Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
04. dn. reda

04. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

 
R E P U B L I K A H R V A T S K AMINISTARSTVO KULTURENACRTPRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMAS KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAZagreb, travanj 2009.
 
 2
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONAO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA S KONA
Č
NIMPRIJEDLOGOM ZAKONAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. i
č
lanku 68. Ustava Republike Hrvatske.
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
IOcjena stanja
 Vlada Republike Hrvatske usvojila je Pregovara
č
ko stajalište RepublikeHrvatske za Me
đ
uvladinu konferenciju o pristupanju Republike Hrvatske EuropskojUniji, za poglavlje 3. „Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga“, 18.listopada 2006. godine. Tako
đ
er je donesen i Nacionalni program RepublikeHrvatske za pristupanje Europskoj uniji - 2009., te Plan uskla
đ
ivanja zakonodavstvaRepublike Hrvatske s pravnom ste
č
evinom Europske unije prema NPPEU 2009.Ovim dokumentima preuzeta je obveza uskla
đ
ivanja propisa koji ure
đ
uju osnivanjeustanova s pravnom ste
č
evinom Europske unije.Iz navedenih razloga, kako bi se izjedna
č
io položaj stranih fizi
č
kih i pravnihosoba s položajem doma
ć
ih fizi
č
kih i pravnih osoba, izmijenjen je po
č
etkom ovegodine Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) te je propisano da ustanove mogu osnovati doma
ć
e i strane fizi
č
ke i pravne osobe.Postoje
ć
i Zakon o knjižnicama („Narodne novine“, broj 105/97, 5/98 i 104/00)propisuje da samostalne knjižnice mogu osnovati i druge doma
ć
e pravne i fizi
č
keosobe. Stoga je ovaj Zakon potrebno u tom dijelu izmijeniti kako bi se uskladio sagore navedenim aktima i sa Zakonom o ustanovama.Nadalje, donesen je novi Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokomobrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i Zakono akademskim i stru
č
nim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj107/07) koji na novi na
č
in ure
đ
uju pitanja vrste i stjecanja visokog obrazovanja teakademskih i stru
č
nih naziva i akademskih stupnjeva. Zakon o knjižnicama potrebno je uskladiti i sa ovim propisima.
 
 3
Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom
 Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama ure
đ
uju sesljede
ć
a pitanja:- izjedna
č
uje se položaj doma
ć
ih i stranih fizi
č
kih i pravnih osoba pri osnivanjuknjižnica kao ustanova. Stranim fizi
č
kim i pravnim osobama otvara se zakonskamogu
ć
nost da osnivaju knjižnice kao ustanove na jednaki na
č
in i uz ispunjavanjeistih uvjeta koje moraju ispuniti doma
ć
e fizi
č
ke i pravne osobe;- detaljno ure
đ
ivanje stru
č
nih knjižni
č
arskih zvanja i na
č
in njihova postizanja,sukladno novim zakonima o visokom obrazovanju i o akademskim i stru
č
nimnazivima i akademskom stupnju, ostavljeno je posebnom pravilniku ministra kulture.Tako
ć
e Hrvatsko knjižni
č
no vije
ć
e, na
č
iji prijedlog ministar donosi ovaj pravilnik,imati dovoljno vremena za utvr 
đ
ivanje rješenja najpovoljnijih za struku. Pitanjastru
č
nih zvanja i stru
č
nog usavršavanja nisu neminovno zakonska materija pa serastere
ć
uje zakonski tekst i omogu
ć
uje jednostavnije i brže izmjene pravilnika uslu
č
aju potrebe. Stoga se
č
lanci 35. i 36. brišu i odre
đ
uje se rok od godine dana zadonošenje pravilnika.
Posljedice koje
ć
e proiste
ć
i donošenjem Zakona
 Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama u trenutkupristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji knjižni
č
ni zakon ne
ć
e sadržavatidiskriminacijske odredbe koje bi bile u suprotnosti s pravnom ste
č
evinom EuropskeUnije u odnosu na mogu
ć
nosti stranih pravnih i fizi
č
kih osoba za osnivanje knjižnicakao ustanova.Nadalje, otklonit
ć
e se i trenutna neuskla
đ
enost Zakona o knjižnicama u na
č
inustjecanja stru
č
nih knjižni
č
arskih zvanja te akademskih i stru
č
nih naziva i akademskihstupnjeva sa novim zakonima kojima je ure
đ
eno to podru
č
 je.
III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVO
 Đ
ENJE ZAKONA
Za provo
đ
enje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijskasredstva u državnom prora
č
unu Republike Hrvatske niti u prora
č
unu jedinica lokalne ipodru
č
ne (regionalne) samouprave. U državnom prora
č
unu, u razdjelu Ministarstvakulture, osigurana su sredstva za knjižni
č
nu djelatnost iz kojih
ć
e se i nadaljeosiguravati sredstva za provedbu Zakona o knjižnicama, na što predložene izmjene idopune ne
ć
e imati utjecaja. Obveze jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne)samouprave kao osniva
č
a knjižnica i kao korisnika knjižni
č
ne djelatnosti i posebnihknjižni
č
nih programa tako
đ
er ostaju neizmijenjene.
IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Temelj za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicamapo hitnom postupku nalazi se u
č
lanku 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->