselecek ve tatil alýþkanlýklarýgüçlenecek gözüküyor. Tüketici kredisi alým niyetinde 4 puanve bilgisayar alým niyetinde de 4 puan artýþ gözleniyor. Hareketliolmaya aday iki sektör. Diðer ürün kategorilerindeki talep2012’ye göre kayda deðer bir farklýlýk göstermiyor. Yýlabaþlarken, hane tüketim talebi açýsýndan alçakgönüllü birbüyüme ile durgunluk arasýnda bir yerdeyiz.2012 ile 2013 arasýndaki en önemli deðiþim toplumsal ruhhalimizde; tansiyonumuz yükseliyor, daha karamsar ve gerginiz.Her ne kadar bazý konulardaki pozitif toplumsal beklenti halayüzde 50’nin üzerinde olsa da, 2013’e girerken özellikle dýþpolitika ve içerideki bazý temel sorunlar hakkýndaki toplumsalalgýnýn geçen yýla göre negatif yönde deðiþtiði ortaya çýkýyor.Örneðin, 2013’te ‘Türkiye’nin uluslararasý itibarý artar’ diyenlerinyüzde 70’ten yüzde 55’e (15 puan azalma), ‘Türkiye’nin komþularýile iliþkileri daha güçlenir’ diyenler yüzde 58’den yüzde 43’e (15puan azalma), ‘Daha huzurlu bir ülke oluruz’ diyenlerin yüzde60’tan yüzde 47’ye (13 puan azalma), ‘Yeni bir anayasa uzlaþmaile kabul edilir’ diyenler yüzde 68’den yüzde 56’ya (12 puanazalma), ‘Adalet daha iyi iþler’ diyenlerin yüzde 56’dan yüzde45’e (11 puan azalma), ‘Ýnsanlar kendini daha güvende hisseder’diyenlerin yüzde 54’ten yüzde 44’e (10 puan azalma), ‘Demokratikhak ve özgürlükler artar’ diyenlerin yüzde 58’den yüzde 50’ye(8 puan azalma), ‘Terörle mücadele baþarýya ulaþýr’ diyenlerinyüzde 47’den yüzde 39’a (8 puan azalma) gerilediði görülüyor.Öte yandan ‘iç çatýþmalar artar’ diyenlerin yüzde 37’den 52’ye(15 puan artýþ), ‘Türkiye’nin bölünme ihtimali artar’ diyenlerinyüzde 27’den yüzde 41’e (14 puan artýþ) ve Türkiye’nin dýþ
Tansiyon:“2013’e Kaygýlarý Artan Bir Toplum Olarak Baþlýyoruz”

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->