Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ram Ki Shakti Puja

Ram Ki Shakti Puja

Ratings:

4.75

(1)
|Views: 140|Likes:
Published by sharad79
Ram ki Shakti Puja by Nirala
Ram ki Shakti Puja by Nirala

More info:

Published by: sharad79 on Feb 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

 
 rama kI  Sai>–pUjaa 
 
 — saU  ya-kaMt i~pazI inaralaa 
 
 r 
iva huAa Ast jyaaoit ko p~ pr ilaKa Amar rh gayaa rama–ravaNa ka Aprajaoya samar Aaja ka tIxNa–Sar–ivaQaRt–ixap`–kr¸ vaoga–p` Kr  SatSaola samvarNaSaIla¸ naIla naBa–gaija-t–svar¸p`itpla pirvait-t vyaUh – Baod–kaOSala–samaUh – raxasa–iva$w–p` %yaU h¸ – Ëuw–kip–ivaYama–hUh¸ivacCuirt–vai*na–rajaIvanayana–ht–laxya–baaNa¸laaoiht laaocana ravaNa madmaaocana–mahIyaana¸raGava–laaGava–ravaNa–vaarNa–gat–yaugma p`hr¸]wt–laMkapit–maid-t–kip–dla–bala–ivastr¸AinamaoYa rama – ivaSvaijad\idvya–Sar–BaMga–Baava¸ –ivawaMga – baw – kaodND mauiYT – Kr–$iQar–s~ava¸ravaNa–p`har–duvaa-r ivakla–vaanar–dla–bala¸ maUiC-t – sauga`IvaaMgad – BaIYaNa gavaaxa –gaya– nala¸ – vaairt–saaOima~–Ballapit–AgaiNat–malla–raoQa¸ gaija-t–p`layaaibQa–xaubQa–hnaumat\ –kovala–p`baaoQa¸ ]d\gaIirt–vai*na–BaIma–pva-t–kip–catu:p`hr¸ – jaanakI–BaI$–]r–AaSaa–Bar¸ ravaNa samvar.laaOToyauga dla. raxasa–pd–tla pRqvaI Tlamala¸ ibaMQa mahaollaasa sao baar–baar AakaSa ivakla.vaanar–vaaihnaI iKnna¸ laK inaja–pit–carNa–ica*na cala rhI iSaivar kI Aaor sqaivar–dla jyaaoM ivaiBanna.p`Saimat hO M vaatavarNa¸ naimat–mau K saanQya kmala  laxmaNa icanta–pla¸ pICovaanar–vaIr saklaÂrGaunaayak Aagao AvanaI pr navanaIt–carNa¸Slaqa Qanau–gauNa hO¸ kiT–banQa ~st–tUNaIr–QarNa¸dRZ, jaTa–maukuT hao ivapya-st p`itlaT sao Kula fOlaa pRYz pr¸ baahuAaoMpr¸ vaRxa pr¸ ivapula  ]tra jyaaoM duga-ma pva-t pr naOSaanQakarÂcamaktI dUr taraeÐ %yaao Mhao M khIM par. Aayao saba iSaivar¸ saanau pr pva-t ko¸ manqar¸sauga`Iva¸ ivaBaIYaNa¸ jaambavaana Aaidk vaanar¸saonaapit dla–ivaSaoYa ko¸ AMgad¸ hnaUmaana¸nala–naIla–gavaaxa¸ p`at korNa ka samaaQaana krnao koilae¸ for vaanar–dla AaEama–sqala.baOzo rGaukula–maiNa Svaot–iSalaa pr¸ inama-la jala  lao Aayao kr–pd–xaalanaaqa- pTu hnaU maana¸
 
