Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologija

Psihologija

Ratings: (0)|Views: 135 |Likes:
Published by Matej Raso
priručnik iz psihologije
priručnik iz psihologije

More info:

Published by: Matej Raso on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2014

pdf

text

original

 
 
P S I H O L O G I J A
SARAJEVO / PRISTINA 2006FSK/S - 10/06
Priredio: prof. dr. sci. Mujo Haskoviæ
 
2
 
PREDGOVOR:
Jedno od prvih podru
č
 ja ljudskog interesa za spoznajom je podru
č
 je njegovog psihi
č
kog života. Kao
homo sapiens
 
č
ovjek je permenentno nastojao da upozna prirodu koja ga okružuje, ali i svoj odnos prema tom okruženju. Taj interes i danas postoji, a zbog svoje složenosti, psihi
č
ki život
č
ovjeka
ć
e ostatiteško osvojivo podru
č
 je, ali i intrigantno za nova istraživanja. Zahvaljuju
ć
i savremenoj psihologiji danasse psihi
č
ka stvarnost akceptira kao dio ukupne stvarnosti, tj. kao sinteza prirodne i društvene stvarnosti.Fundamentalna znanja iz psihologije se sve više primjenjuju u razli
č
itim sferama ljudske djelatnosti.Tako je psihologija našla svoje mjesto u oblasti socijalne patologije, asocijalnog i kriminalnog ponašanja. Poseban zna
č
aj psihologija ima za veliki broj operativno-tehni
č
kih mjera i radnji,kriminalisti
č
kih metoda i tehnika u otkrivanju materijalnih dokaza, kao i istražnih radnji i dokazivanjakrivice u sudskom postupku.Funkcija resocijalizacije osu
đ
enih lica u okviru penološkog tretmana je zasnovana na spoznajamaiz psihologije. Na kraju, operativni radnici organa unutrašnjih poslova, policajci, kriminalistitokom svog rada komuniciraju sa velikim brojem ljudi, a tu komunikaciju usložnjava veliki brojindikatora psihološke prirode. Kako se sposobnost komuniciranja sa ljudima razli
č
itih psiholoških profila ne naslije
đ
uje, nego se do toga dolazi kroz proces u
č
enja i usvajanja znanja, potrebno je, dastudenti Fakulteta kriminalisti
č
kih nauka, usvoje odre
đ
ene informacije i steknu odre
đ
ena znanja izop
ć
e psihologije, psihologije li
č
nosti, socijalne psihologije, psihologije komunikacija, kako bi seosposobili za efikasan i human rad sa ljudima. Sve to
ć
e im pružiti predloženi program iz modula /nastavnog predmeta-psihologija.
 
Upoznavanje studenata Fakulteta kriminalisti
č
kih nauka sa fundamentalnim pojmovima iz op
ć
e psihologije, psihologije li
č
nosti, socijalne psihologije, psihologije komunikacija, sa posebnimakcentom, na aplikativna psihološka saznanja vezana za poslove kriminaliste. Za studenteFakulteta kriminalisti
č
kih nauka, to prije svega zna
č
i:
 
dio op
ć
eg obrazovanja i kulture;
 
stru
č
no znanje koje
ć
e im omogu
ć
iti uspješniji rad nakon završenog studija;
 
osnovu za uspješniju saradnju sa drugim stru
č
njacima iz oblasti društvenih i prirodnihnauka;
 
 bazu za lakše razumijevanje sadržaja iz nekih drugih modula/predmeta kao što su:sociologija, psihopatologija, kriminologija, kriminalistika, penologija, etika itd.
 
Rezultati nastavnog procesa iz modula/predmeta psihologija
ć
e biti odraz postavljenih ciljeva.
Č
ovjek je u svojoj ukupnosti determiniran biološkim, psihološkim i faktorima sredine u kojoj živi irazvija se. Usvajaju
ć
i informacije iz modula Psihologija, studenti
ć
e imati mogu
ć
nost da spoznaju psihološku komponentu
č
ovjeka,
č
ime
ć
e prije svega mo
ć
i spoznati sebe, ali i karakteristi
č
na ponašanja drugih ljudi. To
ć
e im pružiti šire op
ć
e obrazovanje, humanizirat
ć
e im odnose sadrugim ljudima, zahvaljuju
ć
i pozitivnom transferu znanja olakšat
ć
e im usvajanje novih znanja izdrugih nau
č
nih oblasti, pomo
ć
i
ć
e im da lakše i efikasnije obavljaju poslove kriminaliste
 
 
3Ova skripta je prire
đ
ena za studente Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta kriminalisti
č
kih naukau Sarajevu, kao i studente Univerziteta AAB-ARENA E ARSIMIT BASHKËKOHOR,PRISHTINË.Sarajevo, oktobar, 2006. A U T O R:Prof. dr. sci. Mujo Haskovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->