Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
19852 Riedel 2009 Vietnam Crisis Paper - VN Final

19852 Riedel 2009 Vietnam Crisis Paper - VN Final

Ratings:
(0)
|Views: 0|Likes:
Published by H_ng_Ho_ng_591

More info:

Published by: H_ng_Ho_ng_591 on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

 
The vi
 
ws and opinireflect thens expresseofficial views
 
Ch
 
CCUUT
 Đ Đ
 
in this policyor position of 
 
ươ
ng trìn
CC OOÀÀ
NN
discussion pthe United N
 
Phát tri
ài li
u
HH
CC
DDÀÀVV
 _____
 
aper are thosations Develo
 
 
Liên H
th
o lu
GG U VVHH
IIVVII
 _________
PScho
of the authopment Progra
 
Qu
c
 
n chí
OO
NNHHCCTTNN
 _________
ofessor l of AdvaThe
rs and do notmme (UNDP)
 
i
t Nam
h sách
 
GG NNGAANNMM 
 _____
f Internatnced InteJohns HTh
necessarily
.
 
 
IINNHHTTÁÁ 
 Đ Đ
Jameilliam L.ional Econationalpkins Unng 11 n
ă
 
TT
 II 
Riedellaytonnomicstudiesiversitym 2009
 
T
μ
I LIÖU TH¶O LUËN CHÝNH S¸CH
 
|
 
Trang i
 
Tháng 11 n
ă
m 2009
 
L
i cám
ơ
n
 
Tác gi
xin c
m
ơ
n Prema-chandra Athukorala, W. Max Corden, Morris Morkre, Charles Pearson và
đặ
cbi
t là Alex Warren-Rodriquez c
a v
ă
n phòng UNDP Hà N
i vì nh
ng nh
n xét và g
i y
đố
i v
i b
n th
o
đầ
u tiên. Nh
ng quan
đ
i
m th
hi
n trong bài vi
ế
t này là c
a cá nhân tác gi
và không nh
t thi
ế
t ph
nánh quan
đ
i
m c
a Liên H
p Qu
c, UNDP.
 
T
μ
I LIÖU TH¶O LUËN CHÝNH S¸CH
 
|
 
Trang ii
Tháng 11 n
ă
m 2009
 
Tóm t
t
Vi
t Nam c
ũ
ng nh
ư
 
các n
ướ
c
đ
ang phát tri
n khác, ng
ườ
i ta
đ
ang
đặ
t ra câu h
i li
u m
t chi
ế
n l
ượ
cphát tri
n h
ướ
ng ra bên ngoài có còn phù h
p trong b
i c
nh x
y ra cu
c kh
ng ho
ng kinh t
ế
toàn c
u.Xu h
ướ
ng toàn c
u hóa là
độ
ng l
c cho t
ă
ng tr 
ưở
ng
nhi
u n
ướ
c
đ
ang phát tri
n trong nhi
u th
p k
 tr 
ướ
c khi di
n ra cu
c kh
ng ho
ng, nh
ư
ng
đ
ó c
ũ
ng chính là kênh d
n truy
n khi
ế
n cho cu
c kh
ngho
ng tài chính và sau
đ
ó là suy thoái kinh t
ế
 
M
và châu Âu lan sang các n
ướ
c
đ
ang phát tri
n. Câuh
i t
t y
ế
u n
y sinh là li
u các n
ướ
c
đ
ang phát tri
n nh
ư
Vi
t Nam có nên tìm ki
ế
m m
t chi
ế
n l
ượ
c t
ă
ngtr 
ưở
ng m
i và th
c hi
n m
t s
bi
n pháp
để
gi
m s
l
thu
c c
a h
vào th
ươ
ng m
i và
đầ
u t
ư
toànc
u hay không.Nh
ng v
n
đề
trên là tr 
ng tâm c
a bài nghiên c
u này. Chúng tôi m
 
đầ
u b
ng vi
c xem xét tình hìnhkinh t
ế
c
a Vi
t Nam trong th
p k
tr 
ướ
c khi x
y ra kh
ng ho
ng,
để
xác
đị
nh nh
ng thách th
c chính
đố
i v
i t
ă
ng tr 
ưở
ng b
n v
ng tr 
ướ
c khi x
y ra kh
ng ho
ng, và
để
 
đ
ánh giá vai trò c
a toàn c
u hóatrong thành công
đ
áng ghi nh
n c
a Vi
t Nam. Rõ rang là vai trò ngày càng t
ă
ng c
a xu
t kh
u và
đầ
ut
ư
tr 
c ti
ế
p n
ướ
c ngoài
đ
ã là nh
ng nhân t
chính d
n
đế
n s
thay
đổ
i c
ơ
c
u kinh t
ế
, cho phép Vi
tNam
đạ
t
đượ
c t
c
độ
t
ă
ng tr 
ưở
ng nhanh chóng. M
t
đ
i
u c
ũ
ng rõ rang là tính b
n v
ng c
a s
t
ă
ngtr 
ưở
ng nhanh chóng
đ
ã b
 
đ
e d
a b
i nh
ng y
ế
u kém n
i t
i tr 
ướ
c khi cu
c kh
ng ho
ng n
ra. Có haiy
ế
u kém chính – m
t là s
y
ế
u kém c
a khu v
c kinh t
ế
t
ư
nhân, v
i hai th
p k
c
i cách mà v
n ch
ỉ 
 