 Anya vaIr sar ko gayaotIr sanQyaa–ivaQaana–vandnaa [-Sa kI krnao kao laaOTo sa%varÂsaba Gaor rama kao baOzo Aa&a kao t%prÂpICo laxmaNa¸ saamanaoivaBaIYaNa BallaQaIr¸ sauga`Iva¸ p` ant pr pd–pV ko mahavaIr¸yaUQapit Anya jaao¸ yaqaasqaana hao inaina-maoYa doKto rama ka ijat–saraoja–mau K–Syaama doSa.hO AmaainaSaa¸ ]galata gagana Gana–AnQakar Kao rha idSaa ka &ana¸ stbQa hO pvana–caarÂAp`itht garja rha pICo AmbauiQa ivaSaalaÂBaUQar jyaaoMQyaana–magna kovala jalatI maSaala.isqar raGavaond`kao ihlaa rha ifr–ifr saMSaya rh–rh ]zta jaga jaIvana maoM ravaNa jaya BayaÂjaao nahIM huAa hO Aaja tk )dya irpudmya–Eaant¸ek BaI¸ Ayaut–laxa mao M rha jaao duraËant¸kla laD,nao kao hao rha ivakla vah baar baar¸Asamaqa- maanata mana ]Vt hao har har.eosao xaNa AnQakar Gana maoM jaOsaoivaVujaagaI pRqvaI–tnaya–kumaairka–Civa Acyaut doKto hue inaYplak¸ yaad Aayaa ]pvana ivadoh ka¸ – p`qama snaoh ka latantrala imalana nayanaaoM ka– nayanaaoM sao gaaopna–ip`ya samBaaYaNa plakaoMka nava plakaoM pr p`qamaao%qaana ptna¸kaÐpto hue iksalaya¸ – Jarto praga samaudya¸ –gaato Kga nava–jaIvana–pircaya¸ t$ malaya–valaya¸jyaaoit: p`pat svagaI-ya¸ – &at Civa p`qama svaIya¸ –jaanakI–nayana–kmanaIya p`qama kmpna turIya.isahra tna¸ xaNa Bar BaUlaa mana¸ lahra samast¸hr QanauBa-Mga kao punavaa-r jyaaoM ]za hst¸ fU TI ismait saIta–Qyaana–laIna rama koAQar¸ifr ivaSva–ivajaya–Baavanaa )dya maoM AayaI Bar¸vao Aayaoyaad idvya Sar AgaiNat man~pU t¸ –fD,ka pr naBa kao ]D,o sakla jyaao MdovadUt¸ doKto rama¸ jala rho SalaBa jyaao M rjanaIcar¸taD,ka¸ saubaahu¸ ibaraQa¸ iSars~ya¸ dUpNa¸ KrÂ
 
ifr do KI BaImaa–maUit-Aaja rNa dovaI jaao 
 
 
AacCaidt ikyao hue sammauK samaga` naBa kao¸jyaaoitma-ya As~ sakla bauJa–bauJakr hue xaINa¸pa mahainalaya ]sa tna mao M xaNa maoM hue laIna¸laK SaMkakula hao gayao Atula–bala SaoYa–SayanaÂiKMca gayao dRgaaoM mao MsaIta ko ramamaya nayana ifr saunaa–hÐsa rha A+ahasa ravaNa KlaKla¸Baaivat nayanaaoM sao sajala igaro dao mau>a–dla.baOzo maa$it do Kto rama–carNaarivand–yauga 'Aist–naaist' ko ek gauNa–gaNa–AinanV¸saaQanaa–maQya BaI saamya–vaamaa–kr dixaNa–pd¸dixaNa krtla pr vaama carNa¸ kipvar¸ gad\gad\ pa sa%ya¸ saiccadanand $p¸ ivaEaama Qaama¸japto saBai> Ajapa ivaBai> haorama–naama.yauga carNaaoM pr Aa pD,o Astu vao AEau–yaugala¸doKa kiva nao¸ camako naBa maoM jyaaoM taradla.yao nahIMcarNa rama ko¸ banao Syaamaa ko SauBa¸ –saaohto maQya maoM hIrk yauga yaa dao kaOstuBa TUTa vah tar Qyaana ka¸ isqar mana huAa ivakla saindgQa Baava kI ]zI dRiYT¸ do Ka Aivakla baOzo vao vahIM kmala laaocana¸ pr sajala nayana¸vyaakula–vyaakula kuC icar p`fulla mauK inaScaotna.
 
"yao AEau rama ko" AatohI mana maoM ivacaar¸]Woga hao]za Sai>–Kaola saagar Apar¸ hao Svaisat pvana ]cCvaasa ipta pxa sao tumaula ek~ vaxa pr baha vaaYp kao ]D,a Atula¸Sat pU Naa-vat-¸ trMga–BaMga¸ ]ztophaD,¸ jala–raiSa raiSa–jala pr caZ,ta Kata pCah¸taoD,ta banQa–p`itsanQa Qara hao sfIt –vaxa idigvajaya–Aqa- p`itpla samaqa- baZ,ta samaxa¸Sat–vaayau–vaoga–bala¸ DU baa Atla maoMdoSa–Baava¸ jala–raiSa ivapula maQa imalaa Ainala maoM maharava vaja`aMga tojaGana banaa pvana kao¸ mahakaSa phР ucaa¸ ekadSa $d`xaubQa kr A+hasa.
 
ravaNa–maihmaa Syaamaa ivaBaavarI¸ AnQakar¸yah $d` rama–pUjana–p`tap toja:p`saarÂ[sa Aaor Sai> iSava kI jaaodSasknQa–pUijat¸]sa Aaor $d``  ``  `vandna jaao rGaunandna–kUijat krnao kao ga`st samast vyaaoma kip baZ,a ATla¸laK mahanaaSa iSava Acala¸ hue xaNa Bar caMcalaÂ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->