Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
001-027.

001-027.

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Simeron Wordpress

More info:

Published by: Simeron Wordpress on Jan 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

 
'
Τ ΚΖ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
 
νακομιδ το Λειψ νου το ν γ οις Πατρ ς μ ν ω ννου το
 .
Χρυσοστ μου
 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
 
' ,
Μετ τ νΠροοιμιακ νΨαλμ νΣτιχολογο μεν τ να στ σιν το Μακ ριος
 . , , '
ν ρ Ε ςδ τ Κ ριε κ κραξα στ μεν Στ χους ς κα ψ λλομεν Στιχηρ
 .
Προσ μοια
'
χοςδ ςγεννα ον νΜ ρτυσι
π, π , π
Τ νχρυσ λατον σ λ ιγγα τ θε νευστον ργανον τ νδογμ των λαγος
 , , ,
νεξ ντλητον τ ς κκλησ αςτ στ ριγμα τ ννο ντ νο ρ νιον τ ςσοφ αςτ ν
 , π, π, π
βυθ ν τ νκρατ ρατ ν γχρυσον τ ν ροχ οντα οταμο ςδιδαγμ των
 , , .
μελιρρ των κα ρδε οντα τ νκτ σιν μελ δικ ςε φημ σωμεν
 
, , π ,
Τ ν στ ρατ ν δυτον τ ν κτ σιφωτ ζοντα διδαγμ των ασαν τ ν φ λιον τ ς
 , π π , π
μετανο αςτ νκ ρυκα τ νσ γγον τ ν γχρυσον τ ν γρ τητα δειν ς ογν σεως
 , , , π,
α ροντα κα δροσ ζοντα κτακε σας καρδ ας μαρτ αις ω ννην αξ ως τ ν
 .
Χρυσολ γον τιμ σωμεν
 
 π , π, π,
γειος γγελος κα ο ρ νιος νθρω ος χελιδων ε λαλος κα ολ φωνος τ ν
 , π π π,
ρετ ν τ θησα ρισμα τρα ρρηκτος τ ν ιστ ν ογραμμ ς τ ν Μαρτ ρων
 , , π, π ,
φ μιλλος σοστ σιος τ ν γ ων γγ λων οστ λων μ τρο ος ν μνοις
Ἡ Ἡ
 .
μεγαλυν σθω Χρυσ στομος
 
τερα Στιχηρ Προσ μοια
 
χος α τ ς
 
ξ ψ στου κληθε ς
, ,
ερωτ την στησ μεθα χορε αν· στ φος γ ρχρυσ μορφον τ ς κκλησ αςΧριστο
Ἡ Ἡ
 , π , π π , π
βασιλικ δ ξ σ μερον Κομ νων ρ ς λιν κειτ νΒασιλε ουσαν λ μ ει
 , π , π , π ,
στ λβον νωθεν τ αν δ α το ρ ςβασιλε αντ ν ϋλον ιστο ςε σ γει κα τ
Ἡ Ἡ
  π π,
τ ν λων ροσοικειο Βασιλε ·δι βο μεν· Χρυσε νυμε Π τερ θε εΧρυσ στομε
  π, , .
γχρυσε καθικ τευε σ σαι κα φωτ σαι τ ς ψυχ ς μ ν
Ἡ Ἡ
 
, π, π
ςο ραν ςφαειν ςτ ς κκλησ ας δ σιν Χρυσ στομε τ ν ερ ριον καθυ οστ ς
  π, π, π
ην στατα ανατ λλεις σ μερον χα ρων τ κτ σει δυτος· θ λ εις
Ἡ Ἡ
 , , ππ,
γκοσμο μενος θαυμ των στροις σοφ φ ρεις Χριστ ν ερλ μ οντα λ ου
 , π ,
δ κην σο δ δουχο ντα ν ντ ν νοδον· δι βο μεν· Φωταυγ στατε φωτολ γε
  π, , .
Χρυσ στομε νσοφε καθικ τευε σ σαι κα φωτ σαι τ ς ψυχ ς μ ν
Ἡ Ἡ
 
, ,
Ν ν ο ραν ς το ς γγ λοις συγχορε ει κτ σει συνευφρα νονται βροτ ν συστ ματα·
Ἡ Ἡ
 
