Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Türk Sinemasi Notları - 2

Türk Sinemasi Notları - 2

Ratings: (0)|Views: 110 |Likes:
Published by soyluu

Yönetmenler Ne diyor?:
Erden Kıral - "Av Zamanı"
Mesut Uçakan - "Öç"
Sinan Çetin - "Prenses"
Tunç Başaran - "Uçurtmayı Vurmasınlar"
Yavuz Özkan - "Yağmur Kaçakları"
Memduh Ün - "Bütün Kapılar Kapalıydı"
Zülfü Livaneli - "Sis"
Ali Özgentürk - "Suda Yanar"
Melih Gülgen - "Kimlik"
Ziya Öztan - "Baharın Bittiği Yer"

Genç Türk Sineması Yapım ve Yönetim Sorunları - Prof. Dr. Alim Şerif Onaran
1980 Sonrasında Türk Sineması - Tuğrul Eryılmaz
Türk Sinemasında Amerikan Hakimiyeti - Mehmet Açar
1990'lı Yıllar ve Türk Sineması - Emin Alper, Zahit Atam
Sinemamızda Bir Dönem Kapanırken - Meral Gündoğdu
"Salonlar Artarken Koltuk Sayıları Azalıyor":
1990'lı Yıllarda Türkiye'de Sinema işletmeciliği - İ. Altuğ Işığan
Mutlu Parkan Godard'ı Anlatıyor - Söyleşi: Seray Genç - Yusuf Güven

Yönetmenler Ne diyor?:
Erden Kıral - "Av Zamanı"
Mesut Uçakan - "Öç"
Sinan Çetin - "Prenses"
Tunç Başaran - "Uçurtmayı Vurmasınlar"
Yavuz Özkan - "Yağmur Kaçakları"
Memduh Ün - "Bütün Kapılar Kapalıydı"
Zülfü Livaneli - "Sis"
Ali Özgentürk - "Suda Yanar"
Melih Gülgen - "Kimlik"
Ziya Öztan - "Baharın Bittiği Yer"

Genç Türk Sineması Yapım ve Yönetim Sorunları - Prof. Dr. Alim Şerif Onaran
1980 Sonrasında Türk Sineması - Tuğrul Eryılmaz
Türk Sinemasında Amerikan Hakimiyeti - Mehmet Açar
1990'lı Yıllar ve Türk Sineması - Emin Alper, Zahit Atam
Sinemamızda Bir Dönem Kapanırken - Meral Gündoğdu
"Salonlar Artarken Koltuk Sayıları Azalıyor":
1990'lı Yıllarda Türkiye'de Sinema işletmeciliği - İ. Altuğ Işığan
Mutlu Parkan Godard'ı Anlatıyor - Söyleşi: Seray Genç - Yusuf Güven

More info:

Published by: soyluu on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
ideolo-
haberci-ma 15yil
zisinden
ina ettigi
ardma
teli'ye
genan-
bu iklim
Sis, dev-
:, biz7at
.endisine
yalruz.t.
a
elbet.
if GOren,
de olsa •
iIti
filrrile-
aun
bir
ie getiril-
dnemasi-mticade-
;mlenleri-
aktan de-
' de biri-
tha dOke-
na yarat-
maz GO-
unsal do-i yeniden
Myle birkanallan
e bir yol
i. Bu izi
yaran-
ile birlik-
2 Eyiai si-
aslango-
cunu ta-
Y6NETMENLER NE DiYOR?
12 Eyli.11 Filmleri dosyasi icinde, filmlerinde direkt ya da
sembolik olarak 12
eginen veya 12
ilmleri-
ne fon yapan yOnetmenlere iig maktu soru yOnelttik: 1. Siz
kisisel olarak 12 Eyli1r0 ve Oncesini nasd det,Serlendiriyorsu-nuz? 2. BugLine kadar yapilan 12 EylUre deginen filmleri na-sd degerlendiriyorsunuz? 3. Sizin X filminizi bu filmier iginde
nasd bir yere koyuyorsunui?
Onetrnenterin
bir bolumu sorulann tOramil cevaplarken bir bolumu yalmz-
ca bid veya ikisini cevapladilar. Ses filminin yOnetrneni Zeki
Okten'e ulasamad)girna igin gartislerini yaymlayarruyoruz.
Diute filmi ise henEiz hig gOsterilmedigi igin, yOnetmeni Omit
Efekan'i sorusturrnanin clismda biraktik.
 
