Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sinh hoạt thiền

Sinh hoạt thiền

Ratings: (0)|Views: 57|Likes:
Phước Quế Thư Quán hân hạnh giới thiệu Sinh Hoạt Thiền của Dương Huệ Nam do Dương Đình Hỷ dịch. Đây là một tác phầm tuy ngắn nhưng cho ta thấy được triết lý của thiền nằm trong hai bộ kinh Lăng Già và Kim Cương.
Phước Quế Thư Quán hân hạnh giới thiệu Sinh Hoạt Thiền của Dương Huệ Nam do Dương Đình Hỷ dịch. Đây là một tác phầm tuy ngắn nhưng cho ta thấy được triết lý của thiền nằm trong hai bộ kinh Lăng Già và Kim Cương.

More info:

Published by: Phước Quế Thư Quán on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2013

pdf

text

original

 
1
SINH HO
 Ạ 
 T THI
Ề 
 N
Tác Gi
:
 Dương Huệ
Nam
 D
ch Gi
:
 Dương Đình Hỷ
 
Ph
n ILý Lu
n Và Th
ự 
c T
ế
.
Liên quan đế
n lý lu
n c
a Thi
ền, trướ 
c h
ế
t tôi xin k
m
t câu truy
n.M
t b
kinh tr
ng y
ế
u c
a Thi
n tông là b
Pháp B
o
Đ
àn Kinh có k
 m
t chuy
n tr
danh.
 Ngũ tổ
c
a Thi
n tông là Ho
ng Nh
n, vãn niên mu
ốn đem Thiề
npháp c
ủa mình trao cho ngườ 
i th
a k
ế, do đó tụ
t
ập đồ
 
đệ
l
i nói ý mình.Ho
ng Nh
n yêu c
u môn h
m
ỗi ngườ 
i làm m
t bài k
ệ. Ngườ 
i nào làmt
t nh
t s
 
đượ 
c truy
n y bát và s
thành t
th
sáu.
Lúc đó trong chùa, mọi người đề
u bàn nhau, không ai làm k
c
.Trong m
t h
 
đã có nhân tuyể
n r
i. H
nh
ận định ngườ 
i này có th
làmk
ệ, có năng lự
c th
a k
ế
 
y bát. Người đó là Thần Tú, lúc đó đã 50 tuổ
i.Th
n Tú nghe Ho
ng Nh
n s
truy
n y bát bèn không ng
 
được, nghĩ 
làm m
t bài k
4 câu :
Thân là B
 
 Đề 
c
i
Tâm như gương sáng đài
  M 
ỗ 
i m
ỗ 
i c
n lau qué 
t
Ch
ớ 
 
để 
bám tr 
n ai.
 V
 
đại sư huynh Thần Tú đã làm xong bài kệ
, tuy nhiên hãy còn trìnghi, không dám n
ộp ra. Do đó,
n
ửa đêm ông bèn viế
t lên vách hànhlang. Hôm sau, m
ọi ngườ 
i th
y bài k
 
 bèn đi báo cho đại sư Hoằ
ng Nh
n.Ho
ng Nh
n v
a nhìn là bi
ế
t bài k
không
n. Vì sao ? Các v
hãy
nghĩ xem :
 
“Mỗ 
i m
ỗ 
i c
n lau, quét Ch
ớ 
 
để 
bám tr 
ần ai.”
 
 
2
Rõ ràng là còn đang cố
g
ng, còn h
c t
ập. Nói cách khác, là đã đi tớ 
ic
ửa, nhưng chưa vào. Do đó chưa đượ 
c giác ng
, gi
i thoát.
 Nhưng Hoằ
ng Nh
n nh
n r
ng n
ế
u m
ỗi ngườ 
i h
c t
p theo bài k
này
thì cũng là mộ
t vi
c t
t. Vì ph
n l
ớn đại chúng cũng như Thầ
n Tú v
ykhông có bi
n pháp lãnh ng
tr
c ti
ế
p, thì t
t
 
mà tu. Do đó, ông bả
o
đồ
 
đệ
:-T
t l
m ! T
t l
m! Bài k
t
r
t hay, N
ế
u m
ọi ngườ 
i theo bài k
nàymà tu thì chùy s
t s
mài thành kim.
Ông sai đồ
 