đ
óng m
t vai trò nh
bé trong khu v
c công nghi
p; và hai là s
y
ế
u kém c
a c
ơ
s
h
t
ng kinh t
ế
xã h
i, n
n t
ng cho t
ă
ng tr 
ưở
ng trong dài h
n.Bài nghiên c
u này c
ũ
ng phân tích cu
c kh
ng ho
ng tài chính
Hoa K
và châu Âu (v
i gi
i thích v
 nguyên nhân c
a nó trong ph
n Ph
l
c), và gi
i thích xem nó
đ
ã tr 
thành cu
c kh
ng ho
ng kinh t
ế
lan sang các n
ướ
c
đ
ang phát tri
n nh
ư
th
ế
nào. Tác
độ
ng c
a cu
c kh
ng ho
ng toàn c
u
đố
i v
i Vi
tNam
đượ
c
đ
ánh giá t
góc
độ
so sánh. Rõ rang là cu
c kh
ng ho
ng
đ
ã có tác
độ
ng nghiêm tr 
ng
đế
nVi
t Nam, và ngay c
khi ph
c h
i di
n ra t
ươ
ng
đố
i nhanh chóng thì cu
c kh
ng ho
ng c
ũ
ng s
 
để
l
inh
ng tác
độ
ng tiêu c
c lâu dài
đố
i v
i thu nh
p bình quân
đầ
u ng
ườ
i. Khu v
c b
 
nh h
ưở
ng n
ng n
 nh
t
đươ
ng nhiên là khu v
c xu
t kh
u,
đầ
u t
ư
tr 
c ti
ế
p n
ướ
c ngoài và dòng v
n n
ướ
c ngoài ch
y vào,nh
ư
ng khu v
c v
i n
ướ
c ngoài l
i có m
i quan h
ch
t ch
v
i các khu v
c khác c
a n
n kinh t
ế
; do
đ
ótác
độ
ng tiêu c
c s
lan r 
ng.
 Đặ
c bi
t quan tr 
ng là tác
độ
ng c
a kh
ng ho
ng
đố
i v
i cán cân tài khóa,vì cu
c kh
ng ho
ng
đ
ã gây m
t s
c ép bu
c chính ph
ph
i t
ă
ng chi tiêu,
đồ
ng th
i làm gi
m kh
n
ă
ngc
a chính ph
trong vi
c tìm ngu
n cho các kho
n chi tiêu ngày càng t
ă
ng, dù t
ngu
n n
ướ
c ngoài hayngu
n trong n
ướ
c.Ph
n cu
i c
a bài nghiên c
u này xem xét vi
n c
nh ph
c h
i
các n
ướ
c phát tri
n và nh
ng hàm ýtrong dài h
n
đố
i v
i Vi
t Nam. K
ế
t lu
n chính c
a nghiên c
u là dù s
ph
c h
i kinh t
ế
toàn c
u có di
nra nhanh chóng hay ch
m ch
p, thì nh
ng hàm ý
đố
i v
i chi
ế
n l
ượ
c phát tri
n dài h
n c
a Vi
t Nam v
nkhông thay
đổ
i. Th
c t
ế
khó kh
ă
n là Vi
t Nam không có cách l
a ch
n nào kh
thi khác
để
thay chochi
ế
n l
ượ
c d
a trên toàn c
u hóa mà n
ướ
c này
đ
ã theo
đ
u
i su
t 15 n
ă
m qua. Kh
n
ă
ng “mi
n d
ch”kh
i n
n kinh t
ế
toàn c
u, dù là l
thu
c nhi
u h
ơ
n vào th
ươ
ng m
i trong khu v
c hay ph
thu
c nhi
uh
ơ
n vào tiêu dung n
i
đị
a,
đề
u
t h
n ch
ế
, xét
đế
n trình
độ
phát tri
n c
a Vi
t Nam hi
n nay. Cu
ckh
ng ho
ng toàn c
u
đ
ã khi
ế
n Vi
t Nam ph
i
đố
i m
t v
i m
t thách th
c n
a
để
t
ă
ng tr 
ưở
ng b
n v
ng,
đ
ó là kh
n
ă
ng c
u n
ướ
c ngoài
đố
i v
i hang hóa c
a Vi
t Nam s
t
ươ
ng
đố
i y
ế
u
t trong vài n
ă
m t
i,n
ế
u không mu
n nói là lâu h
ơ
n. Thách th
c này không ph
i là lý do
để
tìm ki
ế
m m
t chi
ế
n l
ượ
c t
ă
ngtr 
ưở
ng m
i, nh
ư
ng nó là m
t lý do
để
Vi
t Nam n
l
c nhi
u h
ơ
n n
a nh
m c
i thi
n và duy trì n
ă
ng l
cc
nh tranh v
giá qu
c t
ế
và gi
i quy
ế
t nh
ng thách th
c chính mà Vi
t Nam
đ
ã g
p ph
i t
tr 
ướ
c khicu
c kh
ng ho
ng n
ra. N
ế
u làm
đượ
c vi
c này thì tính b
n v
ng trong t
ă
ng tr 
ưở
ng c
a Vi
t Nam cóth
còn t
t h
ơ
n vào th
i
đ
i
m k
ế
t thúc kh
ng ho
ng so v
i th
i
đ
i
m b
ướ
c chân vào kh
ng ho
ng.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->