Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
23Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
wireless

wireless

Ratings:

4.6

(1)
|Views: 2,636|Likes:
Published by HocLieuMo

More info:

Published by: HocLieuMo on Feb 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

 
Ch
ươ 
ng 1 :GI
Ớ 
I THI
U V
WIRELESS
1.1
 
 L
 Ị 
CH S 
Ử 
PHÁT TRI 
 Ể 
 N 
Trong khi vi
c n
i m
ng Ethernet h
u tuy
ế
n
đ
ã di
n ra t
30 n
ă
m tr 
ở 
l
i
đ
ây thìn
i m
ng không dây v
n còn là t
ươ 
ng
đố
i m
ớ 
i
đố
i v
ớ 
i th
tr 
ườ 
ng gia
đ
ình. Trên th
ct
ế
, chu
n không dây
đượ 
c s
d
ng r 
ng rãi
đầ
u tiên, 802.11b,
đ
ã
đượ 
c Vi
n k 
thu
t
đ
i
n
đ
i
n t
M
(Institue of Electric and Electronic Engineers) IEEE phê chu
nch
4 n
ă
m tr 
ướ 
c
đ
ây (n
ă
m 1999). Vào th
ờ 
i
đ
i
m
đ
ó, ph
n c
ng n
i m
ng không dâycòn r 
t
đắ
t và ch
nh
ng công ty giàu có và có nhu c
u b
c thi
ế
t m
ớ 
i có
đủ
kh
n
ă
ng
để
n
i m
ng không dây. M
t
đ
i
m truy nh
 p (hay tr 
m c
ơ 
s
ở 
- Access Point), ho
t
độ
ng nh
ư
m
t c
u n
i gi
a m
ng h
u tuy
ế
n và m
ng không dây, có giá kho
ng1000
đ
ô la M
vào th
ờ 
i
đ
i
m n
ă
m 1999, trong khi các card không dây máy kháchgiành cho các máy tính s
tay có giá kho
ng 300
đ
ô la. V
y mà bây gi
ờ 
b
n ch
ph
itr 
55
đ
ô la cho m
t
đ
i
m truy nh
 p c
ơ 
s
ở 
và 30
đ
ô la cho m
t card máy khách802.11b và
đ
ó là lý do t
i sao mà vi
c n
i m
ng không dây l
i
đ
ang
đượ 
c m
i ng
ườ 
i
ư
a chu
ng
đế
n v
y.
t nhi
u máy tính s
tay-th
m chí c
nh
ng máy thu
c lo
ic
u hình th
 p-bây gi
ờ 
c
ũ
ng có s
n card m
ng không dây
đượ 
c tích h
ợ 
 p, vì v
y b
nkhông c
n ph
i mua m
t card máy khách n
a.M
ng không dây là c
m
t quá trình phát tri
n dài, gi
ng nh
ư
nhi
u công ngh
 khác, công ngh
m
ng không dây là do phía quân
độ
i tri
n khai
đầ
u tiên. Quân
độ
ic
n m
t ph
ươ 
ng ti
n
đơ 
n gi
n và d
dàng, và ph
ươ 
ng pháp b
o m
t c
a s
trao
đổ
id
li
u trong hoàn c
nh chi
ế
n tranh.Khi giá c
a công ngh
không dây b
t
ch
i và ch
t l
ượ 
ng t
ă
ng, nó tr 
ở 
thànhngu
n kinh doanh sinh lãi cho nhi
u công ty trong vi
c phát tri
n các
đ
o
n m
ngkhông dây trong toàn h
th
ng m
ng. Công ngh
không dây m
ở 
ra m
t h
ướ 
ng
đ
it
ươ 
ng
đố
i
trong vi
c
ế
t n
i gi
a các tr 
ườ 
ng
đạ
i h
c v
ớ 
i nhau thông qua m
ngkhông dây ch
không c
n
đ
i dây nh
ư
tr 
ướ 
c
đ
ây. Ngày nay, giá c
a công ngh
khôngdây
đ
ã r 
h
ơ 
n r 
t nhi
u, có
đủ
kh
n
ă
ng
để
th
c thi
đ
o
n m
ng không dây trong toànm
ng, n
ế
u chuy
n hoàn toàn qua s
d
ng m
ng không dây, s
tránh
đượ 
c s
lanman và s
ti
ế
t ki
m th
ờ 
i gian và ti
n b
c c
a công ty.
1
 
