Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BORANG SM-1 ABM(P) 2010

BORANG SM-1 ABM(P) 2010

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,247 |Likes:
Published by smsp978

More info:

Published by: smsp978 on Feb 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

original

 
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIAGARIS PANDUAN MENGISI BORANG MAKLUMAT SM-1 (Diisi oleh pihak sekolah)Bil.PERKARAKETERANGANADATA SEKOLAH1
Nama Sekolah
2
Pej. Pelajaran DaerahIsikan Nama Pejabat Pelajaran Daerah
3
Kod Sekolah
4
Aktiviti
5
 TelefonIsikan Nombor telefon sekolah
6
Gred SekolahIsikan diruangan berkenaan
7
Sesi Persekolahan Tahun 2009
8910111213
Bil. Kelas beroperasi Tahun 2009
1415
 Jumlah Murid Pada 31 Januari 2009
16
Isikan Nama Sekolah yang terdaftar sepertimana yang ada dalamrekod Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan(EPRD)Isikan Kod Sekolah yang terdaftar sepertimana yang ada dalam rekodEPRDIsikan ruangan yang berkenaan:-SMH - Sekolah Menengah Harian,SBM - Sekolah Menengah Bestari,M.Khas - Sekolah Menengah Model KhasSMKA - Sekolah Menengah Kebangsaan AgamaIsikan Sesi persekolahan Tahun Semasa .1 - Satu Sesi (pagi sahaja atau petang sahaja)2 - Dua Sesi ( Pagi Petang)Cadangan Sesi Persekolahan Tahun2010Isikan Cadangan Sesi persekolahan Tahun 2010 setelah mendapatpersetujuan Jabatan.1 - Satu Sesi (pagi sahaja atau petang sahaja)2 - Dua Sesi ( Pagi Petang)Pusat Akses tahun 2009 dan Tahun2010Isikan maklumat sekiranya sekolah mempunyai Pusat Akses tahun2009 atau di senaraikan mendapat peruntukan Pusat Akses dariBahagian Teknologi Pendidikan tahun 2010. (Norma jawatan GuruPenyelaras Bestari dan Juruteknik Komputer adalah Berkaitan)2 - ada1 - TiadaBil. Komputer Beroperasi Tahun2009Isikan bilangan komputer di sekolah yang digunakan (Beroperasi)tahun 2009.Bil Makmal Sains Operasi Tahun2009Isikan bilangan makmal sains di sekolah yang digunakan (Beroperasi)bagi tahun 2009. Bagi sekolah yang mempunyai bilangan makmalsains tidak digunakan atas sebab tertentu atau digunakan dalamtempoh yang singkat tidak dikira sebagai beroperasi. NormaPerjawatan Pembantu Makmal adalah berkaitanBil. Bilik Darjah Tahun 2009 (Fizikal)Isikan bilangan fizikal bilik darjah yang ada bagi tahun 2009. Fizikalbilik darjah bermaksud bilik darjah yang boleh digunakan bagi tujuanP&P. bagi bilik darjah yang digunakan sebagai bilik-bilik khas tidakdikira sebagai fizikal bilik darjah. Norma Perkiraan guru adalahberdasarkan bilangan Kelas (Bilik darjah). Sekolah yang tidakmempunyai fizikal bilik darjah tetapi membuka kelas (kelas terapong)hendaklah memaklumkan kepada pihak Jabatan PelajaranNegeri.Bilangan murid bagi sekolah bagi bilik darjah adalah 1 hingga40 setiap bilik darjah. Dasar kawalan saiz perkhidmatan awam danpenjimatan perbelanjaan Negara adalah berkaitan.Isikan bilangan kelas yang beroperasi pada 31 Januari Tahun 2009termasuk kelas tingkatan 6 bawah.Bil. Bilik Darjah Tahun 2010(Fizikal)Isikan bilangan fizikal bilik darjah yang ada bagi tahun 2010 termasuktambahan fizikal bilik darjah yang baru (bangunan baru). Bagibangunan lama yang telah ganti dengan bangunan baru tidak dikirasebagai fizikal bilik darjah. Pihak sekolah hendaklah memaklumkankepada Jabatan Pelajaran Negeri sekiranya bangunan lama (selamatdigunakan) sebagai fizikal bilik darjah disebabkan bilangan pelajaryang bertambah. Bilangan murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 bagibilik darjah adalah 1 murid hingga 40 murid setiap bilik darjahmanakala bagi murid tingkatan 6 adalah 25 murid satu kelas. Dasarkawalan saiz perkhidmatan awam dan penjimatan perbelanjaanNegara adalah berkaitan.Isikan jumlah murid pada 31 Januari 2009. jumlah murid pada 31 januari 2009 adalah tidak termasuk :-1.Murid yang telah berpindah pada 31 Januari atau sebelumnya2.Murid tingkatan 1 yang telah memohon SBP atau MRSM atau sekolahkhas Jabatan3.Murid tingkatan 4 yang telah memohon SMT, SBP atau MRSM atausekolah khas JabatanBil. Penghuni Asrama31 Januari 2009Isikan bilangan Penghuni Asrama bagi murid Norma dan PendidikanKhas pada 31 Januari 2009. bagi bilangan penghuni asrama yangmelebihi kapasiti asrama. Pihak sekolah hendaklah mendapatkankebenaran pihak berkaitan dan memaklumkan kepada JabatanPelajaran Negeri. Dasar kawalan saiz perkhidmatan awam danpenjimatan perbelanjaan Negara adalah berkaitan.
 