đệ
 
mang hương, hoa bái bài kệ
 
này, hơn thế
n
a ông còn
khuyên đồ
 
đệ
h
c thu
c lòng bài k
, ch
ớ 
 
quên. Chúng đồ
 
đệ
 
đề
u vâng l
ờ 
i.T
ối đó, Hoằ
ng Nh
ẫn đế
n phòng Th
n Tú b
o :-Bài k
là ông làm có ph
i không ?-D
! là con làm.-Bài k
ông làm ch
 
là đi tớ 
i c
a, ch
 
chưa vào tới đạ
o, ông bi
ế
tkhông ?-Con bi
ế
t ch
ứ, nhưng sư phụ
b
o chúng con ph
i t
 
tâm đắ
c nên con
không làm không được, xin sư phụ
ch
b
o.M
t ngày, có m
t chú ti
u ch
ng 10 tu
i v
ừa đi vừa đọ
c to bài k
đi đế
n khu v
c làm t
p d
ch. Có m
ột ngườ 
i nghe bài k
 
này, ngườ 
i sau này là L
c t
Hu
 
 Năng. Huệ
 
 Năng lúc đ
ó nghe bài k
li
n bi
ế
t bàik
không
n bèn ch
y ra h
i :-Ti
ểu sư phụ, ông đọ
c bài k
 
gì đó ?
 -Ông không bi
ết sao ? Đó là bài kệ
c
ủa sư huynh Thần Tú làm. Sư
ph
d
n ph
i h
c thu
ộc lòng và theo đó mà tu hành.
 -Tôi không bi
ế
t, m
y tháng nay tôi ch
 
ở 
trong phòng t
p d
ch, ôngmau d
n tôi ra ti
n vi
n, tôi mu
n l
bài bài k
 
y.
Do đó, chú tiể
u d
n Hu
 
 Năng ra tiề
n vi
ện. Ngay chính lúc đó gậ
pm
t v
 
cư sĩ văn nhân
v
ừa đọ
c xong bài k
trên vách. Hu
 
 Năng nhờ 
 
sĩ viế
t h
bài k
c
a mình. V
 
cư sĩ đó nhìn cách ăn mặ
c c
a Hu
 
 Năng
thì bi
ết ngay ông là ngườ 
i không bi
ế
t ch
, li
n b
o :-Ông ch
m
t gã nhà quê, ông bi
ết làm thơ chăng ? Lạ
i mu
n tôivi
ế
t lên vách n
a ?-
Ông đừng khinh người, thượng nhân cũng có hạ
trí, h
 
nhân cũng cóthượ 
ng trí, hy v
ng ông có th
giúp tôi.
 
3V
 
cư sĩ bèn giúp Huệ
 
 Năng viế
t bài k
tr
danh trên vách :
 B
 
 Đề 
v
ố 
n không c
i
Gương sáng cũng chẳng đài
 
 Xưa nay vố 
n không v
Ch
ỗ 
nào bám tr 
n ai.
 Vi
ệc cư sĩ giúp Huệ
 
 Năng viế
t bài k
lên vách làm c
 
chùa náo độ
ng.M
i
ngườ 
i kêu réo :-L
i có m
t bài k
n
a !Ho
ng Nh
n nghe kêu li
n ch
y t
ớ 
i coi thì m
t bài k
t
t, là m
t bàik
 
đã giác ngộ. Nhưng suy nghĩ kỹ
ông tháo dép xóa bài k
trên vách vàb
o :-
Không được ! Không đượ 
c ! C
theo bài k
 
cũ mà tu.
 
Đế
n t
i, m
ọi người đề
u ng
. Ho
ng Nh
n ra h
u vi
n g
p Hu
 
 Năng,
thì Hu
 
 Năng đang giã gạ
o. Ho
ng Nh
n b
o :-
Ai cũng chăm tu như ông thì đã ngộ
 
đạ
o lâu r
i.Ho
ng Nh
n l
i nhìn vào c
i Hu
 
 Năng và hỏ
i :-G
ạo đã xong chưa ?
 -D
 
đã ! Chỉ
còn sàng n
a thôi !(Th
ực ra đố
i tho
i trên nên hi
ểu như sau :
 -
 Ngươi đã sẵn sàng chưa ?
 -
Con đã sẵ
n sàng r
i, ch
 
đợi sư phụ
ch
d
n.)Ho
ng Nh
n nghe r
i li
n l
y tr
 
trượ 
ng gõ vào c
ối 3 lượ 
t, ám ch
 
canh ba đế
n liêu phòng c
a ông mà th
giáo hu
n. Canh ba Hu
 
 Năngđế
n liêu phòng c
a Ho
ng Nh
n. Ho
ng Nh
n s
ợ 
 
ngườ 
i ngoài nhìn th
ybèn dùng cà sa che c
a r
i gi
ảng cho ông nghe Kinh Kim Cương. Hoằ
ngNh
n gi
ảng đến câu “không trụ
 
vào đâu mà tâm ấy sinh ra” thì Huệ
 
 Năng triệ
t ng
.Qua câu chuy
n này, chúng ta hãy xét lý lu
n c
a Thi
n. Chúng tabi
ế
t m
t chuy
n th
c s
là Hu
 
 Năng là tổ
th
sáu, và Ho
ng Nh
n là t
 th
 
năm.
 Ng
ũ
t
L
c t
làm m
t ngã r
c
a Thi
ền tông đó là Kinh KimCương. Trướ 
c Hu
 
 Năng, tổ
th
nh
t là B
 
Đề
 
Đạ
t Ma, Nh
t
là Hu
 Kh
, Tam t
 
là Tăng Sán, Tứ
t
 
là Đạ
o Tín h
không dùng Kinh Kim

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->