 
ng không dây trong tr 
ườ 
ng h
c
 Trong gia
đ
ình có thu nh
 p th
 p, m
ng không dây v
n còn là m
t công ngh
m
ớ 
im
. Bây gi
ờ 
nhi
u ng
ườ 
i
đ
ã t
o cho mình nh
ng m
ng không dây mang l
i thu
nl
ợ 
i trong công vi
c, trong v
ă
n phòng ho
c gi
i trí t
i nhà.Khi công ngh
m
ng không dây
đượ 
c c
i thi
n, giá c
a s
s
n xu
t ph
n c
ngc
ũ
ng theo
đ
ó h
th
 p giá thành và s
l
ượ 
ng cài
đặ
t m
ng không dây s
ti
ế
 p t
c t
ă
ng. Nh
ng chu
n riêng c
a m
ng không dây s
t
ă
ng v
kh
n
ă
ng thao tác gi
a các ph
nvà t
ươ 
ng thích c
ũ
ng s
c
i thi
n
đ
áng k 
. Khi có nhi
u ng
ườ 
i s
d
ng m
ng khôngdây, s
không t
ươ 
ng thích s
làm cho m
ng không dây tr 
ở 
nên vô d
ng, và s
thi
ế
uthao tác gi
a các ph
n s
gây c
n tr 
ở 
trong vi
c n
i k 
ế
t gi
a m
ng công ty v
ớ 
i cácm
ng khác.
1.2
 
TRUY 
 Ề 
 N THÔNG VÔ TUY 
 Ế 
 N 
Truy
n thông vô tuy
ế
n truy
n các tín hi
u qua không trung và không gian s
 d
ng radio, microwave, và các t
n s
h
ng ngo
i trong kho
ng megacycle/ giây vàkilomegacycle/ giây. Các k 
thu
t truy
n vô tuy
ế
n khác c
ũ
ng có th
th
c hi
n, nh
ư
 các h
th
ng laser point-to-point, nh
ư
ng các h
th
ng này không ph
bi
ế
n nh
ư
cách
th
ng radio, microwave. Ba lo
i truy
n thông vô tuy
ế
n là:- Truy
n thông vô tuy
ế
n di
độ
ng (Wireless mobile communications) Truy
nthông sóng vô tuy
ế
n qua các ti
n ích công c
ng s
d
ng packet-radio, các m
ngcellular, và các tr 
m v
tinh
đố
i v
ớ 
i các ng
ườ 
i s
d
ng làm vi
c bên ngoài v
ă
n phòng hay làm vi
c ngay trên l
trình c
a h
.- Truy
n thông LAN vô tuy
ế
n (Wireless LAN communication) Truy
n thôngsóng vô tuy
ế
n
đượ 
c th
c hi
n trong các khu v
c c
a m
t công ty thông qua thi
ế
t b
 
2
 
- B
c c
u n
i vô tuy
ế
n và liên m
ng (Wireless bridging and internetworking)Truy
n thông sóng vô tuy
ế
n
đượ 
c s
d
ng
để
ế
t n
i các tòa nhà và các ph
ươ 
ng ti
ntrong các khuôn viên tr 
ườ 
ng s
ở 
, các khu v
c trung tâm, hay các v
ă
n phòng
ở 
các v
 trí khác trên hành tinh này (s
d
ng v
tinh).
1.3
 
TRUY 
 Ề 
 N THÔNG DI 
 ĐỘ
 NG 
Truy
n thông di
độ
ng - Wireless Mobile Communications
 