17
Bil. Guru Tahun 2009
BCDEFGHI J
Diakui Oleh Pengetua / GPK Isikan jumlah Guru pada 31 januari 2009. Guru dibahagi kepada:-1. Guru Tetap dan Guru Sandaran terlatih2. Guru Sandaran Tidak Terlatih dan Guru KontrakBIL. KELAS DAN MURID ALIRAMBIASA PADA 31 JANUARI 2009(SEBENAR)Isikan jumlah bilangan kelas dan murid mengikut tingkatan pada 31 januari 2009 termasuk tingkatan 6 bawah.BIL. KELAS DAN MURID PEND. KHASPADA 31 JANUARI 2009 (SEBENAR)Isikan jumlah bilangan kelas dan murid (Masalah pembelajaran,penglihatan dan pendengaran) pada 31 januari 2009CADANGAN BIL. KELAS DAN MURIDALIRAN BIASA TAHUN 2010 ALIRANBIASAIsikan jumlah cadangan bilangan kelas dan murid Aliran Biasamengikut tingkatan termasuk tingkatan 6 bawah. Pembukaan kelasadalah berdasarkan fizikal bilik darjah yang ada.CADANGAN BIL. KELAS DAN MURIDPENDIDIKAN KHAS TAHUN 2010Isikan jumlah cadangan bilangan kelas dan murid (Masalahpembelajaran, penglihatan dan pendengaran) Tahun 2010BIL. KELAS DAN MURID ALIRANKELAS AL-QURAN TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010Isikan jumlah bilangan kelas dan murid pada 31 Januari 2009 dancadangan jumlah bilangan kelas dan Murid tahun 2010 Aliran Kelas Al-quran mengikut tingkatan. Pembukaan Kelas berdasarkan fizikal bilikdarjah yang ada.BILANGAN KELAS DAN MURID TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010 BAGISEKOLAH RENDAH (Model Khas)Isikan jumlah bilangah bagi Kelas dan Murid sekolah rendah tahun 4, 5dan 6 pada 31 januari dan cadangan tahun 2010BIL. KELAS DAN MURID MATAPELAJARAN TEKNIKAL (MPT) TAHUN2009 DAN 2010isikan jumlah kelas dan murid bagi murid tingkatan 4 dan 5 yangmengambil Mata Pelajaran Teknik (Mata Pelajaran ERT, SainsPertanian, Lukisan Kejuteraan, Teknologi Kejuruteraan, Perdagangandan Prinsip Akaun)BIL. KELAS DAN MURID MATAPELAJARAN VOKASIONAL (MPV) TAHUN 2009 DAN 2010Isikan jumlah kelas dan murid bagi pelajar yang mengambil MataPelajaran Vokasional termasuk ICT (TMK) dan RekaciptaBILANGAN KELAS DAN MURID AMALI TINGKATAN 6 TAHUN 2009 DAN2010Isikan jumlah kelas dan murid kelas amali tingkatan 6 bawah dantingkatan 6 Atas (Mata Pelajaran Fizik, Kimia, Biologi, Computing danPendidikan Seni Visual)BILANGAN KELAS DAN MURID MATAPELAJARAN BAHASAANTARABANGSA TAHUN 2009 DAN2010Isikan jumlah kelas dan murid bagi pelajar yang mengambil MataPelajaran bahasa Jepun, bahasa Perancis dan Bahasa JermanPENGISIAN JAWATAN GURU DANBUKAN GURU PADA 31 JANUARI2009Isikan Jumlah pengisian guru mengikut jawatan di sekolah pada 31 januari 2009. Dibahagi kepada:-1. Guru Tetap dan Guru Sandaran terlatih2. Guru Sandaran Tidak Terlatih dan Guru KontrakData yang diberikan diakui oleh guru Pengetua atau Guru PenolongKanan. Maklumat yang diberikan akan digunapakai dalam perkiraanperjawatan guru berdasarkan sekolah (School Based). Borang SM-1hendaklah disokong oleh
Penyata Murid Mengikut Kelas Bulan Januari.
Di Sahkan Ketua Unit SekolahMenengahKetua Unit Sekolah Menengah hendaklah meneliti permohonansekolah supaya proses P&P di sekolah berjalan lancar disampingmenguatkuasa Dasar kawalan saiz perkhidmatan awam danpenjimatan perbelanjaan Negara .
 
