Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skripta Obligacije 1

Skripta Obligacije 1

Ratings: (0)|Views: 81|Likes:
Published by macak
Obligaciono pravo 1
Obligaciono pravo 1

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: macak on Jan 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

 
Skripta je uradjena po knjizi Obligaciono pravo, Oliver Antic, izdanje 2010, po ispitnim pitanjima kojavaze od juna 2010. (229 pitanja), sadrzi i posebne ugovore od Perovica.Nadam se da ce nekom biti od pomoci.
"Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje, i cemer i med... Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da biprizvale smeh..."
 
od 
 » 10 Sep 2011 12:48
1. ОБЈЕКТИВНО И СУБЈЕКТИВНО ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
 
Објективно облигационо право je скуп правних правила и норми који уређују облигационо право.Израз „скуп правних правила и норми" треба схватити у најширем смислу, јер ту спадају какоодредбе прописа које доносе државни органи (нпр. законици, закони, подзаконски прописи), такои писана и неписана правила која потичу од недржавних организација, као и правила која суспонтано настала дуготрајним понављањем или потичу из сфере морала.
 
За европско право правило je да се највећи део норми облигационог права налази или узаконицима или у посебним законима. Први европски грађански законици, као и грађанскизаконици доношени под утицајем тих грађанских законика, без обзира на то да ли прихватајуинституциону, пандектну или оригиналну поделу, у својим оквирима уређују и облигационо право.Тако су поступили: Code civil, аустријски Грађански законик, холандски Грађански законик, српскиГрађански законик, црногорски Општи имовински законик, немачки Грађански законик, грчкиГрађански законик… С друге стране, у Швајцарској и у бившој Југославији, односно у државаманасталим на тлу Југославије, постоји посебан закон који уређује облигационе односе.
 
У англо
-
америчком праву je судска пракса извор права, тако да се бројна правила уговорногправа, накнаде штете и др. налазе у прецедентима, чији се број мери стотинама хиљада. Ипак, и удржавама које припадају том систему постоје бројни законски прописи који уређују облигације,посебно у области трговинског права.
 
Широки хоризонт облигација обухваћен je делом и у другимзаконима чија je намена уређивање других делова грађанског материјалног права, нпр.: узаконима о наслеђивању, законима који уређују материју стварног права, породичним законима,али и у законима који се односе на грађанско процесно право (код нас, нпр. у Закону о парничномпоступку). Ти посебни закони имају у односу на општа правила садржана у грађанском законикуили закону о облигацијама, карактер lex specialis
-
а. Постоје и бројни релевантни извори
 
облигационог права који нису државног карактера, што облигационо право чини још сложенијим оодносу на друге правне дисциплине и предмете. У ту групу извора спадају обичаји, кодификованитрговински обичаји (узансе), затим тзв. општи услови пословања предузећа, које у оквиримазаконских прописа доносе сами привредни субјекти, али и моралне норме, које се у конкретнојдржави, односно средини сматрају битним, те улазе у појам јавног поретка.
 
Субјективно облигационо право јесте конкретно овлашћење повериоца које, на основу објективног
 
права, има према дужнику. To je субјективно облигационо.право у ужем смислу, јер обухвата самоактивног субјекта, тј. повериоца. У ширем смислу, субјективно облигационо право јесте и дужностпасивног субјекта, дужника да се понаша
 
у складу са субјективним правом активног субјекта, тј.повериоца.
 
Наука Облигационог права се, у своме трајању, мери миленијумима, a у своме обиму, убескрајним низовима радова и у небројеним библиотекама. To je дало повода неким ауторима данауку Облигационог права означе технички најразрађенијом и „најтеоретскијом" правномдисциплином.
 
2. ЗНАЧАЈ ОБЛИГАЦИОНОГ ПРАВА
 
Савремено облигационо право представља физиологију права. Облигационо право делује, заопажање лаика најчешће неприметно, јер су посреди свакодневни послови без којих се савремениживот не може ни замислити: од купопродајних уговора на пијаци, преко купопродаје горива напумпама, до купопродаје непокретности, затим, закључивање уговора о превозу у возилима јавногпревоза... Наравно, ту су и уговори који су видљиви и оку неправника: промет непокретности,нпр. купопродаја земљишта или зграда, уговори о доживотном издржавању, уговори везани заауторска права, права индустријске својине... Савремена техничка цивилизација није замисливани без свакодневних ризика и штета, a они су сваког дана све већи, што je такође предметрегулисања облигационог права
-
накнада штете, осигурање од разних ризика и сл.
 