-
đượ 
c s
d
ng
để
gi
 m
i liên l
c gi
a nh
ng ng
ườ 
i kinh doanh th
ườ 
ng xuyên di chuy
n, các trao
đổ
i phân ph
i, các k 
thu
t viên dã chi
ế
n, và các
đố
i t
ượ 
ng khác. Nh
ng ng
ườ 
i dùngmáy tính di
độ
ng s
d
ng truy
n thông vô tuy
ế
n
để
ế
t n
i v
ớ 
i các m
ng liên
đ
oàn,các c
ơ 
s
ở 
d
li
u truy v
n liên
đ
oàn, trao
đổ
i th
ư
 
đ
i
n t
, truy
n t
 p tin, và th
m chítham gia x
c
ng tác. T
t c
 
đề
u
đượ 
c th
c hi
n b
ng các máy tính xách tay,PDA (personal digital assistants), và các thi
ế
t b
truy
n thông vô tuy
ế
n nh
khácnhau. Nh
ng ng
ườ 
i dùng c
ũ
ng s
ế
t n
i Internet thông qua các thi
ế
t b
này, và m
tngôn ng
 
đặ
c bi
t
đượ 
c g
i là HDML (Hand-held Device Markup Language)
đượ 
csáng t
o cho m
c
đ
ích này.Các nhà cung c
 p h
 
đ
i
u hành quan tâm
đế
n nh
ng ai dùng di
độ
ng b
ng cáchxây d
ng các
đặ
c tính m
ớ 
i
để
theo dõi v
trí c
a ng
ườ 
i s
d
ng di
độ
ng và duy trìmôi tr 
ườ 
ng t
session này sang session khác. Ví d
, vì ng
ườ 
i dùng di
độ
ng dichuy
n t
n
ơ 
i này sang n
ơ 
i khác, ng
ườ 
i
đ
ó s
th
ườ 
ng xuyên ng
ư
ng k 
ế
t n
i và s
ế
tn
i l
i v
ớ 
i các h
th
ng t
xa. H
 
đ
i
u hành có th
t
 
độ
ng ph
c h
i các k 
ế
t n
i vàodesktop c
a session tr 
ướ 
c
đ
ó. N
ế
u m
t ng
ườ 
i nào
đ
ó truy xu
t vào m
t c
ơ 
s
ở 
d
 li
u, thì các truy v
n tr 
ướ 
c
đ
ó t
ớ 
i c
ơ 
s
ở 
d
li
u này s
ch
ờ 
 
đợ 
i h
trong l
n
ế
t n
it
ớ 
i. Nh
ng PDA th
ườ 
ng s
d
ng các giao di
n xa l
 
đố
i v
ớ 
i h
u h
ế
t các h
 
đ
i
uhành m
ng và các
ng d
ng. Tuy nhiên, các nhà
đạ
i lý s
tích h
ợ 
 p t
t c
các h
 th
ng này khi s
l
ượ 
ng nh
ng ng
ườ 
i dùng di
độ
ng gia t
ă
ng.V
b
n ch
t,vi
c x
lý di
độ
ng có liên quan
đế
n nh
ng b
t
i
đ
i
n tho
i và cácnhà cung c
 p d
ch v
khác. Nh
ng ng
ườ 
i dùng ch
c ch
n s
quan tâm m
c
độ
truyxu
t (t
m v
c và tính thông su
t c
a tín hi
u), t
c
độ
truy
n d
li
u ti
m n
ă
ng, vàcác kh
n
ă
ng l
ư
u tr 
và chuy
n
đ
i cho phép ng
ườ 
i dùng l
y các thông
đ
i
 p khi h
 quay l
i trong ph
m vi t
m v
c. Ví d
, t
c
độ
th
 p khi truy
n d
li
u
đế
n và t
các
3

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Heo Con added this note
cảm ơn ban nhìu
Tăng Lương liked this
nguyenhocnvc liked this
Quang Ta liked this
Cuong Huynh liked this
Thành Trần liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->