SM-1 3/10
SM-1
No. Siri(Diisi Oleh JPN)KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIABORANG MAKLUMATPERJAWATAN BERASASKAN SEKOLAHANGGARAN BELANJA MENGURUS TAHUN 2010 (AKT. SEKOLAH MENENGAH) Diisi oleh Pihak sekolah
A: DATA SEKOLAH1.
:
SMK SERI PAKA
2.
DUNGUN
3.
Kod Sekolah:TEA 1040
4.
AktivitiSMH /SMBSMHM.khasSMKA
5.
Telefon09-8274978
6.
Gred SekolahGred AGred B /
7.
:
Satu /Dua
8.
Satu
/
Dua
9.
Tiada /Ada
10.11.
2.
22
13.
22
14.
23
5.
687
16.7.
Bil. Guru Tahun 2009 41GSTT / Kontrak2
TingkatanKelasMurid
TingkatanKelasMurid
PeralihanPeralihanTingkatan 1Tingkatan 1Tingkatan 2Tingkatan 2Tingkatan 3Tingkatan 3Tingkatan 4Tingkatan 4Tingkatan 5Tingkatan 5Tingkatan 6 (B) SainTingkatan 6 (B) SainTingkatan 6 (B) KemTingkatan 6 (B) KemTingkatan 6 (A) SainTingkatan 6 (A) SainTingkatan 6 (A) KemTingkatan 6 (A) Kem
 Jumlah00Jumlah00
P. Khas
elas (Bay)Murid
. Kha
Kelas (Fizikal)Kelas (BaMuridNama SekolahPej. PelajaranDaerah:SesiPersekolahanTahun 2009Cadangan SesiPersekolahanTahun 2010:Pusat AsesTahun 2009dan 2010B.KomputerBeroerasi :B Mama SansOperasi Tahun2009Bil. Bilik Darjah Tahun2009 (Fizikal). easBeroperasiTahun 2009 :. araTahun 2010Fizikal: Jumlah Murid Pada 31 Januari 2009B. PengunAsrama 31 Jan2009MuridNormalMurid P.KhasMuridSek RenTetap /GST
B:
BIL. KELAS DAN MURID ALIRAM BIASAPADA 31 JANUARI 2009 (SEBENAR)
C:
CADANGAN BIL. KELAS DAN MURIDALIRAN BIASA TAHUN 2010BIL. KELAS DAN MURID PENDIDIKAN KHASPADA 31 JANUARI 2009 (SEBENAR)CADANGAN BIL. KELAS DAN MURID PENDIDIKANKHAS TAHUN 2010Kelas(Fizikal)

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
amazs2003 liked this
Abdul Hakim liked this
shidihas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->