 
, π, , π
γ ρ νγ ο ραν φρονας δεικν ςτο ς ντας κλ μακι θε σε τ ν ημ των α το ·
  π, , , ,
ο τος τ ν νοδον τ νθεοδρ μων βαθμ ν ς ακ βν οςδε κνυσιν γγ λων
 , , ,
θε ων γαλλομ νων τ μεταθ σει α το ·δι βο μεν Παμμακ ριστε τ ν λων
 , π, .
γγ λων συν μιλε Χρυσολ γε δυσ ει το σωθ ναι τ ς ψυχ ς μ ν
... '
Δ ξα χοςδ Κοσμ
, , π
Ο κ δεισε Χρυσ στομε τ νΒασιλ δακοταλε ψαντα αροικε ν νΚομ νοις· θεν
Ἡ Ἡ
 , π, π π
θε θεν γμ νη νακτορικ ανδαισ α λιν σε αν γαγεν ντο ςβασιλε οις·
 , .
ε φρ νθη δ κκλησ α δο σ σε νθομολογουμ νη κα λ γουσα Μεγαλ νει
 , π , π,
δ ξα μου τ ν Κ ριον οδ ντα μοι τ ν νυμφαγωγ ν κα τ στ ριγμα τ ς στεως
Ἡ Ἡ
  π , π
τ ν ληψιν τ ν ξιωμ των μου κα ν αυσιν τ ν μ ν κροτ φων· τ ψος τ ς
  π, , π π,
τα εινοφροσ νης κα β θος τ ς λεημοσ νης κα λο τον τ ς μ ς τωχε ας κα
 . , ,
μ κος τ ςμετανο ας Δι α το μ νσε σιεΠ τερ τ νε ρ νην α τησαι κα τα ς
Ἡ Ἡ
 , .
ψυχα ς μ ν τ μ γα λεος
... ,
Κα ν ν Θεοτοκ ον α τ ς
π , π π,
δι σ θεο τωρ Προφ της Δαυ δ μελ δικ ς ερ σο ροανεφ νησε τ μεγαλε
Ἡ Ἡ
  π. π
σοι οι σαντι Παρ στη Βασ λισσα κ δεξι ν σου· σ γ ρ Μητ ρα ρ ξενον ζω ς
Ἡ Ἡ
 , π π , π
ν δειξεν τωρ κσο νανθρω σαι ε δοκ σας Θε ς νατ ν αυτο να λ σ
Ἡ Ἡ
 , π π π,
ε κ να φθαρε σαν το ς θεσι· κα τ λανηθ ν ρει λωτον ε ρ ν ρ βατον το ς
 , π, ,
μοις ναλαβ ν τ Πατρ ροσαγ γ κα τ δ θελ ματι τα ςο ραν αις συν ψει
 , , , π .
Δυν μεσι κα σ σ Θεοτ κε τ ν κ σμον Χριστ ς χων τ μ γα κα λο σιον λεος
Ἡ Ἡ
 , , .
Ε σοδος τ Προκε μενον τ ς μ ρας κα τ ναγν σματα
 
Παροιμι ν τ ν γνωσμα
(. 10, 6-7 & 3, 13-16 & 8,... )
Κεφ
, π .
Μν μηδικα ουμετ γκωμ ων κα ε λογ αΚυρ ου κεφαλ να το Μακ ριος
  π, .
νθρω ος ςε ρεσοφ ανκα θνητ ς ςε δεφρ νησιν Κρε ττον γ ρα τ ν
  π, .
μ ορε εσθαι χρυσ ουκα ργυρ ουθησαυρο ς Τιμιωτ ραδ στιλ θων
Ἡ Ἡ
  π ( π, π
ολυτελ ν ο κ ντιτ σσεται α τ ο δ ν ονηρ ν ε γνωστ ς στι σι το ς
Ἡ Ἡ
 ) π , .
γγ ζουσιν α τ ν · ν δ τ μιον ο κ ξιον α τ ς στιν κ γ ρ το στ ματος α τ ς
  π , π .
κ ορε εται δικαιοσ νη ν μον δ κα λεον γλ σσης φορε Τοιγαρο ν κο σατ
Ἡ Ἡ
 , π, .
μου τ κνα· σεμν γ ρ ρ κα μακ ριος νθρω ος ςτ ς μ ς δο ςφυλ ξει Α
 , , π .
γ ρ ξοδο μου ξοδοι ζω ς κα τοιμ ζεται θ λησις αρ Κυρ ου Δι το το
  π , π π.
αρακαλ μ ς κα ρο εμαι μ ν φων ν υ ο ς νθρ ων τι γ σοφ α
 , π.
κατεσκε ασα βουλ ν κα γν σιν κα ννοιαν γ εκαλεσ μην μ βουλ κα
Ἡ Ἡ
 , , . π,
σφ λεια μ φρ νησις μ δ σχ ς γ το ς μ φιλο ντας γα ο δ μ
 . , , π, π,
ζητο ντες ε ρ σουσι χ ριν Νο σατε το νυν κακοι ανουργ αν ο δ α δευτοι
 . π , π
νθεσθε καρδ αν Ε σακο σατ μου κα λιν· σεμν γ ρ ρ κα νο γω
 . ,
χειλ ων ρθ τι λ θειαν μελετ σει λ ρυγξ μου βδελυγμ να δ ναντ ον μο
 . π ,
χε λη ψευδ Μετ δικαιοσ νης ντα τ ματα το στ ματ ς μου ο δ ν ν α το ς
 , . ,
σκολι ν ο δ στραγγαλι δες Π ντα ε θ α στ το ς νοο σι κα ρθ το ς ε ρ σκουσι
 . , π , π
γν σιν Διδ σκω γ ρ μ ν ληθ να γ νηται ν Κυρ λ ς μ ν κα λησθ σεσθε
  π.
νε ματος
 
