Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3. dn. reda

3. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKEPRIJEDLOG ZAKONA O ODGODI USKLA
Đ
IVANJA MIROVINAU RAZDOBLJU OD 1. SIJE
Č
NJA DO 31. PROSINCA 2011. GODINE,S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAZagreb, studeni 2010.
 
2
PRIJEDLOG ZAKONA O ODGODI USKLA
Đ
IVANJA MIROVINAU RAZDOBLJU OD 1. SIJE
Č
NJA DO 31. PROSINCA 2011. GODINEI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 56/90, 135/97, 8/98 –  pro
č
ć
eni tekst, 113/2000, 124/2000 – pro
č
ć
eni tekst, 28/2001, 41/2001 – pro
č
ć
eni tekst,55/2001 – ispravak, 76/2010 i 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE
Đ
UJUPREDLOŽENIM ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEMZAKONA PROISTE
Ć
IOcjena stanja
Prema
č
lanku 81. stavcima 2. i 3. i
č
lanku 86. Zakona o mirovinskom osiguranju(Narodne novine, br. 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05,43/07, 79/07, 35/08, 40/10 i 121/10), mirovine se uskla
đ
uju s ekonomskim kretanjima takošto se njihova aktualna vrijednost mijenjala dva puta godišnje, na temelju polovice stope rasta pla
ć
a i polovice stope rasta potroša
č
kih cijena u prethodnom polugodištu. Iako je u praksiuskla
đ
ivanje zna
č
ilo stanovito pove
ć
anja mirovine, to je bilo stoga jer su ekonomski pokazatelji (rast pla
ć
a i potroša
č
kih cijena) bili u porastu. Me
đ
utim, u slu
č
aju negativnihkretanja tih pokazatelja uskla
đ
ivanje bi dovelo do smanjivanja mirovina, jer navedeneodredbe Zakona o mirovinskom osiguranju govore o uskla
đ
ivanju, a ne o uve
ć
anju mirovina.U uvjetima gospodarske krize u Republici Hrvatskoj, Zakonom o posebnom porezu na pla
ć
e, mirovine i druge primitke (Narodne novine, br. 94/09 i 56/10) obustavljeno jeuskla
đ
ivanje mirovina u 2010. godini.Vlada Republike Hrvatske je u svibnju 2010. godine predstavila Programgospodarskog oporavka i zapo
č
ela s njegovom provedbom. U skladu s tim programom, nasvojoj izvanrednoj sjednici od 26. i 30. kolovoza 2010. godine, a povodom rebalansaDržavnog prora
č
una Republike Hrvatske za 2010. godinu, Hrvatski sabor je odlu
č
io:-
 
da se "
ukupna razina rashoda državnog prora
č 
una u 2011. i 2012. godini ne
ć
e pove
ć
ati u odnosu na ukupnu razinu rashoda utvr 
đ 
enu izmjenama i dopunama Državnog prora
č 
una za 2010. godinu
" i-
 
da se "
ukupna razina rashoda financijskih planova izvanprora
č 
unskih korisnika Državnog prora
č 
una u 2011. i 2012. godini ne
ć
e pove
ć
ati u odnosu na ukupnu razinurashoda utvr 
đ 
enu financijskim planovima izvanprora
č 
unskih korisnika Državnog  prora
č 
una
".Slijedom tih ograni
č
enja, potrebno je, izme
đ
u ostalog, nastaviti s obustavomuskla
đ
ivanja mirovina i u 2011. godini. Privremenom obustavom uskla
đ
ivanja mirovina, s jedne strane sukladno odluci Hrvatskoga sabora osigurava se da nema pove
ć
anja rashodadržavnog prora
č
una, a s druge strane, u slu
č
aju negativnih trendova pla
ć
a i potroša
č
kih cijena,umirovljenicima se jam
č
i zadržavanje mirovina na postoje
ć
oj razini.
 
3
Osnovna pitanja koja se ure
đ
uju predloženim zakonom
Predloženim zakonom ne bi se primjenjivale odredbe
č
lanka 81. stavaka 2. i 3. i
č
lanka 86. Zakona o mirovinskom osiguranju, s posljedicom obustave uskla
đ
ivanja mirovina sekonomskim kretanjima u 2011. godini. Odgodom uskla
đ
ivanja mirovina obuhvatile bi se svemirovine ostvarene na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju i posebnih propisa omirovinskom osiguranju, koje ispla
ć
uje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
Posljedice koje
ć
e donošenjem zakona proiste
ć
i
Odgodom uskla
đ
ivanja mirovina u 2011. godini, ostvarit
ć
e se odre
đ
ene uštede udržavnom prora
č
unu, za iznos sredstava koja bi se utrošila za uskla
đ
ivanje mirovina u tojgodini, a s druge strane, u slu
č
aju negativnih trendova pla
ć
a i potroša
č
kih cijena,umirovljenicima se jam
č
i zadržavanje mirovina na postoje
ć
oj razini.
III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVO
Đ
ENJE OVOGA ZAKONA
Za provedbu ovoga zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz državnog prora
č
una.
IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O PRIVREMENOMNEUSKLA
Đ
IVANJU MIROVINA U RAZDOBLJU OD 1. SIJE
Č
NJA DO 31.PROSINCA 2011. GODINE PO HITNOM POSTUPKU
S obzirom da se ovim zakonom predlaže privremena odgoda uskla
đ
ivanja mirovina urazdoblju od 1. sije
č
nja do 31. prosinca 2011. godine, radi provedbe Programa gospodarskogoporavka Vlade Republike Hrvatske, odnosno zbog osobito opravdanih državnih razloga, kaoi radi provedbe zaklju
č
ka Hrvatskoga sabora o ograni
č
avanju prora
č
unskih sredstava u 2011. i2012. godini, predlaže se njegovo donošenje po hitnom postupku u smislu odredbe
č
lanka159. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 71/2000, 129/2000, 117/2001,6/2002 – pro
č
ć
eni tekst, 41/2002, 91/2003, 58/2004, 69/2007, 39/2008 i 86/2008).

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->