У античким правима и у средњем веку стварно и наследно право имали су већи значај у односу наоблигационо право. Стабилност друштава с натуралном привредом зависила je од стабилних иготово непроменљивих правила стварног и наследног права. Ta правила одржавала су економску иполитичку моћ владајућих кругова. Својина на непокретностима чешће je преношена завештањемнего облигационим уговорима, a и када су коришћени уговори, они су подвргавани врло строгим исложеним правилима места и времена закључивања, односно бројним захтевима форме, који сузнатно отежавали и успоравали правни промет. Међутим, у развијенијој тржишној привреди билоje неопходно убрзати правни промет. Размена ствари, услуга, рада, али и брзина те разменепостају императив. Облигационо право, које правно уобличава облике те размене, у новимусловима добија прилику за нови и бржи развој. Строге форме се знатно ублажавају, јављају сенови облици правних послова, настају и консензуални уговори. Даљим развитком тржишнеекономије и њој одговарајућег правног промета, посебно зајмова с каматом, те уговора којиобезбеђују такве зајмове, разних банкарских послова, али и закупа, уговора о делу, о раду, оналогу, о осигурању и др., облигационо право добија на значају, a трансформација његовихправила иде у правцу све веће брзине, али и захтева за све вишим степеном правне сигурности.Због ове антиномије, односно потребе да се правни промет убрза, али и да се повећа правнасигурност, облигационо право постаје најдинамичнији, али и најсложенији део грађанског права.
 
Тржишна привреда једноставно се не може замислити без примене бројних и сложених правила
 
 
облигационог права. Што je једно друштво развијеније и богатије, то je и примена правилаоблигационог права чешћа и значајнија. У ствари, целокупан промет свих богатстава овог светаврши се путем правила облигационог и наследног права, првог међу живима, другог за случајсмрти. Облигационо право, у својој правној динамици, представља за право и тржишну економијуоно што енергија значи за материју: енергија материји удахњује кретање, a тиме и сам живот.Облигационо право je управо кинетичка сила у економским односима и правним пословима intervivos. У времену тзв. Глобализације значај облигационог права биће све већи. Taj повећани значајоблигационог права на међународном плану основано je претпоставити, кретаће се у правцуунификације на законодавном пољу, нарочито путем мултилатералних конвенција, али и на пољуњегове примене, што ће се одразити и на плану подизања степена правне сигурности, a то jeпрворазредни захтев међународног капитала. С појединачне стране, из угла потрошача, то можедовести до повећања животног стандарда у одређеним деловима света, нпр. повољнији кредитниуслови, што ће довести до даљег развоја и још шире примене облигационог права.
 
Значај облигационог права огледа се и у томе што je оно више или мање повезано и с друтимграђанскоправним предметима, нпр. са стварним, наследним, породичним, трговинским правом.Када je реч о повезаним предметима, облигација je само средство да се постигне циљ, сврха којаje битна за тај предмет, нпр. да се развргне режим заједничке својине брачних другова приликомразвода брака, да се испуни испорука (легат) како би дошло до остварења последње вољеоставиоца, да се купопродајом акција оствари управљање над једним предузећем и сл. Уоблигационом праву сама облигација je битна, централна категорија и њено испуњење je основнициљ, односно сврха. И управо зато што je у облигационом праву облигација сама пo себи битна, тосе у свим сродним предметима, где се јављају различите облигације у свим случајевима кадапосебним правилима и прописима није одређено што друго, примењују општа правилаоблигационог права.
 
3. ОДНОС ОБЛИГАЦИОНОГ ПРАВА ПРЕМА ДРУГИМ ГРАНАМА ПРАВА
 
1. Облигационо и Стварно право
 
Стварна права се непосредно односе на ствари: у објективном смислу подразумева се скупправних норми које уређују како
 
фактичку власт, тако и права на ствари, односно у субјективномсмислу правни положај конкретног субјекта према одређеној ствари. Воља субјекта je уперена наствар.
 
Облигационо право подразумева најмање два субјекта, при чему се на поверилачкој илидужничкој страни, или на обе истовремено, може наћи већи број субјеката. Ту je воља субјектауправљена на једно или више лица.
 
Стварно право подразумева једног субјекта, односно једног титулара права који то своје правоврши непосредно на ствари која je објект његовог права. Подразумева се и дужност других

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->