Σοφ ας Σολομ ντος τ ν γνωσμα
()
κλογ
,
γκωμιαζομ νου Δικα ου ε φρανθ σονται λαο · θανασ α γ ρ στιν μν μη α το ·
 
 
π π π, .
τι κα αρ Θε γιν σκεται κα αρ νθρ οις κα ρεστ Κυρ ψυχ α το
Ἡ Ἡ
  π , , π π.
ιθυμ σατε τοιγαρο ν νδρες σοφ αν κα οθ σατε κα αιδευθ σεσθε ρχ γ ρ
  π . , .
α τ ς γ η κα τ ρησις ν μων Τιμ σατε σοφ αν να ε ς τ ν α να βασιλε σητε
  π , . ,
αγγελ μ ν κα ο κρ ψω φ μ ν μυστ ρια Θεο τι α τ ς κα τ ς σοφ ας
 , . π
δηγ ς στι κα τ ν σοφ ν διορθωτ ς Κα ν τ χειρ α το σα φρ νησις κα
  π. π π
ργασι ν ιστ μη ντων τεχν τις δ δαξ με σοφ α· στι γ ρ ν α τ νε μα
Ἡ Ἡ
 , , π , .
νοερ ν γιον α γασμα φωτ ς ϊδ ου κα ε κ ντ ς γαθ τητος το Θεο Α τη
  π . ππ , π
φ λους Θεο κα ροφ τας κατασκευ ζει Ε ρε εστ ρα δ στιν λ ου κα ρ
  π , π.
σαν στ ρων θ σιν· φωτ συγκρινομ νη ε ρ σκεται ροτιμοτ ρα Α τη το ς
  π π , .
θερα ε σαντας α τ ν κ νων ρρ σατο κα δ γησεν ν τρ βοις ε θε αις δωκεν
  π ,
α το ς γν σιν γ αν· κα διεφ λαξεν α το ς νεδρευ ντων κα γ να σχυρ ν
Ἡ Ἡ
 , π, π .
βρ βευσεν α το ς να γν σι ντες τι δυνατωτ ρα αντ ς στιν ε σ βεια Κα ο
Ἡ Ἡ
  π , π π
μ κατισχ σ οτ κακ α σοφ ας ουδ ο μ αρελε σεται ονηρο ς λ γχουσα
 . π ,
δ κη Ε ον γ ρ ν αυτο ς λογισ μενοι ο κ ρθ ς· Καταδυναστε σωμεν τ ν
 , , π π π
δ καιον μ φεισ μεθα τ ς σι τητος α το μηδ ντρα μεν ολι ς ρεσβευτο
  π. . ,
ολυχρον ους στω δ μ ν σχ ς ν μος Κα νεδρε σωμεν τ ν δ καιον τι
 , , π
δ σχρηστος μ ν στι κα ναντιο ται το ς ργοις μ ν κα ιφημ ζει μ ν
  π . π , π
μαρτ ματα αιδε ας μ ν αγγ λλεται γν σιν χειν Θεο κα α δα Κυρ ου
 . .
αυτ ν νομ ζει γ νετο μ ν ε ς λεγχον ννοι ν μ ν Βαρ ς στιν μ ν κα
  π, , .
βλε μενος τι ν μοιος το ς λλοις β ος α το κα ξηλλαγμ ναι α τρ βοι α το
 , π , π ,
Ε ς κ βδηλον λογ σθημεν α τ κα χεται τ ν δ ν μ ν ς καθαρσι ν κα
 . , , π
μακαρ ζει σχατα δικα ων δωμεν ο ν ε ο λ γοι α το ληθε ς κα ειρ σωμεν τ
 . , π ,
ν κβ σει α το βρει κα βασ ν τ σωμεν α τ ν ναγν μεν τ ν ιε κειαν α το
 ,
κα δοκιμ σωμεν τ ν νεξικακ αν α το θαν τ σχ μονι καταδικ σωμεν α τ ν·
  ππ . , π
σται γ ρ α το ισκο κ λ γων α το Τα τα λογ σαντο κα λαν θησαν·
Ἡ Ἡ Ἡ Ἡ
  π . ,
ετ φλωσε γ ρ α το ς κακ α α τ ν Κα ο κ γνωσαν μυστ ρια Θεο ο δ κριναν
 , , ,
τισ Θε ς μ νος ζω ς χωνκα θαν του τ ν ξουσ αν κα σ ζων νκαιρ
Ἡ Ἡ
 , π ,
θλ ψεως κα υ μενος αντ ς κακο · ο κτ ρμων κα λε μων κα διδο ς το ς
 , π .
σ οις σου χ ριν κα τ σ βραχ ονι το ς ερηφ νοις ντιτασσ μενος
Ἡ Ἡ
 
