Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
07. dn. reda

07. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

 
P R I J E D L O G Na temelju
č
lanka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora („Narodnenovine“, broj 28/96) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________2007.godine, donijela sljede
ć
u
O D L U K Uo pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o razumijevanjuizme
đ
u Republike Hrvatske i Europske zajedniceo sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice „Program podrškepolitikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)Okvirnog programa za konkurentnost i inovaciju“ (2007 do 2013)I.
 Na temelju
č
lanka 138. Ustava Republike Hrvatske pokre
ć
e se postupak za sklapanjeMemoranduma o razumijevanju izme
đ
u Republike Hrvatske i Europske zajednice osudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice „Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) Okvirnog programa zakonkurentnost i inovaciju“ (2007 do 20013) (u daljnjem tekstu: Memorandum orazumijevanju).
II.
Europsko vije
ć
e je u lipnju 2003. godine usvojilo Zaklju
č
ak o otvaranju programa Europskezajednice državama Procesa stabilizacije i pridruživanja.Okvirnim sporazumom izme
đ
u Republike Hrvatske i Europske zajednice o op
ć
im na
č
elimasudjelovanja Republike Hrvatske u programima Europske zajednice, potpisanim 22.studenog 2004. godine u Bruxellessu, utvr 
đ
uju se programi Zajednice za koje
ć
e tijeladržavne uprave tijekom 2007. i 2008. godine pokrenuti postupak pristupanja, kako bi seomogu
ć
ilo sudjelovanje u navedenim programima tijekom razdoblja 2007. – 2013.Zaklju
č
kom Vlade Republike Hrvatske od 28. velja
č
e 2007. godine zadužuje se Središnjidržavni ured za
e-
Hrvatsku da pristupi pregovorima o sklapanju predmetnog Memorandumao razumijevanju.
 
III.
Sklapanje Memoranduma o razumijevanju predlaže se radi odre
đ
ivanja op
ć
ih na
č
ela, rokovai uvjeta sudjelovanja Republike Hrvatske u Programu ICT PSP za dodjelu financijske i druge pomo
ć
i Europske zajednice usmjerene na ja
č
anje inovativnosti i konkurentnosti kroz boljuuporabu informacijskih tehnologija od strane gra
đ
ana, administracije i poduzetnika.
IV.
Prihva
ć
a se Nacrt Memoranduma o razumijevanju iz to
č
ke I. ove Odluke, kao osnova zavo
đ
enje pregovora. Nacrt Memoranduma o razumijevanju iz stavka 1. ove to
č
ke, sastavni je dio ove Odluke.
V.
Pregovori za sklapanje Memoranduma o razumijevanju iz to
č
ke I. ove Odluke vodit
ć
e sediplomatskim putem te sukladno tome za vo
đ
enje pregovora nije potrebno osigurati dodatnasredstva u Državnom prora
č
unu.
VI.
Ovlaš
ć
uje se državni tajnik u Središnjem državnom uredu za
e
-Hrvatsku da u ime VladeRepublike Hrvatske potpiše Memorandum o razumijevanju.
VII.
Za sudjelovanje u Programu ICT PSP Republika Hrvatska
ć
e upla
ć
ivati godišnje doprinoseOp
ć
em prora
č
unu Europske unije sukladno iznosima navedenim u Dodatku I Memorandumao razumijevanju, od kojih
ć
e se dio financirati iz pretpristupnih programa Phare i IPA, dok 
ć
e preostali iznos od ukupnog godišnjeg iznosa financijskog doprinosa odre
đ
enogMemorandumom o razumijevanju biti osiguran u državnim prora
č
unima Republike Hrvatske.Prijedlog Odluke nema financijski u
č
inak na državni prora
č
un za 2007. godinu. Zasudjelovanje u Programu ICT PSP u 2007. godini, godišnji doprinos Republike HrvatskeOp
ć
em prora
č
unu Europske unije iznosi 107.548 eura, (odnosno 806.610 kn, te
č
aj 1 € = 7,5)od
č
ega
ć
e se 75 % ukupnog iznosa, odnosno 604.957,5 kn, financirati iz pretpristupnog programa Phare, dok 
ć
e stvarna obveza iz državnog prora
č
una u iznosu od 201.652,5 kn bitiosigurana u prijedlogu prora
č
una za 2008. godinu na poziciji Središnjeg državnog ureda za
e
-Hrvatsku.
 
Europska komisija navela je indikativne iznose
č
lanarine za sudjelovanja RepublikeHrvatske u programu Zajednice ICT PSP za razdoblje od 2008. do 2013. godine. Iznossufinanciranja sudjelovanja u Programu ICT PSP iz sredstava IPA tako
đ
er 
ć
e se naknadnodefinirati, a procjenjuje se da
ć
e sufinanciranje
č
lanarine za 2008 godinu iznositi 90%, dok 
ć
ese sufinanciranje svake naredne godine umanjiti za 5%.
VIII.
Memorandum o razumijevanju ne zahtijeva donošenje novih ili izmjene postoje
ć
ih zakona,ali s obzirom da financijski obvezuje Republiku Hrvatsku na uplate godišnjih financijskihdoprinosa, podliježe potvr 
đ
ivanju, sukladno
č
lanku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanjume
đ
unarodnih ugovora.
IX.
Odobrava se ugovaranje privremene primjene Memoranduma o razumijevanju od dana potpisivanja.Klasa:Urbroj:Zagreb, __________2007. godinePREDSJEDNIK VLADEdr. sc. Ivo Sanader 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->