12
ERDEN KIRAL
(A
V ZAMANI)
12 Eylul Oncesinde genclik Sosyalist Parti'den kopup, di-
agilch. Kitleye ragmen, kitleyle saglikli baglar kurmadanonun Onctllagana yaklendi.
artlar'm belirleyiciligi ye-rine kendi idealize edilmis iradesini yerlestirdi. Dolayistylabu geng grup kendi ideolojik sOylemini gelistirdi ve bu ku-
ramsal bir soylemdi.
12 Eylul roman ye 12 Ey1E11 dOnetnir.i anlatan filmleride degerlendirmek kategorik olur
y
e konuyu daraltmak olur.Ama Av Zamaru' run Tarkiye'de yasanaus Onemli bir done-me
y
e ciddi bir soruna parmak basmast, filmin bu kategori
iginde degerlendirilmesine yol agabilir.Genellikle bu dOnemi isleyen filmier ideolojik.temelden
yoksundu, daha gok 12 Ey tin insan ilstande yaptigi tah-
ribatlar anlauhyordu. Nereden nereye gelindigi gOsterilemedi.
Tabii ki bunlan bir film iginde anlatmak kolay degil. YO-
netmenin bir sosyolog veya psikolog olrnadiguu bilmek ge-rekir. Sinemada bigim ve teknik gok Onemli, belirleyici bir
unsurdur.
12EytaldOnernindeki yasamin anlamstzligt, yazmanin
anlamsizligt, aYihnin yalruzhgfve geri gekilmesi Av Zamanenin sabitleriydi. Bu shade iyasam-alum',...'-yairnak eYle-mi",:clostluk".temalan
adm Ozveri ve sev-
giyi simgeliyordu. Sevginin
y
e Ozverinin olmadmgm bir dun-
yada ya.siyoruz. Yazar kadinin gergekligiyle bag kurup (kio yasamla olan gergekligidir) yeniden yazmaya baslar. Fil-
min 'agilc sonu' seyirciye biraluhr. Tarn
anlaulanlar
belki
de yazann fantazisiydi. Siddet varsa bu yalruzca kentte de-gil her yerdedir. Film bizim sinemanuza Riskin bir tekliftir.Bir uslup, bigem teklifidir . Ben gergekligin sareklilib, ger-gekligin billurlasmast sorunsalma taktlip kaldtm. Bir planuiuzunlugu metreyle degil barornetreyle Olgalmeli; yard pla-
mn igindeki basing, zaman duygusu Onemlidir,ALZarna-
_nenda yazandis hesaplgrnast
Onetrneni yazann
yerine gegirirsek, bu yOnetmenin de ig hesaplasmasidir. Bu
Su da
Yamiai
filiriinde gok belirgindii
y
e gok da ba.sarilichr.
Ama anlamstz bir sekilde sinema elestirmenleri tarafmdan
mahkam edilmistir. Av Zamam 12 Eyltil Oncesi terOr veanar-
si donemine kagak Olgekte de olsa deginen bir filmdir.Kamm:a korku birikerek cesaret olur. Cesaretin teme-linde korku vardir. Ben bir ayduun terOr ortammdaki kor-
kulanna degindim. Bu nedenle de film gOrmezlikten gelin-
di; cankil aychnlarin kendi iclerinde gOrmek istemedikleri
korkularuu ele almyordu. Oysa korku cra insahcildir. Ne kiinsan kendini savunabilmeli. Cesaret giderek gOzakaraligadOnasebilir. 12 Eylul Oncesi ban umutsuz.eylemleri antm-styonim.Av Zamartenda 12 Eylul Oncesinin sosyo-ekonomik ko-
sullanndan, cok ktictik divide ve bireysel bir oykil anlan-hr. Ama arkada da bir seyleri sezdirdigi karusmdayun. 12
Eylill Oncesi belirsizlik ortamt korku vericiydi. Bu belirsiz-lik ortamini yansitrnaya calistun. Insanlarm birbirlerine ga-venleri kalmanusti. Eski dostluk, yeni ideolojik ditsmanlik-
lara donasmtista.
(ucLi
Bugan.,
bunlarda,
gini,
pan siner,
Ttpkt gecrdeli gibi
mine
mak gere
yasamarn
gibi
mays yap.
sanlard
tr.
• Ucurtr,
ilgisi yokt'
bir sevgi
mesini
ye
smlar bel
de bu big
 
t
MESUT UCAKAN
00
"12 Eylid Oncesi ideolojik yogunlasmalann One cdctigt,
sosyal planda buyuk patlamalann beklendigi bir ortamdt.
Sinemada 12 EyKB sonrasi ideolojik yogunluk kayboldu, es-
tetik kaygilar On plana
stetik endiselerin belirgin bir
sekilde On plana gikmast ve sinema
guzin kazandii sanatsal
seviye son zamanlarda beni sevindiren bir olay. Benim TurkSinemasinda 1976'ya kadar yapilan ideolojik amagli filmle-
ri inceledigim bir galismarn var. Sivri ve saldirgan bir bigimde
sosyal meselelere yaklasan filmleri basanli olsa da kabul et-
miyorum. Belirgin bir Ornek vereyim: "UGURTMAY1
VURMASINILAR" filmindc ucurtmaya aces sahnesine ka-dar olan yaklasimi benimsiyorum, ama sonrasi itici geliyor.
Bence
"OC"
12 EyItilsonrast Ogrenci olaylanna deginen ilk
film °Imam ve bakis aosindaki sicaklik nedeni ile Ozgun bir
caltsma oldu. Filmde sag ya da sot belirlemesi yapmadan,
eylemlere girmis tiniversiteli bir grubu ve gruptaki arkadas-
lanndan koparak degisime ugramts bir genci konu aldim.
Tekrar karsilasuklanndaki gatismalanni
y
e sonunda t)irbir-lerine tebessum etmeleri gerektigi yorumu ile bitirdim: Da-
ha sonra cekilen bu tur filmlerin higbirinde bu sicak baktsi
yakalayamachm."
14
SINAN cETIN
(PRENSES)
Tarihin.ayirdigt bir dOnem 12 Ey1(11. 60 It yillarda Turkgencligi, bir gelinlik, bir tual kadar beyaz, birbirine sunsiktbaglarla sanlmisn. Gegen zaman iginde bir duyguyla tants-
ti Komilnizm Onun kurallanyla, onun istedigi dOgrultudayeni bir dtizenin kurtanlmastna ugras verildi. Bunun icin
OlUndii. 12 Eylul bir hizlandirths donemi olmus-
tur. Bu clOneme ait, Yesilcarn'tn yarattigi hicbir film yeterli
olamamisur. Benim cektigim "Prenses" filmi, bu filmier
icinde en basarch, en masum anlattma sahip olantydi. Ken-
di kendimize yettik ve bizim seyircimiz bu filmi begendi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->