Σοφ ας Σολομ ντος τ ν γνωσμα
()
κλογ
π , π ,
Στ μα δικα ου οστ ζει σοφ αν χε λη δ νδρ ν στανται χ ριτας στ μα σοφ ν
 , .
μελετ σοφ αν δικαιοσ νηδ σεται α το ς κθαν του Τελευτ σαντος νδρ ς
 , π ,
δικα ου ο κ λλυται λ ς· υ ς γ ρ δ καιος γενν ται ε ς ζω ν κα ν γαθο ς α το
Ἡ Ἡ
  π . π, π
καρ ν δικαιοσ νης τρυγ σει Φ ς δικα οις δι αντ ς κα αρ Κυρ ου ε ρ σουσι
Ἡ Ἡ
 . π, π
χ ριν κα δ ξαν Γλ σσα σοφ νκαλ σταται κα νκαρδ α τ ν να α σεται
 . π , π .
σοφ α γα Κ ριος σ ας καρδ ας δεκτο δ α τ ντες μωμοι ν δ Σοφ α
Ἡ Ἡ
  ππ π , π
Κυρ ου φωτιε ρ σω ον συνετο · φθ νει γ ρ το ς ιθυμο ντας α τ ν ρ το
 , π π , π ,
γνωσθ ναι κα ε χερ ς θεωρε ται τ ν γα ντων α τ ν ρθρ σας ρ ς α τ ν
  π, π , .
ο κο ι σει κα γρυ ν σας δι α τ ν ταχ ως μ ριμνος σται τι το ς ξ ους α τ ς
  π , .
α τ ερι ρχεται ζητο σα κα ν τα ς τρ βοις φαντ ζεται α το ς ε μεν ς Σοφ ας ο
  π . ,
κατισχ σει οτ κακ α Δι τα τα κα ραστ ς γεν μην το κ λλους α τ ς κα
 , ,
φ λησα τα την κα ξεζ τησα κ νε τητ ς μου κα ζ τησα ν μφην γαγ σθαι
 . π π π
μαυτ τι ντων Δεσ της γ ησεν α τ ν· μ στις γ ρ στι τ ς το Θεο
Ἡ Ἡ Ἡ Ἡ Ἡ Ἡ
  π, . π
ιστ μης κα α ρ τις τ ν ργων α το Ο νοι α τ ς ε σιν ρετα · σωφροσ νην δ
Ἡ Ἡ
 , ,
κα φρ νησιν α τηδιδ σκει δικαιοσ νην κα νδρε αν νχρησιμ τερον ο δ ν στιν
  π. ππ π , ,
ν β νθρ οις Ε δ κα ολυ ειρ αν οθε τις ο δε τ ρχα α κα τ μ λλοντα
Ἡ Ἡ Ἡ Ἡ Ἡ Ἡ
  π , ,
ε κ ζειν· σταται τροφ ς λ γων κα λ σεις α νιγμ των σημε α κα τ ρατα
  π, π
ρογιν σκει κα κβ σεις καιρ ν κα χρ νων· κα σι σ μβουλ ς στιν γαθ · κα
Ἡ Ἡ
 , .
θανασ α στ ν ν α τ κα ε κλεια ν κοινων λ γων α τ ς Δι το το ν τυχον τ
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->