Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2. dn. reda

2. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

 
R E P U B L I K A H R V A T S K AMINISTARSTVO FINANCIJANACRTPRIJEDLOGZAKONA
O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU,
S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zagreb, studeni 2010.
 
PRIJEDLOG ZAKONA
O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINUI.USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u
članku 2. stavku 4.
 podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske.
II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJUUREDITI
ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM
ZAKONA
PROISTEĆI
Č
lankom 14
. Zakona o proračunu
(Narodne novine, br. 87/08.) propisano je dase uz dr 
žavni proračun donosi zakon o izvršavanju državnog proračuna, kojim seuređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovoizvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, odnosno jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskomimovin
om, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade i
 predsjednika Vlade, odnosno poglavarstva i predsjednika poglavarstva, Ministarstva
financija i ministra financija u izvršavanju proračuna za pojedinu godinu, kazne za
neispunjava
nje obveza te druga pitanja u izvršavanju proračuna.
Državni pro
račun Republike Hrvatske za 2011
. godinu sastoji se od
Općeg dijelakoji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja te od Posebnog dijela Proračuna ukojem su proračunska sredstva raspoređena korisnicima Proračuna po
 programima(aktivnostima i projektima).
Budući da su Zakonom o proračunu utvrđena temeljna prava i obveze proračunskih korisnika koje nastaju u postup
u planiranja, izrade, donošenja iizvršavanja d
ržavnog proračuna, ovim se Zakonom utvrđuje
izvršavanje Državnog pror 
ačuna Republike Hrvatske za 2011
. godinu, opseg zaduživanja i jamstava države,upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, poticajnemjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda,
 prava i obveze korisnika proračunski
h sredstava, pojedine ovlasti VladeRepublike Hrvatske, predsjednika Vlade, Ministarstva financija i ministra financija u
izvršavanju Proračuna, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanjuProračuna.
U skladu s navedenim, ovim se Zakono
m uređuju:
-
 prava i obveze korisnika proračunskih sredstava glede njihova
namjenskog korištenja,-ovlasti Vlade Republike Hrvatske za zadivanje i izdavanje
obveznica na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala,
-ovlasti Vlade Republike Hrvatske da me davati stanovita jamstva,-
korištenje Proračunske zalihe,
 
2
-
način doznačavanja proračunskih sredstava planiranih za određeneizdatke u Proračunu,
-upravljanje državnom imovinom,-
zaduživanje i tekuće otplate
,-upravljanje državnim dugom,-državna jamstva,-poticajne mjere u gospodarstvu,-kortenje namjenskih prihoda i primitaka,-korištenje vlastitih prihoda,-
odgoda i obročna otplata duga te prodaja, otpis i djelomičan
otpis potraživanja-
novčane kazne zbog povreda odreda
 ba ovoga Zakona.Predložena rješe
nja omogućuju redovito izvršavanje prava i obveza proračunskihkorisnika u skladu s makroekonomskom politikom i financijskim mogućno
stima
Državnoga proračuna u 2011
. godini.
III.OCJENA SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA
Financijska sredstva za provedbu ovoga
Zakona osigurat će se iz poreznih ineporeznih prihoda, domaćih i inozemnih pomoći, donacija
i zaduživanja, te iz drugih prihoda koji su posebnim propisi
ma utvrđeni kao izvori prihoda Državnog proračuna
Republike Hrvatske.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->